MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.03.2023 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ 

49- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

50- Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 3 adet konunun gündemin 4, 5 ve 6.maddeleri olarak gündeme ilavesine ve 17.01.2023 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

51- Gündemin 2.maddesi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasına; kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

52- Gündemin 3. maddesi; Belediyemiz İştiraklerinden Meston Çevre ve İnşaat A.Ş.nin, bankalardan kullanacağı Nakdi/Gayri Nakdi kredi için Malatya Büyükşehir Belediyesinin kefil olarak alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun  68.maddesinin ”e” bendine istinaden kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

53- Gündemin 4. maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin yukarıda bahsi geçen 13.12.2022 tarih ve 583 sayılı kararının iptal edilerek, Türkiye Kızılay Derneği ile “Yemek Fabrikası” açılması ve işletilmesine; bu hususta ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

54- Gündemin 5. maddesi, Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermaye artırımı teklifinin kabulüne; söz konusu sermaye artırımından dolayı Büyükşehir Belediyesince ödenmesi talep edilen 40.000.000,00 TL.nin ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

55- Gündemin 6. maddesi; Mezarlıklar Dairesi Başkanı kadronun ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

56- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 12.04.2023 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (14.03.2023)

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
17.01.2023 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

33) Yoklama: toplantıya katılan ve mazeretli sayılan üyeler.

34) 16.01.2023 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

35) Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi,  Mustafapaşa Mahallesi, Battalgazi ilçesi 75 ada 392, 171, 172, 173, 318, 156, 157 ve 327 nolu parsellere Bitişik Nizam (B-5) “Konut Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

36) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 20 nolu parsele “Millet Bahçesi” fonksiyonu verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

37) Gündemin 4. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 215 ada 50 nolu parselin bulunduğu alan “Enerji Üretim Alanı (GES)” dönüştürülmesi ve yakın çevresindeki “Enerji Üretim Alanına (GES)” bütünlük sağlayacak şekilde yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

38) Gündemin 5. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt/Akpınar Mahallesi 216 ada 6 nolu parselin Kuran Kursu yapılması amacıyla “Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

39) Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 471 nolu 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden yürürlükteki plan kararına dönüş yapılması yönünde değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

40) Gündemin 7. maddesi; Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi 405, 417 ve 1272 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolunun kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; planlama teknikleri ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, yürürlükteki plan kararlarına dönüş yapılacak şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

41) Gündemin 8. maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesinde 2015/475 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Revizyon Uygulama İmar Planının plan notlarına Ticaret ve Ticaret-Turizm alanlarını kapsayacak şekilde plan notu eklenmesi yönünde hazırlanan plan notu değişikliğinin; yürürlükteki plan doğrultusunda teşekkül etmiş mevcut yapılara aykırılık doğuracağından, plan notlarının mevcut haliyle muhafazası değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

42) Gündemin 9. maddesi; Darende ilçesi, Karabacak Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın, Darende Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

43) Gündemin 10. maddesi; Ülkemiz genelinde Covid-19 salgını (Pandemi) nedeni ile uygulamaya konulan 2020/432 sayılı meclis kararının; “mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemiz şirketleri ile 3. Şahıslara kiralanan tüm işyerlerimizden; 2020 yılı Kasım, Aralık ve 2021 yılı Ocak ayları olmak üzere 3 (üç) ay süre ile kira bedellerinin %99 (doksandokuz) oranında indirim uygulanarak tahsil edilmesi” şeklinde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

44) Gündemin 11. maddesi; Malatya Kurutulmuş Kayısı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi’nin (MAKLİDAŞ’ın) ortaklık yapısının kurulması, yönetim kurulunun belirlenmesi, ortaklıktan kaynaklanan ana sözleşmesindeki değişikliklerin onaylanması oybirliğiyle karar verildi.

45) Gündemin 12. maddesi; Doğanyol ilçesi Çolak köyü, Pütürge ilçesi Bakımlı, Örmeli, Şiro Taraksu Köyleri sınırları içerisinde kalan bazı gayrimenkullerin Karayolları tarafından belirlenen kamulaştırma bedelleri ile devri ve konuyla ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

46) Gündemin 13. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi Değirmen 1 sokak isminin değiştirlmesi hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi

47) Gündemin 14. maddesi; MAŞTİ, Yeni İlçe Garajı, Doğu Garajı ve Kuzey (Arapgir) Garajının 2023 yılı kira artış oranının TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı TÜFE oranı (oniki aylık ortalamalara göre) olan %72,31 olarak uygulanması yerine, 2023 yılı kira artış oranının %25 olarak uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

48) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.02.2023 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 17.01.2023

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
16.01.2023 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

20) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

21) 12.01.2023 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

22) Gündemin 2.maddesi; Trambüs 2.Etap Projesi olarak adlandırılacak bu proje kapsamında yurt içi ve yurt dışı kredi başvurularının gerçekleştirilebilmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

23) Gündemin 3. maddesi; Enkaya İnşaat Nakliye Turizm Petrol Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti’ne ait devir talebi kapsamında, sözleşme hükümlerinde belirtildiği şekilde, ihale bedeli olan 118.828.777,00 TL tutarında “kat’i ve süresiz” Banka Teminat Mektubunun karşılığında; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 166 ada 4 nolu parselin 34.048,60 m²’lik kısmı ile 166 ada 6 nolu parselin 5.161,79 m²’lik kısmının devredilmesine oybirliğiyle karar verildi.

24) Gündemin 4. maddesi; Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 45 ada 50 nolu parselin bir kısmına, “İbadet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik  hazırlatılan ve “İbadet Alanı” için ayrılan alanın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen alan büyüklüğü standartlarını sağlamadığı tespit edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin tekrar düzenlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden reddine oybirliğiyle karar verildi.

25) Gündemin 5. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 5210 nolu parselin bulunduğu alanın “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı, Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; nüfus yoğunluğunu arttırmaya yönelik olması, planın ve bölgenin sosyal donatı standardını düşüreceği düşünüldüğünden reddine oybirliğiyle karar verildi.

26) Gündemin 6. maddesi; Esenlik İmar İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından farklı muhtemel yatırım alanlarında kullanılmak üzere uzun vadeli ve düşük faizli finansman için bankalardan kredi kullanım talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

27) Gündemin 7. maddesi; Yazıhan ilçesi, Yazıhan Mahallesi, 218 ada 10 nolu parselin “Orta Yoğunluklu Gelişim Konut Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; imar planı paftasında ve raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

28) Gündemin 8. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi 18.etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilan askı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

29) Gündemin 9. maddesi; Akçadağ ilçesi, Çatyol (Bahri) Mahallesi 1293 ve 1302 nolu parsellerin doğusundaki 10 m’lik yolun kaldırılarak, 1302 nolu parselin Enerji Üretim Alanı olarak, Pınarlı Mahallesi 173 ada 22 nolu parselin bir kısmının ise Spor Alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

30) Gündemin 10. maddesi; Yazıhan ilçesi, Yazıhan Mahallesi 164 ada 14 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılarak parselin tamamına “Eğitim Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesi ve mezarlık alanı fonksiyonuna sahip 254 ada 1 nolu parselin batı kısmına kaldırılan park alanının eklenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

31) Gündemin 15. maddesi; 4.12.2020 tarihli ve 432 sayılı Meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

32) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 17.01.2023 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 16.01.2023

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
12.01.2023 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

10) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

11) 11.01.2023 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; gündemin 7.maddesindeki konunun ise gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

12) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3. Etap (Hıroğlu Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

13) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 965 ada 154 nolu parselin tamamının, 965 ada 153 numaralı parselin ise bir kısmının “Park Alanı” fonksiyonundan “Konut Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 3 kat olmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçeden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

14) Gündemin 4’üncü maddesi; Hak sahiplerine devredilmek üzere, Milli Emlak Müdürlüğünce Belediyemize devredilen Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi, 1480 ada, 17 nolu parselin, hak sahibinin mirasçılarına devredilmesine oybirliğiyle karar verildi.

15) Gündemin 5. maddesi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

16) Gündemin 6. maddesi; I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi

17) Gündemin 15. maddesi; MASKİ Yönetim Kurulunun 09.01.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen ve Tarifeler Cetvelindeki düzenlemelere esas ekli MASKİ Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

18) Gündemin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddelerindeki konuların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

19) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.01.2023 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.01.2023

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
11.01.2023 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

1) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

2) Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 9 adet konunun gündemin 23,24,25,26,27,28,29,30 ve 31.maddeleri olarak gündeme ilavesine ve 20.12.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

3) Gündemin 2.maddesi; Yapılan gizli oylama neticesinde, Denetim Komisyonu üyeliklerine; Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin, Hasan Yılmaz’ın seçildikleri anlaşıldı.

4) Gündemin 3. maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı toplantılarının her ayın ikinci haftasının Çarşamba günü başlamasına; Büyükşehir Belediye Meclisince 2023 yılında tatil ayı kararı alınması hususunda şimdilik karar alınmamasına; yıl içerisinde ihtiyaç duyulduğunda konunun tekrar değerlendirilmesine; oybirliğiyle karar verildi.

5) Gündemin 4. maddesi, Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Kanunu’nun 39.maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

6) Gündemin 5. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 23. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nın, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

7) Gündemin 6, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerinde yer alan konuların, ilgili  komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8) Gündemin 23, 24, 25 ve 26. Maddelerindeki konuların, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

9) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 12.01.2023 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.01.2023

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
20.12.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

587) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

588) Gündemin 1.maddesi; 19.12.2022 tarihli toplantısında alınan kararlarının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

589) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 203 ada 10 nolu parsel ve 215 ada 49, 54, 55, 56, 60, 61, 62 nolu parsellerin bulunduğu alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Enerji Üretim Alanı” fonksiyonu olarak planlı olup, bahse konu parsellerin bulunduğu alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Mezarlık Alanı” fonksiyonuna sahip olup söz konusu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (GES)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

590) Gündemin 3.maddesi; Halil Naci ATEŞ, Muhammed Muhyiddin TÜTÜNCÜ ve Ruhsan ATEŞ tarafından yapılan 3 adet itirazın değerlendirilmesi neticesinde, itiraz taleplerinin reddi ve Zaviye Mahallesi 138 ada 11 nolu parselde gösterilen yön işaretinin, 138 ada 12 nolu parselde de gösterilmesi yönünde aldığı 01.11.2022 tarih ve 103 sayılı kararın ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

591) Gündemin 4.maddesi; Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon uygulama imar planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlardan kabul ve değiştirilerek kabul kararlarının plan bütünlüğü içerisinde plan ana kararları ve sürekliliği göz önünde bulundurularak değişiklikler yapılmış olup, yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafelerinde düzenlemeleri de içeren Doğanşehir Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih ve 27 sayılı kararının değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

592) Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 11.Etap (Gedik Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan 3 adet itiraz; ilçe belediyesinde geçtiği şekliyle kabulüne, Yeşilyurt Belediye Meclisi tarafından yapılan 3 adet değişiklik; ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne ve ek olarak 1 adet karar verilerek toplamda 7 adet konu görüşülmüş olup bahse konu 11. Etap (Gedik Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

593) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 11.01.2023 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 20.12.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
19.12.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

580) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

581) Gündemin 1.maddesi; 16.12.2022 tarihli toplantısında alınan kararlarının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

582) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 292 ada 26 nolu parsel (Belediyemiz hissesi=829.09 m²) ve 292 ada 27 nolu parsel (Belediyemiz hissesi=330.10 m²) taşınmazlardaki Belediyemiz mülkiyetindeki hisselerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre, 3 (üç) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığına (İnşaat Emlak Genel Müdürlüğüne) tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

583) Gündemin 3.maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 608 ada 1 nolu (7.260,16 m2 yüzölçümlü) taşınmaz üzerinde inşa edilen ekmek ve yemek fabrikasının;

a) Zemin kat (yemek fabrikası kısmının), işletme hakkının 5 (beş) yıl süreyle ve yıllık KDV hariç 20.000,00 (Yirmibin) TL kira bedeliyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri A.Ş.ne (BELSOS)’a;

b) Bodrum kat, birinci kat , asma kat ve Kızılay Genel Müdürlüğünden hibe edilen ekmek üretiminde kullanılan ekli listede belirtilen taşınırların işletme hakkının 5 (beş) yıl süreyle ve yıllık KDV hariç 25.000,00TL. (Yirmibeşbinlira) kira bedeli ile MEGSAŞ A.Ş.ne verilmesine;

c) a ve b bentlerindeki kira bedellerinin her yıl, yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılmasına;

oybirliğiyle karar verildi.

584) Gündemin 4.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi, 321 numaralı mera parselinin krokide gösterilen 2,035 ha’lık kısmının imar planı yapılması amaçlı, 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesine istinaden tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

585) Gündemin 7.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşilyurt Özel Planlama Alanı (Beylerderesi), 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarih ve 336 sayılı kararı ve ekli plan dosyası, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25. maddesi hükümleri çerçevesinde incelenen ve belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

586) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 20.12.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19.12.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
16.12.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

570) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

571) Gündemin 1.maddesi; 14.12.2022 tarihli toplantısında alınan kararlarının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

572) Gündemin 2.maddesi; Arapgir Belediye Başkanlığının 2022 Mali Yılı Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

573) Gündemin 3.maddesi; Ana Arterlerin Mekanik Temizliği ve Vektörlerle Mücadele Kapsamında İş Makinası, Araç, Ekipman Kiralanması ile Biosidal Ürün ve Temizlik Sarf Malzemeleri Temini İşi İhalesi süreklilik arz ettiğinden, 20 aylık olarak hazırlanan bahse konu işin yıllara sari ihaleye çıkılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

574) Gündemin 4.maddesi; Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan MOTAŞ’a, 21.07.2022 tarih ve 349 sayılı Meclis Kararı ile sağlanan gelir desteğinin iyileştirilmesi ve şartların düzelmesi halinde verilen desteklerin günün şart ve koşullar doğrultusunda kademeli olarak düşürülmesi gibi konularda karar vermek üzere, Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

575) Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 56 parseldeki (1.Etap), 29, 56 nolu parsellerdeki (2.Etap), 60, 62 nolu parsellerdeki ve Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 140 ada 1 nolu parseldeki (kurulumuna başlanan) 5,65 MW gücünde Lisansız Güneş Enerji Santrallerinin tamamlanmasına müteakip MASKİ Genel Müdürlüğüne devrine oybirliğiyle karar verildi.

576) Gündemin 6.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Teşkilat Şemasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

577) Gündemin 7.maddesi; I Sayılı (Memur) Kadro İhdas Cetvelinde yer alan kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

578) Gündemin 12,13,14,15,16. maddelerinde yer alan konuların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

579) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 19.12.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 16.12.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
14.12.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

562) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

563) Gündemin 1.maddesi; Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 6 adet konunun gündeme alınmasına ve 25.11.2022 tarihli toplantısında alınan kararlarının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

564) Gündemin 2,3,4,5,6,10,11,12. ve 13. maddelerinde yer alan konuların,  komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

565) Gündemin 7.maddesi; Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 16. Etap (Topsöğüt Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

566) Gündemin 8.maddesi; Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi, 107 ada 2 nolu “Eğitim Alanı” fonksiyonuna sahip parselin “Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazların reddine oybirliğiyle karar verildi.

567) Gündemin 14. ve 15. Maddelerinde yer alan konuların Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi

568) Gündemin 16,17,18,19,20,21,22,23. ve 24. Maddelerinde yer alan konuların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

569) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 16.12.2022 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.12.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
25.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

557) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

558) Gündemin 1.maddesi; 24.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

559) Gündemin 2.maddesi; Büyükşehir Belediyesinin 2023 Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

560) Gündemin 3.maddesi; Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 360 ada 15 nolu parselde emsal:1.50 sabit kalmak şartı ile yapı yüksekliğinin Yençok:21.50 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

561) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 14.12.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 25.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
24.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

553) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

554) Gündemin 1.maddesi; 23.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

555) Gündemin 2.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ücret Tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

556) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 25.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 24.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
23.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

549) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

550) Gündemin 1.maddesi; 22.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

551) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Turgut Özal- İnönü Bölgesi 24. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

552) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 24.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 23.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
22.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

545) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

546) Gündemin 1.maddesi; 21.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

547) Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesinde 273 adet cadde ve sokakta isim değişikliği yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

548) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 23.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 22.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
21.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

539) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

540) Gündemin 1.maddesi; 18.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

541) Gündemin 2.maddesi; Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon uygulama imar planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki konunun komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

542) Gündemin 3. maddesi; Yeşilyurt ilçesi  Bostanbaşı Mahallesi 14.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına ilan askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle reddin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

543) Gündemin 4. maddesi; Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parselinin 10 hektarlık kısmında tahsis amacının değiştirilmesi işlemlerinin başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

544) Gündemde kalan konu ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 22.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 21.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
18.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

533) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

534) Gündemin 1.maddesi; 17.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

535) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5482 ada 1 nolu parselde plan değişikliğine dair meclis kararlarının iptaline ilişkin alınan Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 19/10/2022 tarih ve 360 sayılı kararının; söz konusu alanda bahse konu plan değişikliklerine ilişkin alınan meclis kararlarından önce yürürlükte bulunan plan kararlarına dönüş yapılacaktır şeklinde değiştirilerek onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

536) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi 4648 ada 5 ve 6 nolu parsellerin satın alınmasına; 2886 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satışına; satışa dair iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

537) Gündemin 5. 6. ve 7. maddelerinde yer alan konuların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

538) Gündemde kalan konu ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 21.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
17.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

526) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

527) Gündemin 1.maddesi; 16.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

528) Gündemin 2.maddesi; İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı teklifinin Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

529) Gündemin 3. ve 4.maddelerinde yer alan konuların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

530) Gündemin 5.maddesi, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2023 Mali Yılı Bütçelerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

531) Gündemin 6.maddesi, Darende ilçesi, Hacılar Şeyhli Mahallesi 1250 ada 194 nolu parsel, Baytarbağı Mahallesi 1422 ada 9 nolu parsel, Çukurkaya Mahallesi 176 ada 28 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

532) Gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 18.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 17.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
16.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

520) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

521) Gündemin 1.maddesi; 15.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

522) Gündemin 2.maddesi; Kale Belediye Başkanlığının 8.000.000,00 TL 2022 Yılı Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

523) Gündemin 3.maddesi, Kuluncak ilçesi, Karıncalık Mahallesi, mahalle yerleşkesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

524) Gündemin 4.maddesi, Blok nizam konut alanında kalan Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4846 ada 1 nolu parselde bulunan yukarıda mezkur Belediyemiz hissesi ile imar planında Park fonksiyonuna sahip Şifa Mahallesi 580 ada 546 ve 547 parsellerdeki dilekçe sahibi vatandaşlara ait hisselerinin trampa edilmesine, sözkonusu trampa iş ve işlemlerinin Büyükşehir Encümenince yürütülmesine oyçokluğuyla karar verildi.

525) Gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 17.11.2022 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 16.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
15.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

513) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

514) Gündemin 1.maddesi; 14.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

515) Gündemin 2.maddesi; Battalgazi Belediye Başkanlığının 30.000.000,00 TL 2022 Yılı Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

516) Gündemin 3.maddesi, Arapgir Belediye Başkanlığının 2.000.000,00 TL 2022 Yılı Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

517) Gündemin 4.maddesi, Darende Belediye Başkanlığının 18.200.000,00 TL 2022 Yılı Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

518) Gündemin 7.maddesi, Kale Belediye Başkanlığının Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

519) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 16.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 15.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
14.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

505) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

506) Gündemin 1.maddesi; 11.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

507) Gündemin 2.maddesi; Arguvan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ’den kaynak temini için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

508) Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi 7. Etap Cemal Gürsel ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan 1 adet itirazın (parsel bazında kat artışı talep edildiğinden) Yeşilyurt Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle reddinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

509) Gündemin 4.maddesi, Kale ilçesi, Üçdeğirmen Mahallesi 546 ve 547 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde yapılaşma koşullarının; “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” fonksiyonunda, çekme mesafeleri plan paftasında olduğu gibi,  Emsal:0.40, Yençok:9.50 m., “Ticaret Alanı” fonksiyonunda  çekme mesafeleri plan paftasında olduğu gibi, Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0.40, KAKS:1.40, olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

510) Gündemin 5.maddesi, Belediyemizce temin edilen ve aşağıdaki tabloda şase numaraları ile yer alan 2022 model 8 adet 12 metrelik ve 4 adet 18 metrelik olmak üzere toplam 12 adet toplu taşıma otobüsünün işletme hakkının MOTAŞ A.Ş.ye verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

511) Gündemin 6.maddesi, 2021 yılı Denetim Raporu, meclisin bilgisine, aynı zamanda kamuoyuna açık yapılan meclis toplantısını izlemeye gelen vatandaşların bilgisine ve meclis toplantısını izlemek üzere gelen basın ve yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.

512) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 15.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
11.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

499) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

500) Gündemin 1.maddesi; 09.11.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

501) Gündemin 2.maddesi; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

502) Gündemin 4.maddesi, iş makinası ve araçların (11 Adet) alımı ve “2022 Yılı Bütçe Eki T Cetveli”nin revize edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

503) Gündemin 7. 8. ve 9. Maddelerinde yer alan konuların Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

504) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 14.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 11.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
09.11.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

488) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

489) Gündemin 1.maddesi; Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 10 adet konunun gündeme alınmasına ve 18.10.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

490) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi 15. Etap Yakınca Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

491) Gündemin 3.maddesi, Akçadağ ilçesi, Başpınar Mahallesi 108 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planının, konut alanı olarak ayrılan yerlerde yapılaşma koşulları Emsal: 1.40 Yençok: 18.50 olarak değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

492) Gündemin 4,5,6,7,9 ve 10.maddelerinde yer alan konuların, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

493) Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 204 ada 148 nolu parselin düşük yoğunluklu konut olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

494) Gündemin 11.maddesi; Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi No:82 adresinde bulunan Beydağı Tabiat Parkının, Giriş Kontrol Ünitesinin işletme hakkının 2 (iki) yıl süreyle, yıllık KDV hariç 15.000,00 (Onbeşbin) TL kira bedeliyle BELSOS A.Ş.ye verilmesine; kira bedelinin her yıl, yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

495) Gündemin 12.maddesi; I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına; III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadro değişikliklerinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

496) Gündemin 16,17,18 ve 19. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

497) Gündemin 20,21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

498) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 11.11.2022 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
18.10.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

473) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

474) Gündemin 1.maddesi; 17.09.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

475) Gündemin 2.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mahallesi 176 Ada 17 nolu parsel ile 176 ada 18 nolu parsel arasında yer alan 10 metrelik yolun halihazırdaki kullanımı ile mülkiyet durumu dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

476) Gündemin 3.maddesi, Battalgazi ilçesi, Karaköy Mahallesi 125 ada 8 nolu parselin 0.15 hektarlık kısmının “İbadet Alanı” olarak planlanmasına yönelik Kamu Yararı Kararı alınmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

477) Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt ilçesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın içerisinde yer alan tarım alanı fonksiyonuna sahip olup, tarım dışı kullanımının uygun görülen; Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 130 ada 4,5,6 nolu parseller; 215 ada 7,8,11,12,13,14,16,23,28,31 nolu parseller; 217 ada 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 59, 69, 95 nolu parseller ve 88 ada 9, 10, 11, 12 nolu parsellerin imar planlarının yapılabilmesi için Kamu Yararı Kararı alınmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

478) Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 20. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

479) Gündemin 6.maddesi; Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesinin planlı alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik plan paftasında sınırları gösterilen alanlarda yapılan değişikliklerin yapılmasına yönelik Durucasu Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

480) Gündemin 7.maddesi; Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi 101 ada 4 nolu parsel, 102 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 104 ada 2, 3 nolu parseller ve Köylü Mahallesi 144 ada 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29 ve muhtelif parselleri kapsayan ve Pütürge Belediye Başkanlığı’nın 05.07.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

481) Gündemin 8.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 443 ada 729 ve 974 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için hazırlatılan ve Battalgazi Belediye Başkanlığı’nın 03.10.2022 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

482) Gündemin 9.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 4495 ada 1 nolu parselde (Battalgazi Belediye Başkanlığı’nın 03.10.2022 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanan) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

483) Gündemin 10.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 4 ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

484) Gündemin 11.maddesi; Pütürge ilçesi, Ağalar Mahallesi, 172 ada 112 nolu parselin bulunduğu ada bütününde yapılaşma koşulunun bitişik nizam 2 kat (B-2) olarak değiştirilmesini içeren itirazın, ilçeden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

485) Gündemin 12.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 3455 ada 13 ve 14 nolu parsellere  “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” fonksiyonundan “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik yapılan itirazın kabul edilerek, değişiklik öncesi plan kararlarına dönüş yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

486) Gündemin 13.maddesi; Arguvan İlçesi Tepebağ Mahallesi 12 ada 702 nolu parsele “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Kapalı Spor Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına yönelik; yürürlükte olmayan eski tarihli nazım imar planında ve uygulama imar planında bir parsel özelinde değişiklik olduğu iddiasıyla yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde; Arguvan ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığından, mülkiyeti Arguvan Belediyesi’ne ait olan bahse konu parsele, bölgedeki spor alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren bir plan değişikliği olmayıp, yeni bir imar planı olması sebebiyle, vaki itirazın reddine, oybirliğiyle karar verildi.

487) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.11.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18.10.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
17.10.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

463) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

464) Gündemin 1.maddesi; 13.09.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

465) Gündemin 2.maddesi; Arapgir Belediyesinin 2022 Mli Yılı Ek Bütçenin kabulüne ve Arapgir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

466) Gündemin 3.maddesi, Hekimhan Belediyesine ait 2022 Mali Yılı Ek Bütçenin kabulüne ve Hekimhan Belediyesinin 2022 Mali Yılı bütçesine eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

467) Gündemin 4.maddesi, AYKOME Alan Tahrip Tutarı (Zemin Tahrip Bedelleri)  Cetvelinde belirtilen ücret tarifesinin uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

468) Gündemin 5.maddesi; Akçadağ ilçesi Karanlıkdere Mahallesi 927, 928, 930, 931 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

469) Gündemin 6.maddesi; Darende ilçesi, Karabacak Mahalle sınırlarında mevcut Nazım İmar Planı uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı’nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

470) Gündemin 7.maddesi; I Sayılı (Kadro İhdas) Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

471) Gündemin 11.maddesi; Battalgazi ilçesi Beydağı Tabiat Parkı giriş kontrol ünitesinin işletme hakkının Belsos A.Ş.ye devri ve kira bedelinin belirlenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

472) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, müteakip birleşimin 18.10.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 17.10.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
13.10.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

450) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

451) Gündemin 1.maddesi; 12.09.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi..

452) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2. Etap (Mollakasım Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

453) Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 8. Etap (Aşağıbağlar Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi

454) Gündemin 4.maddesi, I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde yazılı kadroların ihdasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

455) Gündemin 5.maddesi; Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak istihdam edilecek 3 adet  Avukatınlara belirlenen ücretin ödenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

456) Gündemin 6.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi, 3994 ada 6 parsele Belediyemizce yaptırılan kütüphane binasının “Malatya İl Halk Kütüphanesi” olarak kullanılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsisine, protocol için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

457) Gündemin 7.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman ili Sincik Belediyesinin Kardeş Belediye olmasına oybirliğiyle karar verildi.

458) Gündemin 8.maddesi; Bitüm malzemelerinin Turkish Petroleum International Company Limited Şirketinden alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

459) Gündemin 9.maddesi; Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 22. Etap (Yeşiltepe Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi

460) Gündemin 10.maddesi; Darende ilçesi Balaban Mah. Kentsel Sit Alanı içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planının Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi

461) Gündemin 11.maddesi; Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi, 126 ada 427 nolu parseldeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; emsal sabit tutularak yoğunluk artışına sebep olmadığından kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

462) Gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere birleşimin 17.10.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.10.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
12.10.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

442) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üye isimleri.

443) Gündemin 1.maddesi; gündem ilanından sonar gündeme intikal eden 22 adet konunun gündeme alınması ve 20.09.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

444) Gündemin 2.maddesi; Hekimhan ilçesi, Çimenlik Mahallesi 102 ada 1 nolu mera vasıflı parsel üzerinde yaklaşık 14 hektarlık alanda yerleşme alanı belirlenmesi amacıyla imar planı yapılması için tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

445) Gündemin 3,4,6,7,10,11,14,15,16,17. maddelerinde yer alan konuların, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

446) Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 580 ada 369 nolu parsele; “İlkokul Alanı” fonksiyonu verilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak, söz konusu parseli kapsayan adada yer alan resmi kurumların da görüşlerinin alınarak, fonksiyonların bütüncül olarak tekraren değerlendirilebilmesi için, bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde mevcut imar planının korunması görüşüne varılmış olup, ilçe belediye meclis kararının değiştirilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

447) Gündemin 20.maddesi; Arapgir Belediyesi Ek Bütçesi, Gündemin 21.maddesi; Hekimhan Belediyesi Ek Bütçesi, Gündemin 22.maddesi; Zemin Tahrip Bedelleri tarifesi ile ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

448) Gündemin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

449) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.10.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.10.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
20.09.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

434) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

435) Gündemin 1.maddesi; 19.09.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

436) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti TCDD’ye ait koruma alanını kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

437) Gündemin 3.maddesi, Akçadağ ilçesi, Kültür Mahallesi 63 ada 9, 10, 15 nolu parsellere; “Konut Alanı” fonksiyonundan “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

438) Gündemin 4.maddesi, Doğanyol ilçesi, İsak Mahallesi 134 Ada 3 nolu parselin Kamu Hizmet Alanı (KHA), Park ve İmar Yolu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

439) Gündemin 5.maddesi, Darende ilçesi, Hacıderviş Mahallesi 169 ada 77 nolu parselde “Konut Alanı” fonksiyonundan “Eğitim Alanı ve Park Alanı” dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının İlkokul Alanı: Emsal:1.20, Yençok:16.50 m, çekme mesafelerinin 5 metre olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

440) Gündemin 6.maddesi, Battalgazi ilçesi, Üniversite Mahallesi, 935 nolu parselin bir kısmının “Eğitim Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi için  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

441) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 12.10.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 20.09.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
19.09.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

423) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

424) Gündemin 1.maddesi; 16.09.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

425) Gündemin 2.maddesi; Kent hafızasının korunması ve halk arasında yaygın olan isimlerin kullanımının sağlanması amacıyla, gerekçeleri ile birlikte yer alan 34 adet isim değişikliğinin ilgili bulvar, cadde ve sokaklara uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

426) Gündemin 3.maddesi, Arapgir ilçesi, Çobanlı Mahallesi, 107 ada 2 nolu parselin “Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; imar planı paftasında ve raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

427) Gündemin 4.maddesi, Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi 3380 ada 2 nolu parselin güneyinde 7 metrelik yolun kaldırılarak cami alanının genişletilmesi ve park alanının doğu kısmında 10 metrelik imar yolu düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

428) Gündemin 5.maddesi, Battalgazi ilçesi, Yenihamam Mahallesi 132 ada 100 nolu parselde ‘Kamu Hizmet Alanı’ fonksiyonundan  “Otopark Alanına” dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının Bitişik Nizam 5 kat olmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

429) Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde-Çilesiz Mahalleleri 9. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

430) Gündemin 7.maddesi, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Battalgazi Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

431) Gündemin 12.maddesi, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Eylem Planı” nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

432) Gündemin 13.maddesi, en az yirmi beş (25) yatak kapasiteli, kadın konukevinin hizmete açılması; personel istihdamının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılmasına yönelik imzalanacak protokol ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

433) Bir sonraki birleşimin 20.09.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 19.09.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
16.09.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

409) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

410) Gündeme ilave edilen konu ile 14.09.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

411) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Reform Sokak” isminin “Çığrık Sokak” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

412) Gündemin 3.maddesi, 21.07.2022 tarih ve 351 sayılı Meclis Kararındaki “Bentbaşı Mahallesi” ibaresinin “Bahçebaşı Mahallesi” olarak düzeltilmesine oybirliğiyle karar verildi.

413) Gündemin 4.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin sermayesinin Genel Kurul Kararı doğrultusunda arttırılmasına ve  söz konusu sermaye artışından oluşan meblağın Belediyemizce ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

414) Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 11. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

415) Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 4429 ada 1 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

416) Gündemin 10.maddesi, Battalgazi Belediyesine ait 2022 yılı Ek Bütçenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

417) Gündemin 11.maddesi, Akçadağ Belediyesine ait 2022 yılı Ek Bütçenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

418) Gündemin 12.maddesi, Doğanşehir Belediyesine ait 2022 yılı Ek Bütçenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

419) Gündemin 13.maddesi, Arguvan Belediyesine ait 2022 yılı Ek Bütçenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

420) Gündemin 14.maddesi, Doğanyol Belediyesine ait 2022 yılı Ek Bütçenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

421) Gündemin 15.maddesi, Darende ilçesi Hacıderviş Mahallesi 169 ada 77 nolu parselde 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

422) Bir sonraki birleşimin 19.09.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 16.09.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
14.09.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

395) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

396) Gündeme ilave edilen konular ile 16.08.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

397) Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karagöz Mahallesi 6. Etap, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

398) Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi 13. Etap Bostanbaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

399) Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi 14. Etap Bostanbaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

400) Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi 18.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

401) Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi’ni kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında var olan “Bu alanlarda konut büyüklükleri 125 m² den az olamaz.” şeklindeki plan notunun kaldırılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

402) Gündemin 7.maddesi, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 3512 ada 17 nolu parselin, “Ticaret + Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; imar planı paftasında ve raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

403) Gündemin 8.maddesi, Yürürlükteki imar planında Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi, 135 ada 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47 ve 58 nolu parseller “Ticaret Konut Alanı” ve 157 ada 9 nolu parsel “Park Alanı” olarak planlı olup, alan büyüklükleri değiştirilmeden 157 ada 9 nolu parselde yer alan park alanının, ticaret konut alanının kuzeyine kaydırılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

404) Gündemin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. maddelerinde yer alan konular ile ilgili olarak komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

405) Gündemin 25.maddesi, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 117 ada 14 nolu parsel, 672 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde inşaatı tamamlanan binadaki bağımsız bölümlerden; A Blok 3, 4, 5, 6 ve 9 nolu bağımsız bölümlerin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ve A Blok 1,2,7 ve B Blok 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlerin mülkiyetlerinin ise yüklenici Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

406) Gündemin 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

407) Gündemin 42, 43, 44, 45 ve 46. maddelerinde yer alan konular ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

408) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.09.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.09.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
16.08.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

381) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

382) Gündemin 1.maddesi; 12.08.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

383) Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi Taştepe-Hanımınçiftliği Mahallelerinin kesiştiği alanda yaklaşık 28 ha.lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

384) Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 166 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanın; “Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonundan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Ticaret, Ticaret-Konut ve Teknik Altyapı Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesine; yapılaşma koşullarının, Emsal:1.80, Yençok:24.50, yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

385) Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi 7. Etap Cemal Gürsel ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

386) Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna tahsisli 125 ada 1 nolu parselin (77.224 m² yüzölçümlü taşınmazın) 2.229,64 m² ‘lik kısmının imar planında “Askeri Alan” fonksiyonu verilmesi yönündeki (talebin) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; fiili kullanımlar dikkate alınarak hazırlandığından kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

387) Gündemin 6.maddesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin üst ölçek plana uygun olarak hazırlanarak “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonuna dönüşen Yeşilyurt ilçesi, Fatih Mah. 173 ada 5 nolu parselin yapılaşma şartlarının “Emsal=0.50, Yençok=12.50” olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde, 173 ada 5 nolu parsel ve 173 ada 6 nolu parsel arasındaki ada ayrım çizgisi ve çekme mesafeleri düzenlenecek şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

388) Gündemin 7.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5988 ada 1 nolu parsele; “Eğitim Alanı” fonksiyonundan “Gelişme Konut Alanı (Düşük)” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca üst kademe plan kararları, çevredeki imar şartlarına uygun olacak şekilde “Özel Eğitim Alanı” fonksiyonundan “Gelişme Konut Alanı [Yapılaşma koşullarının; TAKS:0.25 KAKS:0.50, Ayrık Nizam 2 Kat (A-2), imar yollarından çekme mesafelerinin 5 metre olacak şekilde]” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

389) Gündemin 8.maddesi,Battalgazi ilçesi, Hidayet Mah.417 ada 163,164,165 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

390) Gündemin 9.maddesi, Karakavak-Tecde Mahallelerinde yapılan Revizyon İmar Planları plan notlarında; Yolda kalan yapıların, yapı sınıfına bakılmaksızın yoğunluk hakkının %100 (yüz) oranında kullanılmasına; bu kararın 15.11.2022 tarihine kadar geçerli olmasına ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

391) Gündemin 10.maddesi, İl sınırları içerisinde J, M, S ve T ticari plaka ile taşımacılık yapan araçların, tabi oldukları yönetmeliklerin revizyonuna oybirliğiyle karar verildi.

392)  Gündemin 11.maddesi, Mülkiyeti Belediyemiz uhdesinde bulunan, Ayvalı Kültür Merkezinin alt katının bedelsiz olarak, 10 (on) yıl süreyle Diyanet İşleri Başkanlığı, Darende ilçe Müftülüğü’nde tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

393)  Gündemin 12 ve 13. Maddelerinde yer alan imar konularının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

394) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 14.09.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 16.08.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
12.08.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

365) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

366) Gündemin 1.maddesi; 10.08.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

367) Gündemin 2.maddesi; Şube Müdürlüğü kurulması ve Teşkilat şemeasının güncellenmesine oybirliğiyle karar verildi.

368) Gündemin 3.maddesi, Yazıhan ilçesi, İriağaç Mahallesi Karasu mevki, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi ve Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesinde GES (Güneş Enerji Santrali) kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

369) Gündemin 4.maddesi, Muhtelif Mahallelerde Sondaj Kuyusu Açılması ve İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi”nde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemizin kefil olmasına oybirliğiyle karar verildi.

370) Gündemin 5.maddesi, İçmesuyu ve Kanalizasyon Malzemeleri Alım İşi”nde kaynak temininde Büyükşehir Belediyesinin kefil olmasına oybirliğiyle karar verildi.

371) Gündemin 6.maddesi, Belediye Hizmetleri Projesi-I Hibe Anlaşması ve “Belediye Hizmetleri Projesi” Kredi Anlaşması kapsamında hibe ve kredi kullanımında kefil olunması.

372) Gündemin 7.maddesi, İştiraklerimizden Meston Çevre ve İnşaat A.Ş. nin bankalardan kullanacağı finansman için Malatya Büyükşehir Belediyesinin kefil olması.

373) Gündemin 8.maddesi, Arguvan ilçesi, Tepebağ Mahallesi, 12 ada 702 nolu parsele; “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  “Kapalı Spor Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

374)  Gündemin 9.maddesi, Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarında 17 numaralı plan notunda değişiklik yapılmasına ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

375) Gündemin 10.maddesi, Darende ilçesi Sungur Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon imar planının, mahkeme kararını yerine getirmeye yönelik olarak eski 16, yeni 15 numaralı plan notunda değişiklik yapılarak ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

376) Gündemin 11.maddesi, Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi 124 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 nolu parsellerde yapılması düşünülen Güneş Enerji Santral Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ilçe belediye meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

377) Gündemin 12.maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 113 ada 34 nolu parselin güneyinde 104 m²’lik alanın bölgenin ihtiyacını karşılamak için Trafo Alanı yapılması yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine dair ilçe belediye Meclisinin red kararının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

378) Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi, 6576 ada 1 nolu parselin “Trafo Alanı” fonksiyonundan “Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik  olark, söz konusu parselin maliye hazinesine ait olmasından dolayı Milli Emlak Müdürlüğünden görüş alınmadığı anlaşıldığından; yürürlükteki plan kararlarına dönüş yapılarak söz konusu alanın “Trafo Alanı” fonksiyonu olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

379) Gündemin 14.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5988 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

380) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.08.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.08.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
10.08.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

353) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

354) Gündeme yeni konu ilavesi ve 21.07.2022 toplantının karar özetinin kabulü.

355) Gündemin 2.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 101 ada 1 nolu parselde Emsal sabit kalmak koşulu ile Yençok: 15.50 olmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin Emsal: 1.20, Yençok: 12.50 yapılaşma koşulları şeklinde düzenlenerek-değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

356) Gündemin 3.maddesi, Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi, 2. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan 24 adet itirazın tamamının reddi ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

357) Gündemin 4.maddesi, Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi, 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında, sözkonusu planın değiştirilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

358) Gündemin 5.maddesi, Kale ilçesi, Üçdeğirmen Mahallesi 546 ve 547 nolu parsellerin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” fonksiyonu, bir kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

359) Gündemin 6.maddesi, Akçadağ ilçesi, Başpınar Mahallesi 108 ada 2 nolu mera vasıflı parselin bir kısmına mera tahsis amacı değişikliği yapılmış olup, ilave imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

360) Gündemin 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. Maddelerinde yer alan imar konuları ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

361) Gündemin 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 ve 42. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

362) Gündemin 43.maddesi, Acil Durum Eylem Planı hakkındaki İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

363) Gündemin 44.maddesi, İl sınırları içerisinde J, M, S ve T ticari plaka ile taşımacılık yapan araçların, tabi oldukları Yönetmeliklerin revize edilmesi hakkındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin Hukuk İhtisas Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

364) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, birleşimin 12.08.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.08.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
21.07.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

340) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

341) Gündemin 1.maddesi; 20.07.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulü.

342) Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi, 88 ve 89 nolu parsellerde yapı yaklaşma mesafelerinin her cephe için 5 metre olarak belirlendiği, Emsal: 1.00 ve Yençok: 9.50 metre yapılaşma koşullarına sahip “Belediye Hizmet Alanı (Tekstilkent Sitesi)” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

343) Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Kaynarca Mahallesi 3455 ada 13 ve 14 nolu parsellere “Spor Alanı” plan fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi..

344) Gündemin 4.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 443 ada 729 ve 974 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulama çalışmaları esnasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik hazırlatılan, “İbadet Alanı”nın genişletilerek, batısına “Belediye Hizmet Alanı”, güneyine “Park Alanı” fonksiyonları ve 974 nolu parselin doğusuna “Park Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

345) Gündemin 5.maddesi, Mülkiyeti belediyemize ait, Yaşam ve Spor Merkezi Sosyal Tesisinin işletme hakkının 5 (beş) yıl süreyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri A.Ş.’ye verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

346) Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesinde bulunan MAŞTİ sahası içerisinde yer alan otoparkın işletme hakkının 5 (beş) yıl süreyle, Esenlik İmar İnş. ve Tic. A.Ş.’ye verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

347) Gündemin 7.maddesi, Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 181 nolu parselin plan fonksiyonunun “Mesire Alanı” olarak değiştirilmesini ve parsele erişimin sağlanması amacıyla parselin kuzeyinde 10 metrelik taşıt yolu planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde yer alan plan notunda değişiklik yapılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

348) Gündemin 8.maddesi, Darende ilçesi, Hacıderviş Mahallesi, 169 ada 77 nolu parselin “Konut Alanı” fonksiyonuna sahip olan bir kısmında “Eğitim Alanı” ve “Park Alanı” fonksiyonları verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

349) Gündemin 9.maddesi, Meclis Kararındaki tabloda ücretler dikkate alınarak Özel Halk Otobüsleri taşımacılarına ve MOTAŞ A.Ş.’ye 30.06.2024 tarihine kadar aylık olarak ödeme yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

350) Gündemin 10.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi işinin, 5 (beş) yıl süreyle yeniden ihaleye çıkılmasına oybirliğiyle karar verildi.

351) Gündemin 11.maddesi, Sümer Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası ile Polisevi Hizmet Binasının Belediyemizce yapılması kapsamında, maliyet bedeli değerinde arsa verilmesini kapsayan satış işlemine esas arsa karşılığı inşaat işinin; 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi ve ihaleye dair iş ve işlemlerin Encümence yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

352) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.08.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 21.07.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
20.07.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

323) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

324) Gündeme ilave edilen konular ve 18.07.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulü.

325) Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi, İsmetiye Mahallesi, 178 ada 12 nolu parselin zemin, bodrum ve üst katlarının tamamen yapılaşmasını içeren 3194 sayılı kanunun ek madde 8’e göre “Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliği yapılamaz” hükmü gereğince reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ilçe Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

326) Gündemin 3.maddesi, Akçadağ ilçesi Karanlıkdere Mahallesinde, mülkiyeti TİGEM’e ait olan 927, 928, 930, 931 nolu parsellerde imar planı yapılması talebine ilişkin olarak, 928 ve 930 nolu parsellerin tamamının, 927 ve 931 nolu parsellerin bir kısmının, “Kamu Hizmet Alanı ve Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın; imar planı paftasında ve açıklama raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

327) Gündemin 4.maddesi, Battalgazi İlçesi, Sarıcıoğlu semtinde bulunan mevcut Şire pazarındaki toptan kayısı ticaret iş ve işlemlerinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesindeki Yeni Şire Pazarı’na taşınıp, Kayısı ticareti faaliyetlerinin sürdürülmesine oybirliğiyle karar verildi.

328) Gündemin 5.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

329) Gündemin 6.maddesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a Borçlanma yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

330) Gündemin 7.maddesi, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mah. 580 ada 443 nolu parsele karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait İlyas Mahallesi 5464 ada 8 nolu parsel ile Yeşiltepe Mahallesi 156 ada 11 nolu parselin devrine ve konuyla ilgili olarak Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

331) Gündemin 8.maddesi, Mülkiyeti Belediyemiz uhdesinde bulunan, Ayvalı Kültür Merkezinin alt katının; 3 (üç) yıl süreyle ve bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Darende İlçe Müftülüğü’ne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

332) Gündemin 9.maddesi, Tapunun Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 257 ada 29 nolu parselin kat karşılığı satış ihalesinin yapılmasına, ihale iş ve işlemlerinin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

333) Gündemin 10.maddesi, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parselin karayoluna cepheli güney kısmının “Rekreasyon Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; ilgili kurumların vermiş olduğu olumsuz görüşler doğrultusunda ve planlama ilke ve şehircilik tekniklerine uygun olarak hazırlanmadığından reddine oybirliğiyle karar verildi.

334) Gündemin 11.maddesi, Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde Kuzey Kuşak Yolu güzergahında Hanımınçiftliği–Battalgazi Kuzey Kuşak yolu Revizyon imar planı Malatya 2. İdare Mahkemesinin plan iptal gerekçelerini giderecek şekilde hazırlanan Hanımınçiftliği-Battalgazi Kuzey Kuşak Yolu II. etap Revizyon İmar Planı ve plan notları: Hanımınçiftliği bölgesinde yaklaşık 75 hektarlık alanda hazırlanmış olup, nazım imar planlarına uygun olduğundan kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

335) Gündemin 12.maddesi, Darende İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 6. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına 2. Askı ilanı sürecinde yapılan itirazların reddi yönündeki Darende Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

336) Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 422 ada 8 nolu parselin “İbadet Alanı” olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

337) Gündemin 18.maddesi Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan işleticilerin desteklenmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi

338) Gündemin 19,20,21,22,23,24,25 ve 26. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

339) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 21.07.2022 tarihinde, saat 17.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 20.07.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
18.07.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

311) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

312) Gündeme ilave edilen konular ve 14.06.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulü.

313) Gündemin 2,3,4,9,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24. maddelerindeki konular ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

314) Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi 4943 ada 4 nolu parselin güneydoğu kısmına ‘Anaokulu Alanı’ fonksiyonu verilmesi, fonksiyonlar arası çekme mesafesinin 3 metre, diğer çekme mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

315) Gündemin 6.maddesi, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 3514 ada 26 nolu parseldeki park alanına ‘Eğitim Tesis Alanı’  fonksiyonu verilmesine ve buradaki park alanının ise Çamurlu Mahallesi 0 ada 1009 nolu parselin doğusuna eşdeğer büyüklükte eklenmesine dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

316) Gündemin 7. maddesi, Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi 94 ada 1, 2, 3 ve 29 nolu parsellerin İlkokul Alanının tüm yönlerden çekme mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

317) Gündemin 8. maddesi, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ve 165 nolu konut adalarında imar planında belirtilen cephe yön işaretinin kaldırılmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, bahse konu imar adalarında cephe yön işaretlerinin kaldırılması; silueti bozarak düzensiz yapılaşmaya neden olacağından ve eğimden dolayı kat sayısı artışının önüne geçilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde mevcut imar planının korunması görüşüne varılmış olup, ilçe belediye meclis kararının değiştirilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

318) Gündemin 10. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi 223 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda; İnönü Mahallesi 286 ada 464 nolu parselin kuzeybatısında; Tecde Mahallesi 1356 adanın batısında bulunan Park Alanının güneydoğusunda Trafo Alanı yapılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne; Yakınca Mahallesinde Konut+Ticaret Alanı fonksiyonuna sahip 485 ada 2 nolu parselin batısında planlanan trafo alanının ise, yürürlükteki plan kararlarını devam ettirecek şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

319) Gündemin 25. ve 26. maddelerinde yer alan konuların Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

320) Gündemin 27. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi MAŞTİ alanındaki otoparkın işletme hakkının 5 yıl süreyle Esenlik İmar İnş.ve Tic.AŞ’ye devri ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

321) Gündemin 28,29,30,31,32,33,34 ve 35. Maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

322) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 20.07.2022 tarihinde, saat 16.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18.07.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
14.06.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

278) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

279) Gündeme ilave edilen konu ve 10.06.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulü.

280) Gündemin 2.maddesi, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

281) Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 5497 nolu parsele “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

282) Gündemin 4.maddesi, Battalgazi ilçesini kapsayan imar planlarına plan notu eklenmesine yönelik alınan kararın il bütününde yapılacak çalışma kapsamında değerlendirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

283) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi 471 nolu parsele ve 6366 nolu parselin bir kısmına Atık Su Artma Tesis Alanı fonksiyonu verilmesini kapsayan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

284) Gündemin 6. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 278 ada 1 nolu parselin batı kısmına “Anaokulu Alanı” fonksiyonu verilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin kuzey, güney, batı cephelerinde 5’er metre olması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; parselin kuzey yönündeki yapı yaklaşma mesafesi 10 metre olacak şekilde düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

285) Gündemin 7. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 291 ada 1 nolu parselin kuzey doğu kısmına “Anaokulu Alanı” geri kalan kısmına “Ortaokul Alanı” fonksiyonu verilmesi ve fonksiyonlar arası yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre, doğu yönünde yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; talepte belirtilen fonksiyonlar arasındaki ada ayrım çizgisinin, zeminde yer alan Halısahanın olduğu kısımda batı yönüne kırılarak geçilmesi şeklinde düzenlenmesi değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

286) Gündemin 8. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5386 ada 2 nolu parsele “Anaokulu Alanı” ve “Lise Alanı” fonksiyonu verilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

287) Gündemin 9. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5403 ada 2 nolu parselin güney kısmında “Anaokulu Alanı” fonksiyonu ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

288) Gündemin 10. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Hacıabdi Mahallesi 2038 ada 2 nolu parsele “Ortaokul Alanı” fonksiyonu verilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

289) Gündemin 11. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi 27 ada 3 nolu parselin kuzey kısmında “Anaokulu Alanı” fonksiyonu ayrılması için hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

290) Gündemin 12. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 292 ada 25 nolu parselin güney kısmında “Anaokulu Alanı” fonksiyonu ayrılması ve fonksiyonlar arası yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre güney yönünde yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

291) Gündemin 13. maddesi, Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi, 404 ada 54 nolu parselin bir kısmı “Eğitim Alanı” olarak planlı olup, söz konusu 404 ada 54 nolu parselin bir kısmına “İlkokul Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planının; İlkokul Alanının yapılaşma koşulunun, Emsal:1.00 ve Yençok: 21.50 metre olarak belirlenmesi şartıyla, değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

292) Gündemin 14. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 4984 ada 1 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin kuzey, güney, batı yönünde 5 metre, doğu yönünde 3 metre olması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; parselin güney yönündeki yapı yaklaşma mesafesi 10 metre, batı yönündeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

293) Gündemin 15. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 5489 nolu parselin ortasında 12 metrelik imar yolu bırakılarak, bu yolun kuzeyine İlkokul Alanı, Anaokulu Alanı ve Lise Alanı, yolun güney kısmına ise Ortaokul Alanı ve Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı ayrılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu şekliyle belirlenmesi, yapılaşma koşullarının ise Emsal=1.00 Yençok=15.50 olarak belirlenmesi konusunu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

294) Gündemin 16. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Kaynarca Mahallesi 6283 ada 1 nolu parselin güney kısmında “Anaokulu Alanı” geri kalan kısmında “Ortaokul Alanı” fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; talepte belirtilen fonksiyonlar arası yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olacak şekilde düzenlenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

295) Gündemin 17. maddesi, Battalgazi Kuzey Kuşak yolu Revizyon imar planı Malatya 2. İdare Mahkemesinin 2022/5 esas numaralı dava dosyası ile iptal edilmiş olup, söz konusu plan iptal gerekçelerini giderecek şekilde hazırlanan Hanımınçiftliği-Battalgazi Kuzey Kuşak Yolu 1. etap Revizyon İmar Planı ve plan notları: Hançukuru bölgesinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlanmış olup, nazım imar planlarına uygun olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

296) Gündemin 18. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5579 ada 1 nolu parselin kuzeybatı kısmında “Anaokulu Alanı” fonksiyonu ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

297) Gündemin 19. maddesi, Bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 257 ada 27 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanına 791 m²’lik alanın Trafo Alanı yapılması konusunu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

298) Gündemin 20. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 394 ada 1 nolu parselin kuzeydoğu kısmına “Ortaokul Alanı”, güneybatı kısmına “İlkokul Alanı” ve yine parselin güneybatı kısmına “Anaokulu Alanı” fonksiyonlarının ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

299) Gündemin 21. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 475 ada 1 nolu parselin kuzeyden güney kısmına doğru “İlkokul Alanı”, “Ortaokul Alanı”, “İlkokul Alanı”, “Ortaokul Alanı”, “Anaokulu Alanı” fonksiyonları ayrılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; parselin orta kısmında yer alan “İlkokul Alanı”, “Ortaokul Alanı” fonksiyonlarının kaldırılarak “Lise Alanı” olması ve fonksiyonların kuzeyden güneye “İlkokul Alanı”, “Ortaokul Alanı”, “Lise Alanı”, “Anaokulu Alanı” olacak şekilde düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

300) Gündemin 22. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 486 ada 3 ve 5 nolu (birleştirilen) parsellerin batı kısmına “İlkokul Alanı”, doğu kısmına “Ortaokul Alanı”, güneydoğu kısmına “Anaokulu Alanı” fonksiyonu ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

301) Gündemin 23. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 4661 nolu parselin doğu kısmında “İlkokul Alanı”, kuzeybatı kısmında “Ortaokul Alanı” güneybatı kısmında “Anaokulu Alanı” fonksiyonu ayrılması ve fonksiyonlar arası çekme mesafesinin 3 metre, diğer yönlerde 10 metre olması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; parseldeki fonksiyonlar arası yapı yaklaşma mesafesi 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

302) Gündemin 24. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 4380 nolu parselin, kuzeyden güneye “Ortaokul Alanı”, “İlkokul Alanı” ve “Anaokulu Alanı” fonksiyonlarının ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

303) Gündemin 25. maddesi, Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi 124 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 nolu parsellerde yapılması planlanan GES Alanı’na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

304) Gündemin 26. maddesi, Hekimhan ilçesi, Dursunlu Mahallesi 104 ada 191 nolu mera parseli üzerinde belirlenen köy yerleşik alan sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 1000 m² lik alanın tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

305) Gündemin 27. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 6575 ada 3 ve 4 nolu parsellerin “Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı” olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

306) Gündemin 28. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 5498 ada 17 nolu parselin güney cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 25 metre olarak belirlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; talepte belirtilen yapı yaklaşma mesafesinin, cephe hattındaki yapılaşma düzenini bozacağından, talep konusu parselin cephe aldığı yol kenarındaki diğer fonksiyonların yapı yaklaşma mesafeleriyle aynı olacak şekilde 50 metre olarak düzenlenmesi yönünde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

307) Gündemin 29. maddesi, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinin ön tarafında Çevre Yolu üst geçidi altındaki alana 1) Bilet satışı ve bilet dolum noktası hizmetlerini gerçekleştirebilecek 5 m² ‘yi aşmayan bir büfenin kurulmasına; 2) Kurulumu yapılacak sözkonusu büfenin yıllık KDV hariç 15.000,00 TL kira bedeliyle işletme hakkının 5 yıl süreyle MOTAŞ A.Ş.’ye verilmesine; 3) Kira bedelinin her yıl, yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılmasına; oybirliğiyle karar verildi

308) Gündemin 30. maddesi, AYKOME Üst Kurulunca kabul edilen 2022 Yılı Alan Tahrip Tutarı (Zemin Tahrip Bedelleri) Birim Fiyatlarıyla ilgili ücret tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

309) Gündemin 31. maddesi, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgesini göstermek suretiyle Belediyemiz (MOTAŞ) ptoplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlandırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

310) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.07.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına; ancak 13.07.2022 ve 14.07.2022 tarihlerinin idari izin sayılması halinde, toplantının takip eden mesai günü (18.07.2022 tarihinde) saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.06.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
10.06.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

265) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

266) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.06.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

267) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3712 nolu parsel, 578 ada 4 ve 8 nolu parseller arasında kalan 15 metrelik yolun, eğitim tesis alanlarının birleştirilmesi amacıyla kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih 113 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, yapılaşma koşullarının Yençok: 21.50 olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; imar planı paftası ve raporunda belirtildiği şekliyle değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

268) Gündemin 3. maddesi, Akçadağ ilçesi, Sahilköy Mahallesinde yerleşme alanı belirlenmesi amacıyla Altunlu Mahallesi 563 numaralı mera vasıflı parsel üzerinde yaklaşık 5 hektarlık alanda imar planı yapılması için,  4342 sayılı Mera kanununun 14. maddesine istinaden tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

269) Gündemin 4. maddesi, Darende ilçesi, Hacıdevriş Mahallesi, 7. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan 4 adet itirazın tamamının reddi yönündeki Darende Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarih ve 59 sayılı kararı incelenmiş olup, ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

270) Gündemin 5. maddesi, Darende ilçesi, Kaldırım Mahallesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan 6 adet itirazın tamamının reddi yönündeki Darende Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarih ve 60 sayılı kararı incelenmiş olup, ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

271) Gündemin 6. maddesi, Darende ilçesi, Sungur Mahallesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2022/95 sayılı kararı ile onaylanarak Darende Belediyesi’nce 2. askı ilanı sürecinde yapılan 16 adet itirazın tamamının reddi yönündeki Darende Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarih ve 61 sayılı kararı incelenmiş olup, ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

272) Gündemin 7. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 350, 351, 4623 ve 4624 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; 350 nolu parselde “İmar yolu, Ağaçlandırılacak Alan, Ticaret Alanı, Ticaret+Konut Alanı ve Düşük Yoğunluklu Konut Alanı”,351 no’lu parselde “Park Alanı ve Düşük Yoğunluklu Konut Alanı”, 4623 no’lu parselde “İmar yolu, Park Alanı,  Belediye Hizmet Alanı (BHA), Ticaret+Konut Alanı ve Düşük Yoğunluklu Konut Alanı”, 4624 no’lu parselde “İmar yolu, Park Alanı,  Belediye Hizmet Alanı (BHA) ve Düşük Yoğunluklu Konut Alanı, Tarım Alanı” şeklinde değiştirilerek onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

273) 1-Gündemin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

274) Gündemin 39. maddesi, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı Çevre Yolu üst geçidi altına bilet satışı ve kart dolum noktası hizmetleri için bir büfenin kurulması, işletme hakkının MOTAŞ A.Ş.ne devri ve kira bedelinin belirlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

275) Gündemin 40.maddesi, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün yatırım ve cari harcamaları için İller Bankası A.Ş. den gayri nakdi kredi kullanılmasına; konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

276) Gündemin 41. maddesi, MASKİ Genel Müdürlüğüne devrolunan Yaka Mahallesi 5 mw GES, MASKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası Hangar Çatısı 0,7 mw GES olmak üzere, toplam 5,7 mw GES Tesisi Yapımı ile Yapraklı Su Deposu 1,1 MW HES Tesisi yapımında ve İdaremiz adına tahakkuk etmiş borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Memet MERT’e borçlanma yetkisi verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

277) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 14.06.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.06.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
08.06.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

247) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

248) Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 3 adet konunun gündemin 37, 38, 39. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 17.05.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

249) Gündemin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 34. maddelerinin komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi;

250) Gündemin 4.maddesi,Darende ilçesi,Yenice Mah.294 ada 3,4,7 nolu parsellerin kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesini ve Ticaret Alanı’na dair mevcut yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin; ilgili kurum görüşü doğrultusunda değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

251) Gündemin 10.maddesi,Hekimhan ilçesi,Akmağara Mah.114 ada 117 nolu mera vasıflı parsel üzerinde 13.5 ha.lık alanda imar planı yapılması için, tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

252) Gündemin 11.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Çayırköy Mah.300 ada 1 nolu mera vasıflı parsel üzerinde yaklaşık 7.5 hektarlık alanda imar planı yapılması için, tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

253) Gündemin 14. maddesi, Battalgazi ilçesi sınırlarından geçmesi planlanan 154 KV Sincik-Malatya 2 Enerji İletim Hattı’na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; TEİAŞ’ın 07.02.2022 tarih 1075502 sayılı yazısı ile talep edilen, imar planı ve imar planı raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

254) Gündemin 15. maddesi, Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi 119 ada 83 ve 52 nolu parseller arasında, “Spor Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

255) Gündemin 17. maddesi, Pütürge ilçesi, Pazarcık Mah.173 ada 177,178 nolu parsellere “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

256) Gündemin 20. maddesi, Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave + revizyon nazım imar Planına ilan askı süreçleri içerisinde yapılan itirazların bir kısmının kabul edildiği, bir kısmının ise reddedildiği, bahse konu itirazlardan kabul edilenlerin plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Yeşilyurt ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

257) Gündemin 21. maddesi, Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar Planına ilan askı sürecinde yapılan bir kısmı kabul edildiği, bir kısmı ise reddedildiği, bahse konu itirazlarda kabul edilenlerin plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Battalgazi ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

258) Gündemin 33. maddesi, Hekimhan ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan binaların kent estetiğine uygun hale getirilmesi için binaların üzerinde cephe yenileme çalışmaları yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

259) Gündemin 35. maddesi, Mezkur yönetmelik gereğince, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde, I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

260) Gündemin 36. maddesi, Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi 3507 ada 7 nolu parselde bulunan MASKİ İçme Suyu Depo ve İdari Hizmet Binasının elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla depo girişine 200 kw Hidroelektrik Santrali (HES) kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

261) Gündemin 37. maddesi, Meston Çevre ve İnşaat A.Ş.ye kredi kullanma yetkisi verilmesi yönündeki talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

262) Gündemin 38. maddesi, Entegre Atık Yönetim Planı projesi, Gelincik Tepesi Toki Deprem Konutları Yol Yapım İşi için İller Bankası nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a kredi kullanımı yetkisinin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

263) Gündemin 39. maddesi, Muhtelif Mahallelerde cadde sokak isim değişiklikleri hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı teklifinin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince karma Komisyona havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

264) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 10.06.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 08.06.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
17.05.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

241) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

242) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.05.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

243) Gündemin 2. maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden, Meston Çevre ve İnşaat A.Ş.nin sermayesinin (13.09.2019 tarih ve 58 sayılı meclis kararıyla artırılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenen ve de Şirketin “Ortakların şirketten nakdi alacakları” hesabında emanette bekletilen nakitten karşılanmak üzere) 10.000.000,00 TL arttırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

244) Gündemin 3. maddesi; MOTAŞ AŞ’nin sermayesinin MOTAŞ Genel Kurul Kararı doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden arttırılmasına ve  söz konusu sermaye artışından dolayı 30.392.778,00 TL.nin Belediyemizce ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

245) Gündemin 4, 5, 6, 7, 8, 9. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

246) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.06.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 17.05.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
16.05.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

233) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

234) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.05.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

235) Gündemin 2. maddesi; Arapgir ilçesi Kentsel Sit Alanını kapsayan 142 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama revizyon imar planlarına yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazların Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

236) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya – Alacakapı Mahallesinde, Koruma Amaçlı İmar Planında Özel Proje Alanı (ÖPA1) içerisinde yer alan Kervansaray, eski Hükümet Konağı ve kent meydanını kapsayan alanda; meydanın yakın çevresinde yol düzenlenmesini ve fonksiyon değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

237) Gündemin 4. maddesi; Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 173 ada 20, 21 ve 22 nolu parsellerin arasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin; 7 metrelik yol 10 metre olacak şekilde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

238) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 3512 ada 17 nolu parselin “Özel Sağlık Tesis Alan” fonksiyonunun “Ticaret + Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesini içeren 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifinin ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi, oybirliğiyle karar verildi.

239) Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt Belediyesinin 2022 Mali Yılı 198.750.000,00 TL. Ek Bütçesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

240) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 17.05.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 16.05.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
13.05.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

221) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

222) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.05.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

223) Gündemin 2. maddesi; Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi 85 ada 1 nolu parselin kısmen yeni yerleşim alanı olarak ve TOKİ Konut Projelerinin yapımına yönelik tahsis amacının değiştirilmesi işlemlerinin başlatılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

224) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 20 nolu parsele “Millet Bahçesi” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

225) Gündemin 4. maddesi, Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 6 nolu parselde üst ölçekli planlama kararının uygulanabilmesi için; Park Alanı olarak planlı olan kısmına Kültürel Tesis Alanı (Kütüphane) fonksiyonu, Emsal=1.20 ve Yençok=24.50 yapılaşma koşullarının verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

226) Gündemin 5. maddesi, Arapgir ilçesi, Şıhlar Mahallesi 932 nolu parselin bir kısmına “Trafo Alanı” eklenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; paftasında ve imar planı raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

227) Gündemin 6.maddesi; Heyiketeği Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı yapılaşma yoğunluklarının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uyarlanmasına yönelik kısmi değişiklikler ile mahkeme kararında değinilen Plan Notlarının 6’ncı ve 8’inci maddeleri ile ilgili düzenlemeleri içeren plan değişikliğinin; ilçe Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

228) Gündemin 10. maddesi, Malatya Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin (MEGSAŞ’ın) sermaye artışından dolayı 1.000.000.00 TL’nin Belediyemizce ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

229) Gündemin 11. maddesi, Yeşilyurt Belediyesinin 2022 Mali yılı Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

230) Gündemin 12. maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 6575 ada 3 ve 4 nolu parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

231) Gündemin 13. maddesi, Sarıcıoğlu semtinde bulunan, Şıra pazarında yürütülen toptan kayısı ticaret iş ve işlemlerinin Yaka Mahallesindeki Yeni Şıra Pazarı’nda yürütülmesi ile ilgili teklifin, Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

232) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.05.2022 tarihinde, saat 15.30’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.05.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
11.05.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

197) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

198) Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 9 adet konunun gündemin 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, maddeleri olarak gündeme ilavesine ve Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 19.04.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

199) Gündemin 2. maddesi; Belediyemiz bütçesinde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının bütçesinden 50.000.000,00 TL’nin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının bütçesine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

200) Gündemin 3. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

201) Gündemin 4. maddesi, Mülkiyeti TCDD’ye ait olan Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazların olduğu alanda yapılması planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nde değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

202) Gündemin 5. maddesi, sürdürülebilir bir şehir içi toplu taşıma hizmeti için artan maliyetler de dikkate alınarak mevcut bütçenin etkin ve verimli kullanılması adına Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nde belirlenen ücretsiz grupları taşıyan Özel Halk Otobüslerine aylık toplamda 800.000 TL, 12.03.2015 tarih ve 2015/122 sayılı Meclis kararıyla şehir içi toplu taşıma sistemini yürüten (kiralanan) MOTAŞ A.Ş.’ne aylık toplamda 800.000 TL olmak üzere toplamda 1.600.000 TL’lik aylık Gelir Desteği sağlanmasına;

Yapılacak Gelir Desteğinin ekte belirtilen tabloya göre paydaşlara dağıtımının eşitlik ve adalet ilkesi doğrultusunda:

1) Özel Halk Otobüsleri taşımacılarına yapılacak ödemelerin o ay çalışan toplam araç sayısı baz alınarak bölünerek çalışma bölgelerine dağıtılması ve her bölgeye düşen tutar kendi içinde %40’ı yapılan kilometreye, %60’ı ise taşıdıkları ücretsiz yolcu sayısı baz alınarak işleticilere Gelir Desteği ödemesi yapılmasına;

2) 12.03.2015 tarih ve 2015/122 sayılı Meclis kararıyla şehir içi toplu taşıma sistemini yürüten (kiralanan) MOTAŞ A.Ş.’ne çalışan araç sayıları dikkate alınarak Gelir Desteği ödemesi yapılmasına; oybirliğiyle karar verildi.

203) Gündemin 6,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42. maddelerinde yer alan tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

204) Gündemin 7. maddesi, Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parselinin içerisinde mevcut afet konutlarının kuzeyinde kalan ve mevcut afet konutları ile bütünlük oluşturan 10 hektarlık alanın tahsis amacı değişikliğinin, 1046 nolu mera parselinin doğusundaki kadastral yoldan cephe alacak şekilde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

205) Gündemin 9. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Kırkpınar Mahallesinde yerleşim alan sınırlarının büyütülmesi amacıyla 418, 419, 420, 421 nolu mera parsellerinin tahsis amacı değişikliğine dair talebin, bahse konu parsellerin büyük kısmının Büyük Ova sınırı içerisinde kalması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

206) Gündemin 10. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 153 ada 1 ve 2 nolu parsellerin kat adeti (7 kat) aynı kalmak koşulu ile Yençok=23.50 olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, bölgedeki plan bütünlüğünü bozacağı, ayrıca hazırlanan plan değişikliğinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

207) Gündemin 11. maddesi, Talep konusunun plan tadilatı içermediği, yapılacak işin mali içeriği olduğu anlaşıldığından konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun gündeminden çıkarılarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

208) Gündemin 21. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 4442 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşullarının Emsal=1.75 TAKS=0.40 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan ve imar planlarının kesinleşmesi ile birlikte kıymet takdir komisyonunca değer artış payının belirlenmesine karar verilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

209) Gündemin 24. maddesi, Pütürge ilçesi, Ağalar Mahallesi 172 ada 106, 107, 108, 110, 111 ve 112 nolu parsellerin yapılaşma koşullarının Bitişik Nizam 2 kat Konut Alanı olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; yapı nizamının A-2 olacak şekilde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

210) Gündemin 27. maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 668 ada 11 ve 12 nolu parsellerin arasında yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 7 metrelik yaya yolu yer almakta olup, söz konusu parsellerin arasındaki 7 metrelik yaya yolunun kaldırılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, yol kaldırıldığı taktirde ada cephesinin büyüyeceğinden dolayı Battalgazi Belediyesi Meclisi’ nin  02.03.2022 tarih ve 74 sayılı kararı ile 7 metrelik yolun 12 nolu parselin güney sınırına kaydırılması şeklinde onaylandığı, bahse konu 668 ada 11 ve 12 nolu parsellerde yapılaşma sağlanacağı zaman, çekme mesafelerinin üst ölçek kararlarında belirlenen yol genişliklerine uygun olarak belirlenmesi şartıyla, 7 metrelik yolun 12 nolu parselin güney sınırına kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

211) Gündemin 28. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 4 ve 5 nolu parsellerin arasındaki ada ayrım çizgisinin kaydırılması amacıyla hazırlatılan (yapılaşma koşullarının mevcut imar planında olduğu şekliyle hazırlanması şartıyla) ve imar planlarının kesinleşmesinden sonra kıymet takdir komisyonunca değer artış payının belirlenmesine karar verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ada ayrım çizgisi kaydırılarak değiştirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

212) Gündemin 29. maddesi, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görev ve yetki sahası ile ilgili olarak Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notuna  “Cadde niteliği taşıyan ana yollardan cephe alan parsellerde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan görüş alınarak izinlendirilecektir” hükmünün eklenmesi şartıyla değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

213) Gündemin 38. maddesi, Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi 88 ve 89 nolu parsele ilişkin “Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonundan “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

214) Gündemin 41. maddesi, mahalle isim değişikliği yetkisi ilgili ilçe belediyesinde olduğundan, Hıroğlu Mahallesi isminin Hıdırağa Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifn meclis gündeminden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

215) Gündemin 43. maddesi, Hekimhan ilçesi, Deveci Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 102/1 nolu mera parseli üzerinde belirlenen alanda grup yolu güzergah değişikliği için tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

216) Gündemin 44,45,46,47,48,49. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

217) Gündemin 50. maddesi, Belediyemiz İştiraklerinden Sosyal Tesisler A.Ş Genel Kurulunda Büyükşehir Belediyemizi temsilen, Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Türkmen’in yetkilendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

218) Gündemin 51. maddesi, Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan 15 adet taşınmazın ihale yolu ile satışına oyçokluğuyla karar verildi.

219) Gündemin 52. maddesi, Fen İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna yapılan atama hususu Meclisin bilgisine sunuldu.

220) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 13.05.2022 tarihinde, saat 16.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.05.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
19.04.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

188) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

189) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.04.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

190) Gündemin 2. maddesi; Kale ilçesi Mahmutdursun Mahallesi 635 nolu parselin; konut + ticaret alanı E=0.30 Yençok=7.50, kamu hizmet alanı, park alanı, otopark alanı ve imar yolu olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, ilçe meclis kararı ile onaylanan şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

191) Gündemin 3. maddesi; Pütürge ilçesi, Tepehan/Sinan Mahallesi, 120 ada 53 nolu parselin kısmen “Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı” olarak planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

192) Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 2315 ada 13, 14 ve 15 nolu parselin “Lise, İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

193) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 408 ada 347 nolu parsele emsali sabit kalmak koşulu ile “bodrum ve zemin katlar tamamen doldurulacaktır” şeklinde plan notu eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

194) Gündemin 6. maddesi, Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 6121 ada 2 nolu parselin İbadet Alanı (cami) fonksiyonu değiştirilmeden; Batı, Kuzey ve Doğu cephelerinin çekme mesafelerinin 10 metreden, 5 metreye düşürülmesine oybirliğiyle karar verildi.

195) Gündemin 7. maddesi, Hekimhan ilçesi Deveci, Aşağı Saz, Yukarı Saz, Saraylı, Dikili mahalleleri grup yolunun mera vasfında kalan bölümünün tahsis amacının değiştirilerek Malatya Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili teklifim İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

196) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.05.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 19.04.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
18.04.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

179) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

180) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.04.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

181) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4469 ada 6 nolu parsele; Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda Ortaokul Alanı eklenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; iki okul arasındaki yan bahçe çekme mesafelerinin 5’er metre olarak düzenlenmesi, imar planı paftasında ve raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

182) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Meydanbaşı Mahallesi 314 ada 5 nolu parsele; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na “Eğitim Tesis Alanı bütününde yapılacak olan kullanımlar (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Alanları) ve çekme mesafeleri vaziyet planı ile belirlenir ve aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir” plan notunun işlenmesi hususunda plan notu kaldırılarak, “Anaokul Alanı, İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı ve Lise Alanının” düzenlenmesi imar planı paftasında ve raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

183) Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi 5482 ada 1 nolu parselin değer artış payına tabi olacak şekilde herhangi bir emsal artışı yapılmadan, yapılaşma koşullarının Emsal=1.20 ve Ayrık Nizam 5 Kat (A-5) olarak düzenlemesi, ayrıca ada bütününde kat rejiminin bozulmaması amacıyla Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5482 adada yer alan diğer parsellerin de herhangi bir emsal artışı yapılmadan yapılaşma koşullarının resen Emsal=1.20 ve Ayrık Nizam 5 Kat (A-5) olarak düzenlenmesi değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

184) Gündemin 5. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 203 ada 10 nolu parsel ile 215 ada 29, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 62 nolu parselllerin MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla, 25 (yirmibeş) yıl süreyle ve bedelsiz olarak MASKİ Genel Müdürlüğü’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

185) Gündemin 6. maddesi, İşletme hakkı Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi işletmesinde bulunan Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 215, ada 29 nolu parsel üzerinde kurulu 1 MW büyüklüğünde Güneş Enerji Santralinin (GES), 25 (yirmibeş) yıllığına MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

186) Gündemin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

187) Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 19.04.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 18.04.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
15.04.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

162) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

163) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.04.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

164) Gündemin 2. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi, 6114 ada 3 nolu parsel üzerinde yapılması planlanan binanın; maliyet bedeli ve arsa bedeli değerinde bağımsız bölüm verilmesini kapsayan satış işlemine esas kat karşılığı inşaat işinin kapalı teklif usulü ile ihale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

165) Gündemin 3. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan 6,586.64 m² yüzölçümüne sahip, imar planında Akaryakıt İstasyonu + LPG fonksiyonuna sahip olan Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 257 ada 27 nolu parselin ihale yolu ile satışına oybirliğiyle karar verildi.

166) Gündemin 4. maddesi, mülkiyeti Belediyemize ait Darende ilçesi, Akçatoprak Mahallesi, 221 ada 1, 31 nolu parseller ile 222 ada 1 nolu parseldeki Belediyemize ait hissenin Darende Belediyesine devrine; taşınmazların tapu kütüklerine devir tarihinden itibaren 3 yıl içinde Tekstilkent Projesi yapılmaması, aynı amaçla dahi olsa üçüncü kişilere devredilmesi veya başka amaçlarda kullanıldığı takdirde devralan kamu idaresinin muvafakatnamesine veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın ilgili tapu idaresince resen taşınmazın mülkiyetinin tekrar Belediyemiz adına tescil edilmesi yönünde şerh konulmasına oybirliğiyle karar verildi.

167) Gündemin 5. maddesi, Mülkiyeti TCDD’na ait, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesinde (tapunun Karakavak Mahallesi) bulunan, 763 nolu parselin kısmen Belediyemiz tarafından yol olarak kullanılmak üzere, 2 yıl süreyle kiralanmasına; imzalanacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

168) Gündemin 6. maddesi, Belediyemiz İştiraklerinden Melid Ulaşım ve Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ilimizdeki Bankalardan teminat mektubu kullanım yetkisi verilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

169) Gündemin 7. maddesi; Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan işleticilerin 2022/86 sayılı Meclis Kararı ile sağlanan gelir desteğinin iyileştirilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

170) Gündemin 8. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği” tasarısının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

171) Gündemin 9. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesinde bulunan Turgut Özal Çocuk Parkının işletme hakkının 01.01.2022 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Malatya Kültür A.Ş.’ye verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

172) Gündemin 10. maddesi; Darende ilçesi, Balaban Mahallesi 382 nolu parsel ve çevresini kapsayan, yürürlükteki imar planında iki imar adası arasında kalan yolun kaldırılarak imar adalarının birleştirilmesini ve yapılaşma koşullarının ada bütününde Ayrık Nizam 2 Kat olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ilçe belediyesinden geçtiği, imar planı paftasında ve raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

173) Gündemin 11. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, İplikçi Sokakta (Taner Kız Öğrenci Yurdu karşısında) bulunan Çay Ocağı ve Bay ve Bayan WC’nin işletme hakkının 5 yıl süreyle Malatya Kültür A.Ş.’ye verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

174) Gündemin 12. maddesi; Battalgazi ilçesi, Yeniköy Mahallesi 111 ada 14 nolu parselin güneyindeki 10 metrelik imar yolunun parselin batısında ve doğusunda olduğu gibi 6 metrelik imar yolu olarak planlanması yönünde hazırlatılan talebin, 111 ada 1,2,3,4,12,13,14,15 nolu parseller arasında kalan yolun 7 metrelik imar yolu olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle, imar planı paftasında ve raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

175) 1- Gündemin 16.maddesi; Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 408 ada 347 nolu parsel,

2- Gündemin 17.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi mülkiyeti TCDD’ye ait olan taşınmazlar alanında yapılması planlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

176) Gündemin 18. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

177) Gündemin 19. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılındaki faaliyetlerini kapsayan 1 yıllık faaliyet raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

178) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 18.04.2022 tarihinde, saat 18.00’da MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans salonunda yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 15.04.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
13.04.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

143) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

144) Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 10 adet konunun gündemin 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.03.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

145) Gündemin 2. maddesi; gizli oyla yapılan seçim sonucunda encümen üyeleri seçimi yapıldı.

146) Gündemin 3. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

147) Gündemin 4. maddesi, açık oyla yapılan seçim sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

148) Gündemin 5. maddesi, açık oyla yapılan seçim sonucunda, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

149) Gündemin 6. maddesi, açık oyla yapılan seçim sonucunda, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

150) Gündemin 7. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Ulaşım Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

151) Gündemin 8. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Hukuk İhtisas Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

152) Gündemin 9. maddesi; KAYHİB Meclis üyeliğine Emrah SEVİMLİ’nin seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

153) Gündemin 10,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26. maddelerinde yer alan tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

154) Gündemin 11. maddesi; Darende ilçesi Karabacak Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Darende Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 174 sayılı kararı üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde, detayları ekte yer alan 8 adet itiraz kararından; 1 adet itiraz kararının değiştirilerek onaylanmasına, 7 adet itiraz kararının ise ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

155) Gündemin 30. maddesi; Beydağı Tabiat Parkındaki Giriş Kontrol Ünitesi ve Kır Kahvesinin kiralanmasına; 18.02.2021 tarihli sözleşmeye ek olarak yapılacak sözleşmeyi imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

156) Gündemin 31. maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi (Maski Personel A.Ş.) Genel Kurulunda MASKİ Genel Müdürlüğünü temsil etmek üzere MASKİ Genel Müdürü Memet MERT’in yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

157) Gündemin 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55. maddelerinde yer alan konular ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

158) Gündemin 59. maddesi; MASKİ “İçmesuyu ve Kanalizasyon Malzemeleri Alımı İşi”nde kredi kullanımı için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’nına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

159) Gündemin 60. maddesi; MASKİ “Muhtelif Mahalleler İçme suyu Şebeke İnşaatı İşinde kredi kullanımı Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

160) Gündemin 61. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 29 nolu parselde bulunan 1 MW’lık GES’in işletme hakkının MASKİ’ye devri ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

161) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 15.04.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.04.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
15.03.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

130) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

131) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.03.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

132) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içerisinde yer alan 1470 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin bir kısmının Anaokulu yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; imar paftasında ve imar planı açıklama raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

133) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi İlçesi, Meydanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 314 ada 5 numaralı parsele 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili teklifin komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

134) Gündemin 4. maddesi, Battalgazi ilçesi, Sancaktar Mahallesi 3190 ada 2 nolu parsele Anaokulu Alanı eklenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; imar paftasında ve imar planı açıklama raporunda belirtildiği ve ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

135) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi 3374 ada 1 nolu parseleyürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına “1) Yapı yaklaşma sınırını aşmamak şartı ile parsel üzerinde anaokul, ilkokul ve ortaokul yapılabilir. 2) Bodrum otopark yapılabilir.” plan notunun işlenmesi hususu, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 tarih 3 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu plan değişikliği talebinde belirtilen plan notlarının kaldırılarak, 3374 ada 1 nolu parselin bir kısmında “Anaokul Alanı” oluşturulması ve imar planı paftası ve raporlarına işlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

136) Gündemin 6. maddesi, Arapgir ilçesi Kentsel Sit Alanını kapsayan 142 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

137) Gündemin 7. maddesi; İşletme hakkı süresi 16.03.2021 tarihinde bitecek olan,  Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 29 nolu parselde bulunan 1 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Özalper Mahallesi 5498 ada 20 nolu parselde kurulu İtfaiye binası üzeri (Çatı GES) Güneş Enerji Santralinin işletme hakkının 3 (üç) yıl süreyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine devredilmesine; bu tesislerden elde edilecek aylık gelirin %90’ının kira bedeli olarak Belediyemize ödenmesine; kalan %10’luk gelirin işletmede bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

138) Gündemin 8. maddesi; Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde; 6 noktada yer alan 1.Etap ile 15 noktada yer alan 2.Etap Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) nin birleştirilerek 21 noktada yer alan Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) nin işletme hakkının, KDV hariç yıllık 4.000,00 (Dörtbin) TL kira bedeli ile ve kira bedelinin her yıl Yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılarak, 3 (üç) yıl süreyle (bakım ve onarım masraflarını karşılamak şartıyla) MOTAŞ A.Ş’ne verilmesine ve konuyla ilgili 2018/215 sayılı Meclis kararının iptaline oybirliğiyle karar verildi.

139) Gündemin 9. maddesi; Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan Özel Halk Otobüslerine (1 kereye mahsus olmak üzere1 ve 18 araca eşit dağıtılmak üzere) toplam 590.000,00 (beşyüzdoksanbin) TL Gelir Desteği sağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

140) Gündemin 10. maddesi; Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 3037 nolu parsel Polisevi Hizmet Binası, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5580 ada 1 nolu parsele Sümer Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapılması ile ilgili arsa karşılığında inşaat protokolü için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

141) Gündemin 11. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, İplikçi Sokakta bulunan Çay Ocağı ile Bay ve Bayan wc nin işletme hakkının 5 yıl süre ile Kültür A.Ş.’ye devri ile ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

142) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.04.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 15.03.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
11.03.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

115) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

116) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.03.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

117) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4648 ada 6 nolu parsele ilişkin mevcut yapı kütlesinin plan paftasına işlenmesi, plan notu eklenmesi ve bahse konu alanda düzenlemeler yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

118) Gündemin 3. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Dabakhane Mahallesi 44 ada 18 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Bitişik Yapı Nizamlı yerlerde bina derinlikleri (24.00) metreyi geçemez. Ancak bu hüküm köşebaşı parsellerde aranmaz.’  eklenmesi yönünde hazırlatılan, plan notu ibaresinin tüm 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının notlarında geçerli olup, eklenmesi şartıyla, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 06/01/2022 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde, Plan notunun; “Bitişik Yapı Nizamlı yerlerde bina derinlikleri (24.00) metreyi geçemez. Ancak bu hüküm 24 metreyi geçen köşebaşı parsellerde aranmaz ve bu parsellerde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulunun kararına göre uygulama yapılacaktır” şeklinde, değiştirilerek onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

119) Gündemin 4. maddesi, Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi 530 ada 1 nolu parselde yapılaşma koşullarının  Emsal: 1.00, Yençok:12.50 m ve güney cephe çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğinin; imar paftasında ve imar planı açıklama raporunda belirtildiği ve ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

120) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi, kent merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ait özel plan notlarında bulunan “3J. Bitişik yapı nizamlı yerlerde bina derinlikleri (24.00) metreyi geçemez” hükmünün “Bitişik yapı nizamlı yerlerde bina derinlikleri (24.00) metreyi geçemez. Ancak bu hüküm köşe başı parsellerde uygulanmaz.” şeklinde değiştirilerek, plan notlarına eklenmesi yönünde hazırlanan ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih 56 sayılı kararı ile uygun görülen plan notunun; “Bitişik Yapı Nizamlı yerlerde bina derinlikleri (24.00) metreyi geçemez. Ancak bu hüküm 24 metreyi geçen köşebaşı parsellerde aranmaz ve bu parsellerde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulunun kararına göre uygulama yapılacaktır” şeklinde değiştirilerek onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

121) Gündemin 6. maddesi, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2021 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan Malatya ili Battalgazi ilçesi İlave + Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; Malatya 2. İdare Mahkemesinin 2021/487 Esas Numaralı dava dosyası kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara ilişkin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca yürütme durdurma gerekçelerinden üst ölçekli planlar ile planların kademeli birlikteliği gereği nüfus projeksiyonlarının uyumsuzluklarını giderecek şekilde düzenlemeler yapılmış, sosyal donatı alanlarına ilişkin eğitim alanları, sosyal tesis alanı, teknik altyapı ve plan bütünlüğü içerisinde sosyal donatı alanları planlanarak hizmet etki alanı içerisinde planlama alanında yaşayan nüfusun ihtiyacını giderecek şekilde hazırlanan Malatya ili Battalgazi ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

122) Gündemin 7. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2021 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İlave + Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; Malatya 2. İdare Mahkemesinin 2021/686 Esas Numaralı dava dosyası kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara ilişkin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. Maddesi uyarınca yürütme durdurma gerekçelerinden üst ölçekli planlar ile planların kademeli birlikteliği gereği nüfus projeksiyonlarının uyumsuzluklarını giderecek şekilde düzenlemeler yapılmış, sosyal donatı alanlarına ilişkin eğitim alanları, sosyal tesis alanı, teknik altyapı alanları ve plan bütünlüğü içerisinde sosyal donatı alanları planlanarak hizmet etki alanı içerisinde planlama alanında yaşayan nüfusun ihtiyacını giderecek şekilde hazırlanan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

123) Gündemin 8. maddesi; Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin imar planı bulunan alanlarında 1/5000 ölçekli ilave + revizyon Nazım İmar Planında yapılacak değişikliklere ilişkin plan kademelenmesi gereği Malatya il bazında 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında nüfus projeksiyonları üst ölçekli planlar ile uyumlu olacak şekilde düzenlemeler yapılmış, sosyal donatı alanlarına ilişkin planlama alanı içerisinde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal donatı alanları planlanmış olup Malatya il bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

124) Gündemin 9. maddesi; Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin imar planı bulunan alanlarında 1/5000 ölçekli ilave + revizyon Nazım İmar Planında yapılacak değişikliklere ilişkin plan kademelenmesi gereği Malatya il bazında 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Revizyon yapılması ihtiyacı doğrultusunda üst ölçekli Malatya Elazığ Tunceli Bingöl Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Nüfus kabullerine göre düzenleme yapılarak, planlar arası uyumsuzlukların giderilmesine yönelik düzenlemeler içeren, Malatya il bütünü 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

125) Gündemin 10. maddesi; Battalgazi ilçesi, Aslanbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 640 ada 95 numaralı parselde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Anaokulu alanı eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Battalgazi Belediyesi’nin 07.01.2022 tarih 33 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, bahse konu imar planı değişikliği imar paftasında ve imar planı açıklama raporunda belirtildiği ve ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne,  değiştirilerek onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

126) Gündemin 11.maddesi; Battalgazi ilçesi, Başharık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları (Malatya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda) içerisinde yer alan 5434 ada 2 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Eğitim Alanı olarak yer almakta olup, söz konusu alanın bölge ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ile bir kısmının Anaokulu yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin; imar paftasında ve imar planı açıklama raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

127) Gündemin 16.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4469 ada 6 nolu parsele Ortaokul Alanı eklenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

128) Gündemin 17.maddesi; Belediyemizde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mehmet Hakan DEMİR, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı kadrosuna atanmış olup, İlgili atamanın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

129) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 15.03.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.03.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
10.03.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

102) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

103) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.03.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

104) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi Belediye Başkanlığı görev ve yetki sahasında, Battalgazi Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notuna  “Cadde niteliği taşıyan ana yollardan cephe alan parsellerde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan görüş alınarak izinlendirilecektir” hükmünün eklenmesi şartıyla değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

105) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi, 1035 ada 79 ve 1026 ada 47 nolu parsellere “Tabiat Parkı Alanı” fonksiyonu verilmesini; 1026 ada 37 ve 48 nolu parsellere ise Emsal: 0.50 ve Yençok:12.50 metre yapılaşma koşuluna sahip “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, düzeltilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

106) Gündemin 4. maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1305 ada 1171 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6.maddesinin 2.bendinde geçen “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” ifadesince imar paftasında ve imar planı açıklama raporunda belirtildiği ve ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

107) Gündemin 5. maddesi, “Yazıhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşinin ek maliyetinin için İller Bankası A.Ş.den ek kredi kullanılması ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

108) Gündemin 6. maddesi, Belsos A.Ş. nin sermaye artırımna oybirliğiyle karar verildi.

109) Gündemin 7. maddesi; belirlenen kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

110) Gündemin 8. maddesi; 17.01.2022 tarih ve 33 sayılı Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Kararında; sehven “…Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarih ve 49 sayılı kararı…” olarak yazılan ibarenin “…Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarih ve 390 sayılı kararı…” olarak düzeltilmesine oybirliğiyle karar verildi.

111) Gündemin 9. maddesi; Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi, 101 ada 4 nolu parsel, 102 ada  1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 104 ada 2, 3 nolu parseller ve Köylü Mahallesi 144 ada 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29 nolu ve muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

112) Gündemin 10. maddesi; Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 1322 ada 13 nolu parsel için hazırlatılan ve güney çekme mesafesini 5 metre olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

113) Gündemin 22, 23,24,25,26,27.maddelerinde yer alan tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

114) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 11.03.2022 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.03.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
09.03.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

88) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

89) Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 15 adet konunun gündemin 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51.maddeleri olarak gündeme ilavesine ile Gündemin 1.maddesi; 15.02.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

90) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi, 397 ve 398 nolu imar adalarda mevcut yapılaşma korunacak biçimde, adaların arasından geçecek imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

91) Gündemin 3. maddesi; Darende ilçesi, Hacıdevriş Mahallesi, 7. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlardan; 37 adet itiraz kararından, 4 adet itiraz kararının değiştirilerek onaylanmasına, 33 adet itiraz kararının ise ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına, ayrıca ilçe belediyesi meclis üyeleri teklifi neticesinde alınan 06.07.2021/165 sayılı meclis kararının değiştirilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

92) Gündemin 4. maddesi, Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 6.Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili olarak; 23 adet itiraz kararından, 1 adet itiraz kararının değiştirilerek onaylanmasına, 22 adet itiraz kararının ise ilçe Belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

93) Gündemin 5. maddesi, Darende ilçesi, Kaldırım Mahallesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili olarak; Darende Belediye Meclisi’nin sözkonusu itirazlar çerçevesinde planın yeniden revize edilerek onaylanması yönündeki 06.07.2021 tarih ve 166 sayılı kararının; 10 metreden dar yol bırakılmaması koşuluyla, ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

94) Gündemin 6. maddesi, Darende ilçesi, Sandıkkaya -­ Gökyar Mahalleleri, 5. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlardan; 10 adet itiraz kararının tamamının, ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

95) Gündemin 7. maddesi; Darende ilçesi, Sungur Mahallesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan itirazlardan; 20 adet itiraz kararından, 4 adet itiraz kararının değiştirilerek onaylanmasına, 16 adet itiraz kararının ise ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

96) Gündemin 8. maddesi; Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi, 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan 31 adet itiraz kararından; 2 adet itiraz kararının değiştirilerek onaylanmasına, 29 adet itiraz kararının ise ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

97) Gündemin 9. maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi, 2. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı ilanı sürecinde yapılan 62 adet itiraz kararının tamamının, ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına, ayrıca ilçe belediyesi komisyon değerlendirmesi neticesinde alınan 183 ve 184 sayılı meclis kararlarından, 183 sayılı kararın değiştirilerek onaylanmasına, 184 sayılı kararın ise ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

98) Gündemin 32. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin hazırlanan Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği taslağının Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

99) 1) Gündemin 33.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesinde bulunan Turgut Özal Çocuk Parkı’nın işletme hakkının 5 yıl süreyle Kültür A.Ş.’ye devri,

2) Gündemin 34.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi,203 ada 10 nolu parsel ile 215 ada 29, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 62 nolu parsellerin, GES yapılmak üzere, 25 yıl süreyle MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi,

3) Gündemin 35.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 29 nolu parsel ile Özalper Mahallesi 5498 ada 20 nolu parseldeki Güneş Enerji Santrallerinin işletme hakkının tekrar Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmeye verilmesi,

4) Gündemin 36.maddesi; Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) 2. Etap kapsamında 15 noktada akıllı bisiklet istasyonu işletme hakkının MOTAŞ A.Ş.’ne verilmesi,

İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi

100) 1) Gündemin 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.maddelerinde yer alan imar değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

101) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 10.03.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 09.03.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
15.02.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

79) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

80) Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.02.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulün, oybirliğiyle karar verildi

81) Gündemin 2. maddesi; Uçbağlar Mahallesi 3958 ada 1 nolu parselin bir kısmının “Anaokul Alanı” olarak işlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

82) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya – Meydanbaşı Mahallesinde, Koruma Amaçlı İmar Planında Özel Proje Alanı (ÖPA1) içerisinde yer alan Kervansaray, eski Hükümet Konağı ve kent meydanını kapsayan alanda; meydanın yakın çevresinde yol düzenlenmesini ve fonksiyon değişikliğini içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişiklilerinin, değerlendirilmek üzere Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

83) Gündemin 4. maddesi, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi, Gelincik Tepesi’nde TOKİ mülkiyetindeki 597 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan cami alanı ve 598 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan Ticaret Alanı büyüklüklerinin düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, düzeltilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

84) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi 6248 nolu parselin 50 m²’lik kısmına  “Trafo  Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

85) Gündemin 6. maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4469 ada 6 nolu parsele Ortaokul Alanı eklenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili dosya üzerinde çalışmalarımız devam ettiğinden, konunun ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

86) Gündemin 7. maddesi; Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan halk otobüslerine ücretsiz binişlerin desteklenmesi ile ilgili teklifin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

87) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.03.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
14.02.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

69) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

70) Gündemin 10’uncu maddesi; Kuluncak ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde depremde zarar gören vatandaşlara yönelik konut alanı ve çalışma alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin gündemden çıkarılmasına ve Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.02.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

71) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4494 ada 4 nolu parselin bir kısmının “Anaokul Alanı” olarak planlanması ve güney yönde bulunan çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

72) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4501 ada 2 nolu parsel ve 980 ada 9 nolu parsellerin bir kısmının “Anaokul Alanı” bir kısmının “Ortaokul Alanı” olarak ayrılmasını ve yapı yaklaşma mesafelerinin her cepheden 5’er metre olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

73) Gündemin 4. maddesi, Arguvan ilçesi, İçmece Mahallesi 209 nolu mera parseli üzerinde belirlenen yaklaşık 7.2 hektarlık alanda imar planı yapılması için tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

74) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi 83 ada 231 nolu parsele “Anaokul Alanı” eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

75) Gündemin 6. maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3956 ada 1 nolu parsele Anaokulu Alanı eklenmesi ve güney cephesinde yer alan yapı çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

76) Gündemin 11. maddesi; Şehir içi toplu taşıma hizmeti sağlayan halk otobüslerine ücretsiz binişlerin desteklenmesi hakkındaki Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

77) 1) Gündemin 12.maddesi; Battalgazi ilçesi, Aslanbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 640 ada 95 nolu parsel,

2) Gündemin 13.maddesi; Battalgazi ilçesi, Başharık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içerisinde yer alan 5434 ada 2 nolu parsel,

3) Gündemin 14.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi 530 ada 1 nolu parsel,

4) Gündemin 15.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içerisinde yer alan 1470 ada 2,3,4,5,6,7 nolu parseller,

5) Gündemin 16.maddesi; Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi 3374 ada 1 nolu parsel,

6) Gündemin 17.maddesi; Malatya ili Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi 85 ada 1 nolu parsel,

7) Gündemin 18.maddesi; Battalgazi ilçesi, Meydanbaşı Mah. sınırları içerisinde yer alan 314 ada 5 nolu parsel

8) Gündemin 19.maddesi; Battalgazi ilçesi, kent merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na ait özel plan notlarında değişiklik yapılması,

9) Gündemin 20.maddesi; Battalgazi ilçesi, Sancaktar Mah. sınırları içerisinde yer alan 3190 ada 2 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

78) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 15.02.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.02.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
11.02.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

57) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

58) Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.02.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

59) Gündemin 2. maddesi; Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2 adet aracın bilabedel alınmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

60) Gündemin 3. maddesi; Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince kadroların iptal-ihdasının yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

61) Gündemin 4. maddesi, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 20 nolu parsele Millet Bahçesi yapılması için 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulmasının uygun görüldüğü Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2022 tarih ve 37 sayılı kararı alınmış olup, söz konusu karara ”tescilli alan ve yapılar korunmak şartıyla” ifadesinin eklenerek tashihi karar alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

62) Gündemin 5. maddesi, Yeşilyurt İlçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 2 nolu parselin imar planının Ticaret + Konut (TİCK) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan plan tadilatı talebinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

63) Gündemin 6. maddesi, Hemşehrimiz Merhum Oğuzhan ASİLTÜRK’ün ilimize ve ülkemize olan katkılarından dolayı isminin yaşatılması için Yeşilyurt ilçesinde yer alan Eşref Bitlis Caddesini Alparslan Türkeş-1 Bulvarına bağlayan Yakınca-2 Caddesine “Oğuzhan Asiltürk Caddesi” isminin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

64) Gündemin 7. maddesi, Malatya İli, Battalgazi İlçesi Orduzu-Hanımınçiftliği Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik 29.09.2021-29.10.2021 tarihleri arasındaki 2.askı süreci içerisinde yapılan 87 adet itirazdan, Battalgazi Belediye Başkanlığı tarafından 84 adet itirazın uygun olmadığına, 3 adet itirazın uygun olduğuna karar verilmiş olup; ilçe belediyesince reddedilen 84 adet itirazın; 81 adet itirazın ilçeden geldiği şekli ile kabulüne, 3 adet itirazın değiştirilerek kabulüne, uygun olan 3 adet itirazın ilçeden geldiği şekli ile kabulüne, 1 adet itirazın ek değişiklik ve plan notlarında değişiklik yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

65) Gündemin 8. maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 232 ada 3 nolu parsel ile ilgili olarak herhangi bir yoğunluk artışı, nüfus artışı ve kat artışı yapılmadan mevcut yapılaşma koşulları korunarak ve yapı yaklaşma mesafelerinin sadece batı yönünde 5 metreye düşürülmesi, diğer tüm yönlerden ise 10 metre olarak devam ettirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

66) Gündemin 9. maddesi, Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 6114 ada ve 3 nolu parselin Emsal:1.50 Yençok:32.50 metre yapılaşma koşuluna sahip Ticaret Konut Alanı (TİCK) olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, yapı yüksekliği Yençok:28.50 metre şeklinde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

67) Gündemin 10. maddesi, 14.01.2022 tarihli ve 24 sayılı Meclis kararındaki “Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi, 292 ada 5 nolu parsel ibaresindeki 5 nolu parselin 25 nou parsel olarak düzeltilmesine oybirliğiyle karar verildi.

68) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 14.02.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.02.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
09.02.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

47) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

48) Gündemin 1.maddesi; Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 20 adet konunun gündemin 24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ve 43. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve 17.01.2022 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

49) Gündemin 2. maddesi; Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde Doğanşehir Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan Kurucaova Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave +Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı süreci içerisinde Cemal ŞAHİN’in Kurucaova Mahallesi 280 ada 1,2,3,4 nolu parseller ve 262 ada 1,4 nolu parsellere ile ilgili olarak yolun kaydırılmasına ilişkin talebi ilçe belediye meclisince reddedilmiş olup, bahse konu 12 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılması şeklinde değiştirilerek, talebin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

50) Gündemin 3. maddesi; Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde Doğanşehir Belediye Meclisinin 07.04.2021  tarihinde onaylanan Söğüt Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave +Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı süreci içerisinde yapılan 8 adet itirazdan; 1 adet itirazın uygun olduğuna, 7 adet itirazın uygun olmadığına Doğanşehir Belediye Meclisince 01.12.2021 tarihinde karar verilmiş olup, İtirazların değerlendirilmesi sonucunda; ilçe belediye meclisi tarafından kabul edilen 1 adet itirazın kabulüne, ilçe belediye meclisi tarafından reddedilen 1 adet itirazın değiştirilerek kabulüne, ilçe belediye meclisi tarafından reddedilen 6 adet itirazın ilçeden geldiği şekliyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

51) Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Fatih Mahallesi 173 ada 5 nolu parselin 6.751.00 metrekarelik kısmına Geri Gönderme Merkezi yapılması için Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

52) Gündemin 5. maddesi, Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi 1810 adada 18, 1811 adada 14, 1812 adada 7, 1813 adada 1, 1814 adada 16, 1815 adada 4, 1816 adada 8 ve 1817 adada 16 adet parselin yoldan ihdas kapsamında, hisse devri ve hisse bedellerinin ödenmesine ve konu ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerin Belediyemiz Encümenince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

53) Gündemin 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22.maddelerinde yer alan konuların, ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

54) 1) Gündemin 25.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi, 597 ada 1 nolu parsel,

2) Gündemin 26.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi, 1026 ada 79 ve 47 nolu parsellerin “Tabiat Parkı Alanı” ve 1026 ada 37 ve 48 nolu parseller,

3) Gündemin 27.maddesi; Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 6114 ada ve 3 nolu parsel,

4) Gündemin 28.maddesi; Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi, 397 ve 398 nolu imar adalar,

5) Gündemin 29.maddesi;Yeşilyurt ilçesi,Konak Mahallesi 350,351,4623,4624 nolu parseller

6) Gündemin 30.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1305 ada 1171 nolu parsel,

7) Gündemin 31.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4494 ada 4 nolu parsel,

8) Gündemin 32.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4501 ada 2 nolu parsel,

9) Gündemin 33.maddesi; Arguvan ilçesi, İçmece Mahallesi 209 nolu mera parsel,

10) Gündemin 34.maddesi;Pütürge ilçesi,Taşbaşı Mahallesi,101 ada 4 nolu parsel,102 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller,104 ada 2,3 nolu parseller ve Köylü Mahallesi 144 ada 17,21,22,26,27,28,29 nolu ve muhtelif parseller,

11) Gündemin 35.maddesi; Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 1322 ada 13 nolu parsel,

12) Gündemin 36.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4648 ada 6 nolu parsel,

13) Gündemin 37.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Dabakhane Mahallesi 44 ada 18 nolu parsel,

14) Gündemin 38.maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya­Meydanbaşı Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yer alan Kervansaray, eski Hükümet Konağı ve kent meydanını kapsayan alanda ve meydanın yakın çevresinde yol düzenlenmesini, fonksiyon değişikliğini içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları,

15) Gündemin 39.maddesi; Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi 83 ada 231 nolu parsel,

16) Gündemin 40.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3956 ada 1 nolu parsel,

17) Gündemin 41.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3958 ada 1 nolu parsel

18) Gündemin 42.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4469 ada 6 nolu parsel

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

55) Gündemin 43. maddesi; Kuzey Kuşak Yolu Projesi ve iş makinası alımı amacıyla kaynak temini için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

56) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 11.02.2022 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 09.02.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
17.01.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

27) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

28) Gündemin 1.maddesi; 14.01.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

29) Gündemin 2.maddesi; Cumhuriyet Çarşısı olarak bilinen bahse konu Kuyumcular Çarşısında başlatılacak çalışmalar ile ilgili olarak; 14.09.2021 tarih ve 292 sayılı meclis kararındaki “…yapılacak iş ve işlemlerin; toplam maliyetinin %50’sinin belediyemiz tarafından, %50’sinin ise mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla…”,  ibaresinin “…yapılacak iş ve işlemlerin; toplam maliyetinin %75’inin belediyemiz tarafından, %25’inin ise mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla…,” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

30) Gündemin 3. maddesi; Bu kapsamda, TOKİ ile yapılan mahsuplaşma sonucunda, Malatya Merkez Beydağı Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan ve tapunun Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi 6415 ada 2 ve 3 nolu; 6413 ada 1 ve 2 nolu; 6412 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu;  6114 ada 3 nolu; 6421 ada 1 ve 3 nolu; 6403 ada 2 nolu ile kayıtlı toplam 12 adet parselin Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tapu devirlerinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

31) Gündemin 4. maddesi, Malatya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aksa Malatya Doğalgaz A.Ş’nin dağıtım bölgesine Arapgir Belediyesinin dahil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

32) Gündemin 5. maddesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3. aşama çalışmaları yürütülen Malatya ili Arapgir ilçesi Kentsel Sit Alanını kapsayan 142 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının; 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda değerlendirebilmesi için söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planlarının; kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

33) Gündemin 6.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi 5197 ada 1 nolu parselde imar hattı düzenlenmiş, yapılaşma koşulları E=0,30, Yençok=7,50, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notu, plan paftasında olduğu gibi hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

34) Gündemin 7. maddesi; Battalgazi ilçesi, Orduzu Mahallesi, Kanyon 2 sokağa “Güldal Akşit Sokağı” ismi verilmesine oybirliğiyle karar verildi

35) Gündemin 8. maddesi; Hemşehrimiz Merhum Oğuzhan ASİLTÜRK’ün isminin şehrimizde bir yere verilmesi ile ilgili teklifin, gerekli araştırmaların yapılması için ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

36) Gündemin 9. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 269 ada 245, 246 ve 256 nolu parsellerin tevhit edilip yapılaşabilmesi için 256 nolu parselin doğusunda bulunan ada ayrım çizgisinin 246 nolu parselin güneyine kaydırılması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 08.10.2021 tarih 177 sayılı kararı ile reddedilmiş olup sözkonusu imar Planı değişikliği teklifinin uygun olduğu, bu sebeple ilçe belediyesi meclis kararının değiştirilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

37) Gündemin 10. maddesi; Battalgazi İlçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 20 nolu parsele Millet Bahçesi fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmek üzere Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

38) Gündemin 11. maddesi; Hekimhan ilçesi, Söğüt Mahallesi 443 nolu mera parselinin krokisinde belirtilen yerde, halihazırda yer alan yapılar ve yeni yerleşim alanları oluşturmak için hazırlanan imar planının, tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

39) Gündemin 12. maddesi; Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 273 ve 494 nolu parsellerin güney batısında kalan 15 metrelik yolun “Lise Alanı ve İdari Hizmet Alanı” na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediye meclisinden geçtiği, imar paftasında ve imar planı açıklama raporunda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

40) Gündemin 13. maddesi; Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi 471 nolu parsele ve Alacakapı Mahallesi 6366 nolu parselin bir kısmına “Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma, Terfi Merkezi)” fonksiyonu verilmesi ve söz konusu parsellerin kuzeyinde 10 metrelik taşıt yolu planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

41) Gündemin 14 maddesi; Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi 404 ada 54 nolu parselin bir kısmına “Eğitim Alanı” fonksiyonu verilmesi ve bahse konu parselin kuzeyinde 10 metrelik taşıt yolu planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

42) Gündemin 15. maddesi; Kale ilçesi, Mahmutdursun Mahallesi 635 nolu parselin; konut + ticaret alanı, kamu hizmet alanı, park alanı, otopark alanı ve imar yolu olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli ilave + revizyon nazım imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

43) 1) Gündemin 16.maddesi; Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi, 6248 nolu parsel,

2) Gündemin 17.maddesi; Kuluncak ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde depremde zarar gören vatandaşlara yönelik konut alanı ve çalışma alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

3) Gündemin 18.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Kurucaova Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar,

4) Gündemin 19.maddesi; Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği – Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda itiraz değişikliklerini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

5) Gündemin 20.maddesi; Doğanşehir İlçesi, Söğüt Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar,

6)  Gündemin 21.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Fatih Mahallesi 173 Ada 5 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

44) Gündemin 22.maddesi; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna yapılan atama Meclisinin bilgisine sunuldu.

45) Gündemin 23.maddesi; Belediyemiz iştiraklerinden MOTAŞ A.Ş. tarafından öğrencilere yapılan ulaşım hizmeti bedelinde indirim yapılması sonucunda, Öğrenci Abonman kartlarında yeni tarife ile indirim uygulaması sonucu uygulanan eski tarife arasındaki farkın Belediyemiz tarafından karşılanmasına oybirliğiyle karar verildi.

46) Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.02.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 17.01.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
14.01.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

20) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

21) Gündemin 1.maddesi; 13.01.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

22) Gündemin 2.maddesi; MASKİ Genel Müdürlüğünün Tarifeler Yönetmeliği / Tarifeler Cetvelinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

23) Gündemin 3. maddesi; MASKİ Genel Müdürlüğü Dolu Kadro Değişiklik Cetveli (III Sayılı Cetvel) de belirtilen kadro değişikliklerinin yapılmasına; Kadro İhdası Cetvelinde (I Sayılı Cetvel) belirtilen kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

24) Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi, 292 ada, 5 nolu parselde mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hissenin, Milli Eğitim Bakanlığı’na (İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü) bedelsiz olarak, 3 (üç) yıllığına tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

25) Gündemin 13. maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesinin III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde (Memur) belirtilen kadroların iptal ve ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

26) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 17.01.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.01.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
13.01.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

13) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

14) Gündemin 1.maddesi; 12.01.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

15) Gündemin 2.maddesi; Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi

16) Gündemin 3. maddesi; MOTAŞ AŞ’nin sermayesinin MOTAŞ Genel Kurul Kararı doğrultusunda arttırılmasına ve söz konusu sermaye artışından dolayı 15.000.000,00 TL. nin Belediyemizce ödenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

17) Gündemin 4. maddesi, Esenlik İmar İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından marketlerindeki yatırımlarında ve ticari işlerinde kullanılmak üzere kaynak temini ile ilgili teklifin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

18) Gündemin 5. maddesi, 2022 Yılında Şehrimizin kalkınmasının temini için Belediyemizin stratejik planı çerçevesinde yapılması uygun görülen projelere kaynak temini ilgili teklifin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

19) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 14.01.2022 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.01.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
12.01.2022 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

1) Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

2) Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 12 adet konunun gündemin 29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39 ve 40.maddeleri olarak gündeme ilavesine ve 14.12.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

3) Gündemin 2.maddesi; Yapılan gizli oylama neticesinde, Denetim Komisyonu üyeliklerine; Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin, Hasan Yılmaz’ın seçildikleri anlaşıldı.

4) Gündemin 3. maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 yılı toplantılarının her ayın ikinci haftasının Çarşamba günü başlamasına, Büyükşehir Belediye Meclisince 2022 yılında tatil ayı kararı alınmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5) Gündemin 4. maddesi, Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Kanunu’nun 39.maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

6) Gündemin 5. maddesi, Belediyemizde çalışmakta olan sözleşmeli personele 2022 yılında ödenecek ücretlerin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7) Gündemin 6. maddesi, Yeni Malatya Stadyumunun 16.12.2021-16.12.2022 tarihleri arasında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün belirleyeceği kira bedeli üzerinden Belediyemizce kiralanmasına; aynı bedel ve süre ile Yeni Malatyaspor Kulübüne kullanım hakkı verilmesine; konuyla ilgili sözleşme ve protokol işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8) Gündemin 7. maddesi, Mülkiyeti belediyemize ait olan 44 FR 774 plakalı Mercedes marka toplu taşıma aracının Battalgazi Belediyesine hibe edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9) Gündemin 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,23 ve 24.maddelerinde yer alan konuların, ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10) Gündemin 25. maddesi; Battalgazi ilçesi Hidayet Mah.1810 adada 18,1811 adada 14,1812 adada 7,1813 adada 1,1814 adada 16,1815 adada 4,1816 adada 8,1817 adada 16 adet parselin yoldan ihdas kapsamında, hisse devri ve hisse bedellerinin ödenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak İşleri Dairesi Başkanlığının teklifinin İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

11) 1-Gündemin 26.maddesi; Kale ilçesi Bent Mahallesi 1046 nolu mera parsel,

2-Gündemin 27.maddesi; Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi 3994 ada 20 nolu parsel,

3-Gündemin 32.maddesi; Hekimhan ilçesi, Söğüt Mahallesi, 443 nolu mera vasıflı parsel,

4-Gündemin 33.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 2 nolu parsel,

5-Gündemin 34.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mah.3712 nolu parsel, 578 ada 4 ve 8 nolu parseller,

6-Gündemin 35.maddesi; Battalgazi Belediyesi yetki ve görev sahasında bulunan ve tabii zemini yola nazaran set teşkil eden parsellerde kapalı set altı otopark yapabilmesine ilişkin ilçe Belediye Meclis kararı,

7-Gündemin 36.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 273 ve 494 nolu parseller,

8-Gündemin 37.maddesi; Battalgazi ilçesi, Alacakapı Mahallesi, 471 nolu parsel ve 6366 nolu parsel,

9-Gündemin 38.maddesi; Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi, 404 ada 54 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

12) Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 13.01.2022 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 12.01.2022

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
14.12.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

416- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

417- Gündemin 1. maddesi, 13.12.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

418- Gündemin 2. maddesi, “Muhtelif Mahalleler Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi” için 3.858.600,00.-TL’lik kredi kullanılması Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

419- Gündemin 3. maddesi, Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Battalgazi ilçesi, Orduzu Mahallesi Mişmiş Park içerisinde yer alan sosyal tesisin (restoran) işletme hakkının, yıllık KDV dahil 5.000,00 (Beşbin) TL kira bedeliyle ve 5 (beş) yıl süreyle, Malatya Kültür A.Ş.ye verilmesine; Belirlenen kira bedelinin her yıl, yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılarak uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi

420- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 12.01.2022 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (14.12.2021)

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
13.12.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

409- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

410- Gündemin 1. maddesi, 08.12.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

411- Gündemin 2. maddesi, Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi 405 nolu parselin “Eğitim Tesisi Alanı” olarak planlanmasını içeren (Plan değişikliğine ilişkin ilgili kurumlardan alınan görüşlerin olumsuz olması sebebiyle) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

412- Gündemin 3. maddesi, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 404 ada 1 nolu parselin imar planının “Belediye Hizmet Alanı” (BHA) olarak değiştirilmesi ve 524 ada 1 nolu parselin imar planının “İlköğretim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini içeren (plan değişikliğine ilişkin ilgili kurumlardan alınan görüşlerin olumsuz olması sebebiyle) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

413- Gündemin 4. maddesi, Doğanyol Belediye Başkanlığının 2021 Mali Yılı Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

414- Gündemin 5. maddesi, Darende ilçesi merkez mahallelerinin planlı alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik plan revizyonu ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

415- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 14.12.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.12.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
08.12.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

399- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

400- Gündemin 1. maddesi; Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 9 adet konunun gündemin 17,18,19,20,21,22,23,24 ve 25. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve 29.11.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

401- Gündemin 2,3.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.maddelerinde yer alan konuların, ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

402- Gündemin 15. maddesi, Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesinde bulunan eski Konak Nikah Salonunun, kütüphane olarak ve aynı taşınmaz içerisinde yer alan 28 / 1 H bağımsız bölümün, depo olarak kullanılmak üzere, 5 (beş) yıl süreyle, bedelsiz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

403- Gündemin 16. maddesi,  Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 1339 ada 1 nolu (5.706,00 m yüzölçümlü) taşınmaz ve Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 578 ada 5 nolu (10.000,00 myüzölçümlü) taşınmaz ile mülkiyeti Hazineye ait, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 4989 nolu (36.952,45 m yüzölçümlü) taşınmazın trampa edilmesine; trampa işlemine konu parseller arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş kıymet farkı olan 788.230,00.-(Yediyüzseksensekizbinikiyüzotuz) TL bedelin Hazineye peşin olarak ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

404- Gündemin 17. maddesi, Belediyemiz İştiraklerinden MOTAŞ A.Ş Genel Kurulunda, Büyükşehir Belediyesini temsilen MASKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Memet Mert’in yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

405-1) Gündemin 18’inci maddesi, Doğanyol Belediye Başkanlığının 2021 Mali Yılı Ek Bütçesi,

2) Gündemin 19’uncu maddesi, Battalgazi ilçesi, Orduzu Mahallesi Mişmiş park içinde yer alan, sosyal tesisin (restoran) işletme hakkının Kültür A.Ş.’ye devri ve yıllık kira bedelinin belirlenmesi,

hakkındaki tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

406-1) Gündemin 20.maddesi; Hemşehrimiz, merhume Güldal AKŞİT’in isminin bir yere verilmesi,

2) Gündemin 21.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5197 ada 1 nolu parsel,

3) Gündemin 22.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 269 ada 256 nolu parsel ile 246 nolu parsel,

4) Gündemin 23.maddesi; Kale ilçesi Mahmutdursun Mahallesi 635 nolu parsel,

5) Gündemin 24.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 213 ada 1 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

407- Gündemin 25. maddesi, Sayıştay’ın Büyükşehir Belediyesini denetimine yönelik Teftiş Raporu meclisin bilgisine sunuldu.

408- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.12.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 08.12.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
29.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

394- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

395- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 26.11.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

396- Gündemin 2. maddesi, Malatya İli 13 ilçe Belediyelerinin toplam 840.749.339,00.-TL. gelir ve bu gelire denk 840.749.339,00.-TL. giderden oluşan 2022 Mali Yılı Bütçelerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi

397- Gündemin 3. maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ile 2022 yılı Bütçe Kararnamesi’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

398- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.12.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 29.11.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
26.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

387- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

388- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 24.11.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

389- Gündemin 2. maddesi, Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi Karabağlar Nekropolü 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde 314/6 ve 293/5 nolu parseldeki konut alanı sınırının sit alan sınırına göre düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

390- Gündemin 3. maddesi, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Devlet Hastanesinin teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan Trafo Yeri olarak tapuya kayıtlı 45 ada 43 nolu parselin tamamının, Devlet Hastanesi Bahçe ve Arsası olarak tapuya kayıtlı 45 ada 48 nolu parselin ise bir kısmının “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

391- Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç Mahallesi 321 numaralı mer’a parselin bir kısmına imar planı yapılması için, 4342 sayılı Mer’a Kanununun 14.maddesine istinaden tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

392- Gündemin 5.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2022 Yılı Ücret Tarifesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

393- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 29.11.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 26.11.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
24.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

383- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

384- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.11.2021 tarihli toplantının karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

385- Gündemin 2. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 4 ve 5 nolu parsellerin arasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması yönünde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediyesi Meclisi’nin 08/10/2021 tarih ve 176 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; bölgedeki plan bütünlüğünü bozacağı, ayrıca hazırlanan plan değişikliğinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, hazırlatılan plan tadilatı talebinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle reddinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

386- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 26.11.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 24.11.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
18.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

379- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

380- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 17.11.2021 tarihli toplantının karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

381-   1) Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi 405 nolu parsel,

            2) Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi 404 ada 1 nolu parsel ile 524 ada 1 nolu parsel,

            3) Gündemin 4. maddesi; Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 45 ada 43 nolu parselin tamamının, 45 ada 48 numaralı parselin ise bir kısmının “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesi,

            4) Gündemin 5. maddesi; Arapgir Kentsel Sit Alanını kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı,

            5) Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 5188 ada 4 ve 5 nolu parsel,

            6) Gündemin 7. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç Mahallesi, 321 numaralı mera vasıflı parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

382- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 24.11.2021 tarihinde, saat 13.30’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18.11.2021


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
17.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

372- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

373- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.11.2021 tarihli toplantının karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

374- Gündemin 2. maddesi; Sanatçı Latif DOĞAN tarafından yapılacak olan “Taziye Evi” için üçlü protokol yapılmasına; talep edilen Doğanşehir ilçesi, Erkenek (Kınalıtaş) Mahallesi, 168 ada 1 parsel numaralı toplam 1,130.06 m² yüzölçümlü taşınmazdaki belediyemize ait 448,34 m² hissenin, yapılacak üçlü protokol kapsamında, 3 (üç) yıl süreyle ve bila bedel olarak Doğanşehir Belediyesi’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

375- Gündemin 3. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesi, İnönü Caddesi, Merkez Bankası yanında bulunan Sanat Sokağı içerisindeki Fotoğraf Makinası Müzesi altında yer alan 84,00 m²’lik taşınmazın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen engelli bireylerin istihdam edileceği proje kapsamında kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden, yıllık KDV hariç 8.500,00 (sekizbinbeşyüz) TL kira bedeli ile işletme hakkının, 3 (üç) yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler A.Ş.’ne (BELSOS) verilmesine; kira bedelinin, her yıl yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılmasına,  oybirliğiyle karar verildi.

376- Gündemin 4.maddesi, Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi, afet konutları yapılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliğinde yer alan 314/1, 314/6, 293/5 ve 293/6 nolu parsellerin plan fonksiyonlarının Karabağlar Nekropolü 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanına göre yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince (bu konuyla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

377-Gündemin 5.maddesi, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 1339 ada 1 nolu ve Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 578 ada 5 nolu parsellere karşılık; mülkiyeti hazineye ait Yeşilyurt ilçesi, Yakınca mahallesi 4989 nolu parselin trampa işlemi ile ilgili teklifin, değerlendirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

378- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 18.11.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (17.11.2021)


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
16.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

366- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

367- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.11.2021 tarihli toplantının karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

368- Gündemin 2. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5630 ada ve 4 nolu parsel yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Yeşilyurt İlçesi Revizyon Nazım İmar Planında; TİCK (Ticaret+Konut) olarak planlı olup, söz konusu alanın Özel Eğitim Tesis Alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği;  şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek ana ulaşım arterlerinin üzerinde olması, kavşak noktasında bulunması ve trafik yoğunluğunu artıracak nitelikte olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

369- Gündemin 3. maddesi; Battalgazi Belediyesine ait olan Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 713 nolu parsel ve Alacakapı Mahallesi 2718 nolu parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi 5403 ada 2 nolu parsel ve Uçbağlar Mahallesi 42 ada 7 nolu parsel ile Uçbağlar Mahallesi 178 ada 23 nolu parsel, 2942 sayılı kanunun 26. maddesi doğrultusunda trampa yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (h) bendi çerçevesinde karara bağlanması ve iş ve işlemlerin Büyükşehir Encümenince yürütülmesi noktasında Encümene yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

370-

1) Gündemin 4.maddesi, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi,168 ada 1 nolu parsel, toplam 1,130.06 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Latif DOĞAN (Sanatçı) isimli şahıs tarafından “Taziye Evi” yaptırılacağından 448,34 m²  yüzölçümlü Belediyemiz hissesinin, Doğanşehir Belediyesine tahsisi,          

2) Gündemin 5.maddesi, Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi, İnönü caddesi, Merkez Bankası yanında bulunan Sanat Sokağı içerisindeki Fotoğraf Makinası Müzesi altında yer alan 84 m² ‘lik yerin Belediyesi Sosyal Tesisler A.Ş. (BELSOS)’ne işletme hakkının devri,

Tekliflerinin, ayrı ayrı değerlendirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

371- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 17.11.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (16.11.2021)

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
15.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

360- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

361- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.11.2021 ile 12.11.2021 tarihli toplantıların karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

362- Gündemin 2. maddesi, Pütürge İlçesi, Ağalar Hatip Mahallesi sınırları içerisinde XY(1) 4 229 400, 487200 XY(2) 4 229 400, 487 600 XY(3) 4 229 700, 487 200 XY(4) 4 229 700, 487 600 koordinatları arasında plan sınırları dahilin de belirtilen alan içerisinde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Pütürge Belediye Meclisi’nin 03.08.2021 tarih 51 sayılı kararı ile uygun görülmemiş olup, söz konusu plan değişikliği talebinin plan koordinat sınırları değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

363- Gündemin 3. maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 nolu parseldeki 832,86m²’lik Yeşilyurt Belediyesine ait hisse Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 9 nolu parseldeki 583,00m²’lik belediyemiz hissesinin, belediyemiz Kıymet Takdir Raporuna istinaden eş değerde oldukları anlaşıldığından bahse konu parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi doğrultusunda başa baş trampa edilmesine; trampa iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendi çerçevesinde Büyükşehir Belediye Encümenince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

364- Gündemin 4. maddesi, İlgili kanun kapsamında ücretsiz ve indirimli yolcu taşıyan Özel Halk Otobüslerine pandemi süresince araç başına aylık 750.00 TL belediye bütçesinden gelir desteğinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

365- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.11.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (15.11.2021)

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
12.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

350- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

351- Gündemin 1. maddesi; Gelir ve gider türlerine göre grup kodlarıyla EK’li tablolarda açıklanan 20.000.000,00 TL (Yirmimilyonlira) Gider Bütçesine karşılık, 20.000.000,00 TL (Yirmimilyonlira)  Gelir Bütçesinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25’inci maddesi uyarınca, Battalgazi Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe olarak eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

352- Gündemin 2. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 306 ada, 1 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal:1.50 Yençok: Serbest ve çekme mesafeleri 10 metre olmak üzere yapılaşma hakkına sahip olduğu, bahse konu alan için hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih 270 sayılı kararı ile uygun görülen; parsel içi mevcut yapılaşmaya uygun olarak çekme mesafelerinin düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ilçe belediyesinden geçtiği, paftasında ve raporunda işlendiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

353- Gündemin 3. maddesi, Yaka Mahallesi 178 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan (Yaka Mah. Kudüs Cad. No:4 Yeşilyurt/MALATYA) Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposuna ait ve Malatya Büyükşehir Belediyesi üzerine tescili yapılan Doğalgaz, Su ve Elektrik (Enerji)  abonelikleri ile proje kapsamında Lisanslı Kuru Kayısı Depo tesisinin çatısında ve işletme sahasında (zeminde) yapılan toplam 1 MW’lık GES ünite işletmesinin Malatya Kurutulmuş Kayısı Lisanslı Depo A.Ş.’ne (MAKLİDAŞ’a) devredilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

354- Gündemin 4.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Demirbaş envanterinde kayıtlı olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmamakta olan 80 MMB 417 plakalı 1992 model JCB marka Beko-Loder isimli iş makinasının öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

355- Gündemin 5.maddesi, Belediyemiz ile Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi ve İzciler Derneği arasında düzenlenecek protokol kapsamında meslek edindirme faaliyetlerinin yürütülmesi, engelli bireylere yönelik Mesleki ve Teknik Kurslar ile sosyal faaliyetler düzenlenmesi amacıyla, mülkiyeti Belediyemize ait, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, Sarayım sokak adresinde bulunan Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince bedelsiz olarak, 3 (üç) yıllığına Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi ile İzciler Derneğine tahsisine; Belediyemiz ile Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi ve İzciler Derneği arasında konuyla ilgili olarak Yer Tahsisi ve İşbirliği Protokolü yapma yetkinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

356- Gündemin 6.maddesi, Büyükşehir Belediyemizce Adıyaman ili, Çelikhan ve Besni ilçeleri ile Elazığ ili, Arıcak ilçesine yardım yapılmasına, yapılacak yardımlara dair iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

357- Gündemin 7.maddesi, Gündemin 8.maddesi, Belediyemizde; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Mustafa KATİPOĞLU’nun, bu kadrodan alınarak münhal bulunan 1 (bir) dereceli İtfaiye Dairesi Başkanı kadrosuna,İtfaiye Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Mehmet Hanifi ACAR’ın bu kadrodan alınarak münhal bulunan 1 (bir) dereceli Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna,Murat KILINÇ’ın Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı kadrosuna,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesi hükmüne göre yapılan atamaları, aynı kanunun 22. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

358-Gündemin 8’inci maddesi, Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revize Uygulama İmar Planına, askı ilanı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

359- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.11.2021 tarihinde, saat 15.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (12.11.2021)

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

343- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

344- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.11.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

345- Gündemin 2. maddesi, Kurumumuz tarafından DAP İdaresi Başkanlığı 2022 yılı desteklerine proje başvurusu yapmak üzere, Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı kapsamında Hazırlanan Malatya Canlı Hayvan Pazarını İyileştirme ve Kapasite Geliştirme Projesi”nin; DAP 2022 destek programına proje başvurusunun yapılmasına ve ilgili mevzuat gereği, Belediyemizce proje bütçesinin en az %30 oranında  eş finansman desteği sağlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

346- Gündemin 3. maddesi, İlimizde Şehir İçi Yollarında Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına dair  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İLBANK A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, Bisiklet Yolu Yapım işinin finansmanında kullanılmak üzere,  mevzuat gereği proje bütçesinin (4.600.000,00 TL) hibe tutarı (2.300.000,00 TL) dışında kalan 2.300.000,00 (ikimilyonüçyüzbin) TL’nin finansmanı için ihtiyaç duyulan kredinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, İller Bankası A.Ş.’den  temini için, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapma ve Borçlanma yetkisi verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

347- Gündemin 4.maddesi, Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) bendine istinaden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

348-  Gündemin 5.maddesi,

-Aşağıda açık adresleri verilmiş alanlara, kurulum giderleri kendilerine ait olması koşuluyla, MEGSAŞ A.Ş. tarafından unlu mamullerin satışı için Ekmek Büfelerinin kurulmasına;

-Bu Büfelerin işletme hakkının 5 (beş) yıllığına MEGSAŞ A.Ş.’ye devredilmesine;

-Kurulacak olan bu büfeler için:

1) İnönü Mahallesi İnönü Caddesi Büyükşehir Belediye Hizmet Binası yanına kurulacak Ekmek Büfesi için yıllık KDV hariç 5.000,00 TL. (BeşbinTürklirası),

2) Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi Çöşnük Parkı bitişiğine kurulacak Ekmek Büfesi için yıllık KDV hariç 6.000,00 TL. (AltıbinTürklirası),

3) Orduzu Mah. Gelincik Tepesi Toki-1 Etap Toki-2 Etap Toki-3 Etap giriş güzergahına kurulacak Ekmek Büfesi için yıllık KDV hariç 4.000,00 TL. (DörtbinTürklirası),

4) Hacıabdi Mah. İsmet Paşa Cad. Kemal Özalper İlk Öğretim Okulu önüne kurulacak Ekmek Büfesi için yıllık KDV hariç 4.500,00 TL. (DörtbinbeşyüzTürklirası),

Kira alınmasına:

-Kira bedellerinin her yıl Yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılmasına;

oybirliğiyle karar verildi.

349- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 12.11.2021 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (11.11.2021)

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.11.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

337- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

338- Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 6 adet konunun gündemin 24,25,26,27,28 ve 29.maddeleri olarak gündeme ilavesine ve 19.10.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

339- Gündemin 2’nci maddesi, Pütürge ilçesi, Tepehan-Sinan Mahallesi, mülkiyeti TOKİ’ye ait 120 ada 53 nolu parselin güney kısmında afet konutları yapılması amacıyla planlanan 12 metrelik taşıt yolunun batısında “Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” ve “Park Alanı” fonksiyonlarını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

340- Gündemin 3.4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.maddelerinde yer alan konuların, ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

341- 1)Gündemin 21.maddesi, Büyükşehir Belediyesinin 2022 Yılı Bütçesi,

2)Gündemin 22.maddesi, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2022 Mali Yılı Bütçeleri,

3)Gündemin 23.maddesi, Büyükşehir Belediyesinin 2022 Yılı Ücret Tarifesi,

4)Gündemin 24.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi 5093 nolu parselde bulunan Kütüphane ve Depo yerlerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsisi,

5)Gündemin 28.maddesi, Battalgazi Belediyesi’nin ek bütçesi,

İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

342- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 11.11.2021 tarihinde, saat 16.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.11.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.10.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

317- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

318- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.10.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

319- Gündemin 2’nci maddesi, Yaka Mahallesi 178 ada ve 2 nolu parselde bulunan Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposuna ait Doğalgaz Aboneliği, Su Aboneliği ile GES tesisi işletme hakkının “Malatya Kurutulmuş Kayısı Lisanslı Depo A.Ş.ye devri ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

320- MASKİ Genel Müdürlüğünün 13 adet iş makinası ve araçların alımı ve “2021 Yılı Bütçe Eki T Cetveli” nin revize edilmesi ile ilgili 2560 sayılı Kanunun 6. maddesinin (m) bendi gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

321- Bosch Kts Truck marka ağır vasıta arıza tespit cihazının MOTAŞ’a devredilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

322- Battalgazi Belediyesi görev ve yetki sahasında imar planı bulunan ve eğimi fazla olan alanlarda yoldan kot verilmesi durumunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na plan notu olarak eklenmesini içeren ibare; Battalgazi Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarih 84 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, bahçeli ve 2 katlı olarak planlanan alanlarda yolda kot verilmesi durumunda, özellikle eğimli arazilerde toprağa gömülü binaların yahut eğim nedeniyle kat kazanan yapıların oluştuğu, bu olumsuzlukların giderilmesi için talep edilen plan notlarına “2 kat kat adedine sahip alanlarda ön bahçe mesafesine bakılmaksızın tabii zeminden kot verilmesinde idare yetkilidir” ibaresinin eklenmesi paftasında işli olduğu ve ilçe belediye meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

323- Kale ilçesi Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planının; 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile uyumsuzluklarının giderilmesi, yapılaşma ve yoğunluk kararlarının düzenlenmesini içeren değişiklikler şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değiştirilerek kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

324- Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 970 ve 1023 nolu parsellerde yer alan gelişme konut alanlarında yapılaşma koşullarının Yençok:10.50, Taks:0.20 ve Emsal:0.50 şeklinde değiştirilmesi, E:0.60 yapılaşma koşuluna sahip ticaret alanlarının kat adedinin 3 kat şeklinde değiştirilmesi ve ilgili (ilçe) meclis kararında ve plan paftasında belirtilen plan notunun değiştirilerek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulması koşuluyla bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

325- Yeşilyurt ilçesi, Şifa Mahallesi 580 ada 149 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan ve itiraza konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylı üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak düzenlenerek, Ticaret Alanı fonksiyonunun yoğunluğu aynı kalarak yapılaşma koşulları; Blok Nizam E:1.20 (Emsal:1.20) TAKS:0.50, Yapı yüksekliği kademeli uygulanarak Yençok:9,50 metre ve Yençok:18,50 metre ve çekme mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

326- Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında (yaklaşık 22.500 hektar) bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süreçleri içerisinde yapılan itirazların reddine, oybirliğiyle karar verildi.

327- Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4648 ada 4 nolu parselin bir kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonundan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süreci içerisinde itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verildi.

328- Hekimhan ilçesinin 48 mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

329- Hekimhan ilçesinin 5 mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

330- Kale ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 19 yerleşim alanına Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

331- Yazıhan ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

332- Akçadağ ilçesinin 72 mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

333- Darende ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

334- Kuluncak ilçesinde köyden mahalleye dönüşen mahallelerin Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

335- Arapgir ilçesinde köyden mahalleye dönüşen 42 yerleşim alanına Kırsal Mahalle statüsü kazandırılması ile ilgili ilçe belediye meclis kararında belirlenen eksiklerin giderilmesini müteakip tekrar değerlendirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

336- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.11.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19.10.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.10.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

307- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

308- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.10.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

309- Gündemin 2.maddesi; Güncellenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İdari Teşkilat Şenasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

310- Gündemin 3. maddesi; Malatya Toplu Taşıma A.Ş Genel Kurulunda Malatya Büyükşehir Belediyesini temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet SIĞIRCI’nın yetkilendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

311- Gündemin 4. maddesi, Adıyaman ili, Besni ilçesinin, kardeş kent olarak kabulüne; Besni Belediye Başkanlığı ile işbirliği yapılarak Besni ilçesinde asfalt yol, park yapımı vs. iş ve hizmet alanlarında destek için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

312- Gündemin 5. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 10.000.000,00 TL sermaye artırımı yönündeki taleplerinin kabulüne ve söz konusu sermaye artışı ile ilgili ödemenin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

313- Gündemin 6. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi sınırlarında yapılması planlanan 154 kV Beydağı TM İrtibatları Enerji İletim Hattı güzergahının plana işlenmesi amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

314- Gündemin 7. maddesi, Tecde Mahallesi, 5624 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Tecde İş Merkezinin bodrum katında yer alan Sosyal Tesisin işletme hakkının belirlenen süre ve bedel ile Malatya Kültür A.Ş.ye devredilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

315- Gündemin 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. maddelerinde yer alan tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

316- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 19.10.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 15.10.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.10.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

295- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

296- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.09.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi

297- Gündemin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. maddelerinde yer alan teklifler ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

298- Gündemin 3. maddesi; Doğanşehir ilçesi Topraktepe, Doğu, Karşıyaka ve Yeni mahallerini kapsayan 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan 3 adet itiraz Doğanşehir Belediye Meclisince reddedilmiş olup, ilçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

299- Gündemin 20. maddesi, Belediyemize ait olan taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olanların başvuru sahiplerine doğrudan satışının yapılması; ile ilgili teklifin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

300- Gündemin 21. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 56 nolu parsel üzerine 2.etap 1 MW gücünde, güneş enerji santrali kurulmasına; GES kurulumu için kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği, protokol, sözleşme, taahhütname vb. evrakları imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

301- Gündemin 22. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 655 ada 412 nolu parsel üzerindeki (Abdullah Gül Parkı içerindeki) binada bulunan ve daha önce de tahsis edilen mülkiyeti belediyemize ait aynı yerin bedelsiz olarak, 3 (üç) yıl süreyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

302- Gündemin 23, 24. maddelerinde yer alan tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

303- Gündemin 25. maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 nolu parseldeki Yeşilyurt Belediyesine ait hisse ile Tecde Mahallesi 5588 ada 9 nolu parseldeki Belediyemize ait hissenin trampa edilmesi hakkındaki teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

304- Gündemin 26. maddesi, Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyasına Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 300.000,00.-TL yardım yaparak katılım sağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

305- Gündemin 27. maddesi, Hemşehrimiz Merhum Oğuzhan ASİLTÜRK’ün isminin şehrimizde bir yere verilmesi hakkındaki sözlü önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

306- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.10.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 13.10.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.09.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

289- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

290- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.09.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

291- Gündemin 2.maddesi; Hekimhan Belediyesi’nin 03/02/2021 tarihli ve 2021/18 sayılı Meclis Kararı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 16/02/2021 tarih, 54 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Hekimhan ilçe Merkezini kapsayan 44222715 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresince yapılan itirazların ekte açıklandığı şekliyle, 48 adet reddedilen itirazın ilçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne; yine askı sürecinde dâhil edilen 2 adet ilave kararın İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

292- Gündemin 3.maddesi; Cumhuriyet Çarşısı olarak bilinen Kuyumcular Çarşısında yer alan yapıların dış cephelerinin hem sağlıklaştırılması hem de görsel bir bütünlük sağlanması amacıyla yapılacak iş ve işlemlerin; toplam maliyetinin %50’sinin belediyemiz tarafından, %50’sinin ise mülk sahipleri tarafından karşılanması şartıyla belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

293- Gündemin 4.maddesi, Yazıhan Belediyesinin, Aksa Malatya Doğalgaz A.Ş.’nin dağıtım bölgesine dahil edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

294- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.10.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.09.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.09.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

279- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

280- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.09.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

281- Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, Turgut Özal Caddesi 5. Sokakta bulunan park içerisindeki tek katlı taş binanın, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

282- Gündemin 3.maddesi; İmar Planında “Eğitim Tesis Alanı” olarak ayrılan ve Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi, 6469 ada, 1 nolu parsel numaralı toplam 6.353,00 m² yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz olarak, 2 (iki) yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisine; 2 yıl içinde eğitim tesisi yapımına başlanmadığı takdirde yapılan bu tahsisin kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

283- Gündemin 4.maddesi, Hacıabdi Mahallesi, 2038 ada, 2 nolu ve 5.064,29 m² yüzölçümlü parseldeki (291731/506429 oranında-2.914,31 m² yüzölçümlü) Belediyemize ait hissenin, bedelsiz olarak, 2 (iki) yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisine; 2 yıl içinde eğitim tesisi yapımına başlanmadığı takdirde yapılan bu tahsisin kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

284- Gündemin 5.maddesi; MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde; I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kadrosunun iptal edilerek; İçmesuyu Dairesi Başkanlığının ihdasına; III sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliği cetvelinde belirtilen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kadrosu ile 8 (sekiz) adet Şube Müdürü kadrolarının ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

285- Gündemin 6.maddesi; Belediyemiz Hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yeniden oluşturulan İdari Teşkilat Şemasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

286- Gündemin 7.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi’nde yer alan 3364 ada 8 nolu parselin bir kısmına “Park Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve “Meydan” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

287- Gündemin 8. maddesi, Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 970 ve 1023 nolu parsellerin, Ticaret, Park ve Trafo Alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliğ yeklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

288- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 14.09.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.09.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.09.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

270- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

271- Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 11 adet konunun gündemin 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. maddesi olarak gündeme ilavesine ve Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 17.08.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

272- Gündemin 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16.maddelerinde yer alan teklifler ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

273- Gündemin 4. maddesi; Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde Orduzu-Hanımınçiftliği Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik 11.12.2020-10.01.2021 tarihleri arasındaki askı süreci içerisinde yapılan 417 adet itirazın değerlendirilmesi neticesinde; 394 itirazın ilçeden geldiği şekliyle kabulüne, 18 ek düzeltmenin ilçeden geldiği şekliyle kabulüne ve 23 itirazın ise yeniden düzenlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

274- Gündemin 13.maddesi, Hekimhan ilçesi, Güçlü Mahallesi 121 ada 80,81,82 nolu parseller ile Gelengeç Mahallesi 118 ada 39 nolu parselin 4706 sayılı Kanunun 5.maddesine göre Hazine adına tesciline oybirliğiyle karar verildi.

275- Gündemin 14,22,23,24,25,26,27,2” 8.maddelerinde yer alan tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

276- Gündemin 17.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 438 ada 1 nolu parsele doğu tarafından bitişik olan park alanına 12 metrelik yola cepheli olmak üzere Trafo Alanı yapılması yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili (bölgedeki plan bütünlüğünü bozacağı, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği hususları göz önünde bulundurulduğundan) alınan red kararının ilçe belediye meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

277- Gündemin 29.maddesi; Cumhuriyet Çarşısı olarak bilinen Kuyumcular Çarşısında projesine göre başlatılacak çalışma kapsamında dükkânlara yapılacak işlemler hakkındaki Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

278- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 10.09.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 08.09.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.08.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

260- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

261- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.08.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

262- Gündemin 2. maddesi; Malatya İl Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar; mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin planların kademeli birlikteliği, plan ana kararları, sürekliliği, bütünlüğü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararı ilkeleri kapsamında değerlendirilmiş ve gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

263- Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süreçleri içerisinde yapılan itirazların bir kısmı kabul edilmiş bir kısmı reddedilmiş olup, itirazlardan kabul edilenlerin ve plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Battalgazi ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

264- Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süreçleri içerisinde yapılan itirazların bir kısmı Kabul edilmiş, bir kısmı red edilmiş olup, bahse konu itirazlarda kabul edilenlerin ve plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Yeşilyurt ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

265- Gündemin 5. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Özel Proje Alanına (Yeşilyurt Özel Planlama Alanı) ait 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların bir kısmı Kabul edilmiş, bir kısmı red edilmiş olup, bahse konu itirazlardan kabul edilenlerinin plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden, gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Yeşilyurt İlçesi Beylerderesi özel proje alanı 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

266- Gündemin 6.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi 124 ada 12 nolu parselin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

267- Gündemin 7.maddesi; Malatya Toplu Taşıma A.Ş.nin şirket ana sözleşmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

268- Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 438 ada 1 nolu parselin doğu tarafından bitişik olan park alanına Trafo Alanı yapılması yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

269- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.09.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 17.08.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.08.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

245- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

246- Gündemin 7’nci maddesinde yer alan “Darende ilçesi, Sandıkkaya Mahallesinde plansız alanda kalan 757 ada 7, 17 ve 18 nolu parsellerin “Turizm+Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” teklifinin gündemden çıkarılmasına;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.08.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

247- Gündemin 2. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 36 ada, 349 nolu parsele 900 kw yenilenebilir enerji sistemi olan GES kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

248- Gündemin 3. maddesi; MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve iki adet şube müdürü kadrolarının ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

249- Gündemin 4.maddesi, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, sahadaki iş ve işlemlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde yapabilmesi için, aşağıdaki tabloda yer alan iş makinası ile taşıtların (Toplam 41 adet) alınmasına, ve “2021 Yılı Bütçe Eki T Cetveli” nin buna bağlı olarak revize edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

250- Gündemin 5.maddesi; Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden 30.000.000,00 ₺ tutarındaki ödeneğin;  Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının bütçesine aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

251- Gündemin 6.maddesi; II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde (Memur) belirtilen kadronun iptal ve ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

252- Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 4310 ada 1 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte ve yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüreceğinden reddine oybirliğiyle karar verildi.

253- Gündemin 9.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 1104 ada ve 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

254- Gündemin 10.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5400 ada 7 nolu parsel ile 5405 ada 2 nolu parsel üzerinde ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini red kararının ilçe Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

255- Gündemin 11.maddesi, Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4648 ada 4 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

256- Gündemin 12.maddesi, Doğanyol ilçesi, İsak ve Çolak Mahalleleri 362 Adet Konut, 12 Adet Ticaret ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” kapsamında muhtelif parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik teklifin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

257-1) Gündemin 13.maddesi; Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 192 ada 21 nolu parsel,

2) Gündemin 14.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 124 ada 12 parsel, İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

258- Gündemin 15.maddesi; Toplumsal dayanıklılığın arttırılması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesine yönelik meslek edindirme faaliyetlerinin, Türk Kızılay ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak ortak proje ile yürütülmesine; Söz konusu ortak proje kapsamında Taştepe Mahallesi, Alper Sokaktaki çok amaçlı sosyal tesisin 5 yıl süre ile, bedelsiz olarak Türk Kızılay’a tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

259- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 17.08.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 13.08.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.08.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

233- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

234- Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 5 adet konunun gündemin 32, 33, 34, 35, 36, maddesi olarak gündeme ilavesine ve Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.07.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

235- Gündemin 2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.maddelerinde yer alan teklifler ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi

236- Gündemin 3. maddesi; Yazıhan ilçesi 201 ada 2 nolu parselin bir kısmının “Ticaret Alanı” fonksiyonu olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

237- Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt Belediye Başkanlığının 42.600.000,00 TL. gider ve bu gidere denk gelire dair Ek Bütçesi 2021 yılı bütçesine eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

238- Gündemin 5.maddesi; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliğinin kabulüne; 10.07.2019 tarih, 212 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının EK-10’unuda yer alan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

239- Gündemin 6.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahri (Erenli) Mahallesi 4206 nolu parselin 3.056 m²’lik kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 02.06.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile Emsal:0.30 olarak düzenlenmesi şartıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin;  plan paftası ve plan raporunda belirtilen 1.Plan notunun (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı planlanan imar adası içerisinde; akaryakıt ve Lpg istasyonu, konaklama tesisi, yeme-içme tesisi vb. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler günübirlik kullanıma yönelik ticari birimler yer alabilir.) kaldırılması suretiyle değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

240- 1) Gündemin 26.maddesi; Hekimhan İlçesi, Güçlü Mahallesi 121 ada 80 parsel, 121 ada 81 parsel ve 121 ada 82 parsel ile Gelengeç Mahallesi 118 ada 39 parsel numaralı taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 5.maddesi hükümlerine göre Hazine adına tekrardan tescil edilip edilmeyeceği,

2) Gündemin 27.maddesi; Belediyemize ait olan taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olanların başvuru sahiplerine doğrudan satışının yapılması,

3) Gündemin 35.maddesi; Meslek edindirme faaliyetleri için Belediyemiz ile Kızılay Derneği arasında protokol yapılması ve Battalgazi ilçesi, Taştepe Mahallesindeki Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Kızılay Derneği’ne tahsisi,

İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

241- 1) Gündemin 29.maddesi; Doğanyol İlçesi, İsak ve Çolak Mahalleleri 362 Adet Konut, 12 Adet Ticaret ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” kapsamında muhtelif parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

2) Gündemin 30.maddesi; Hekimhan ilçesi merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2.Askı sürecinde yapılan itirazlar,

3) Gündemin 31.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Özel Planlama Alanı (Beylerderesi)’na ait hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilan askı sürecinde yapılan itirazlar,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

242- Gündemin 32.maddesi; Belediyemiz iştiraklerinden Malatya Toplu Taşıma A.Ş.nin şirket ana sözleşmesinin güncellenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı teklifinin Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

243- Gündemin 34.maddesi, Akçadağ ilçesi İçmesuyu-Kanalizasyon Hatları 2.Etap Yapım İşi için kaynak temini hususunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

244- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.08.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.08.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.07.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

213- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

214- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 12.07.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

215- Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 5152 ada 1 nolu parselin kuzeyinde ve batısında 30 metrelik taşıt yolunun geçtiği ve parselin yaklaşık 2000 m²’lik kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ile geri kalan kısmının ise “Ticari Alan” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; plan ana kararlarını, sürekliliğini bütünlüğünü bozacak nitelikte olması ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 14.01.2021 tarih ve 1621 sayılı yazısında belirtilen kavşak mesafesi başta olmak üzere 2018/53 sayılı UKOME kararında belirtilen şartlar sağlanmadığından reddine oybirliğiyle karar verildi.

216- Gündemin 3. maddesi; Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ne 1. ve 2. etaplar içerisindeki bölgede, mülkiyeti TOKİ’ye ait olan, yürürlükteki imar planında “Ticaret Alanı” fonksiyonuna sahip 6114/3, 6121/1, 6112/3, 6118/2, 6117/4 ve 6118/5 numaralı parsellerin yapı yüksekliğinin Yençok:12.50 olması, “Turizm Tesis Alanı” fonksiyonuna sahip 6108/1 parselin yapı yüksekliğinin Yençok:12.50 olması ve “Ticaret Alanı” olarak planlı 6109/1 parsel ile “Akaryakıt ve Lpg İstasyonu” olarak planlı 6110/1 parselin mevcut parsel formları korunarak kullanım fonksiyonlarının E:1.20 (Z+5 kat) yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret-Konut” alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

217- Gündemin 4.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çarmuzu Mahallesi 814 ada 40 nolu parselin güney kısmında trafo merkezi tesis edilmesi için “Mezarlık Alanı” fonksiyonundan “Trafo Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

218- Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas 735 ada 8 parselin İbadet Alanı (Kilise) olarak planlanması yönünde hazırlatılan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

219- Gündemin 6.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Kaynarca Mahallesi 5801 ada 2 nolu parselde Park Alanının Güney kısmında trafo merkezi tesis edilmesi için “Park Alanı” fonksiyonundan “Trafo Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

220- Gündemin 7.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde Revizyon Uygulama İmar Planının Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

221- Gündemin 8.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 992 ada ve 119 nolu parselin batısında yer alan park alanının içerisinde 122 m²’lik trafo alanı ayrılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

222- Gündemin 9.maddesi; Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 149 ada 2 nolu parselde “Eğitim Tesisleri Alanı (Eğitim Kompleksi ve Lojman Alanı)” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

223- Gündemin 10.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 1026 ada 10 nolu parselin 30 dönümlük kısmının İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ile “Anaokulu”, “İlkokul”, “Ortaokul” ve  “Lise Alanı” olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

224- Gündemin 11.maddesi; AYKOME Üst Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen 2021 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Birim Fiyatlarıyla ilgili ücret tarifesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

225- Gündemin 12.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi Uçbağlar Mahallesi, 1984 ada 3 nolu parselin doğu cephesinde yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

226- Gündemin 13.maddesi; İlyas Mahallesi, 735 ada 4 nolu parseldeki Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 550,00 m² hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

227- Gündemin 14.maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden MOTAŞ AŞ’nin sermayesinin MOTAŞ Genel Kurul Kararı doğrultusunda 10.000.000,00 TL arttırılmasına ve sözkonusu sermaye artışı miktarı olan 10.000.000,00 TL. nin Belediyemizce ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

228- Gündemin 15.maddesi; Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a borçlanma yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

229- Gündemin 16.maddesi; Yeşilyurt Belediye Başkanlığının 42.600.000,00 TL. gider ve bu gidere denk gelire dair Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

230- Gündemin 17.maddesi; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı “Görev Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliği” hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının teklifinin Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

231- Gündemin 18.maddesi; Belediye genel iş ve yürütümüne ait teftiş raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

232- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.08.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.07.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.07.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

205- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

206- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.07.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

207- Gündemin 2.maddesi; Arapgir ilçesi, Yukarıulupınar Mahallesi 704 ada 10 ve 706 ada 10 nolu parsellerin “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu olarak düzenlenmesine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

208- Gündemin 3. maddesi; Doğanşehir ilçesi, Söğüt Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

209- Gündemin 4. maddesi; Doğanşehir İlçesi, Kurucaova Mahallesini kapsayan onaylı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, askı süresince yapılan itirazlardan 11 kişinin itirazının 2 adet itirazın değerlendirilmesi neticesinde;

İlhan AYVAZ, Cemal ŞAHİN, Ahmet ŞAHİN, Kasım ARSLAN, Ali SEKMAN, Bahattin ARSLAN, Kerim ARSLAN, Kasım ARSLAN, Nurettin ARSLAN, Behsat ARSLAN, Zeki BİRİŞİK, İsmail BİRİŞİK, Kasım ŞAHİN, Cemal ŞAHİN, Nazım BİRİŞİK ile Yaşar SULU’nun itirazlarının İlçe belediyesinden geldiği gibi kabulüne;

-101 ada 50 nolu parselde çekme mesafesinin 3 m.den az olmamak şartıyla mevcut teşekküle göre düzenlenmesi ve parselin çevresinde yapılan düzenlemede terki yapılan yolun korunarak tekrardan yol olarak düzenlenmesi şeklinde kabulüne;

-Ayrıca 309 ada 145 ve 146 nolu parsellerden TİCK ve Konut bölgesinden geçen 10 m.lik yolun kaldırılarak ada ayrımla fonksiyon ayrımına gidilmesi ve 107 ada 7 nolu parselde yer alan park alanının aynı bölgeye hizmet verecek şekilde pazar alanının kuzeyinde yer alan kadastro boşluğuna kaydırılmasının kabulüne;

oybirliğiyle karar verildi.

210- Gündemin 5. maddesi; Battalgazi ilçesi, Bulguru Mahallesi 5348/1, 5352/2, 5353/1, 5354/3 ve 5346/6 (ada/parsel) nolu mera vasıflı alanların, 4342 sayılı Mer’a Kanununun 14. maddesine istinaden tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

211- 1) Gündemin 9.maddesi; Battalgazi İlçesi, Bahri (Erenli) Mahallesi 4206 nolu parsel,

2) Gündemin 10.maddesi; Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4648 ada 4 nolu parsel,

3) Gündemin 11.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 1104 ada ve 2 nolu parsel,

4) Gündemin 12.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5400 ada 7 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

212- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 14.07.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.07.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.07.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

196- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

197- Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden 10 adet konunun gündemin 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 maddesi olarak gündeme ilavesine; gündemin 2.maddesi olan Pütürge ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tatlıcak Mahallesi Mirzalar Mevki ve Yazıca Mahallesi Çem Mevkiine “Kırsal Mahalle Statüsü” kazandırılması ile ilgili teklifin gündemden çıkarılmasına ve Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.06.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

198- Gündemin 3.maddesi; Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mahsuplaşma yapılmasına; ayrıca mahsuplaşmaya ilişkin imzalanacak protokol ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında Malatya Büyükşehir Belediye Belediye Başkanına yetki verilmesine  oybirliğiyle karar verildi.

199- Gündemin 4. maddesi; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliğinin kabulüne; bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 10.07.2019 tarih, 212 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının yönetmelik kapsamındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını ilgilendiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

200- Gündemin 5,6,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.28. maddelerinde yer alan teklifler ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi

201- Gündemin 7. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İsmetiye Mahallesi 3978 ada 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarında değişiklik yapılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

202- Gündemin 29. maddesi, Zemin Tahrip Bedelleri Birim Fiyatlarının belirlenmesi hakkındaki Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

203- Gündemin 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. maddelerinde yer alan tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

204- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 12.07.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 09.07.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.06.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

189- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

190- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 27.05.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi

191- Gündemin 2.maddesi; Kale ilçesi Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahallelerinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazların kısmen kabul, kısmen red, kısmen de değiştirilerek düzenlenmesi ve bu çerçevede plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla yapılan değişikliklerin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

192- Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bir kısmına; “Meydan” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nde değerlendirilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

193- Gündemin 4. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5987 ada 2 nolu parselin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2.256,30 m² hissenin, 3 (üç) yıl süre ile eğitim tesisi yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

194- Gündemin 5, 6, 7, 8, 9, 10. maddelerinde yer alan tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

195- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.07.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 15.06.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.06.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

175- Yoklama: toplantıya katılan ve mazeretli sayılan üyeler.

176- (Gündemin 27.maddesinin gündemin 1. Maddesi olarak yer değişikliği yapıldıktan sonra) Gündemin 1. maddesi; Ünlü Basketbolcu Sayın Krunoslav SİMON’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesine oybirliğiyle karar verildi

177- Gündem ilanından sonra gelen 6 adet konunun gündemin 28, 29, 30, 31, 32, 33 maddesi olarak gündeme ilavesine; gündemin 3.maddesi olan Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 nolu parseldeki Yeşilyurt Belediyesine ait hisse ile Tecde Mahallesi 5566 ada 5 nolu parseldeki Belediyemiz hissesinin trampa edilmesi ile ilgili teklifin gündemden çıkarılmasına ve alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 27.05.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi

178-  Gündemin 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26. maddelerinde yer alan teklifler ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

179- Gündemin 6.maddesi; Battalgazi ilçesi, Yeniköy Mahallesi 111 ada 1, 2, 3, 4, 12,13, 14 ve 15 nolu parseller ile karayolu arasında kalan kadastral yola cepheli 111 ada 14 nolu parselin ön cephesindeki yolun 10 metre genişliğinde olacak şekilde düzenlenmesi şartı ile, değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

180- Gündemin 17. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi 5482 ada 1 nolu parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi Kararının; herhangi bir plan notu eklemeden talep sahibi parselinin yapılaşma koşullarının yürürlükteki imar planındaki şekliyle kalması ve planlanan 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak, yürürlükteki imar planındaki şeklinin korunması suretiyle değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

181- Gündemin 27. maddesi; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi

182- Gündemin 28. maddesi; Belediyemizce yapılıp Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilecek olan okulun adının “Rıdvan Mertöz Ortaokulu” olması kaydıyla, Rsm İnşaat Yapı San. Tic. A.Ş. nin Belediyemize 8.500.000,00 TL tutarındaki şartlı bağışın kabulüne oybirliğiyle karar verildi

183- Gündemin 29. maddesi; Arguvan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” için 3.695.017,00 TL tutarındaki kredi talebine yönelik ve alt kredi anlaşmasını, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

184- Gündemin 30.maddesi; Yazıhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” için 3.464.903,00.-TLTL tutarındaki kredi talebine yönelik ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

185- Gündemin 31.maddesi, “Kuluncak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” için 3.282.697,00.-TL tutarındaki kredi talebine yönelik ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

186- Gündemin 32.maddesi, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 0 ada 5015 nolu ve 25.000 m² alana sahip parsele 1 MW, Yakınca Mahallesi taşlık alanda yaklaşık 82.000 m²’lik alanda 3 MW, Kozluk Mahallesi 106 ada 33 nolu parselin 18.000 m²’lik kısmına 900 KW kapasiteye sahip yenilenebilir enerji sistemi olan GES kurulmasına, MASKİ Genel Kurulu sıfatıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

187- Gündemin 33.maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 140 ada 1 nolu parselde bulunan MASKİ hizmet binasının elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, aynı binanın güneyinde bulunan atölye ve hangarın çatısına yenilenebilir enerji sistemlerinden, 900 KW.lık güneş enerji sistemi kurulmasına, MASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oybirliğiyle karar verildi.

188- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 15.06.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 09.06.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

27.05.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

164- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

165- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 24.05.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

166- Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Karakaşçiftliği Mahallesi 138 ada 2 nolu parselde (eski 207 parsel) 2018 yılında yapılan Arazi Toplulaştırması çalışması sonucunda imar planında kütlesel olarak işlenen yüz tonluk yer altı deposunun geriye çekilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

167-  Gündemin 3. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 15 nolu parsele “İlkokul Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

168- Gündemin 4.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Kaynarca Mahallesi 6047 ada 3 nolu parselin kuzeydoğu kısmında yapı yaklaşma mesafesi içerisine trafo yeri olarak belirlenen alanın “etrafında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

169- Gündemin 5. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hacıabdi Mahallesi 110 ada 321 ve 392 nolu parsellerin koşullarının Bitişik Nizam 4 Kat (B-4) olarak değiştirilmesi ve arka bahçeden 6.25 ve 3 metrelik ışıklık, yan bahçeden 3,5 metre, ön cepheden ise 6.05 metre çekme mesafesi verilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

170- Gündemin 6. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1294 ada 3 ve 4 nolu parsellerin “Eğitim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve buna uygun hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

171- Gündemin 7. maddesi; Mülkiyeti Hazineye ait, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 8 nolu ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazın 3.705,58 m² lik kısmında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı adına olan tahsisin kaldırılarak Belediyemize tahsis edilmesi karşılığında; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1294 ada 4 nolu parsel üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim tesis alanı olarak kullanılması amacıyla 24 derslikli okul yapılması ile mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi ait, Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi 6469 ada 1 nolu parsel Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrine; Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak olan protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

172- Gündemin 8. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 nolu parseldeki Yeşilyurt Belediyesine ait hisse ile Tecde Mahallesi 5566 ada 5 nolu parseldeki Belediyemiz hissesinin trampası ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

173- 1) Gündemin 9.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1984 ada 3 nolu parsel,

2) Gündemin 10.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 7 ve 8 nolu parseller,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

174- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.06.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 27.05.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

24.05.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

147- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

148- Gündemin 1. maddesi; İsrail’in Doğu Kudüs (Mescid-i Aksa ve Gazze) Saldırılarının Kınanmasına Dair Ortak Bildiri.

149-  Gündemin 2. maddesi; İsrail’i kınamaya yönelik ortak bildirinin gündemin 1.maddesine; Gündem ilanından sonra gelen 19 adet konunun gündemin 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; maddesi olarak gündeme ilavesi ve alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 20.04.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

150-  Gündemin 3. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılına ait gelir ve gider kesin hesap cetvellerinin kayıtlarla karşılaştırılması neticesinde; kayıtlara uygun olduğu, gelir ve giderlerin usulüne göre yapıldığı, gelirlerin mevzuata uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilmekte olduğu, kişi borçlarının takip edildiği anlaşılmakla; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

151- Gündemin 4, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19.maddelerinde yer alan tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

152- Gündemin 5. maddesi; Yeşilyurt ilçesi,  Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselin çekme mesafeleri ile ilgili plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; söz konusu planında yer alan  “Akaryakıt Tesis Alanına Kanopi ve Akaryakıt Pompaları Karayolu Kamulaştırma Sınırına 10 Metreden Fazla Yaklaşmamak Şartı ile Yapılabilir. ” ibaresinin yer aldığı 7. Plan notunun “Akaryakıt Tesis Alanına Kanopi ve Akaryakıt Pompaları Karayolu Kamulaştırma Sınırına 15 Metreden Fazla Yaklaşmamak Şartı ile Yapılabilir.” şeklinde değiştirilmesi ve “Çekme mesafesi belirlenirken kadastro hattı esas alınacaktır” şeklinde plan notu eklenmesi şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

153- Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi özel proje alanına (Yeşilyurt Özel Planlama Alanı) ait 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süreçleri içerisinde yapılan itirazların bir kısmı kabul edilmiş bir kısmı reddedilmiştir. İtirazların red ve kabul kararlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Bahse konu itirazların kabul edilenlerinin plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden, gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi özel proje alanı (Yeşilyurt Özel Planlama Alanı) 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

154- Gündemin 8. maddesi; Kuluncak ilçesi, Merkez Mahalleler ile Çayköy, Alvar mahallelerinin bir kısmı için hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne dair 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının; ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

155- Gündemin 12. maddesi; Hidayet Mahallesi, 1473 ada, 6 nolu parselin halen Rıfat ATILMIŞ tarafından kullanıldığı tutanakla tespit edilmiş olan taşınmazın Rıfat ATILMIŞ adına tapuda devrinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

156- Gündemin 13. maddesi; Beydağı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Kır Lokantasının, Büfenin ve 2 adet WC’nin belirlenen kira bedelleriyle (kira bedellerinin her yıl Yıllık TÜFE-12 aylık ortalama- oranında arttırılarak) 17.02.2028 tarihine kadar, işletme hakkının, BELSOS A.Ş’ye devredilmesine oybirliğiyle karar verildi.

157- Gündemin 14. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, Yunus Emre Caddesi “Malatya Millet Bahçesi” içerisinde bulunan Sosyal Tesisin (Kıraathane) 5 yıllığına BELSOS A.Ş.’ye; yine bahsi geçen Malatya Millet Bahçesi” içerisinde yer alan Kapalı Otoparkın da 5 yıllığına Malatya Kültür A.Ş.’ye, belirlenen bedelllerle kiraya verilmesine; kira bedellerinin her yıl Yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

158- Gündemin 15. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tecde Mahallesi, 2475 ada 19 nolu parsel ile mülkiyeti İrfan GÜNEŞ’e ait Tecde Mahallesi, 2475 ada 5 nolu parselin trampa edilmesine; trampa ile ilgili iş ve işlemlerin Malatya Büyükşehir Belediyesi encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

159- Gündemin 16. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin uygulanması esnasında gözlemlenen sorunların giderilmesi için, ilgili maddelerine belirlenen yeni fıkra ve bend eklenerek uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

160- Gündemin 20. maddesi; Büyükşehir Belediyemiz İştiraklerinden MESTON Çevre ve İnşaat A.Ş.’ nin şirket ana sözleşmesi ile ilgili 16.04.2021 tarih, 118 sayılı meclis kararıyla yapılan değişikliğin ana sözleşmeye eklenerek, bir bütün halinde onaylanması gerektiğinden; yapılan değişiklikler ile birlikte son şekli verilen MESTON Çevre ve İnşaat A.Ş.nin şirket ana sözleşmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

161- Gündemin 21. maddesi; Büyükşehir Belediyesine bağlı bulunan ve aşağıda bilgileri tablo halinde yazılı olan birimin 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınmasına ve Belediyemizdeki mevcut özel güvenlik personeli görevlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

162- Gündemin 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. maddelerinde yer alan tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

163- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 27.05.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 24.05.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

20.04.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

136- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

137- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.04.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

138-  Gündemin 2. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 4318 numaralı parselin “Tarım Alanı” fonksiyonundan “Eğitim Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

139-  Gündemin 3. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5600 ada 4 nolu parsel ‘Ticaret Alanı’  fonksiyonu olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

140- Gündemin 4. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 443 ada 1293 nolu parselin 1/5000 ile 1/1000 ölçekli imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ve böylece oluşması muhtemel hukuki ihtilafların önüne geçilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

141- Gündemin 5. maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi sınırlarında içerisinde Taşhoron Kilisesi arkasındaki Eğitim Tesis Alanından Tarihi Taşhoron Kilisesine alan ilave edilerek İbadet Alanı (Kilise) olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Md.nde değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi

142- Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5906 ada 11 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

143- Gündemin 7. maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 259 sayılı kararında 18.madde uygulaması gören alanlar ve 09.04.2021 tarih 91 sayılı kararı kapsamındaki revizyonun ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

144- Gündemin 8.maddesi; Battalgazi ilçesinde I.,II.,III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve Etkileme Geçiş Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunun; Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

145- Gündemin 9. maddesi; Bitüm ve yol yapım malzemeleri alımı işinde kullanılmak üzere, yatırım amaçlı krediler kapsamında İller Bankası A.Ş.den (düşük faizli) kredi kullanılmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

146- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.05.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.04.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

114- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

115- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.04.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne ve Gündemin 15.maddesinin gündemden çıkarılmasına; oybirliğiyle karar verildi.

116-  Gündemin 2’inci maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, Eski Hayvan Pazarı içerisinde bulunan bina; 3 (üç) yıl süre ile Sağlık İl Müdürlüğüne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

117-  Gündemin 3’üncü maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Pütürge İlçesi, Nohutlu Mahallesi, 101 ada 63 parsel numaralı taşınmaz ve üzerinde bulunan eski Nohutlu Belediye binasının, Pütürge Belediyesi Başkanlığına 3 yıllığına tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

118- Gündemin 4. maddesi; Belediyemiz İştiraklerinden Meston Çevre ve İnşaat A.Ş.nin şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

119- Gündemin 5. maddesi; Büyükşehir Belediyesine bağlı bazı birimlerin, ihtiyaca binaen, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınmasına; 36 özel güvenlik personeli görevlendirilmesine (kadrosunun oluşturulmasına); bir adet silah kadrosu oluşturulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

120- Gündemin 6. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında; mevcut durumda 4 olan silah kadrosunun, ihtiyaca binaen, 6 silaha çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

121- Gündemin 7. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine dair Denetim Komisyonu Raporu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

122- Gündemin 8. maddesi; Malatya Kent Konseyinin görüşleri ile ilgili olarak yapılan incelemede, bahsi geçen görüşlerin;  Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince 10.07.2020 tarih ve 231 sayılı karar ile onaylanan 23.07.2020-22.08.2020 tarihleri arasında askıya çıkartılan Battalgazi ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirmesi sonucunda gerekli görülen değişikliklerin yapıldığı, 16.03.2021 tarih ve 98 sayılı karar ile onaylanan Battalgazi ilçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değerlendirilmiş olduğu ve Malatya Kent Konseyinin görüşlerine uygun bir planlama yapıldığı gözlemlendiği anlaşıldığından; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yukarıda mezkur değerlendirmesinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

123- Gündemin 9. maddesi; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 170 ada 22 nolu parselin zemin ve bodrum katlarının tamamen doldurularak yapı yapılmasına yönelik plan notu eklenmesinin üst katların inşaat metrekaresinin ada etüdü ile belirlenecek çekme mesafeleri içerisinde kullanılması şartı ile ve ada bütünündeki yapılaşmalara uyacak biçimde ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

124- Gündemin 10. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Koyunoğlu Mahallesi 657 ada ve 585 nolu parselin mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan mevcut imar planına göre bina kitlesinin imar planına işlenmesi ve herhangi bir kat artışı yapılmadan yapılaşma koşullarının Bitişik Nizam 4 Kat (B-4) olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediye meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

125- Gündemin 11. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyemize ait tapuda Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 269 ada 145 parsel nolu 209 m² taşınmazın tamamının, 269 ada 117 nolu parselde 12 m² belediyemiz hissesinin, 269 ada 120 nolu parselde 13 m² belediyemiz hissesinin, 269 ada 121 nolu parselde 10 m² belediyemiz hissesinin, 269 ada 140 nolu parselde 15 m² belediyemiz hissesinin ve 269 ada 148 nolu parselde 12 m² belediyemiz hissesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda Yeşilyurt Belediyesine satışının yapılmasına; satışı ile ilgili iş ve işlemlerin belediyemiz encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

126- Gündemin 12. maddesi; Akçadağ İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar kararda değerlendirildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

127- Gündemin 13. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Hıroğlu Mahallesi 249 ada 171 nolu parselin kısmen Gelişme Konut Alanı ve kısmen Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının reddine oybirliğiyle karar verildi.

128- Gündemin 14. maddesi; Battalgazi İlçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi 366 ada 1 nolu parselin “Ticaret Konut Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, plan bütünlüğü ve plan ana kararlarını olumsuz yönde etkileyeceğinden reddine oybirliğiyle karar verildi.

129- Gündemin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. maddelerinde yer alan teklifler ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

130- Gündemin 24, 25, 26. maddelerindeki tekliflerin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

131- Gündemin 27. maddesindeki konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine havalesine oybirliğiyle karar verildi.

132- Gündemin 28. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hakkındaki Zabıta Dairesi Başkanlığının teklifinin Hukuk İhtisas Komisyonuna havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

133- Gündemin 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38. Maddelerinde yer alan tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

134- Gündemin 39.maddesi; 2020 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Faaliyet Raporunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

135- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 20.04.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 16.04.2021

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.04.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

102- Yoklama: toplantıya katılan ve mazeretli sayılan üyeler.

103- Gündem ilanından sonra meclis gündemine intikal eden, 14 adet yeni konu, gündemin 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine;

Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.03.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne;

oybirliğiyle karar verildi.

104-  Gündemin 2’inci maddesi; yapılan gizli oylama ile Kâtip üyeliklerine 2 asıl ve 2 yedek üye seçimi yapıldı.

105-  Gündemin 3’üncü maddesi; yapılan gizli oylama ile Meclis 1’inci Başkan Vekilliği ve Meclis 2’nci Başkan Vekilliği seçimleri yapıldı.

106– Gündemin 2. maddesi; gizli oyla yapılan seçim sonucunda encümen üyeleri seçimi yapıldı.

107- Gündemin 3. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

108- Gündemin 4. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

109- Gündemin 5. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

110- Gündemin 6. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

111- Gündemin 7. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Ulaşım Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

112- Gündemin 8. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Hukuk İhtisas Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

113- Gündemde kalan konular ile intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.04.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.03.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

90- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

91- Gündemin 1.maddesi, alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 12.03.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

92- Gündemin 2. maddesi; Darende ilçesi, Sungur Mahallesi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının (3. Etap) 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının, ancak planda bazı ruhsatlı yapıların imar planında yolda kalması nedeniyle uygulamada karşılaşılabilecek sorunların giderilmesine yönelik kısmi değişiklik yapılması suretiyle, değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

93- Gündemin 3. maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının (2. Etap) 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında bazı ruhsatlı yapıların imar planında yolda kalması nedeniyle uygulamada karşılaşılabilecek sorunların giderilmesine yönelik kısmi değişiklik yapılması suretiyle, planın değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

94- Gündemin 4. maddesi; Kale ilçesi, Düztarla, Bağlıca, Mahmutdursun, Üçdeğirmen ve Dedeköy Mahalleleri ‘nde yaklaşık 130 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

95- Gündemin 5. maddesi; Battalgazi ilçesi, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi, 128 ada 15 nolu taşınmazın bir kısmına Güneş Enerji Santrali (GES) fonksiyonu verilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

96- Gündemin 6. maddesi; Hekimhan ilçesi, Güzelyurt Mahallesi 333 ada 19 nolu parselin “Lise Alanı” ndan “İlkokul Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

97- Gündemin 7. maddesi; Malatya İl bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar; mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin planların kademeli birlikteliği, plan ana kararları, sürekliliği, bütünlüğü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararlı ilkeleri kapsamında değerlendirilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

98- Gündemin 8. maddesi; Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında (yaklaşık 14.000 hektar) bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süreçleri içerisinde yapılan itirazların bir kısmı kabul edilmiş bir kısmı reddedilmiş olup, bahse konu itirazların kabul edilenlerinin plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Battalgazi ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

99- Gündemin 9. maddesi; Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında (yaklaşık 22.500 hektar) bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süreçleri içerisinde yapılan itirazların bir kısmı kabul edilmiş bir kısmı reddedilmiş olup, bahse konu itirazların kabul edilenlerinin plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden gerekli değişikliklerin yapılmış olduğu Yeşilyurt ilçesi 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

100- Gündemin 10. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 29 nolu parsel ile Özalper Mahallesi 5498 ada 20 nolu parselde kurulan GES tesislerinin işletme hakkının Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi’ne devrine oybirliğiyle karar verildi.

101- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 14.04.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.03.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

73- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

74- Hekimhan ilçesi, Güzelyurt Mahallesi 333 ada 19 nolu parselin ilkokul alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifinin gündemin 18.maddesi olarak gündeme ilavesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine; Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.03.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

75- Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi 404 ada 54 nolu (Eskimalatya 1818) parselin 67.000 m² lik kısmının Eğitim Tesisi olarak planlanmasına yönelik Kamu Yararı Kararı’nın alınması amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

76– Gündemin 3.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mah.sinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4648 ada 4 nolu taşınmaz ve üzerindeki muhdesatın, 29, 5 yıl süre ile işletme hakkının (kullanım izni) ihale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

77- Gündemin 4.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

78– Gündemin 5.maddesi; 1-Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi Sofuoğlu Camii önüne; 2- Fırat Mah. Yusuf Bozkurt Özal Caddesi Öğretmenler Ortaokulu önüne; 3- Tandoğan Mah. Fevzi Çakmak Caddesi Sahra Düğün Salonu karşısına; 4- Yeşiltepe Atatürk Mah. Kuşkonmaz Sokak Yeşiltepe Semt Konağı bitişiğine, unlu mamullerin satışı için ekmek büfelerinin kurulmasına; söz konusu büfelerin işletme haklarının 5 yıl süre ve belirlenen bedel ile MEGSAŞ A.Ş.’ye devredilmesine oybirliğiyle karar verildi.

79- Gündemin 6.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 21 nolu parsel ve 170 ada 103 nolu parsel (eski İtfaiye Binasının bulunduğu yere taşınan Yeni Doğu Garajın ile ilgili 31.12.2020 tarihi itibariyle 2020/45 sayılı meclis kararına istinaden taraflar arasında yapılmış mevcut sözleşmenin feshine; bu yerdeki

Yeni taşınan yerdeki 1 adet İdare kısmı, 6 adet Yazıhane kısmı, 7 adet İşletme kısmı, 2 adet Çay Ocağı kısmı, 1 adet WC – Depo kısmı, 1 adet Ortak Kullanım kısmından oluşan taşınmazların işletme hakkının 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere MOTAŞ A.Ş’ye devredilmesine oybirliğiyle karar verildi.

80- Gündemin 7.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz, Turgut Özal ve Karakavak Mahalle sınırları içerisinde yer alan ve birbirinin devamı olmasına rağmen farklı isimler ile zikredilen cadde ve sokak isimlerinin tek isim çatısı altında birleştirilerek güncellenmesine oybirliğiyle karar verildi.

81- Gündemin 8.maddesi; Battalgazi ilçesi Eski Malatya Mahallesi 314 ada 1 nolu parsel, 314 ada 6 nolu parsel, 293 ada 5 nolu parsel, 293 ada 6 nolu parsele konut alanı, ticaret alanı, ibadet alanı ve park alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

82- Gündemin 9.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi, 1026 ada 10 nolu taşınmazın kısmen “Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

83- Gündemin 10.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 101 ada, 1 nolu parselin “Ticaret+Konut Alanı” fonksiyonuna dönüşmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

84- Gündemin 11.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi, 37 ada, 45 nolu taşınmazın batısında yer alan 7 metrelik yol cephesinde kadastro ve imar planının uyumsuzluğu sebebiyle söz konusu yolun kadastro hattına göre yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

85- Gündemin 12.maddesi; Kale ilçesi, Bağlıca Mahallesi 175 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

86- Gündemin 13.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi, 185 ada 21 nolu taşınmazın E:1.00 yapı yoğunluğu sabit kalmak koşulu ile zemin katta kullanım amacını artırmaya yönelik olarak kuzey ve doğu cephelerinde 3 metre çekme mesafesinin belirlendiği ve kat yüksekliğinin Yençok: 9.50 olarak  düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

87- Gündemin 14.maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 269 ada 145 nolu parsel ile Belediyemizin hissedarı olduğu 269 ada 117, 120, 121, 140 ve 148 nolu parsellerin proje kapsamında Yeşilyurt Belediyesi’ne devri ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

88-1-Gündemin 15. maddesi; Battalgazi ilçesi, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi, 128 ada 15 parsel,

2-Gündemin 16. maddesi; Battalgazi ilçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi, 366 ada 1 nolu parsel,

3-Gündemin 17.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi 657 ada 585 nolu parsel,

4-Gündemin 18.maddesi; Hekimhan ilçesi, Güzelyurt Mahallesi 333 ada 19 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

89- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.03.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.03.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.03.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

65- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

66- Gündem ilanından sonra meclis gündemine intikal eden 9 adet yeni konu, gündemin 27,28,29,30,31,32,33,34 ve 35. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine;

Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.02.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

67-1-Gündemin 2,3,5,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23. maddelerindeki tekliflerin: komisyon çalışmaları devam ettiğinden; gündemin 16.maddesinin ise meclis çalışmaları devam ettiğinden; ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

68– Gündemin 6.maddesi; Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesi (6. Etap) 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının ilçe Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

69- Gündemin 7.maddesi; Darende İlçesi, Hacıderviş Mahallesi (7. Etap) 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

70– Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 11 nolu parselin “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüşmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Beylerderesi Vadisi Özel Proje Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında değerlendirilmek üzere reddine oybirliğiyle karar verildi.

71- 1-Gündemin 27. maddesi; Akçadağ İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar,

2-Gündemin 28. maddesi; Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi, 185 ada 21 nolu parsel,

3-Gündemin 29.maddesi; Battalgazi ilçesi Eskimalatya Mahallesi 314/1, 314/6, 293/5, 293/6 nolu parseller,

4-Gündemin 30.maddesi; Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi,1026 ada 10 nolu parsel,

5-Gündemin 31.maddesi; Darende İlçesi, Sandıkkaya Mahallesinde plansız alanda kalan 757 ada 7, 17 ve 18 nolu parseller,

6-Gündemin 32.maddesi; Doğanşehir İlçesi, Altıntop Mahallesi 101 ada 1 nolu parsel,

7-Gündemin 33.maddesi; Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 37 ada 45 nolu parsel,

8-Gündemin 34.maddesi; Kale İlçesi, Bağlıca Mahallesi 175 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

72- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 12.03.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.03.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.02.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

50- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

51- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.02.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

52- Gündemin 2.maddesi;Mülkiyeti Hekimhan Belediyesi’ne ait olan, Hekimhan ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 382 ada, 24 ve 25 nolu parsellerin yaklaşık 2 hektarlık kısmında “Gelişme Konut Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

53– Gündemin 3.maddesi; Kuluncak ilçesi, Sofular Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tohma Çayı üzerinde Sofular Regülatörü ve HES (3.083 MWme / 2.991 MWme) projesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; plan paftasında belirtildiği ve ilçe belediye meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

54- Gündemin 4.maddesi; Hekimhan ilçe merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresince yapılan, 69 adet itirazın reddine; 56 adet itirazın kabulüne; 12 adet itirazın ise kısmen kabulüne; ayrıca, Hekimhan Belediye Başkanlığının İlave 2 adet ek kararının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

55– Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 2429 ada, 19 nolu parselin kuzeybatı köşesine “Trafo Alanı” fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ilçe Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi

56- Gündemin 6.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 21 ve 103 nolu parsellere taşınan (Yeni) Doğu Garajının işletme hakkının MOTAŞ A.Ş.ye devri ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

57- Gündemin 7.maddesi; Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi, 583 ada 44 nolu parsel üzerindeki yapıda, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan;  B-Blok, 16 nolu (konut), 23, 26, 27 nolu (işyeri) taşınmaz malların ihale yolu ile satışına oybirliğiyle karar verildi.

58- Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 257 ada 22, 23, 24, 25 nolu parsellerde arsa devri karşılığı Şire Pazarı inşaat yapım ihalesinin yapılmasına; ihale iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

59- Gündemin 9.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 240 ada 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde arsa devri karşılığı Buğday Pazarı inşaat yapım ihalesinin yapılmasına; ihale iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

60- Gündemin 10.maddesi; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kale ilçesi Üçdeğirmen Mahallesi 531 nolu parselin TOKİ ile yapılan protokol kapsamında devri işi oybirliğiyle Kabul edildi.

61- Gündemin 11.maddesi; Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 8 nolu parsel ile Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 1304 ada 441, 935, 757, 758, 783 ve 784 nolu parsellerin iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

62- Gündemin 12.maddesi; Merkez Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü ve 4. Etap Acele Kamulaştırma İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a borçlanma yetkisi ve krediye konu işle ilgili her türlü iş ve işlem yapma yetkisi verilmesine dair dairesi teklifi oybirliğiyle karar verildi.

63- Gündemin 13.maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya (Meydanbaşı) Mahallesi 1687 – 1688 (333/1) parsellerde yürürlükteki plan şekliyle kalmasının uygun olacağı anlaşıldığından, Battalgazi Belediye Meclisi Kararının yürürlükteki plana döndürülmesi suretiyle değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

64- Gündeme görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.03.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 16.02.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.02.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

44- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

45- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.02.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

46- Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya (Meydanbaşı) Mahallesi 1687­1688 (333/1) parsellerde kat artışına yönelik plan değişikliği ile ilgili teklifin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

47– Gündemin 3.maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi, 578 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bir kısmının “Ticaret Alanı” bir kısmının “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve parsellerin konumlu olduğu imar adası içerisinde, ada ayrım çizgisinin imar adasının batı yönünde kaydırılması ve çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; imar planı paftasında belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

48- Gündemin 4.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çolaklı Mahallesi, 216 ada 1 nolu (eski 104 ada 13 nolu) parselin kısmen Emsal: 0.30, Yençok: 9.50 metre yapılaşma koşullarına sahip “Akaryakıt ve Servis İstasyonu”, kısmen Emsal:1.00, Yençok: 9.50 metre yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret-Turizm Alanı (TİCT)” olarak planlanmasını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

49– Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.02.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.15.02.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.02.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

27- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

28- Gündem ilanından sonra meclis gündemine intikal eden 7 adet yeni konu, gündemin 29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41 ve 42. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine;

Gündemin 1.maddesi, alınan kararlara uygun olarak yazılan 19.01.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne;

oybirliğiyle karar verildi.

29- Gündemin 2,3,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24. maddelerindeki tekliflerin: komisyon çalışmaları devam ettiğinden; gündemin 22.maddesinin ise meclis çalışmaları devam ettiğinden; ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

30– Gündemin 4.maddesi; Pütürge Taşbaşı ve Köylü Mahallesinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının,  ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

31- Gündemin 5.maddesi; Doğanşehir 1/1000 ilave + revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlar kararda değerlendirildiği şekliyle oybirliğiyle karar verildi.

32– Gündemin 6.maddesi; Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle (İlçe Meclisi Karar No:51) kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

33- Gündemin 9.maddesi; Darende ilçesi, Kaldırım Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle (İlçe Meclisi Karar No:54) kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

34- Gündemin 12. maddesi; Darende İlçesi, Sandıkkaya ve Gökyar Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle (İlçe Meclisi Karar No:57) kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

35– Gündemin 23. maddesi; 1- Taşbaşı Mahallesi 148 ada 17 ve 18 numaralı parsellere ilişkin talebin reddine; 2- Köylü Mahallesi 141 ada 25 numaralı parsellere ilişkin talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

36-1-Gündemin 25. maddesi; Cadde ve sokak isim değişikliği,

2-Gündemin 32. maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi, 578 ada, 1 ve 2 nolu parseller,

3-Gündemin 33.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çolaklı Mahallesi, 216 ada 1 parsel nolu parsel,

4-Gündemin 34.maddesi; Hekimhan ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 382 ada, 24 ve 25 nolu parseller,

5-Gündemin 35.maddesi; Hekimhan İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar,

6-Gündemin 36.maddesi; Kuluncak ilçesi Merkez mahalleler ile Çayköy, Alvar mahallelerinin bir kısmına ait Kuluncak Revizyon Uygulama İmar Planı,

7-Gündemin 37.maddesi; Kuluncak/Sofular Regülatörü ve HES  Projesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,

8-Gündemin 38.maddeswi; Battalgazi ilçesi, Niyazi Mahallesi, 170 ada 22 nolu parsel,

9-Gündemin 39.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 4310 ada 1 nolu parsel,

10-Gündemin 40.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 5152 ada 1 nolu parsel,

11-Gündemin 41. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi 580 ada 149 nolu parsel,

12-Gündemin 42.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 2429 ada 19 parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

37– Gündemin 26. Maddesi, MESTON’un kredi kullanma yetkisi verilmesi yönündeki talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

38– Gündemin 27. maddesi; Esenlik İmar İnş. ve Tic.A.Ş.nin kredi kullanma yetkisi talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

39– Gündemin 28. maddesi; MOTAŞ AŞ’nin sermaye artışından dolayı belirlenen meblağın Belediyemizce ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

40– Gündemin 29.maddesi; Memur Kadro İhdası Cetvelinde (I) belirtilen kadroların ihdasına oybirliğiyle karar verildi.

41- Gündemin 30. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 215 ada 56 nolu parsel üzerine GES kurulumu için (Bakanlık, FEDAŞ, TEDAŞ vb. ile) yapılacak işbirliği, protokol vb işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

42- Gündemin 31.maddesi;Aksa Malatya Doğalgaz A.Ş’nin dağıtım bölgesine Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde altyapı,üstyapı vs.ile ilgili yapılması gerekenler konusunda EPDK nezdinde Taahhüt verilmesine oybirliğiyle karar verildi

43- Gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 15.02.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.02.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.01.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

10- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

11- Alınan kararlara uygun olarak yazılan 13.01.2021 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 2. maddesi; Belediyemiz iştiraki Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün sermaye artırımı teklifinin kabulüne; söz konusu sermaye artırımından dolayı Büyükşehir Belediyesince ödenmesi talep edilen 4.000.000,00 TL’nin ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

13– Gündemin 3.maddesi; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kale ilçesi, Salkımlı Mahallesi, 1044 nolu yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunda kaldığı, söz konusu parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı” bir kısmının ise “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

14- Gündemin 4.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 540 ada 1 nolu parselin bir kısmının “Lise Alanı”, bir kısmının “Ortaokul Alanı” bir kısmının ise “Anaokulu Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının E=1,00 Yençok=12,50 olarak eklenmesi ile çekme mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

15– Gündemin 5.maddesi; Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi 156 ada 1 ve 157 ada 1 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

16– Gündemin 6.maddesi;Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 178 ada 2 nolu parselin bir kısmına, Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla “Enerji Depolama Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

17– Gündemin 7. maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı’nda “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunda kalan ve mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi 6469 ada 1 nolu parselin “Eğitim Alanı” fonksiyonu olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

18– Gündemin 8. maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nin 11.09.2020 tarih ve 2020/108 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 114 ada 106, 108, 121 ve 123 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

19-Gündemin 9.maddesi;Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah. 5986 ada 1 nolu parselde bulunan ada ayrım çizgisinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin reddi yönündeki Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarih 391 sayılı kararının, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

20– Gündemin 10. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi 185 ada 78 nolu parselin emsal değerinin sabit kalması şartıyla Ayrık Nizam 4 Kat (A-4) olarak değiştirilmesi, parselin ortasından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılması ve yapı yaklaşma mesafesinin sıfıra indirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin reddi yönündeki Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarih 392 sayılı kararının, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

21– Gündemin 11. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

22– Gündemin 12. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 474 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile; parselin bir kısmının “Lise Alanı”, bir kısmının “Ortaokul Alanı”, bir kısmının “Meslek Lisesi Alanı”, bir kısmının “İlkokul Alanı”, bir kısmının da “Anaokulu Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının E=1,00 Yençok=12,50 olarak eklenmesi ile çekme mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

23– Gündemin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. maddelerindeki tekliflerin: komisyon çalışmaları devam ettiğinden; gündemin 22.maddesinin ise meclis çalışmaları devam ettiğinden; ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

24- Gündemin 24. maddesi; Bostanbaşı, Tandoğan, Fırat ve Yeşiltepe/Atatürk Mahallelerinde belirlenen yerlere Ekmek Büfeleri kurulması, bu büfelerin işletme hakkının MEGSAŞ’a devri, süresi ve kira bedellerinin belirlenmesi hakkındaki teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

25- Gündemin 25. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Yılı Sayıştay Denetim meclisin bilgisine sunuldu.

26- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.02.2021 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 19.01.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.01.2021 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

1- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

2- Gündem ilanından sonra meclis gündemine intikal eden 7 adet yeni konu, gündemin 35,36,37,38,39,40 ve 41. Maddeleri olarak gündeme alarak gündeme ilavesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine;

Gündemin 7’nci maddesindeki konunun gündemden çıkarılmasına; gündemin 1’inci maddesi: alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.12.2020 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 2. maddesi; Yapılan gizli oylama neticesinde, Denetim Komisyonu üyeliklerine; Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin, Emin Kılıçaslan’ın seçildikleri anlaşıldı.

4– Gündemin 3.maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı toplantılarının her ayın ikinci haftasının Çarşamba günü başlamasına, Büyükşehir Belediye Meclisince 2021 yılında tatil ayı kararı alınmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin 4.maddesi; Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Kanunu’nun 39.maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

6– Gündemin 5.maddesi; Belediyemizde çalıştırılacak olan sözleşmeli personele 2021 yılında ödenecek ücretlerin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7– Gündemin 6.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 215 ada 29 nolu parsel üzerine kurulacak olan 1 MW gücündeki güneş enerji santrali (GES) kurulumu iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8–  1-Gündemin 21. maddesi; Malatya Kent Konseyinin kararlarının (görüşlerinin) Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi,

2-Gündemin 22. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 178 ada 2 nolu parsel,

3-Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “İlçe Terminal Alanı’nın arka tarafında konumlu taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunun “Eğitim Alanı” fonksiyonu olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği,

4-Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi, 249 ada 171 nolu parsel,

5-Gündemin 25.maddesi; Pütürge ilçesi Taşbaşı ve Köylü Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

6-Gündemin 26.maddesi; Doğanşehir ilçesi Karşıyaka, Yeni, Topraktepe ve Doğu Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave uygulama imar planı,

7-Gündemin 27.maddesi; Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:51),

8-Gündemin 28.maddesi; Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:52),

9-Gündemin 29.maddesi; Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:53),

10-Gündemin 30.maddesi; Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:54),

11-Gündemin 31. maddesi; Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:55),

12-Gündemin 32.maddesi; Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:56),

13-Gündemin 33.maddesi; Darende ilçesi Zaviye-Heyiketeği-Sungur-Kaldırım-İbrahimpaşa-Hacıderviş Sandıkkaya ve Gökyar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan revizyonu (İlçe Meclisi Karar No:57),

14-Gündemin 35. maddesi; Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 114 ada 106, 108, 121 ve 123 nolu parseller,

15-Gündemin 36. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel,

16-Gündemin 37.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi 185 ada 78 nolu parsel,

17-Gündemin 38.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı,

18-Gündemin 39.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 474 ada 1 nolu parsel,

19-Gündemin 40.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 540 ada 1 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

9-Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 19.01.2021 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.01.2021

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.12.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

428- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler. 

429- Gündemin 1.maddesi; gündeme ilave edilen konular ile alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.12.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiyle kabul edildi. 

430- Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 200 ada, 63 nolu parsel ve çevresine ilişkin Malatya İdare Mahkemesinin 19.09.2019 tarih, 2019/275 E. ve 2019/875 K. sayılı ilamı ile iptal edilen planın iptal hususlarını giderecek şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Yeşilyurt ilçesinin tamamını kapsayan ve meclis gündeminde yer alan Yeşilyurt ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan bütünlüğü gözetilerek değerlendirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

431- Gündemin 3. maddesi; Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi, 127 ada, 34 nolu parselin batısında yer alan 2270 m² lik kısmına “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”, geri kalan kısmına ise “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

432- Gündemin 4.maddesi; Mülkiyeti maliye hazinesine ait olan; Malatya ili, Kale ilçesi, İkizpınar Mahallesi 977 nolu parselde Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

433- Gündemin 5.maddesi; Malatya ili, Kale ilçesi, Salkımlı Mahallesi, 1044 nolu parselde “Sosyal Tesis Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

434- Gündemin 6.maddesi; Kale ilçesi Düztarla Mahallesi Karatepe Mevkii için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

435- Gündemin 7.maddesi; Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahallelerinde yapılan Revizyon Uygulama İmar Planında uygulamada karşılaşılan problemleri giderici, bölgede düzenli yapılaşmanın oluşması, hızlı bir yenilenme ve dönüşümün sağlanması amacıyla mevcut plan notlarının; 

1- Madde 5’in A bendinin “Ruhsatlı binaların bulunduğu parseller dışında minimum parsel büyüklüğü 1500 m² olacaktır.”, 

2- Madde 9’un  “Emsal belirtilen adalarda ve 18. madde uygulaması gören adalarda mevcut olan konutların m² si bu ada için plan ile verilmiş olan toplam yapı hakkına eklenerek malikin yapı hakkı belirlenir. Bu şekildeki ilavelerde parselin boş iken sahip olduğu yapı hakkının % 50 ‘sinden fazla ilave hak edilemez.” olarak değiştirilmesine, 

3- “Plan üzerindeki ada içerisindeki ada ayırım çizgileri şematik olup, imar durumları sırasında parsel sınırları baz alınacaktır.” şeklindeki plan notunun eklenmesi ile, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18/10/2019  tarih ve 294 sayılı kararı ile uygun görülen 1/100 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 

1- Madde 5’in A bendinin “Ruhsatlı binaların bulunduğu parseller dışında minimum parsel büyüklüğü 1500 m² olacaktır.” hükmünün uygulamadaki problemleri gidermek amacıyla hazırlandığından uygunluğuna, 

2- Madde 9’un “Emsal belirtilen adalarda ve 18. Madde uygulaması gören adalarda mevcut olan konutların m² si bu ada için plan ile verilmiş olan toplam yapı hakkına eklenerek malikin yapı hakkı belirlenir. Bu şekildeki ilavelerde parselin boş iken sahip olduğu yapı hakkının % 50 ‘sinden fazla ilave hak edilemez.” hükmünün nüfus artışına sebebiyet vermediği için uygunluğuna, 

3- “Plan üzerindeki ada içerisindeki ada ayırım çizgileri şematik olup, imar durumları sırasında parsel sınırları baz alınacaktır. “hükmünün, ada ayrım çizgilerinin ekli paftadaki şekliyle değiştirilerek; ” Plan üzerindeki ada içerisindeki ada ayırım çizgileri şematik olup, imar durumları sırasında parsel sınırları baz alınacaktır. Uygulamalarda ada ayırım çizgilerinde 2 metreye kadar olan değişikliklerde plan değişikliklerine gerek yoktur.” şeklinde değiştirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

436- Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Molla Kasım Mahallesi 319 ada 8, 136 ve 137 parselleri tevhid etmeye yönelik olarak bölgenin yapılaşmasına uygun olarak hazırlanan ve yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma koşulunun E=0,65 ve Yençok=(7,50 m), yapı yaklaşma mesafelerinin ve ada ayırım çizgisinin plan paftasında olduğu şekliyle uygunluğuna karar verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18/10/2019  tarih ve 291 sayılı kararında olduğu şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

437- Gündemin 9.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye Mahallesi 275 ada 6 nolu parselde kurum görüşleri doğrultusunda, Et Entegre Tesisi yapılmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Fonksiyonu olarak planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

438- Gündemin 10.maddesi; 

1) Belirlenen yollarda alınan 14.02.2018 tarih, 52 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine istinaden Parkmetre işletme uygulanmasına geçilmesine; 

2) EK-2’de yer alan Parkmetre Ücret Tarifesinin 2020 yılı Büyükşehir Belediyesi Ücret tarifesine eklenerek uygulanmasına, 

3) Parkmetre işletme uygulaması işinin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV hariç yıllık 36.000,00 (Otuzaltıbin) TL kira bedeliyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26 ncı maddesine istinaden KÜLTÜR A.Ş. ne 4 (Dört) yıllığına kiraya verilmesine 

4) Kira artışının 2020 yılı sonrası takip eden yıllar için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi. 

439- 1) Gündemin 11.maddesi; Battalgazi İlçesi İzzetiye Mahallesinde bulunan 130 ada 72 nolu parsel üzerinde yer alan, Esenlik İmar İnş. Tic.Ltd. Şti.’nin kullanımında olan Market Yeri ile mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mehmet Buyruk Cad. Konferans Salonu Arkası Market Yerinin işletme hakkının, Esenlik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti.’ ne 01.01.2020 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile devredilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

440- Gündemin 12. maddesi; Eski Şire Pazarı içindeki WC yeri, Eski Buğday Pazarı içinde bulunan Baskül yeri, Eski Şire Pazarı içi dükkan (manav), Mişmiş Park Fuar alanı içinde bulunan Hangar, Lunapark, Büfe ve WC yerinin, Eski Belediye Binası yanında bulunan reklam panolarının, Battalgazi İlçesi, Hüseyinbey Mahallesinde bulunan 3399 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan katlı otoparkın, katlı otoparkın altında yer alan 170 m²lik restaurantın, Katlı otoparkın karşısında yer alan açık otoparkın, Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, Kavukçuoğlu Sokakta yer alan 408 ada 327 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan katlı otoparkın ve mülkiyeti veya sorumluluğu Belediyemize ait, ekli listede bulunan Belediyemizin kiraya vermiş olduğu 10 adet büfenin Malatya Kültür A.Ş.ne işletme hakkının devredilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

441- Gündemin 13. maddesi; Belediye Binasındaki çayocaklarının işletme hakkkının Malatya Kültür A.Ş.’ne devredilmesin oybirliğiyle karar verildi. 

442- Gündemin 14. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesinde bulunan Şehit Hamit Fendoğlu Otogarı (Maşti) ile Yeşiltepe’de bulunan Canlı Hayvan Pazarının Esenlik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne işletme hakkının devredilmesine; oybirliğiyle karar verildi. 

443- Gündemin 15. maddesi; PTT önü büfe, Akpınar Meydanı büfe, Nakliyatçılar Sitesi önü büfe, Nakliyatçılar Sitesi içi Bay-Bayan WC yeri, Abdullah Gül Parkında bulunan tesislerin, 31.12.2019 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Ltd. Şti. (Belsos) ile kira sözleşmelerinin feshedilerek; 01.01.2020 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile Malatya Kültür A.Ş.’ne, işletme hakkının devredilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

444- Gündemin 16.maddesi; Yeni Doğu Garajı, Yeni İlçe ve Köy Garajı, Defterdarlık Binası yanı kapalı otoparkın 01.01.2020 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile Malatya Kültür A.Ş.ne, işletme hakkının devredilmesineoybirliğiyle karar verildi. 

445- Gündemin 17.maddesi; Darende İlçesi, Balaban Mahallesinde bulunan ve Darende Belediyesince Belediyemize tahsis edilen, 121 ada 9 parsel numaralı 17.236,70 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki Kayısı yıkama boylandırma hattı ve Kayısı çekirdeği kırma ve eleme hattı makine teçhizatları ile birlikte Soğuk Hava Deposunun  işletme Kültür A.Ş.’ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

446- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.01.2020 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.12.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.12.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

417- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

418- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 28.11.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

419- -Gündemin 2.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergâhlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu,

2-Gündemin 3.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak kayıtlı fonksiyonun, Ticaret+Konut olarak tadilatının yapılması,

3-Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi, 123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapılması, 184 ada 13 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan yapılması amacıyla Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında değişiklik yapılması,

4-Gündemin 6.maddesi, İl geneli belirli güzergâhlarda parkmetre uygulamasına geçilmesi ve Parkmetre süre ve ücret tarifesi,

5- Gündemin 7.maddesi, Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller için hazırlatılan; “Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı, Otopark Alanı” fonksiyonlarına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği,

6- Gündemin 9.maddesi, Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon İmar Planı,

7- Gündemin 10.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği,

8- Gündemin 11.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 36201.01 m² yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait 5489 parsel nolu taşınmazda kısmen fonksiyon değişikliğine yönelik hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

9- Gündemin 12.maddesi, Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı,

10- Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı,

11-Gündemin 14.maddesi, Malatya İl bütününde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu

12- Gündemin 17.maddesi, Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi,

13- Gündemin 18.maddesi, Malatya İli, Beylerderesi vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

420- Gündemin 5.maddesi; Malatya’nın deprem eylem planı, riskli ve zemini kötü binalar, çözüm yolları ve deprem anında toplantı alanlarının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

421- Gündemin 8’inci maddesi; Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı askı süreci içerisinde yapılan itirazların kısmen reddine, kısmen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

422- Gündemin 15’nci maddesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesine ve plan notuna eklenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

423- Gündemin 16’ncı maddesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesine ve plan notuna eklenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

424- Gündemin 19. maddesi; İdare Mahkemesince iptal edilen, Yeşilyurt İlçesi Gedik Mah.200 ada 63 nolu parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, iptal hususlarını giderecek şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin 20. maddesi; Akçadağ ilçesi Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

3-Gündemin 21.maddesi; Kale ilçesi İkizpınar Mahallesi 977 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı,

4-Gündemin 22.maddesi; Kale ilçesi Salkımlı Mahallesi 1044 nolu parselde 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı,

5-Gündemin 23.maddesi; Kale ilçesi Düztarla Mahallesi Karatepe Mevkii için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

6-Gündemin 24.maddesi; Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahallelerinde yapılan Revizyon Uygulama İmar Planında Plan notu değiştirilmesi ve plan notu eklenmesi,

7-Gündemin 25.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Mollakasım Mahallesi 319 ada 8, 136 ve 137 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı,

8-Gündemin 26.maddesi; Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde yaklaşık 42 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazlar,

9-Gündemin 27.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Cihadiye Mahallesi 275 ada 6 nolu parselde yaklaşık 5 hektarlık alanda Et Entegre Tesis kullanımına yönelik Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Öneri Nazım İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

425- Gündemin 28’inci maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 1178 nolu parsel üzerinde bulunan Malatya Stadyumunun Büyükşehir Belediyemizce aylık 34.296,00 TL yıllık ise (12×34.296,00 TL) 411.522,00 TL bedel karşılığında, kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile kiralanmasına oybirliğiyle karar verildi.

426- Gündemin 28’inci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’nin Sermaye artırımı yönündeki taleplerinin kabulüne ve alınan bu karar neticesinde Belediyemizin bulunduğu hisse karşılığı olarak 50.000,00 TL’nin ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

427- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.12.2019 tarihinde, saat 14.30’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.12.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

28.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

409- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

410- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 26.11.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

411- Gündemin 2.maddesi; 757.000.000,00 TL gelir ve aynı gelire denk 757.000.000,00 gideri havi Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi’nin ve 18 maddeden müteşekkil Bütçe Kararnamesinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

412- Gündemin 3.maddesi; Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 500 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2019 tarih 192 sayılı kararı ile kesinleştiği, söz konusu nazım imar planı için hazırlanan ve Battalgazi Belediye Başkanlığı’nın 21.10.2019 tarih 147 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Bulgurlu Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

413- Gündemin 4.maddesi; Doğanşehir İlçesi, Kurucaova Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 346 sayılı kararı ile kesinleştiği, söz konusu Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik hazırlanan ve Doğanşehir Belediye Meclisi’nin 04.09.2019 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan Kurucaova Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

414- Gündemin 5.maddesi; Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı’na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlardan;

1-Asef DİNKÇİ’ye ait 14.10.2019 tarih ve 26379 sayılı dilekçede yer alan Sürgü Mahallesi 3442 numaralı parsele ilişkin talebin; bahse konu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlendiği şekliyle kabulüne;

2- Doğanşehir Kaymakamlığı’na ait 10.10.2019 tarih ve 26891 sayılı dilekçede yer alan Sürgü Mahallesi 233 ada 5 numaralı parsele ilişkin talebin; bahse konu parselin meydan olarak yeniden düzenlendiği şekliyle kabulüne;

3-Cengiz YALÇIN’a ait 25.09.2019 tarih ve 20594 sayılı dilekçede yer alan talebin reddine;

oybirliğiyle karar verildi.

415- Gündemin 6.maddesi; Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 2874 nolu parselin yaklaşık 7000 m²’lik kısmına “Park Alanı” fonksiyonu verilmesi; 2874 nolu parsel ile aynı bölgede yer alan yürürlükteki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı” olarak planlı taşınmazın ise “Belediye Hizmet Alanı (Ekmek Üretim Tesisi)” olarak kullanılmasını içeren, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

416- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.12.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 28.11.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

26.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

  

404- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

405- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 25.11.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

406- Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi 279 nolu parselin doğusundan ve batısından 10 metrelik yollar geçmekte olup, bu yolları birleştirecek şekilde parselden (söz konusu parselin kadastro sınırları içinde) 7 metrelik yol geçmesi amacıyla hazırlatılan uygulama imar planı, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih 310 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bahse konu imar planı değişiklik talebinin, ilçe meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

407- Gündemin 3.maddesi; İl genelinde yapılacak çeşitli yatırımlar ile ilimizin hızlı gelişmesine katkı sağlayarak, vatandaşın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüp, daha duyarlı hizmet verebilmek için hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından gerekli görülen kısımlarında değişiklikler yapılarak son şekli verilen (5393 sayılı Kanunun 62.maddesindeki “meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz” kuralı da dikkate alınarak hazırlanan) Malatya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

408- Gündemde kalan ve gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 28.11.2019 tarihinde, saat 14.30’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 26.11.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

25.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

399- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

400- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 22.11.2019 tarihli toplantının karar özeti, oybirliği ile kabul edildi.

401- Gündemin 2.maddesi; Malatya İli, Beylerderesi vadisinde Kaptaj Koruma Sahasının bitiminden başlayarak Şahnahan Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 1000 hektarlık Özel Proje Alanı için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

402- Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hekimhan. Pütürge, Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Kuluncak, Kale ve Doğanyol ilçe Belediyelerinin 2020 Mali Yılı Bütçe toplamı 629.259.385,72.-TL. gelir ve bu gelire denk 629.259.385,72.-TL. giderden oluşan 2020 Mali Yılı Malatya İlçe Belediyeleri Bütçelerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

403- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 26.11.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 25.11.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

22.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

393- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

394- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 21.11.2019 tarihli toplantının karar özeti, oybirliği ile kabul edildi.

395- Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi 1698 nolu parselin cephe aldığı imar yolunun mevcut kadastral hatta göre düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

396- Gündemin 3.maddesi; Battalgazi İlçesi,  Akpınar Mahallesi 1322 ada 18 (24,25), 19, 20, 21, 22 ve 23 nolu parsellerin güneyindeki imar hattının kadastral sınıra göre yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediye meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

397- Gündemin 7.maddesi; Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 2874 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

398- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 25.11.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 22.11.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

21.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

387- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

388- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 20.11.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

389- Gündemin 2.maddesi; Battalgazi  ilçesi, Taştepe-Hanımın Çiftliği Mahallelerinin kesiştiği bölgede Bakanlar Kurulunun 13.03.2017 tarih ve 2017/10029 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen yaklaşık 28 hektarlık alanda hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonuna yapılan itirazın, içeriği itibari ile imar kanunu 18. madde uygulaması konusu olması nedeniyle, reddi yönünde karar alınmış olup, Malatya il bütünü içinde çalışmaları devam eden Revizyon İmar Planı çerçevesinde değerlendirilmek üzere yürürlükteki (eski) haliyle kalması ve paftada sınırları belirtildiği şekilde kuzey kuşak yolunun plana işlenmesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kuşak yolu ve yol bağlantılarının yeniden düzenlenmesine yönelik değişiklik yapılmasının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

390- Gündemin 3.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi’nde yer alan 286 ada 35 nolu parsele ait hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, mevcut fonksiyon kullanımını kısıtlayacağı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık teşkil edeceği tespit edilmiş olup, taşınmazın yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının mevcut durumun korunmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

391- Gündemin 4.maddesi; Beydağı, Kernek, Yamaç mahalleleri kapsamında yaklaşık 200 hektarlık sahada Belediye Kanununun 73.maddesi doğrultusunda Mülga Malatya Belediye Meclisinin 2007/148 sayılı kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanın 150 hektarlık kısmında mevcut arazi durumu yeniden değerlendirilerek yürürlükteki imar planında revizyona ihtiyaç duyulmuş olup imar planı revizyonu hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 309 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu plana askı süreci içerisinde yapılan 4 (dört) adet itirazın reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

392- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 22.11.2019 tarihinde, saat 14.30’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 21.11.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

20.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

378- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

379- Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi hakkındaki önergenin gündemin 17. maddesi olarak gündeme eklenmesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 19.11.2019 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

380- Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 173 ada 17 nolu parselde  Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

381- Gündemin 3.maddesi; Yeşilyurt ilçesi,  İlyas Mahallesi 5468 ada 4 ve 9 nolu parsellerin yapılaşma koşulları değiştirilmeden tevhid edilmesine yönelik cephe yönünün eklenerek hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

382- Gündemin 4.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Uç  Mahallesi 744 ada 18 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile bölgedeki plan bütünlüğünün bozulacağı, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği hususları değerlendirilmiş olup, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 138 sayılı red kararının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

383- Gündemin 5.maddesi;Arapgir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesine eklenmesine,oybirliğiyle karar verildi.

384- Gündemin 6.maddesi; Amatör spor kulüplerinin, Büyükşehir Belediyesi’nden kendilerine yardım yapılması yönündeki taleplerinin gereğini yapmak üzere Büyükşehir Belediye Encümeni’nin yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

385-   

1-Gündemin 7. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği,

2-Gündemin 8. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mah.sınırları içerisinde yer alan 36201.01 m² yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait 5489 parsel nolu taşınmazda kısmen fonksiyon değişikliğine yönelik hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

3-Gündemin 9. maddesi; Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı,

4- Gündemin 10. maddesi; Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütüncül olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon Nazım İmar Planı,

5- Gündemin 11. Maddesi; Malatya İl bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu,

6-Gündemin 12. Maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi 1698 nolu parselin cephe aldığı imar yolunun mevcut kadastral hatta göre düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,

7-Gündemin 13. Maddesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesine ve plan notuna eklenmesine yönelik, Battalgazi Belediye Meclisince alınan 21.10.2019 tarih ve 148 sayılı meclis kararı,

8-Gündemin 14. Maddesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü görüşleri çerçevesinde yapı yoğunlukları ve ortak alan kullanımlarının düzenlenmesine ve plan notuna eklenmesine yönelik, Yeşilyurt Meclisi’nce alınan 05.11.2019 tarih 316 sayılı meclis kararı,

9-Gündemin 15. Maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi, 279 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği,

10-Gündemin 16. Maddesi; Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 1322 ada 18 (24,25), 19, 20, 21, 22 ve 23 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

11-Gündemin 17. Maddesi; Metin Emiroğlu’nun isminin bir cadde veya sokağa verilmesi hakkındaki önerge,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

386- Gündemdeki konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 21.11.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 20.11.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

370- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

371- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.11.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

372- Gündemin 2.maddesi; Yeşilyurt İlçe sınırları içerisinde Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planı’na Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’ndaki askı süreci içerisinde Bostanbaşı Mahallesi 387 ve 388 parseller ile ilgili yapılan itirazda söz konusu parsellerin yolda kaldığı ve durumun düzeltilmesi talep edildiği anlaşıldığından;  yapılan değerlendirmede bahse konu yolun 25 metre genişliğinde önemli bir ana aks olduğu, devamlılığının olduğu, dolayısı ile yapılan itirazın, plan kriterleri ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceğinden, reddine oybirliğiyle karar verildi.

373- Gündemin 3.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi, 404 ada 1 nolu parselde Nazım İmar Planı çerçevesinde konut alanından İlköğretim Tesis alanına plan değişikliğini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

374- Gündemin 4.maddesi; Battalgazi ilçe sınırları içerisinde Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlatılan Çamurlu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

375- Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi, 204, 427, 383, 374, 380 adaları kapsayan bölgede Mülga Malatya Belediyesi ila Mülga Yeşilyurt Belediyesi’nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının aynı bölgede çakıştığı ve bir ihtilaf olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölgede mevcut arazi, yollar ve kadastral durum dikkate alındığında Mülga Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın kabul edilmesine yönelik karar, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih 264 sayı ile onaylandığından, söz konusu talebin ilçeden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

376- Gündemin 6.maddesi; Darende İlçesi, Günpınar Mahallesi 125 ada 7 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Planının, ilçeden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

377- Gündemde kalan ve gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 20.11.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 19.11.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

359- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

360- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.11.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

361- Gündemin 2.maddesi; Arapgir Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Ek Bütçesi ile ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

362- Gündemin 3.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 655 ada 481 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazındeğerlendirilmiş olup, ilgi parsel için hazırlatılan, “zemin kat otopark yapılmak şartıyla yapılaşma koşulunun (A-5) Ayrık Nizam 5 Kat” olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

363- Gündemin 4.maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, “Arapgir ilçesi İçmesuyu İnşaatı İşi” için İLBANK AŞ.’den alacağı 3.000.000,00 -TL (üçmilyontürklirası) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan‘ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

364- Gündemin 5.maddesi; Darende İlçesi Yenice Mahallesi Esentepe Mevkiinde yer alan 278 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 nolu parseller, 279 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parseller, 280 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller, 281 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller, 282 ada 1,2,3,4 nolu parseller, 283 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ve 284 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nde “Ticaret+Konut Alanı” fonksiyonu mevcut kullanım durumu olan “Konut Alanı” fonksiyonuna göre düzenlenmiş, “Otopark Alanı” fonksiyonu kaldırılarak “Konut Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmüş, “Park Alanı” fonksiyonu kullanım alanı yeniden düzenlenmiş, “Ağaçlandırılacak Alan” olarak belirtilen bölge ise “Konut Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmüş olup, hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği bölge ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne  oybirliğiyle karar verildi.

365- Gündemin 6.maddesi; Akçadağ İlçesi Aksaray Mahallesi’nde bulunan mera vasıflı 106 ada 1 nolu parsel için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

366- Gündemin 7.maddesi; Yeşilyurt İlçe sınırları içerisinde Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 224 sayılı kararı ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planı’na Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’ndaki askı süreci içerisinde yapılan itirazlardan:

1- Bostanbaşı Mahallesi 1068 parsel için yapılan itirazda; parselin ortasından imar yolunun geçtiği ve bu yol üzerinde yaklaşık 300 yıllık ‘Kızılcık Ağacı’ olduğu, bu ağaç ve çevresinin yoldan çıkarılması talep edildiğinden, kızılcık ağacının korunmasına yönelik olarak imar yolunun güzergahının değiştirilerek, kızılcık ağacının olduğu alan genişletilerek ‘Park Alanı’ olarak planlanmasının kabulüne;

2- Bostanbaşı Mahallesi 593 parsel için yapılan itirazda; parsel etrafından geçen imar yolunun kaldırılması talep edilmiş ve bahse konu imar yolunun devamlılığı olduğundan dolayı yapılan itirazın plan kriterlerine aykırılık teşkil edeceğinden reddine;

3- Bostanbaşı Mahallesi 186 ve 181 parseller için yapılan itirazda; Bağlık Bahçelik Alanda kaldığı yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanması talep edilmiş. Yapılan değerlendirmede itirazın üst ölçekli imar planına (1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Planları) konu olması ve plan kriterlerine aykırılık teşkil edeceğinden reddine; oybirliğiyle karar verildi.

367- Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planı’na Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’ndaki askı süreci içerisinde, “Bostanbaşı Mahallesi 200, 210, 569 ve 570 numaralı parseller ile ilgili yapılan itirazın, üst ölçekli imar planına konu olması ve plan kriterlerine aykırılık teşkil edeceğinden reddine oybirliğiyle karar verildi.

368- Gündemin 9.maddesi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a; Kamuoyu ve sanat çevrelerinde Cüneyt ARKIN adıyla bilinen Sayın Dr. Fahrettin CÜREKLİBATUR’a ve Malatya Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sayın Dr. Ömer URHAL’a 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (r) bendi uyarınca “Fahri Hemşehrilik Beratı” verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

369- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 19.11.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18.11.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.11.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

344- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

345- Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden:

1- Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave + Revizyon İmar Planı hakkındaki teklifin gündemin 38. maddesi,

2- Battalgazi Beydağı, Kernek, Yamaç mahalleleri kapsamında yürürlükteki 150 hektarlık alanın imar planında yapılan imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki teklifin gündemin 39. maddesi,

3- Dolu kadro iptal – ihdası hakkındaki teklifin gündemin 40. maddesi,

Olarak gündeme eklenmesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.10.2019 tarihli toplantının karar özeti, oybirliğiyle kabul edildi.

346- Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5403 ada 1 nolu parselin 3283 m² lik kısmı üzerinde Beton Santrali ve Yapı Elemanları Üretim Tesisi amaçlı planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazın reddine, oybirliğiyle karar verildi.

347- Gündemin 3.maddesi; Battalgazi ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 111 ada 11 nolu parselin Maden Stok Sahası ve Makine Parkı olarak kullanılmak üzere Depolama Alanı olarak planlanması için hazırlanan imar planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

348-

1-Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu,

2-Gündemin 5.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak kayıtlı fonksiyonun, Ticaret+Konut olarak tadilatının yapılması,

3-Gündemin 7.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi, 123 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı yapılması, 184 ada 13 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alan yapılması için Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında değişiklik yapılması,

4-Gündemin 10.maddesi, Malatya’nın deprem eylem planı, riskli ve zemini kötü binalar, çözüm yolları ve deprem anında toplantı alanları,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

349- Gündemin 6.maddesi;Battalgazi ilçesi,Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlardan 18 itirazın (dilekçenin) kabulü, 20 itirazın (dilekçenin) reddedilmesine ve dilekçeler doğrultusunda imar planı revizyonunda plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla 6 ek düzeltme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

350- Gündemin 9.maddesi; Yeşilyurt İşgem Teknoloji İş Geliştirme Girişim Hizmetleri İmar İnşaat Gıda Tic. Ltd. Şti.’ nde bulunan 25 (Yirmibeş) paya karşılık 200.000,00 (İkiyüzbin) TL bedelli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hisselerin tamamının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi gereğince Yeşilyurt Belediyesine devir öncesine ait alacak ve borçların tamamının Yeşilyurt Belediyesine ait olması şartı ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda ivazsız devredilmesine; bu kapsamda yürütülecek iş ve işlemler için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi başkanı Mustafa SAYIN’ın görevlendirilmesine; oybirliğiyle karar verildi.

351- Gündemin 11.maddesi; MEGSAŞ’ın 02.05.2019 tarihinde yaptığı 2018 yılı Olağan Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilen 2017-2018 yıllarına ait karlarından Büyükşehir Belediyesi payına düşen 193.160,43 TL’nin Megsaş’ın sermayesine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

352- Gündemin 12.maddesi; Ana Arterlerin Temizliği ve Vektörlerle Mücadele işinin devamlılık arz etmesi nedeniyle 36 ay olarak yeniden ihaleye çıkılmasına; oybirliğiyle karar verildi.

353- Gündemin 13.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 178 ada 3 nolu parselde bulunan hal binasının çatısına 2 MW gücünde, güneş enerji santrali kurulmasına; GES kurulumu için kurum ve kuruluşlarla (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, FEDAŞ, TEDAŞ vb.) yapılacak işbirliği, protokol, sözleşme, taahhütname vb. evrakları imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

354

-Gündemin 14.maddesi;Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi,

-Gündemin 15. maddesi; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2020 Mali Yılı Bütçeleri,

-Gündemin 16. maddesi; Büyükşehir Belediyesince 2020 yılında uygulanacak ücret tarifesi,

 ile ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

355- Gündemin 17.maddesi; İl geneli belirli güzergâhlarda parkmetre uygulamasına geçilmesi ve Parkmetre süreleri ve ücret tarifesi, ile ilgili teklifin Ulaşım ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

356-

1-Gündemin 18. maddesi; Akçadağ ilçesi, Doğu Mahallesi 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26 nolu parseller,

2-Gündemin 19.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 655 ada 481 nolu parsel,

3-Gündemin 20.maddesi; Darende ilçesi, Yenice Mah.Esentepe mevkiinde yer alan 278 ada, 1,2,3….24,25,26 nolu parseller, 279 ada 1,2,3…12,13,14 nolu, 280 ada 1,2,3,4,5 nolu, 281 ada 1,2,3,4,5 nolu, 282 ada 1,2,3,4 nolu, 283 ada 1,2,3,4,5,6 nolu ve 284 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller,

4-Gündemin 21.maddesi; Akçadağ ilçesi, Aksaray Mah. mer’a vasıflı 106 ada 1 nolu parsel,

5-Gündemin 22.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planına (1068, 593, 181 ve 186 nolu parsellerde) askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

6-Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planına (200, 210, 569 ve 570 nolu parsellerde) askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

7-Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planına (387 ve 388 nolu parsele) askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

8-Gündemin 25.maddesi; Taştepe-Hanımın Çiftliği Mah. kesiştiği bölgede yaklaşık 28 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonlarına askı süreci içerisinde yapılan itiraz,

9-Gündemin 26.maddesi; Hatunsuyu Mahallesi, 404 ada 1 nolu parsel,

10-Gündemin 27.maddesi; Çamurlu Mah. 3194 sayılı İmar Kanunu 18.madde uygulaması çalışmaları esnasında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği,

11-Gündemin 28.maddesi; Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 500 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,

12-Gündemin 29.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mah.204, 427, 383, 374, 380 adalar,

13-Gündemin 30.maddesi; Darende ilçesi, Günpınar Mahallesi 125 ada 7 nolu parsel,

14-Gündemin 31.maddesi; İnönü Mahallesi 286 ada 35 nolu parsel,

15-Gündemin 32.maddesi; Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

16- Gündemin 33.maddesi; Fırıncı Mahallesi 173 ada 17 nolu parsel,

17-Gündemin 34.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Kurucaova Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

18-Gündemin 35.maddesi; Sürgü Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar,

19-Gündemin 36.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi, 744 ada 18 nolu parsel,

20-Gündemin 37.maddesi; İlyas Mah. 5498 ada 4 ve 5 nolu parseller,

21- Gündemin 38.maddesi; Darende ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon İmar Planı,

22-Gündemin 39.maddesi; Kernek, Yamaç mahalleleri kapsamında yürürlükteki 150 hektarlık alanın imar planında yapılan imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

357- Gündemin 40.maddesi; III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde (Memur) belirtilen kadroların iptal ve ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

358- Gündemde kalan ve gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 18.11.2019 tarihinde,saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına,oybirliğiyle karar verildi.13.11.2019

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.10.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

332- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

333- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekâtına Destek hakkındadır.

334- Gündemin 2.maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.10.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

335- Gündemin 3.maddesi; Yürürlükteki imar planında B-5 yapılaşma koşuluna sahip, Ticaret alanında kalmakta olan Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi 700 ada 336 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebine istinaden, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 79 sayılı kararı ile bodrum ve zemin katlarda parselin tamamının kullanılması, normal katlarda 3 metre çekilmesi şeklinde, alınan karar; ilgili parseli çevreleyen parsellerdeki mevcut teşekkülün benzer şekilde yapılaştığı, bölgedeki yapılaşma kararları ve alanın ticari devamlılığı göz önünde bulundurularak,  talebin ilçe belediyesinden  geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

336- Gündemin 4.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi 188 ada 25 nolu parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Sağlık Tesis Alanı olarak kullanımın devam etmesine, oybirliğiyle karar verildi.

337- Gündemin 5.maddesi; Arapgir ilçesi, Yukarıulupınar Mahallesi, 706 ada 10 nolu parsel, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Doğal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonunda kalmakta olup, söz konusu taşınmaza Belediye Hizmet Alan’ı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunda: Plan bütününde sosyal donatı standardını artırmaya yönelik olduğu, sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ile kamu yararı hedeflendiği görülmüş olup; plan değişikliği talebinin, planlama teknikleri ile şehircilik ilkeleri açısından da değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

338- Gündemin 6.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2019 tarih ve 172 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun uygulanmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Tandoğan Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 42 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4. maddesinde tanımlanan nazım imar planı tanımına uygun hazırlanması, yapılaşma koşullarına ilişkin detayların verilmeyip nüfus yoğunluğuna ilişkin plan kararları alınması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 19. maddesinde yer alan plan ilke ve esaslarına uyulması, yoğunluk kademelenmesi yapılırken eşitlik ilkesinin esas alınması, arazi eğimi ve kadastral doku değerlendirilerek tasarım yapılması, mevcut durumda aktif olarak kullanılmakta olan ana aksların ulaşım planlaması ve ulaşım kademelenmesi açısından dikkate alınması, plan revizyonunun gerekçesi olan uygulama sorunlarını giderici yönde düzenlemelerin yapılmış olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

339- Gündemin 7.maddesi; Darende ilçesi, Aşağıulupınar / Karataş Mahallesi, 145 ada 1 nolu parsel, 146 ada 1 ve 2 nolu parseller, 147 ada 1 nolu parsel, 157 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan D300 Kayseri-Malatya Devlet Karayolu üzerinde yer alan ticari faaliyetlerin ulaşım güvenliği ve kullanılabilirlik ölçütü kapsamında yeniden düzenlenmesi ihtiyacına yönelik imar planı değişikliği talep edilmiş olup, Darende ilçesi,  Aşağıulupınar / Karataş Mahallesi 145 ada 1 nolu parsel ve 146 ada 1 ve 2 nolu parseller yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Ticaret Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, mevcut kullanıma göre fonksiyon sınırlarının düzenlenmesi ile 157 ada 5 ve 6 nolu parseller, yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliğinin; planlama teknikleri ile şehircilik ilkeleri açısından da değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

340- Gündemin 8.maddesi; 01.10.2017 tarih ile yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin emsal hesabı ile ilgili 22. Maddede 25.07.2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikteki değişlik ile birlikte ortak kullanım alanına dahil %30’ luk brüt alanda emsal sıkıntısı ve uygulama sorunu ile ilgili Meclis Üyeleri Kadircan ESEN, Vahap ERDEM ve Habib Ahmet ŞAHİN tarafından verilen yazılı önergenin değerlendirilmesi neticesinde;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Üçüncü Bölüm madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde;

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek;” hükmü bulunmakta olup; Hüküm gereğince; söz konusu önerge incelendiğinde, talebin yapılaşma koşullarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusuna yönelik olduğu ve bu hususta önergenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yetkisinin bulunduğu ilgili İlçe Belediyesi Meclisince değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, konunun ilçe belediye meclisince görüşülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

341- Gündemin 9.maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendine istinaden, Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 03/10/2019 tarih ve 670 sayılı kararı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Plan ile 2020 yılına ait Performans Programı usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup, önerilen şekilde planlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

342- Gündemin 10.maddesi; Belediyemiz Encümeni  tarafından 2019 yılı içerisinde dernek ve çeşitli STK’lara vermiş olduğu kermes, festival ve fuarlar hariç olmak üzere; bundan sonra Belediyemiz Hizmet binası yanında bulunan otopark alanında fuar, kermes ve festivallere izin verilmemesine; bundan sonra yapılacak olan fuar ve festivallerin ilimiz Mişmiş Park Fuar alanında yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

343- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.11.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.                                                                                                 

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.10.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

317- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

318- Gündemin 1.maddesi; gündeme ilave edilen konular ile 13.09.2019 tarihli toplantının karar özetinin; 310 sayılı meclis kararının son paragrafında sehven “Büyükşehir Belediye Encümeninin yetkili kılınması” yazılan ibaredeki “Büyükşehir” ibaresinin çıkarılarak komisyon raporuna uygun olarak “Belediye Encümeninin yetkili kılınması şeklinde değiştirilmesi” olarak düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

319-

1-Gündemin 2.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı olarak kayıtlı fonksiyonun, Ticaret+Konut olarak tadilatının yapılması,

2-Gündemin 3.maddesi, Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5403 ada, 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına askı sürecinde yapılan itiraz,

3-Gündemin 8.maddesi, Battalgazi ilçesi, Yeniköy Mahallesi 111 ada 11 nolu parselin Maden Stok Sahası ve Makine Parkı olarak kullanılmak üzere Depolama Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

4-Gündemin 9.maddesi, Planlı alanlar tip imar yönetmeliği emsal hesabı ile ilgili 22.maddesi ve ortak kullanım alanı emsal sıkıntısı ve uygulama sorunu,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

320- Gündemin 4.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Rekreasyon Alanının bir kısmının trafo yeri olarak ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarih ve 205 sayılı kararı ile; “etrafında güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla” imar paftasında gösterildiği şekliyle uygunluğunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

321- Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 4451 ada 2 nolu parselin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 7 kat, E=1,75 olan yapılaşma koşullarının yapı nizamı ve Emsal değeri korunarak TAKS=0,40 olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi

322- Gündemin 6.maddesi; Akçadağ İlçesi Develi Mahallesi 102 ada 8 nolu ve 104 ada 69 nolu mer’a parsellerinin bir kısmını da kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

323- Gündemin 7.maddesi; Hekimhan sınırları içerisinde İller Bankası tarafından hazırlatılan, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 223 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlardan; taleplerin reddine ve Hekimhan ilçesi Yeni Mahalle 24 ada 154 nolu parselin “Konut Alan” fonksiyonu şeklinde plana işlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

324- Gündemin 10.maddesi; Yol Altyapı Daire Başkanlığı bütçesinden, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesine 25.000.000 TL.ödenek aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

325- Gündemin 11.maddesi; Mülkiyeti Doğanyol Belediyesi’ne ait; Doğanyol ilçesi, İsak Mahallesinde bulunan 141 ada 12 parsel numaralı 195,77 m² lik taşınmazın üzerinde bulunan ve Belediyemiz tarafından yapılan Kültür Merkezi binasına dair Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde 11.09.2019 tarih ve 292 sayılı tahsis kararı alındığı; ancak söz konusu binanın Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan 32 m² lik alanın yetersiz olması ve toplam alanın 1556,55 m² yazılması gerekirken sehven 195,77 m²  yazılması nedeni ile

11.09.2019 tarihli ve 292 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek; mülkiyeti Doğanyol Belediyesine ait, Doğanyol İlçesi, İsak Mahallesinde bulunan 141 ada 12 ve 13 nolu parsellerin üzerinde yer alan Kültür Merkezi binasının zemin kat sol taraf Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z14, Z15, Z16, Z17 olmak üzere toplam 240 m² lik kısmının MASKİ Genel Müdürlüğüne “Abone Hizmetleri Ofisi ve İlçe İşletme Ofisi” olarak tahsisi, geri kalan kısmının Doğanyol Belediyesi’ne 5 (beş) yıllığına tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

326- Gündemin 12. maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 – 2024 Yılı Stratejik Planı ve Performans Programı ile ilgili Encümen Kararının eki Malatya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı ile Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

327-

1-Gündemin 13.maddesi; Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi 700 ada 336 nolu parsel,

2-Gündemin 14.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz ve Bostanbaşı Mahalleleri arasında ulaşım akslarının bütünlüğünün sağlanması ve yol güzergahlarının düşük yoğunluklu olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu,

3-Gündemin 15.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi, 188 ada 25 nolu parsel,

4-Gündemin 16.maddesi; Arapgir ilçesi, Yukarıulupınar Mah.706 ada 10 nolu parsel,

5-Gündemin 17.maddesi; Battalgazi ilçesi Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 1600 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

6-Gündemin 18.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Görgü Mahallesi, 123 ada 1 nolu parsel ile 184 ada 13 nolu parsel,

7-Gündemin 19.maddesi; Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde yaklaşık 42 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılması,

8-Gündemin 22.maddesi; Malatyanın deprem eylem planı, riskli ve zemini kötü binalar, çözüm yolları ve deprem anında toplantı alanları ile ilgili Önerge,

9-Gündemin 23.maddesi; Darende ilçesi Aşağıulupınar/Karakaş Mahallesi 145 ada 1 ve 2 nolu, 147 ada 1 nolu, 157 ada 5 ve 6 nolu parseller,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

328- Gündemin 20.maddesi; Fahri Hemşehrilik Beratları ile ilgili teklifin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

329- Gündemin 21.maddesi; Yeşilyurt Belediyesi İştiraki olan İŞGEM’deki Büyükşehir Belediyesine ait hissenin tamamının Yeşilyurt Belediyesine devri ile ilgili teklifin Hukuk İhtisas ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

330- Gündemin 24.maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna İnançkara ÖLMEZTOPRAK’ın atanması, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

331- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.10.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 09.10.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.09.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

300- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

301- Gündemin 1.maddesi; gündeme ilave edilen konular ile alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.09.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

302- Gündemin 2.maddesi; Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi’nde  “Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı olan 3364 ada 10 nolu parselin, “Turizm Alanı” olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; plan bütünlüğünü ve sürekliliğini bozucu nitelikte olması gerekçesiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

303- Gündemin 3.maddesi; Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan, 2014 yılında Dünya UNESCO Kültür Mirası geçici listesine alınan Arslantepe Arkeolojik Sit Alanı’nın; UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesine alınması amacıyla ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasının zorunlu olması nedeniyle bahse konu arkeolojik sit alanı için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 03.07.2019 tarih ve 92 sayılı kararı ile onaylama yetkisini Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde değerlendirilmesini içeren konu, tarihsel çevreyi koruma-geliştirme, gelecek kuşaklara aktarma/sürdürülebilirlik gibi temel kabullerle; uygulanabilir ve gereksinimlere göre geliştirilebilir nitelikte olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

304- Gündemin 4.maddesi; Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; E=1,20 TAKS=0,20 Yençok=serbest yapılaşma koşullu 4641 ada, 16 nolu parselin güneybatı köşesinde yaklaşık 45 m²’lik kısmına Trafo Alanı ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin, Battalgazi Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

305- Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi Maşti (Otogar) arkasında 5434 ile 5481 parseller ve çevresinde mevcut çevre yolunun alternatifi olan ve devamlılığı bulunan imar yolunun bütünlüğünün sağlanması, yol güzergâhının mülkiyetten boşaltılması, imar uygulamasında yaşanan sıkıntıların giderilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

306- Gündemin 6.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2019 tarih ve 157 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak Konut Alanı fonksiyonundan Ticaret Alanı fonksiyonuna dönüşen, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 531 ada 7 parselin yapılaşma koşullarının E= 1.50, Yençok = Serbest olarak belirlenerek yapı yaklaşma mesafelerinin imar paftasında gösterildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarih ve 206 sayılı kararı ile uygun görüldüğü şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

307- Gündemin 7.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada 8 parselin güneydoğu köşesinde bulunan trafo alanının parselin kuzeybatı köşesine alınarak yer değiştirilmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarih ve 204 sayılı kararı ile “etrafında güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla” kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

308- Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi Gezer Mevkii sınırları içerisinde Malatya- Kayseri D-300 Karayolunun yaya izinde bulunan alanın bölgenin enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla 117 m²’lik trafo yeri olarak ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarih ve 203 sayılı kararı ile bölgedeki plan bütünlüğü bozulacağı ve planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile reddine, oybirliğiyle karar verildi.

309- Gündemin 9.maddesi; Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde Beydağı Yamacındaki meskun doku çevresindeki teknik ve sosyal altyapı problemlerinin giderilmesi, daha sağlıklı ve kentsel bir yapılaşmanın sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Beydağı, Kernek, Yamaç mahalleleri kapsamında yaklaşık 200 hektarlık sahada Belediye Kanununun 73.maddesi doğrultusunda Mülga Malatya Belediye Meclisinin 2007/148 sayılı kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanın 130 hektarlık kısmında mevcut arazi durumu yeniden değerlendirilerek yürürlükteki imar planında revizyona ihtiyaç duyulmuş olup hazırlanan imar planı revizyonunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

310- Gündemin 10.maddesi; Malatya İdare Mahkemesinin 2018/616.E 2019/415 K. sayılı kararında bahsedilen hisseler 2005 yılında Malatya Belediyesi tarafından yapılan imar uygulamasında yoldan ihdas edilerek belediye adına tescil edildiği, uygulama içerisinde oluşan bu parseller dağıtım neticesinde diğer parsellere hisse olarak dağıtıldığı, daha sonra bu hisseler vatandaşın talebi üzerine Malatya Belediyesinden satın alındığı, 2007 yılında imar uygulaması Malatya İdare Mahkemesi tarafından “imar uygulaması yapılırken kapanan kadastro yolları, belediye adına ihdas edilemez” gerekçesiyle bozulduğu, ilgili konunun mezkur mahkemeye bedel davası olarak açılması gerekirken uygulamaya dava açıldığı ve mezkur mahkemenin uygulamanın bozulmasına karar verdiği anlaşıldığından; söz konusu mezkur mahkemenin son imar uygulamasının bozulma sebebi olan bu hisselerin, vatandaşın tekrar adına tescil olması mümkün olmadığından ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin bedel iade probleminin çözülmesi, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi adına Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 207 sayılı kararının “Karakavak Mahallesindeki bahse konu ekli listede belirtilen hisselerin vatandaşın imar parselindeki emsal değeri ile çarpılarak imar parseline ek yoğunluk olarak eklenmesine (bu şekilde oluşacak olan yoğunluk artışı imar parselinin emsal alanının %10 unu geçemez)”  bu işlemler için Büyükşehir Belediye Encümeninin yetkili kılınmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

311- Gündemin 11.maddesi; Malatya İli Arguvan İlçesi Tepebağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6 ada 2 nolu parselin bir kısmında Arguvan Belediye Başkanlığı’nca Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 18.06.2019 tarih ve 193 sayılı kararıyla onaylanmış olup söz konusu alana ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Arguvan Belediye Meclisi’nce 07.08.2019 tarih ve 33 sayılı kararıyla onaylanmış olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından ilçeden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

312- Gündemin 12. maddesi; Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde Taştepe-Hanımın Çiftliği Mahallelerinin kesiştiği bölgede plansız yapılaşmanın getirdiği teknik ve sosyal altyapı problemlerinin giderilmesi, daha sağlıklı ve kentsel bir yapılaşmanın sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalara esas olmak üzere, Bakanlar Kurulunun 13/03/2017 tarih ve 2017/10029 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen yaklaşık 28 hektarlık sahada hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

313- Gündemin 13. maddesi; Hekimhan İlçesi, Kocaözü Mahallesi’nde bulunan 1454 nolu parsel, yürürlükteki 1/5000 Nazım İmar Planında bir kısmı Resmi Kurum Alanı, bir kısmı ise Konut Alanı  fonksiyonlarında kalmaktadır. İlgili ilçe belediyesince yapılan incelemelerde söz konusu taşınmazın “Resmi Kurum Alanı” nda kalan kısmı için herhangi bir kamulaştırma işlemi programında olmadığı ve alanın “Konut Alanı” fonksiyonu olarak değiştirilmesinde bir sakınca olmadığı 04.09.2019 tarih E.1018 sayılı yazı ile belirtilmiş olup, ilgili düzenleme ile birlikte Kocaözü Mahallesi,1453 nolu parselde bulunan “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonunun tarafımızca resen “Konut Alanı” fonksiyonu olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

314- Gündemin 14. maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, “Asfalt, Kilit Taşı, Yama ve Onarım İşi” için İLBANK AŞ.’den alacağı 15.147.610,50 .-TL (onbeşmilyonyüzkırkyedibinaltıyüz onliraellikuruş) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun (değişik 3009) 6. maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan‘ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

315- Gündemin 15. maddesi; 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında yer alan; Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 173 ada 17 nolu parselin yaklaşık 97.224 m² lik kısmında GES (Güneş Enerji Santrali) kurulmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, ilgili kurumların görüşleri ve üst ölçekli planlar çerçevesinde değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

316- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.10.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.09.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

278- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

279- Gündemin 1.maddesi; gündeme ilave edilen konular ile alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 19.08.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile Kabul edildi.

280- Gündemin 2.maddesi; Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı’na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itiraz ve taleplerin kısmen kabulüne, kısmen reddine oybirliğiyle karar verildi.

281-

1-Gündemin 3.maddesi, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mah. 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

2-Gündemin 4.maddesi, Battalgazi ilçesi Arslantepe Arkeolojik Sit Alanının Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

282- Gündemin 5.maddesi; Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına ilişkin Malatya İdare Mahkemesi’nin 25/10/2018 tarih ve 2017/1284 E. sayılı ilamı ile yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi

283- Gündemin 6.maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 139 sayılı kararı ile Yeşilyurt İlçesi, İlyas Mahallesi 71 ada 15 nolu parsele ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın Malatya Büyükşehir Belediyesinin 12/12/2018 tarih ve 723 sayılı kararı ile mevcut durumun devamı şeklinde kabul edilerek itirazın reddi yönünde almış olduğu kararın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

284- Gündemin 7.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 1990 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “İlkokul Alanı” olan kullanımının taşınmazın güneydoğu kısmının “Anaokulu Alanı” olarak değiştirilmesi, çekme mesafelerinin ve plan notlarının plan paftasında olduğu gibi belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

285- Gündemin 8.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 500 hektar alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde; 5304 ada 14 nolu parsele ilişkin yapılan itirazın İmar (18. madde) uygulaması kapsamında değerlendirilebileceği, Nazım imar planının konusu olmadığı anlaşıldığından; vaki itirazın reddine oybirliğiyle karar verildi.

286- Gündemin 9.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 259 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde, uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

287- Gündemin 10.maddesi; Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Ücret Tarifesi içerisinde, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kent Planlama Şube Müdürlüğü adı altında yer alan ücret tarifesinde Uygulama Alanları  “Enerji Tesisleri (RES, GES)” grubunda belirtilen ücretle ilgili olarak RES (Rüzgar Enerji Santrali) MW cinsinden birim fiyatında düzenlemeye yönelik bahsi geçen tarifenin üçüncü paragrafının sonuna “RES talepleri 6. Bölge için belirtilen fiyatın yarısı üzerinden fiyatlandırılacaktır.” ifadesinin eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

288- Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan:

– EK-1’de yer alan MASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’te yer alan değişikliklerin yapılmasına ve MASKİ Genel Md. Tarifeler Yönetmeliği’ne uygulanmasına;

– EK-2 de yer alan MASKİ Tarifeler Cetvelinde belirtilen Değişikliklerin yapılmasına ve bu değişikliklerin MASKİ Tarifeler Cetveline işlenmesine; katılanların oybirliğiyle karar verildi.

289-

1)Gündemin 12.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi 4641 ada 16 nolu parsel,

2)Gündemin 13.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi Maşti (Otogar) arkasında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,

3)Gündemin 14.maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 1986 ada, 1 nolu parsel,

4)Gündemin 15.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5403 ada, 1 nolu parsel,

5)Gündemin 16.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi sınırları içerisinde bulunan rekreasyon alanının bir kısmının trafo yeri olarak ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği,

6)Gündemin 17.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 531 ada 7 nolu parsel,

7)Gündemin 18.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 4451 ada, 2 nolu parsel,

8)Gündemin 19.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 5413 ada, 8 nolu parsel,

9)Gündemin 20.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi Gezer mevkiinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği,

10)Gündemin 29.maddesi;Akçadağ ilçesi Develi Mah.102 ada 8 nolu mera parseli ve 104 ada 69 nolu mera parseli

11)Gündemin 30.maddesi; Battalgazi ilçesi Beydağı, Kernek, Yamaç mahalleleri kapsamında yaklaşık 200 hektarlık sahada imar planı revizyonu,

12)Gündemin 31.maddesi; Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi 173 ada 17 parsel,

13)Gündemin 32.maddesi; Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz,

14)Gündemin 33.maddesi; Malatya İdare Mahkemesinin 2018/616.E 2019/415 K. sayılı kararında bahsedilen hisselerle ilgili oluşan yeni durumun çözüme kavuşturulması,

15)Gündemin 34.maddesi; Arguvan İlçesi Tepebağ Mahallesi 6 ada 2 nolu parsel,

16)Gündemin 35.maddesi; Hekimhan İlçesi, Kocaözü Mahallesi 1454 nolu parsel,

17)Gündemin 36.maddesi; Battalgazi İlçesi, Taştepe­ Hanımın Çiftliği Mahallelerinin kesiştiği bölgede yaklaşık 28 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonu,

18)Gündemin 37.maddesi; Battalgazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi 111 ada 11nolu parsel,

19)Gündemin 39.maddesi; Planlı alanlar tip imar yönetmeliği emsal hesabı ile ilgili 22.maddesi ve ortak kullanım alanı emsal sıkıntısı ve uygulama sorunu hakkındaki önerge,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi

290-Gündemin 21. maddesi; Battalgazi Atabey feribot İskelesi üzerinde bulunan Yolcu bekleme salonu, Bebek bakım odası, 2 adet WC, Büfe ve teras alanının işletme hakkının yıllık KDV hariç 5.000,00 (beşbin) TL bedel ile, 5 yıllığına Esenlik Ltd. Şti’ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

291-Gündemin 22. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonunun 2 (iki) yıllığına Gençlik ve Spor İl Md.ne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

292-Gündemin 23. maddesi; Büyükşehir Belediyesine ait söz konusu binanın, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan 32 m²’lik kısmı haricindeki alanının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 (yirmibeş) yıllığına Doğanyol Belediyesine tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

293- Gündemin 24. maddesi; Battalgazi İlçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi 3399 ada 1 nolu parselde bulunan binanın çatısına 400 kw gücünde, Yeşilyurt İlçesi Cevatpaşa Mahallesi 1072 ada 22 nolu parselde bulunan binanın çatısına ise 200 kw gücünde güneş enerji santrali kurulmasına; GES kurulumu için kurum ve kuruluşlarla (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, FEDAŞ, TEDAŞ vb.) yapılacak işbirliği, protokol, sözleşme, taahhütname vb. evrakları imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

294-Gündemin 25.maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden MOTAŞ’ın sermaye artışı kapsamında arttırılan 10.000.000,00 TL.nin Büyükşehir Belediyesince ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

295-Gündemin 26.maddesi; Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından, farklı muhtemel yatırım alanlarında kullanılmak üzere 10.000.000 TL banka kredisi kullanılmasına meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verildi.

296-Gündemin 27.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden “Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Limited Şirketi” unvanında tür değişikliği yapılarak; Anonim Şirket ünvanı ile “Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

297-Gündemin 28.maddesi; Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi olarak: Latif OKYAY, Mustafa SAYIN, İsmail NACAR, Esra DAĞDELEN, Kazım AYDIN’ın belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

298-Gündemin 28.maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimiz Pütürge İlçesi Taşbaşı Mahallesinde bulunan 103 ada 4 parsel numaralı taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne kısmi tahsisi yapılmış olup, söz konusu tahsis edilen kısmının yetersiz gelmesinden dolayı bahsi geçen taşınmazın tamamının Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

299-Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.09.2019 tarihinde, saat 15.00’de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 11.09.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.08.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

263- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

264- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.08.2019 tarihli toplantının karar özeti, oybirliği ile karar verildi.

265- Gündemin 2.maddesi; S plaka ile taşımacılık yapan araçların İşletme İzin Belgesinin yenilenme tarihinin eğitim–öğretim dönemi içerisine denk gelmesi sebebiyle taşımacıların yaşadıkları sorunların giderilmesi açısından 18/04/2016 tarih ve 195 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilerek uygulanmaya giren Malatya Büyükşehir Belediyesi S Ticari Plakalı Servis Taşımacılığı Hakkında Yönetmeliği’nde, 17. maddesinin EK’te belirtildiği gibi değiştirilmesine; yapılan değişikliğin yönetmeliğe uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

266- Gündemin 3.maddesi; Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırması yapılan Karagöz Mahallesi 655 parsel sayılı taşınmaza ilişkin konu ile ilgili, benzer durum ve konudaki onlarca dava dosyası Yargıtay tarafından onanmakta olup, hem temyiz masrafları hemde olası bozma kararından sonra taşınmaz bedelinin güncellenmesi ile yeni bir ödemeye sebebiyet verebilecek olması nedeniyle, Belediyemiz lehine olacağı düşünülerek, Temyizden feragat edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

267- Gündemin 4.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesinde yer alan 4486 ada 9, 10, 11 nolu parseller; Ayrık-İkiz Nizam 4 kata (Aİ-4) imarlı konut alanı olarak planlı bölgede kalmakta olup, bahse konu parsellerin yapılaşma yoğunluğu sabit kalması koşuluyla Battalgazi Belediyesince onaylanan plan paftalarında geçtiği şekliyle (Blok Nizam 6 kat) onaylanmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

268- Gündemin 5.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 2502 ada 8 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “İkiz Nizam 4 kat (İ-4) yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 4 Kat (A-4) olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi 2502 ada 8 nolu parsel cephesinin dar olması nedeniyle İkiz Nizam yapılanmasına uygun olmadığından; söz konusu parselin müstakil yapılaşmasına olanak sağlayacak şekilde yoğunluk artışı getirilmeden hazırlanmış olduğu değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

269- Gündemin 6.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 1. 2. 3. Etap Revizyon İmar Planlarında ve Karakavak-Tecde-Çilesiz Mahallerinde yapılan İmar Planında plan notu değişikliğine ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 140 sayılı kararında, “… yığma yapılarda % 60,  karkas yapılarda %80, (ruhsattaki toplam inşaat alanı dikkate alınacak), ruhsatlı yapılarda …” bölümünün değişiklik yapılarak “… yığma yapılarda % 60,  karkas yapılarda % 80, ruhsatlı yapılarda …” şekliyle değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

270- Gündemin 7.maddesi; Proje ortaklığı konusunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yerel firmalar ve ulusal firmalarla, finansman sağlanması ve kredi sağlanması konusunda görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, hak sahipleri ile yapılan anket ve ön görüşmelerde vatandaşların yaklaşık %70 inin projeye olumsuz baktığı ve mülkiyetleri kendilerinin değerlendirmek istediği, Bakanlar Kurulu kararına ekli koordinatlar dikkate alınarak İmar Uygulaması yapılması halinde parsel alanları küçük olduğundan kadastral durumda da mülkiyetlerde bölünme ve dağıtımda sorunlar yaşanacağı tespit edildiğinden, bu kapsamda Rekreasyon alanı oluşturmak amacı ile ilan edilen, ancak zikredilen sorunlardan dolayı gerçekleşemeyen kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen bölgede Bakanlar Kurulu tarafından alınan 28.03.2013 tarih 2013/4586 sayılı “Horata Vadisi Rekreasyon Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı” kararının iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na talepte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

271- Gündemin 8.maddesi; Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 170 ada 4 nolu parseldeki imar plan değişikliğine, askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, bahsi geçen taşınmazın bodrum katında parsel alanının tamamının kullanılması, zemin katta imar durumunda arka bahçede 6,25/3,00 metre olacak şekilde yangın kaçış alanı bırakılması, üst katlarda ise belediyece belirlenecek çekme mesafelerine uygun olarak yapılaşmasını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

272- Gündemin 9.maddesi; Gedik Mahallesi  431 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı parseller, 432 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı parseller ve 433 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 numaralı parsellere ilişkin Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/07/2019 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

273- 1-Gündemin 10. maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi, 71 ada 15 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

2-Gündemin 11. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi, 1990 ada 1 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

3-Gündemin 12.maddesi; Battalgazi ilçesi bulgurlu Mah.sınırları içerisinde yaklaşık 500 ha.lık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz,

4-Gündemin 13.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mah. 259 ada 1 ve 2 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi

274- Gündemin 14. maddesi; Rüzgar Enerji Santrallerinin kurulumunun teşvik edilmesi ve cazibesinin artırılması için, 2019 yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

275- Gündemin 15. maddesi; MASKİ Tarifeler Yönetmeliği ve MASKİ Tarifeler Cetvelinde (Mesken 2. Kademenin kaldırılarak %20 oranında düşürülmesi) değişiklik yapılması ile ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

276- Gündemin 16.maddesi; Büyükşehir Belediyesine bağlı bulunan ve aşağıda bilgileri tablo halinde sunulan Kent Müzesi’nin 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınarak; özel güvenlik personeli görevlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Birim Adı

Birim Adresi

Talep Edilen Kadro Sayısı

Talep Edilen Silah Kadrosu

Kent Müzesi

Fırat Mah. Mehmet Buyruk Cad. No:2 Malatya / Merkez

8 Özel Güvenlik Görevlisi

  1 Adet Silah (Tabanca)

277- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.09.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19.08.2019

  

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.08.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

236- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

237- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 12.07.2019 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliği ile kabul edildi.

238-  1)Gündemin 2.maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

2)Gündemin 4.maddesi, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mah.3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

3)Gündemin 8.maddesi, Battalgazi ilçesi Arslantepe Arkeolojik Sit Alanı’nın Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması,

4)Gündemin 22.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4486 ada 9, 10, 11 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

5)Gündemin 26.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mah.2502 ada 8 nolu parselde yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 4 kat olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

239- Gündemin 3. maddesi, Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yönelik askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilerek kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

240- Gündemin 5. maddesi, Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

241- Gündemin 6. ve 9. maddesi, Battalgazi Belediyesi İlçe sınırları içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Battalgazi Belediyesi tarafından 11.06.2019 tarih ve 85 sayılı kararı ile Malatya Büyükşehir Belediyesine yetki verilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planının Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde değerlendirilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

242- Gündemin 7. maddesi, Akçadağ İlçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parselde yapılması düşünülen Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı için, hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

243- Gündemin 10. maddesi, Battalgazi İlçesi, İskender Mahallesi 1503 ve 83 adalar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

244- Gündemin 11. maddesi, Yazıhan ilçesi, Durucasu Mah. kapsayan  1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından alınan kararların kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

245- Gündemin 12. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 200 ada 63 nolu parselde; Malatya İdare Mahkemesi 19/07/2018 tarih ve 2018/144 E. 2018/962 K. sayılı kararı ile dava konusu parselin daha önceden yürürlükte bulunan nazım imar planı bulunmadığından uygulama imar planını bozması yönünde karar alınmış olup mahkeme kararı doğrultusunda uygulama plan kararları dikkate alınarak nazım imar planı üretilmiştir. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 708 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 11/06/2019 tarih ve 128 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; imar planlarının kademeli birlikteliği gereği Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanmış olup şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

246- Gündemin 13. maddesi, Hekimhan İlçesi, Güçlü Mahallesi, 126 ada 149 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından; Hekimhan Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

247- Gündemin 14. maddesi, Hekimhan İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, 355 ada 7 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2019 tarih 30 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu imar planına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından; Hekimhan Belediye Meclisi’nden geçtiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

248- Gündemin 15. maddesi; Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 735 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ortaokul Alanı” olan kullanımının güney bölümünün bir kısmının  “Anaokulu Alan“ olarak değiştirilmesi ve çekme mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

249- Gündemin 16. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İlyas Mahallesi 5197 ada 1 nolu parselin yürürlükteki İmar Planında Akaryakıt İstasyonu olan kullanımına yapılaşma koşulları ve çekme mesafeleri belirlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bölgedeki plan bütünlüğünün bozulacağı, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceğinden, konuyla ilgili Yeşilyurt Belediye Meclis’ince alınan 11.06.2019 tarih ve 138 sayılı kararı doğrultusunda vaki talebin reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

250- Gündemin 17. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 5909 ada 4 nolu parselin batısında yer alan “Park Alanı”nın güneyine trafo alanı konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 133 sayılı kararı doğrultusunda reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

251- Gündemin 18. maddesi; Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi 130 ada 2-3 ve 132 ada 1 nolu parseller üzerinde yapılması düşünülen Güneş Enerji Santraline ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2017 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu imar planına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

252- Gündemin 19. maddesi; Mahkeme kararı doğrultusunda; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2018 tarih ve 417 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ilgili meclis kararı öncesi kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

253- Gündemin 20. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Koyunoğlu Mahallesi 2315 ada 2 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “İlkokul Alanı ve Anaokulu Alanı” olan kullanımının “İlkokul Alanı” olarak, tamamı  “Ortaokul Alanı” kullanımında olan 2315 ada 3 parselin kuzeybatı kısmının “Anaokulu Alanı” olarak değiştirilmesi ve çekme mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi düzenlenmesine ilişkin hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi’ne göre kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

254- Gündemin 21. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Şahnahan Mahallesi 178 ada 17 parselin üst ölçekli Plana uygun olarak   “Ortaokul Alanı ve Anaokulu Alanı” kullanımına dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının Yençok=Serbest, E=0,50 olarak ve yapı yaklaşma mesafelerinin komşu parsellere 5 metre imar yollarına ise 10 metre olacak şekilde belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

255- Gündemin 23. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 540 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ortaokul Alanı” olan kullanımının “Lise Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi’ne göre kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

256- Gündemin 24. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 209 ada 3, 4 nolu parseller ile 210 ada 6 nolu parsellerde İmar uygulaması ile imar planını uyumlu hale getirerek, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

257- Gündemin 25. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 383 ada 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret- Konut (TİCK)”, “Akaryakıt İstasyonu Alanı” ve “Park Alanı” olan kullanımının 10 metrelik imar yolu geçirilerek plan paftasında olduğu gibi düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; imar plan bütünlüğü, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygunluğu dikkate alınarak kabulüne,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

258- Gündemin 28. maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; ekli III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde (Memur) belirtilen kadroların iptal ve ihdasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

259- Gündemin 21. maddesi; S Plaka Yönetmelik Revizyonu İle ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

260- 1) Gündemin 29. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gedik Mah.431 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu, 432 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu ve 433 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

2-Gündemin 30. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mah. 1. 2. 3. Etap Revizyon İmar Planlarında ve Karakavak-Tecde-Çilesiz Mahallerinde yapılan İmar Planında plan notu değişikliğine ait Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2019 / 140 sayılı kararı,

3-Gündemin 31.maddesi; Horata Vadisi Rekreasyon Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı,                                       

4-Gündemin 33.maddesi; Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi 170 ada 4 nolu parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği,

5- Gündemin 34.maddesi; Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi

261- Gündemin 32. maddesi; Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırması yapılan Karagöz Mah. 655 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına dair Mahkeme kararından dolayı davanın temyizinden feragat edilmesi İle ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

262- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 19.08.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 08.08.2019

 

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.07.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

221- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

222- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.07.2019 tarihli toplantının karar özeti, oybirliği ile karar verildi.

223- Gündemin 2.maddesi,Hekimhan İlçesi sınırları içerisinde İller Bankası tarafından hazırlatılan, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.04.2019 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı’na yönelik 25.04.2019-25.05.2019 tarihleri arasındaki askı süreci içerisinde yapılan itirazların; 5 itirazın kabulüne, 21 itirazın reddine ve 2 ilave kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

224- Gündemin 3.maddesi, Mahkeme iptal kararı sonrasında hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 14.06.2019 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1. Etap Uygulama İmar Planının; mahkemece belirtilen hususlar ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

225- Gündemin 4.maddesi, Mahkeme iptal kararı sonrasında hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 14.06.2019 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 2. Etap Uygulama İmar Planının; mahkemece belirtilen hususlar ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

226- Gündemin 5.maddesi, Mahkeme iptal kararı sonrasında hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının; mahkemece belirtilen hususlar ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlandığından kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

227- Gündemin 6.maddesi, Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 3345 ada 1 nolu parselin ait kat karşılığı satışı için alınan 20.06.2018 tarih ve 424 sayılı Meclis kararının iptaline; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlardan, 9 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına oybirliğiyle karar verildi.

228- Gündemin 7.maddesi, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Limited Şirketinin ortaklar kurulu Başkanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal NOĞAY’ın, Şirket Müdürü ve Ortaklar kurulu üyesi olarak Fuat GÖZENELİ’nin atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

229- Gündemin 8.maddesi, MOTAŞ A.Ş’nin Genel Kurullarında Belediyemizi temsil etmek üzere Mehmet Yaşar KARATAŞ’ın görevlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

230-

1)Gündemin 9.maddesi; Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi 1503 ada 11 ve 12 nolu parseller ve 1503 ada 83 nolu adalar,

2)Gündemin 10.maddesi;Yazıhan ilçesi,Durucasu Mah.ni kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

3)Gündemin 11.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 200 ada 63 nolu parsel,

4)Gündemin 12.maddesi; Hekimhan ilçesi, Güçlü Mahallesi, 126 ada 149 parsel,

5)Gündemin 13.maddesi; Hekimhan ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, 355 ada 7 nolu parsel,

6)Gündemin 14.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi, 735 ada 1 nolu parsel,

7)Gündemin 15.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi, 5197 ada 1 nolu parsel,

8)Gündemin 16.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi, 5909 ada 3 nolu parsel,

9)Gündemin 17.maddesi; Battalgazi ilçesi, Karaköy Mah.130 ada 2­3 ve 132 ada 1 nolu parseller,

10)Gündemin 18.maddesi; Koyunoğlu Mah. 655 ada 467 nolu parsel, 655 ada 469 nolu parsel,

11)Gündemin 19.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 2315 ada 2 ve 3 nolu parseller,

12)Gündemin 20.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Şahnahan Mahallesi, 178 ada 17 nolu parsel,

13)Gündemin 21.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4486 ada 9, 10, 11 nolu parseller,

14)Gündemin 22.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 540 ada 1 nolu parsel,

15)Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mah.209 ada 3,4 nolu ve  210 ada 6 nolu parsel.

16) Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 383 ada 1 nolu parsel,

17)Gündemin 25.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2502 ada 8 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

231- Gündemin 26.maddesi; Malatya Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin genel kuruluna katılım sağlamak ve şirketin yönetim kurulu üyesi adayı olarak, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı kadrosunda görev yapan Latif OKYAY’ın görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

232- Gündemin 27.maddesi; “Kayısıda Katma Değerin Artırılması Projesi” kapsamında alımı yapılan makine-ekipman hizmeti için Akçadağ Ziraat Odası Başkanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

233- Gündemin 28.maddesi; “Kayısıda Katma Değerin Artırılması Projesi” kapsamında alımı yapılan makine-ekipman hizmeti için Kuluncak Belediyesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

234- Gündemin 29.maddesi; Gündüzbey Mahallesi sınırları içinde bulunan 184 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 05.03.2019 tarih 55 sayılı karar ile Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden onaylandığı şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

235- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.08.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 12.07.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.07.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

206- Yoklama; toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

207-

1- Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 3345 ada 1 nolu parsel ile ilgili 2018 / 424 sayılı Meclis kararında değişiklik yapılması ve Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi ve Yeşilyurt ilçesi, Yaka ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunan 10 adet taşınmazın satışı ile ilgili teklifinin gündemin 19. maddesi,

2-Battalgazi ilçesi Arslantepe Arkeolojik Sit Alanının Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile ilgili teklifin gündemin 20. maddesi,

3- Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planının birlikte onaylanması ile ilgili teklifin gündemin 21. maddesi,

4- Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin gündemin 22. maddesi,

5- Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin gündemin 23. maddesi,

6- Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin gündemin 24. maddesi,

Olarak gündeme eklenmesine ve gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.06.2019 tarihli toplantının karar özeti;

katılanların oybirliği ile kabul edildi.

208-

1-Gündemin 2.maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

2-Gündemin 4.maddesi, 20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar,

3-Gündemin 6.maddesi, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

4-Gündemin 7.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin Uygulma İmar Plan değişikliği,

5-Gündemin 8.maddesi, Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

6- Gündemin 9.maddesi, Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu,

7- Gündemin 10.maddesi, Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,

8- Gündemin 11.maddesi, Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde İller Bankası tarafından ihale edilen 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itiraz,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

209- Gündemin 3.maddesi, Darende İlçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mahallerinde yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının, sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararları bir arada değerlendirememesi, doğal yapının korunmasında arazi kullanım bütünlüğünü sağlayamaması, planın uygulanmasında çıkacak güçlüklerin fazla olması ve arazi kullanım kararlarında mekânsal fonksiyonların birbirleriyle olan ilişkisinin yetersiz kalmasından dolayı reddine oybirliğiyle karar verildi.

210- Gündemin 5.maddesi, Arapgir ilçesi Hezenek, Yukarı Çörenge, Yukarı Yenice ve Cömertli Mahallelerini içeren yaklaşık 210 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

211- Gündemin 12.maddesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan bazı iş makinelerinin, Kamu, özel şirketler ve vatandaşların şahsi işleri için talep edilmesi durumunda uygulanacak ekli İş Makineleri Kiralama Ücret Tarifesinin kabulüne, söz konusu ücret tarifesinin 2019 yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesine eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

İŞ MAKİNELERİ Kİ RALAMA ÜCRET TARİFESİ

 

Sıra

No

Kiralık Aracın Cinsi

Kiralama Bedeli

Akaryakıt Kiralayana Ait

Kiralama Bedeli

Akaryakıt İdareye Ait

Saatlik (TL)

Günlük (TL)

Saatlik (TL)

Günlük (TL)

1

D.Kamyon (10 Teker 2 Çeker)

75,00

500,00

175,00

1.300,00

2

D.Kamyon (10 Teker 4 Çeker)

100,00

650,00

200,00

1.750,00

3

D.Kamyon (Kırkayak)

100,00

650,00

200,00

1.750,00

4

Damperli Tır

100,00

600,00

200,00

1.750,00

5

Lovbetli Tır

150,00

750,00

250,00

1.900,00

6

Dozer

300,00

1.500,00

600,00

4.000,00

7

Greyder

140,00

600,00

300,00

2.250,00

8

Yükleyici

100,00

600,00

250,00

2.000,00

9

Beko Loder

100,00

450,00

200,00

1.500,00

10

Toprak Silindir

100,00

500,00

150,00

1.200,00

11

Asfalt Silindir

100,00

500,00

150,00

1.200,00

12

25-35 Ton Ekskavatör

150,00

750,00

400,00

2.250,00

NOT: KDV Hariç Fiyat

 

212- Gündemin 13.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olan ilgili yönetmeliklerin uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

213- Gündemin 14.maddesi, Battalgazi İlçesi, Bulguru Mahallesi, 5403 ada 1 nolu parselin 3283 m²’lik kısmı için (beton santrali ve yapı elemanları üretim tesisi amaçlı) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

214- Gündemin 15.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi 327 ada 2 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; tüm yönlerden 10 metre olan çekme mesafelerinin, güney, kuzey ve doğu yönlerinden 5 metre olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07/05/2019 tarih ve 101 sayılı kararıyla alınan red kararının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.

215- Gündemin 16.maddesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt İlçesi, Dilek Mahallesi 188 ada 25 nolu parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Sağlık Tesis Alanı olarak planlandığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiği anlaşıldığından; taşınmazın Yatılı Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere İbadet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

216- Gündemin 17.maddesi, Malatya Gar Sahasını ihtiva eden 28861,47 m² miktarlı 292 ada 6 nolu parsel kapsamında kalan 3362,78 m² lik kısmına “Lokanta, Restoran” faaliyetlerine yönelik olarak prefabrik ve kalıcı tesis yapılmak ve Ticari amaçla kullanılmak üzere söz konusu 3362,78 m² lik alan için hazırlan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; taşınmazın bulunduğu kamusal alan ve çevresindeki fonksiyonlar ile birlikte değerlendirildiğinde; bölgede ticaret fonksiyonunu tetikleyeceğinden ve bu yönde ulaşım konusunda ciddi yoğunluğa sebep olacağından reddine oybirliğiyle karar verildi.

217- Gündemin 18. maddesi, Darende ilçesi, Günpınar Mahallesi, 125 ada 7 nolu parsel için “Otopark Alanı” olması yönünde hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

218- Gündemin 19’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 3345 ada 1 nolu parsel ile ilgili 2018/424 sayılı Meclis kararında değişiklik yapılması ve Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi ve Yeşilyurt ilçesi, Yaka ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunan 10 adet taşınmazın satışı ile ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

219-

1) Gündemin 20. maddesi; Battalgazi ilçesi, Arslantepe Arkeolojik Sit Alanı’nın Koruma amaçlı Nazım İmar Planı yapılması,

2) Gündemin 21.maddesi; Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planının birlikte onaylanması,

3) Gündemin 22.maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planı,

4 Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 2.Etap Uygulama İmar Planı,

5) Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi

220- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 12.07.2019 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10.07.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.06.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

190- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

191-Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 12.06.2019 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; oybirliği ile karar verildi.

192- Gündemin 2. maddesi; Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 500 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

193- Gündemin 3. maddesi; Arguvan ilçesi Tepebağ Mahallesi, 6 ada 2 nolu parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” için hazırlatılan 1/5000 Nazım İmar Planı kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

194- Gündemin 4.maddesi; Pütürge ilçesi Taşbaşı, Köylü, Hatip ve Ağalar Mahallelerini kapsayan, 1/5000 Ölçek Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince 12.12.2018 tarih 722 sayılı karar ile kesinleşmiştir. İller Bankası tarafından hazırlanan ve Pütürge Belediye Başkanlığı’nın 18.03.2019 tarih ve 13 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Pütürge ilçesi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

195– Gündemin 5.maddesi; Belediyemiz birimlerinin yeniden yapılandırılması nedeniyle güncellenen Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

196- Gündemin 6. maddesi; İller Bankası A.Ş.tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması” kapsamında, Bankanın Dünya Bankası kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize “Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I (SŞP-I)” Bileşen A kapsamında yapılacak projelerin finansmanı için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’nın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

197- Gündemin 7.maddesi; MOTAŞ A.Ş.nin önceki sermaye artışı ana sözleşme değişikliğinin uygulanması gerektiğinden; Şirket Ana Sözleşmesindeki yapılan değişiklik ile 7.007.222,00 TL. tutarındaki sermaye artırımının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

198– Gündemin 8. maddesi; kapatılan ve personeli ve bütçesi ile birlikte ilgili daire başkanlılarına bağlanan daire başkanlıklarında fonksiyonel ve ekonomik kodlarının açılmasına; Daire Başkanlığı iken Şube Müdürlüğüne dönüştürülen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün aynı bütçe ile devam etmesine; belirlenen ödenek aktarmalarının yapılmasına; oybirliğiyle karar verildi.

199- Gündemin 9.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporları meclisin bilgisine sunuldu.

200- Gündemin 10. maddesi; Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

201- Gündemin 11. maddesi; Büyükşehir Daire Başkanlıkları’nın görev ve çalışma yönetmelikleri ile ilgili teklifin Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

202- 1) Gündemin 12.maddesi; Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 5403 ada 1 nolu parsel,

2) Gündemin 13.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 327 ada 2 parselde çekme mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Botanbaşı 2. Etap Revizyon İmar Planı Malatya İdare Mahkemesi kararı,

3) Gündemin 14.maddesi; Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt İlçesi, Dilek Mahallesi 188 ada 25 taşınmazın Yatılı Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere Nazım İmar Plan değişikliği yapılması,

4) Gündemin 15.maddesi; Malatya Gar Sahasını ihtiva eden 292 ada 6 parsel kapsamında kalan taşınmazın 3362,78 m² lik kısmı için hazırlanan/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği,

5) Gündemin 16.maddesi; Darende ilçesi, Günpınar Mahallesi 125 ada 7 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

203- Gündemin 17. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt/Karşıyaka Mah.275 ada 5 nolu parselin 1.100,000 m²’lik kısmı ile Yeşiltepe Mahallesi 4342, 4344 ve 4377 nolu parsellerin Belediyemize devredilmesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile yapılacak protokol iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

204- Gündemin 18. maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Fen İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna Fuat BAYHAN’ın atanması meclisin bilgisine sunulmuştur.

205- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.07.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18.06.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.06.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

 

176- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

177- Gündemin 2’nci maddesi; Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde 2018/91 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifin; mahkeme kararına istinaden hazırlanacak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın meclisimize sunulmasına müteakip bu nazım imar planına uygun olacak şekilde revize edilecek 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nda değerlendirilmek üzere gündemden çıkarılmasına;

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.05.2019 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne;

Oybirliği ile kabul edildi.

178-    

1-Gündemin 3. maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

2-Gündemin 4.maddesi, Darende ilçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mahallerini kapsayan yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı,

3-Gündemin 5.maddesi, 20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar,

4-Gündemin 6.maddesi, Arapgir ilçesi, Hezenek, Yukarı Çörenge, Yukarı Yenice ve Cömertli Mahallelerini kapsayan  Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

5-Gündemin 8.maddesi, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6-Gündemin 9.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin Uygulma İmar Plan değişikliği,

7-Gündemin 11.maddesi, Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

8- Gündemin 12. maddesi, Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu,

9- Gündemin 13. maddesi, Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde yaklaşık 500 hektarda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve İlave Nazım İmar Planında değişikliğe gidilmesi,

10- Gündemin 14. maddesi, Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

179– Gündemin 7’nci maddesi; Plan değişikliği ile zemin katın otopark olarak kullanılması koşuluyla kat artırımı, çevre yapıların güneşlenmesini olumsuz etkileyeceği, çevresel bütünlüğü, plan bütünlüğünü ve silueti bozacağı mütalaa edilmiş olup, şehircilik ilkeleri ve planlama tekniklerine uygun olmadığından söz konusu plan değişikliğinin reddine; yürürlükteki mevcut imar planı ve plan notlarının devam etmesine; oybirliğiyle karar verildi.

180- Gündemin 10’uncu maddesi; Karakavak ve Tecde Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan halihazırda Yüzakı Bulvarı olarak anılan söz konusu bulvarın isminin “Altınkayısı Bulvarı” olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

181- Gündemin 15’inci maddesi; Malatya Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Belediye payına düşen kâr payının 2017 yılı için 148.411,01 TL; 2018 yılı için 44.749,42 TL olduğu; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ve söz konusu kârların sermayeye ilave edilmesine; oybirliğiyle karar verildi.

182– Gündemin 16’ncı maddesi;Meston Kent Dizayn Çevre İnş.Ltd.Şti.’nin Anonim Şirkete dönüştürülmesine ve şirket unvanının “Meston Çevre ve İnşaat Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine; oybirliğiyle karar verildi.

183- Gündemin 17’nci maddesi; MOTAŞ tarafından 11.06.2018 tarihinde ihalesi yapılan ve 8.349.519,00 TL+KDV (9.852.432,42 TL KDV dahil) bedel ile yüklenicisi tarafından yapımına başlanan (Kuyu önü HES) Tesisin maliyetinin finansmanını sağlamak amacı ile 10.000.000,00 TL banka kredisine ihtiyaç duyulduğu; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 68. maddesi (d) ve (e) bendi ile ilgili mevzuat ve yasal koşullar çerçevesinde kullanımının kabulüne, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verildi.

184- Gündemin 18’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı bütçesinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesine konulan “Yurt içi Geçici Görev, Yurt içi Sürekli Görev ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” ödenek kalemlerindeki tutarların, ekli tabloda belirtilen harcama birimlerine ödenek kalemleri açılarak belirlenen tutarlarda aktarma yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

185– Gündemin 19’uncu maddesi; Doğanyol İlçesi, Gökçe Mahallesi 109 ada 5 nolu parselin, Mezarlık alanı olarak kullanılması şartıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bağışının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

186- Gündemin 20’nci maddesi; Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne ait 330 adet Bilboard, 250 adet raket ve otobüs durağı ve 15 adet megalightın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

187-

1-Gündemin 21. maddesi; Pütürge İlçesi, Taşbaşı, Köylü, Hatip ve Ağalar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı,

2-Gündemin 22. maddesi; Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde İller Bankası tarafından ihale edilen 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itiraz,

3-Gündemin 23.maddesi; Arguvan ilçesi, Tepebağ Mahallesi 6 ada 2 nolu parsele Akaryakıt İstasyonu fonksiyonu verilmesi amacıyla hazırlatılan Nazım İmar Planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

188- Gündemin 24’üncü maddesi; Oorganize sanayi bölgelerindeki itfaiye teşkilatının maliyetinin karşılanabilmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

189- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 18.06.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.06.2019

Selahattin GÜRKAN

Büyükşehir Belediye Başkanı

 Özlem PELİTOĞLU

                    Kâtip

İbrahim AYDOĞAN

                          Kâtip

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.05.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

166- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

167- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan ve birer nüshası meclis üyelerine verilen 08.05.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

168- Gündemin 2’nci maddesi; Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliği için yapılan açık oylama sonucunda; 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanunun 90. maddesi kapsamında oluşturulacak Gayrimenkul Satış  Komisyonu’nda görev yapmak üzere; asıl üye olarak Nevzat ASLAN; Yedek üyeler olarak Hasan DEMEZ ve Vahap ERDEM’in seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

169– Gündemin 3’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 43 ada 135 nolu parselde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılaşma koşulu, emsal değeri kaldırılarak zemin kat otopark olmak koşulu ile Ayrık Nizam 4 Kat (A-4)  olarak değiştirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

170- Gündemin 4’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olup, bahse konu alandaki mekânsal kullanımlar ve yapılaşma koşullarının bütüncül olarak planlanmasını içerdiğinden ve şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından da uygun olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

171- Gündemin 5’inci maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinin iptal kararına konu hususların giderilmesi doğrultusunda hazırlanan Bostanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

172– Gündemin 6’ncı maddesi; Tandoğan Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 42 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

173- Gündemin 7’nci maddesi; 5216 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek bütün danışmanlara; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %65’i oranında ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

174- Gündemin 8’inci maddesi; yapılan atamaların listesi okunmak suretiyle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22.maddesi hükmü gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

175– Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 12.06.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 13.05.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.05.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

150- Yoklama: toplantıya katılan ve katılmayan üyeler.

151- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 19.04.2019 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliği ile kabul edildi.

152-

1-Gündemin 2.maddesi, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde 2018/91 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar,

2-Gündemin 3.maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

3-Gündemin 4.maddesi, Darende ilçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mahallerini kapsayan yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı,

4-Gündemin 5.maddesi, 20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar,

5-Gündemin 9.maddesi, Arapgir ilçesi, Hezenek, Yukarı Çörenge, Yukarı Yenice ve Cömertli Mahallelerini kapsayan  Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

6- Gündemin 11.maddesi, Battalgazi ilçesi, Hacıabdi Mahallesi 702 ada 152 nolu parselde, yapı yoğunluğu sabit kalmak ve zemin katı otopark olarak kullanılması şartı ile ön ve yan bahçe mesafeleri değiştirilmeden Ayrık nizam 5 katın Ayrık nizam 6 kat olarak değiştirilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

7- Gündemin 13.maddesi, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 nolu parsele Turizm Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

8- Gündemin 14.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi 184 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin Uygulma İmar Plan değişikliği,

9- Gündemin 15.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 43 ada 135 nolu parselin Ayrık-ikiz Nizam 3 kat Konut Alanı olan imar planının Ayrık Nizam 4 kat olarak değiştirilmesi,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

153- Darende ilçesi Aşudi Deresi kaynağından başlayarak Tohma Çayına kadar uzanan Aşudi Deresinin yatağının yer aldığı yaklaşık 9,5 km uzunluğundaki vadide bulunan Malatya İli Darende  İlçesi Nadir, Mehmetpaşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı ve Günpınar Mahallelerini kapsayan  1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların; planın Vadi’nin koruma kullanım dengesi gözetilerek hazırlandığı, yapılan itirazların planın ana ilkelerini bozucu nitelikte olduğu, itirazlar ile planın sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulacağı gerekçeleri ile sözkonusu itirazların tamamının reddine,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

154- Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5568 adanın güneyinde bulunan park alanı ve taşıt yolunun bir kısmının konut alanı olarak değiştirilmesinin bölge ihtiyacına yönelik planlanan donatı alanlarının azalmasına sebep olacağından, İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmış olup; hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Plan değişikliğinin reddine,  katılanların oybirliğiyle karar verildi.

155- Gedik Mahallesi 200 ada 63 nolu parselde Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 708 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz değerlendirilerek; söz konusu nazım imar planında bölgenin topoğrafyası ve sosyal donatı alanı ihtiyaçları düşünülerek en hakim noktaya sosyal tesis alanı plan fonksiyonu verilmiş olması gerekçesi ile sözkonusu itirazın reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

156- Arguvan ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazların, plan bütünlüğü, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile uyuşmaması sebebiyle reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

157- Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 531 ada 7 nolu parselin kullanımının “Ticaret Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, bölge ihtiyacına yönelik olması gerekçesi ile kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

158- Doğanyol ilçesi, Çolak ve İshak Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 827, 828, 841, 842, 1485 nolu parseller ile 135 ada 1 ve 49 nolu parseller, 139 ada 1 nolu parsel ve 141 ada 12 ve 13 nolu parsellerde sorunların bir bütün olarak değerlendirilmesi ve ilçeye kamuya ait açık ve kapalı alanlar kazandırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

159- Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi Bitişik Nizam 4 kata imarlı ticaret alanı olarak planlı olan 93 ada 78 nolu parselin Bitişik Nizam 4 kata imarlı TİCK olarak değiştirilmesine yönelik Battalgazi Belediye Meclisi’nin 08.03.2019 tarih ve 43 sayılı kararının, ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle uygunluğunun kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

160- Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

161- 1-Gündemin 19. maddesi; İsim değişikliği,

2-Gündemin 20. maddesi; Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mah. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,

3-Gündemin 21.maddesi; Mahkeme iptal kararı sonrasında hazırlatılan Bostanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

4-Gündemin 22. maddesi; Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

5-Gündemin 23. maddesi; Battalgazi ilçesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu,

6-Gündemin 24. maddesi; Battalgazi İlçesi, Tandoğan Mahallesi’nde yaklaşık 42 hektarlık alana ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

7-Gündemin 25. maddesi; Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde yaklaşık 500 hektarda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve İlave Nazım İmar Planında değişikliğe gidilmesi,

8-Gündemin 26. maddesi; Akçadağ ilçesi, Muratlı Mahallesi 127 ada 34 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi

162- Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a borçlanma yetkisi verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

163- Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a borçlanma yetkisi verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

164- Gündemin 29’uncu maddesi; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2019 tarih, 473473 sayılı yazısı ve eki yapılan atamaların listesi okunmak suretiyle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22.maddesi hükmü gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

165- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.05.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 08.05.2019

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.04.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

143- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

144- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan ve birer nüshası meclis üyelerine verilen 17.04.2019 tarihli toplantının karar özeti oybirliği ile kabul edildi.

145- Gündemin 2’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Koyunoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 655 ada 481 parsele ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliğinin parsel bazında olması sebebi ile emsal teşkil edeceği, bölge siluetini bozacağı kanaatine varıldığından ve parsel bazında eklenecek plan notunun ise plan bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin konuya ilişkin 08/01/2019 tarih ve 13 sayılı kararının değiştirilerek her hangi bir plan notu eklemeden, talep sahibi parselinin yapılaşma koşullarının ise yürürlükteki imar planındaki şekliyle kalmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

146– Gündemin 3’üncü maddesi; Arapgir ilçesi, 1/1000 ölçekli Arapgir Kuzey Bölgesi ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait askı sürecinde yapılan itiraz, Arapgir Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih 48 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu itirazın, uygulamada yaşanacak sorunları giderecek nitelikte olması sebebiyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

147- Gündemin 4’üncü maddesi; Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde İller Bankası tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı’nı plansız kentleşmenin yarattığı sorunların ortadan kaldırılması, kentleşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması, gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, bölgede sosyal ve teknik altyapı alanları ile konut alanlarının dengesi sağlanarak hazırlanmış olması, plan kararları ile nitelikli yapılaşmanın altyapısının oluşturulması sebebi ile kabulüne oybirliğiyle  karar verildi.

148- 1) Gündemin 5’inci maddesi; Doğanyol ilçesi, Çolak ve İshak Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 827, 828, 841, 842, 1485 nolu, 135 ada 1 ve 49 nolu, 139 ada 1 nolu, 141 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,

2) Gündemin 6’ncı maddesi; Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi 93 ada 84 nolu parsel ile tevhidine olanak sağlanabilmesi için, 93 ada 78 nolu parselin Bitişik Nizam 4 kata imarlı TİCK olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

149- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.05.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 19.04.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.04.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

133-Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

134-Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.04.2019 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliği ile karar verildi.

135-Gündemin 2. maddesi; Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca huzur ücretinin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

136-Gündemin 3. maddesi; Meclis görüşmelerinin, sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

137-Gündemin 4. maddesi; 2019 yılında, Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına her ayın ikinci haftası Çarşamba günü başlanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi

138-Gündemin 5. maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisince 2019 yılında şimdilik tatil ayı kararı alınmamasına; bilahare tatile ihtiyaç duyulması halinde, meclisin yıl içerisinde konuyla ilgili olarak karar almasına, katılanların, oybirliğiyle karar verildi.

139-Gündemin 6. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine dair Denetim Komisyonu Raporu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgisine sunuldu.

140-Gündemin 7. maddesi; 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu’nun ve bu rapordaki açıklamaların, yeterli bulunduğunun kabulüne (Günnur Tabel, İbrahim Fehmi Kütan, Haluk Cömertoğlu, Basri Yılmaz, Hüseyin Akşahin, Hasan Yılmaz, Murat İnan, Emin Kılıçaslan, Hasan Avşar’ın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

141- Gündemin 8. maddesi; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen, Hukuk İhtisas Komisyonunca son şekli verilen 79 maddeden müteşekkil “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

142- Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 19.04.2019 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 17.04.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.04.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

114- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

115- Gündemin 1. maddesi; gizli oyla yapılan seçim sonucunda;

Katip Üyeliklerine

1-Özlem PELİTOĞLU

2-İbrahim AYDOĞAN

Yedek Katip Üyeliklerine

1- Mahmut ÖZBAYSAR

2-Durali ZELYURT

 seçildikleri anlaşıldı.

116- Gündemin 2. maddesi; gizli oyla yapılan seçim sonucunda;

Meclis 1’inci Başkan Vekilliğine Selim PİLTEN’in,

Meclis 2’nci Başkan Vekilliğine Murat ALABAŞ’ın,

seçildikleri anlaşıldı.

117– Gündemin3. maddesi; gizli oyla yapılan seçim sonucunda encümen üyeliklerine;

Encümen üyeliklerine,

1) Murat ALABAŞ

2) Hasan DEMEZ

3) Mehmet ÇOLAK

4) Zafer KIRÇUVAL

5) İbrahim AYDOĞAN’ın

seçildikleri anlaşıldı.

118- Gündemin 4. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun;

1) Nevzat ASLAN

2) Süleyman BAYRAM

3) Vahap ERDEM

4) Selim PİLTEN

5) Habip Ahmet ŞAHİN

6) Mustafa Umut YALÇIN

7) Günnur TABEL’den

teşekkül ettirilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

119- Gündemin 5. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun;

1) Murat ALABAŞ

2) Mustafa Umut YALÇIN

3) Özlem PELİTOĞLU

4) İbrahim AYDOĞAN

5) Mahmut ÖZBAYSAR

6) Hasan DEMEZ

7) Emin KILIÇASLAN’dan

teşekkül ettirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

120- Gündemin 6. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Çevre ve Sağlık Komisyonunun;

1) Kadircan ESEN

2) Mehmet ÇOLAK

3) Durali ZELYURT

4) Hasan KARAKAŞ

5) Hulusi KAYA

6) Mehmet Mustafa EVİN

7) Murat İNAN’dan

teşekkül ettirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

121- Gündemin 7. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun,

1) Özlem PELİTOĞLU

2) Kemal DENİZ

3) Hulusi KAYA

4) Rüstem ÇATI

5) Hasan Hüseyin DOŞAR

6) Nedim ÇEKER

7) Kadir YOLDAŞ

8) Hasan AVŞAR’dan

teşekkül ettirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

122- Gündemin 8. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Ulaşım Komisyonunun;

1) Zafer KIRÇUVAL

2) Süleyman BAYRAM

3) Mehmet KORKMAZ

4) Selim GÜLTEKİN

5) Hüseyin AKŞAHİN

6) Basri YILMAZ’dan

teşekkül ettirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

123- Gündemin 9. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Hukuk İhtisas Komisyonunun;

1) Mustafa Umut YALÇIN

2) Vahap ERDEM

3) Selim PİLTEN

4) Hasan DEMEZ

5) Mehmet ÇOLAK

6) İbrahim Fehmi KÜTAN’dan

teşekkül ettirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

124- Gündemin 10. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Malatya Büyükşehir Belediyesini temsilen;

   Asıl Üye Olarak

1- Büyükşehir Belediye Başkanı

2- Hulusi KAYA

3- Nevzat ASLAN

4- Hasan Karakaş

  Yedek Üye Olarak

1-Selim GÜLTEKİN

2-Rüstem ÇATI’nın

Seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi

125- Gündemin 11. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen,

Asıl Üye Olarak:

1) Doğal üye sayılan Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte,

2) Habip Ahmet ŞAHİN

3) Murat ALABAŞ

4) Vahap ERDEM

Yedek Üye Olarak

1)Mustafa Umut YALÇIN

2)Kemal DENİZ’in

Seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

126- Gündemin 12. maddesi; Malatya Belediyeler Birliği’ne Birliğin doğal üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte, birlik faaliyetlerini yürütmek üzere, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen asıl üyeliğe Zafer Kırçuval’ın; yedek üyeliğe ise Nedim Çeker’in seçilmelerine; katılanların oybirliğiyle karar verildi.

127- Gündemin 13. maddesi; açık oyla yapılan seçim sonucunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmetler Birliği Meclisine;

Asıl üye olarak:

1) Doğal üye sayılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN

2) Mahmut ÖZBAYSAR

3) Hasan Hüseyin DOŞAR

4) Vahap ERDEM

Yedek üye olarak:

1) Kadir YOLDAŞ

2) İbrahim AYDOĞAN

Seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

128- Gündemin 14. maddesi; Belediyemizin yönetim organizasyonunun yeniden yapılanması kapsamında kadro iptali ve ihdası ile ilgili olarak;

1) Belediyemizin mevcut idari teşkilat yapısında bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığının aktif hale getirilmesine; Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasına;

2) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı isminin Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesine; Muhtarlık İşleri Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Kentsel Dönüşüm Dairesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi ve ünvansız Daire Başkanlığı olmak üzere toplamda 9 daire başkanlığı ve 17 adet şube müdürlüğünün kaldırılmasına;

3) Belediyemizin yönetim organizasyonunda yeniden yapılanmaya (reorganizasyona) gidilerek 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi ve Norm Kadro ve Standartları Yönetmeliğinin 10. ve 11. maddeleri gereğince ekteki I, II ve III sayılı kadro değişikliği cetvellerinin kabulüne; katılanların oybirliğiyle karar verildi.

129- Gündemin 15. maddesi; Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili teklifin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

130- Gündemin 16. maddesi; Büyükşehir belediyesi adına yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili sözleşme ve protokolleri imzalamaya ve borçlanmalardan dolayı Belediyemize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye sözleşme yapmaya yetkili kılmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a yetki verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

131- Gündemin 17. maddesi; 696 sayılı KHK kapsamında Belediye şirketleri üzerinden istihdam edilen işçilerin daha verimli ve etkin çalışabilmesi ve eşit iş eşit ücret prensibi çerçevesinde ücretler arasında oluşabilecek adaletsizliklerin önüne geçmek, iş yerinde iş barışı ve huzurun sağlanması amacıyla işçilerin ücret ve sınıflandırılmalarında; nitelik, eğitim vb. hususlar göz önünde bulundurularak düzenleme yapılması adına Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’a yetki verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

132- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 17.04.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 15.04.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.02.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

61- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

62-Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.02.2019 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

63-Gündemin 2.maddesi;Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Konut Alanı” fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parsellerin “Ticaret Alanı” fonksiyonu olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının; bölgedeki fonksiyon bütünlüğünü bozacağı anlaşıldığından reddine, oybirliğiyle karar verildi.

64-Gündemin 3. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3950 ada 2 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; BL-7, E=1,75 yapılaşma koşullu konut alanı olarak planlı olduğu, sözkonusu parsele ilişkin sunulan plan tadilatı dosyasında yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile (E=1,75) BL-14 katlı konut alanı olarak değiştirilmesi talep edilmekte olup, ilgili talebe ilişkin Battalgazi Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarih ve 4 sayılı kararında yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile (E=1,75) BL-12 katlı konut alanı olacak biçimde değiştirilerek onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının; ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

65-Gündemin 4. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 2306 ada 3,4, ve 6 nolu parsellerin yürürlükteki imar planında; konut alanında kalmakta olduğu, Blok Nizam 5 Kat (BL-5) yapı nizamında Emsal:1.40 yapı yoğunluğuna sahip olduğu anlaşıldığından, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 08.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararında yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile (E=1.40) BL-8 katlı konut alanı olacak şekilde onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının; ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

66-Gündemin 5. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 2228 ada 1 ve 14 nolu parseller, yürürlükteki imar planında konut alanı olarak planlı alanda kaldığı, söz konusu parsellerin tevhid dilmesi amacıyla Kuzeyde yer alan 10 metre genişliğindeki yola cephe yön işareti konulması yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 08.01.2019 tarih ve 12 sayılı Meclis kararında geçtiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

67Gündemin 6. maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Battalgazi ilçe Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan Malatya ili, Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritalarının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

68Gündemin 7. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 286 ada 35 nolu parsel maliye hazinesi mülkiyetinde olup, yürürlükteki imar planında “Park Alanı” fonksiyonunda kalmakta olduğu, söz konusu taşınmazın 515 m²’lik kısmında “İbadet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; Plan bütününde sosyal donatı standardını düşürmeden hizmet etki alanın içerisindeki etkinliğini artırıcı olması ile kamu yararı hedeflendiğinden kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

69-Gündemin 8. maddesi;

1) EK-1’de yer alan J Plaka İle Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

2) EK-2’de yer alan M Plaka İle Toplu Taşıma Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

3) EK-3’te yer alan S Ticari Plakalı Servis Taşımacılığı Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

4) EK-4’te yer alan T Plakalı Taksi Ve Taksi Durağı Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

5) EK-5’te yer alan H Plaka İle Toplu Taşıma Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Usul ve esas açısından mevzuata uygun hazırlanmış olup yapılan değişikliklerin ilgili yönetmeliklere uygulanmasına;

Bahsi geçen talep ile ilgili S Plakalı Taşıma Araçlarının, İçişleri Bakanlığı tarafından 25/10/2017 tarih, 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 25/02/2004 tarih, 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen araç yaş kriterleri kapsamında değerlendirilmesi, H, J, M, T Plakalı Taşıma Araçları için Belediyemizin ilgili Plakalara ait Yönetmeliklerde yer alan araç yaşları ile ilgili şartların 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmaması, 01/01/2020 tarihinden itibaren Yönetmeliklerde geçen yaş kriterlerine uyulmasına; oybirliğiyle karar verildi.

70Gündemin 9. maddesi; bahsi geçen büfe yeri dışında kalan kısımların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi kapsamına girmediği anlaşıldığından reddine, oybirliğiyle karar verildi.

71Gündemin 10. maddesi; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşılan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin önerilen şekilde kalmasına, oybirliğiyle karar verildi.

72Gündemin 11.maddesi; Malatya İli, Pütürge İlçesi Hükümet Caddesi ile ilgili sokak sağlıklaştırma işi ile ilgili Pütürge Belediye Meclisi’nin 02/05/2018 tarih ve 28 sayılı kararı ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesi uyarınca kapsamında işlem yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

73Gündemin 12. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak, Bostanbaşı ve Tecde Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 218 hektarlık alanda, ekteki krokide sınırları belirtilen alan içerisinde kalan ve ekteki tabloda yer alan parsellere yönelik kamu yararı kararı alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.   

74-Gündemin 13.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 130 metre genişliğindeki kuzey kuşak yolu olarak nitelendirilen alan içerisinde bulunan ve aşağıdaki tabloda numaraları yer alan parsellere yönelik kamu yararı kararı alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

75-Gündemin 14. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Mollakasım Mahallesi 340 ada 19 nolu parselin kuzeydoğu köşesinin bir kısmına trafo yeri ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.                    

76-

-Gündemin 15. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Cirikpınar Mahallesi Buhara Caddesi No:168/ A adresindeki Kapalı Otoparkın işletme hakkının 13.06.2019 tarihinden itibaren 5 (beş) yıllığına işletme hakkının MOTAŞ AŞ’ye devri,

-Gündemin 16. maddesi; Mezarlık alanı içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından büfe tarzında satış alanı oluşturulması,

-Gündemin 17. maddesi; Zemin Tahrip Bedelleri birim fiyatları,

İle ilgili tekliflerin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

77-Gündemin 18. maddesi; Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; Sağlık hizmetlerine erişimi daha zor olan, yatağa bağımlı, yaşı ve hastalıkları itibariyle yakın ilgi isteyen 90 yaş ve üzerindeki bireylere sağlık hizmetlerini daha erişilebilir kılmak ve bu vatandaşlarımızın sağlık sorunları ile bire bir ilgilenmek amacıyla; il genelinde yaşayan 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların ikamet ettikleri yerde ziyaretlerini gerçekleştirmek, sağlık açısından ihtiyaçlarının değerlendirmelerini yerinde yapmak üzere Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında ekli protokol çerçevesinde işbirliği yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

78-Gündemin 19. maddesi; Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Battalgazi İlçesi, Fırat Mahallesi, İpek Caddesi No:88’de Kernek Külliyesi içerisinde bulunan, Yeşilay Malatya Şubesi Hizmet Binası şeklinde kullanılabilecek büyüklükte bir büronun tamamını, Yeşilay Cemiyeti’ne (amaçları doğrultusunda kullanmak üzere) bedelsiz olarak tahsis edilmesine; konu ile ilgili yapılacak protokollerin imzalanması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

79-Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.03.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.02.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

41- Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

42- Gündemin 1.maddesi; gündem ilanından sonar gündeme intikal eden konuların gündemin 31,32,33,34,35,26, 37, 38,39,40. maddeleri olarak gündeme ilavesine ve alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.01.2019 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

43-

1) Gündemin 2.maddesi, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde 2018/91 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar,

2) Gündemin 3.maddesi,Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8.8.2018 tarih,496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

3) Gündemin 4.maddesi, Darende ilçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mah.ni kapsayan yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı,

4) Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mah. 66 ve 4774 nolu parsellerin Konut Alanı fonksiyonunun Ticaret Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

5) Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5762 ada 4 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

6) Gündemin 7.maddesi, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı’na ilişkin İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı,

7) Gündemin 8.maddesi, 20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar,

8) Gündemin 9.maddesi, Darende ilçesi Nadir, Mehmetpaşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı ve Günpınar Mahallelerini kapsayan  1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar,

9) Gündemin 10.maddesi, Malatya İdare Mah.nin kararına istinaden, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah. sınırları içerisinde bulunan 5568 adanın güneyinde bulunan park alanının bir kısmının ve taşıt yolunun kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanması,

10) Gündemin 15.maddesi, Eski şire pazarı wc,manav,eski buğday pazarı baskül,çilesiz otobüs durakları reklam panoları ve mişmiş park fuar alanında bulunan (hangar,lunapark,1 adet büfe,wc) bağımsız bölümlerin işletme hakkının Kültür AŞ.ye devri,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

44- Gündemin 11. maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 985 ada 493, 98 ve 101 parselleri kapsayacak biçimde ele alınarak onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, ilçe belediyesinden geçtiği şekli ile kabulüne oyçokluğuyla karar verildi

45- Gündemin 12. maddesi; Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi 601 ada 86 nolu parselin, yapılaşma yoğunluğu değiştirilmeden (E=1,60) yapılaşma koşulunun ayrık nizam 5 kat (A-5) olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının; bodrum katın otopark yapılması şartıyla ve ada bütününde yapılaşmanın 5 kat olması ve yapılan plan değişikliğinin ada yapılaşma koşullarına uygun olacağı tespit edildiğinden, ilçe meclisinden geçtiği şekli ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

46- Gündemin 13. maddesi; Yazıhan İlçesi, Durucasu Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

47- Gündemin 14. maddesi; Nazım İmar Planında Meslek Lisesi olarak planlı olan Yeşilyurt İlçesi,  Şahnahan Mahallesi 178 ada 17 nolu parselin “Eğitim Alanı“ kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin; bölge ihtiyaçlarına yönelik olması nedeniyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

48- Gündemin 16. maddesi; 09.01.2019 tarih ve 3 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kurulan Denetim Komisyonu’nun çalışma süresince kanunda belirtilen süreleri aşmamak koşuluyla serbest çalışan, mesleğinde deneyimli uzman kişilerden yararlanmasına; bu kişilere ücret olarak kanunda belirtilen katsayının üst limiti ile belirlenecek ücretin ödenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

49- Gündemin 17. maddesi; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur POLAT’a 85.000.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

50 Gündemin 18. maddesi; Anadolu Öğrenci Birliği Malatya Şubesi’nin “Eğitimli Nesil” projesine ortak olunmasına; Saray Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, proje kapsamında Anadolu Öğrenci Birliği Malatya Şubesi’ne ücretsiz olarak kullandırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

51

-Gündemin 19. maddesi; 4 adet ATM kurulumu için Ziraat Bankası AŞ’ye yer kiralanması,

-Gündemin 20. maddesi; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait bazı gayrimenkullerin işletme hakkının 10 yıllığına Kültür AŞ’ye devri,

 İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

52- Gündemin 21.maddesi; Gündemin 21’inci maddesi; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının İç Hizmet Yönetmeliği ile ilgili teklifin, Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

53-

-Gündemin 22’nci ve 35’inci maddeleri; H, J, M, S ve T ticari plaka ile taşımacılık yapan araçların, tabi oldukları Yönetmelikler

-Gündemin 34’üncü maddesi; Battalgazi ve Arslantepe-1 isimli 2 adet roro tipi feribot ile Malatya isimli yolcu gemisinin işletme süresi 31.05.2019 tarihinde sona ereceğinden; mezkur 3 adet geminin işletmesinin bedelsiz olarak 5 yıllığına BELSOS Ltd.Şti.ne verilmesi,

İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

54- Gündemin 23.maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mah. 3950 ada 2 nolu parsel,

-Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Koyunoğlu Mah. 655 ada 481 parseller,

-Gündemin 25.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mah. 2306 ada 3,4 ve 6 nolu parseller,

-Gündemin 26.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mah. 2228 ada 1 ve 14 nolu parseller,

-Gündemin 27.maddesi;Battalgazi ilçesi Karagöz Mah.ne ait yerleşik alan ve civarının tespitine yönelik haritanın onanması

-Gündemin 28.maddesi; Arapgir İlçesi, 1/1000 ölçekli Arapgir Kuzey Bölgesi ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar,

-Gündemin 29.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mah.286 ada 35 nolu parsel,

-Gündemin 30.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gedik Mah.200 ada 63 nolu parsel ve çevresini kapsayacak şekilde hazırlanan ve 2018/708 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar,

-Gündemin 31.maddesi; Battalgazi ilçesi, Niyazi Mah. 170 ada 4 nolu parsel,

-Gündemin 32.maddesi; Arguvan İlçesi, Dolaylı Mahallesi, 310 ada 1 nolu parsel,

-Gündemin 33.maddesi; Arapgir ilçesi, Hezenek, Yukarı Çörenge, Yukarı Yenice, Cömertli Mahallelerini kapsayan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

55- Gündemin 36. maddesi; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve Hekimhan ilçe Belediyesine devredilen Alıç Üretim Tesisinde kullanılmak üzere, liste halinde sunulan Laboratuvar Malzemesi/Cihaz Listesi kapsamındaki malzemenin alınarak teslimine oybirliğiyle karar verildi.                    

56- Gündemin 37. maddesi; Hacıabdi Mahallesi 238 ada, 313 nolu ve 241,00 m² yüzölçümlü sözkonusu parselin Kültür Merkezi Yapımı için yeterli büyüklükte olmaması nedeniyle, 50458442822 T.C. nolu Mehmet Vahdettin oğlu Hüseyin PEKTAŞ’a iadesine, oybirliğiyle karar verildi.

57- Gündemin 38. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Ltd.Şti.nin sermaye artırımından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca ödenmesi gereken 5.000.000,00 TL’lik sermaye artırımı yönündeki teklifin kabulüne ve söz konusu sermaye artırım bedelinin ödenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

58- Gündemin 39. maddesi; Meston Kent Dizayn Çevre İnşaat Ltd.Şti.’nin 10.750.000,00 TL sermaye artırımından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca ödenmesi gereken 10.000.000,00 TL nakit sermaye artırım bedelinin ödenmesine; geriye kalan 750.000,00 TL’lik sermaye artırımının ise 150’lik PDK kırma ve eleme makinasının bedeli sayılmasına oyçokluğuyla  karar verildi

59– Gündemin 40.maddesi; İller Bankası AŞ’nin Dünya Bankası aracılığıyla temin ettiği ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde “Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemlerinin” finansmanı için kullandırılacak avro hibe için MASKİ Yönetim Kuruluna veya MASKİ Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği kişiye yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 

60-Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 19.02.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 13.02.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.01.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

22- 1.Oturumun Yoklaması: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

23- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.01.2019 tarihli meclis karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

24- Gündemin 2’nci maddesi; Hekimhan İlçesi, Kocaözü Mahallesi’nde bulunan 1866 nolu parselde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

25- Gündemin 3’üncü maddesi; Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

26- Gündemin 4’üncü maddesi; Hekimhan İlçesi Bahçedamı Mahallesi yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

27- Gündemin 5’inci maddesi; Hekimhan İlçesi Uğurlu Mahallesi yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

28 Gündemin 6’ncı maddesi; Pütürge İlçesi 131 ada 98 nolu parselin yaklaşık 20 dönümlük kısmının “Enerji depolama Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi

29 Gündemin 7’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, İskender Mah.1503 ve 83 adaların doğusunda bulunan imar yolunun büyüklüğünün 20 metreden 17 m.ye düşürülmesi ve ortaöğretim tesis alanının doğu kısmındaki parsellerin konut alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

30- Gündemin 8’inci maddesi; Hekimhan İlçesi, Güzelyurt Mahallesi 355 ada 7 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ilgili idari ve mülk sahiplerinin talepleri doğrultusunda “Ticaret Alanı” olarak planlanmış olup, hazırlanan imar planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

31 Gündemin 9‘uncu maddesi; Hanımeli Derneği’nin, “Erdemli Gençlik İçin Değerler Eğitimi” başlıklı projesine ortak olunmasına; Başharık Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, proje kapsamında Hanımeli Derneği’ne ücretsiz olarak kullandırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

32 Gündemin 10‘uncu maddesi; Horata Eğitim Derneği’nin, “Gençliğimiz Geleceğimiz” başlıklı projesine ortak olunmasına; Belediye İşhanında yer alan (60 m²) mekânın proje kapsamında Horata Eğitim Derneği’ne ücretsiz olarak kullandırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

33 Gündemin 11‘inci maddesi; Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nin, “Geçmişin Esintisini Gelecek Kuşaklara Aktarmak” başlıklı projesine ortak olunmasına; Fırat Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin proje kapsamında ücretsiz olarak kullandırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

34- Gündemin 12‘nci maddesi; İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin “Gençlik ve Eğitim” isimli projesine ortak olunmasına; ekli protokol çerçevesinde, misafirlerin ulaşım, yemek ve konaklama giderlerinin Belediyemizce karşılanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

35- Gündemin 13‘üncü maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Eski şire Pazarı Wc, Manav, Eski Buğday Pazarı Baskül, Çilesiz Otobüs Durakları Reklam Panoları ve Mişmiş Park Fuar Alanında bulunan (Hangar, Lunapark, 1 Adet Büfe ve WC) bağımsız bölümlerin işletme hakkının Kültür A.Ş.ye devri ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi

36- Gündemin 14‘üncü maddesi; J Plaka ile Toplu Taşıma Yönetmeliğinin; 23.maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas ile Ulaşım Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

37-

1)Gündemin 15‘inci maddesi; Yazıhan İlçesi, Durucasu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

2)Gündemin 16‘ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Şahnahan Mahallesi  178 ada 17 nolu parsele Anaokulu Alanı fonksiyonu verilmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

38- 2.Oturumun Yoklaması: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

39- Gündemin 17’nci maddesi; J Plaka ile Toplu Taşıma Yönetmeliğinin; 23.maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili karma komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

40- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.02.2019 tarihinde, saat 14.00’de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 15.01.2019

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.01.2019 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

1-Yoklama: toplantıya katılan, katılmayan ve mazeretli sayılan üyeler.

2-Gündemin 1’inci maddesi; Gündemin 23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35. maddelerin gündeme ilave edilmesine ve alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.12.2018 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

3-Gündemin 2’nci maddesi; Denetim Komisyonu üyeliklerine, Necmettin Özcan, Ramazan Çetin, Ramazan Yakıcı, Nurettin Karaaslan ve Metin Mandal’ın seçildikleri anlaşıldı.

4-Gündemin 3’üncü maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantılarının her ayın ikinci haftasının Çarşamba günü başlamasına, oybirliğiyle karar verildi.

5-Gündemin 4’üncü maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisince 2019 yılında tatil ayı kararı alınmamasına; bilahare tatile ihtiyaç duyulması halinde, meclisin yıl içerisinde konuyla ilgili olarak karar almasına, oybirliğiyle karar verildi.

6-Gündemin 5’inci maddesi; Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Kanunu’nun 39.maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

7-Gündemin 6’ncı maddesi; Belediyemiz ve bağlı idare olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görev yapan memur ve sözleşmeli personele, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin, Dördüncü Bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin Sosyal Denge Tazminatı başlıklı 1. maddesi gözetilerek Belediyemiz ve yetkili sendika arasında yapılacak olan Ek protokol için Belediyemizi temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8-

1.Gündemin 7.maddesi, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde 2018/91 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar,

2.Gündemin 8.maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan Sürgü Mah.1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar,

3.Gündemin 9.maddesi, Darende ilçesi Heyiketeği, Hacıderviş, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Zaviye ve Sungur Mahallerini kapsayan yaklaşık 550 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı,

4.Gündemin 10.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mah. 66 ve 4774 nolu parsellerin Konut Alanı fonksiyonunun Ticaret Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

5.Gündemin 11.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5762 ada 4 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

6.Gündemin 12.maddesi, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı’na ilişkin İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı

7.Gündemin 13.maddesi, 20.06.2018 tarih, 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9-Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 107 ada 1 nolu parselin yapı nizamının Emsal:1.61, TAKS:0.40, Yençok: Serbest olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, bölgedeki plan bütünlüğünün bozulacağı, ayrıca hazırlanan plan değişikliğinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil edeceği hususları göz önünde bulundurulduğundan, mevcut imar planının devam etmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

10-Gündemin 15‘inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 467 ve 469 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza ilişkin Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2018/498 sayılı kararı doğrultusunda itirazın reddine ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali için İdare Mahkemesinde açılan davanın sonucuna göre plan sürecinin yeniden değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 16‘ncı maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 502 sayılı kararı ile uygun görülen; Yeşilyurt İlçesi, Mollakasım Mahallesi 319 ada 170 parselin yoğunluk artışı yapılmadan, parsel üzerine işlenen bina kütlelerinin arazi eğiminden ötürü imar planı üzerine işlenen kütleler ile uyumsuzluğunu gidermeye yönelik imar planına eklenen plan notu ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

12-Gündemin 17’nci maddesi; Hekimhan İlçesi, Karapınar Mahallesi, 101 ada 1 nolu parsel ile, 103 ada 3 nolu parselde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği, Hekimhan Belediyesi Meclisi’nin 06.12.2018 tarih 74 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bahse konu plan değişikliğinin, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2018 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

13-Gündemin 18’inci maddesi; Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi 3. ve 4. Etabıda 20 hektarlık alandaki kamulaştırma işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 20.000.000,00 TL kredi kullanılmasına; krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

14-Gündemin 19’uncu maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve uygulama imar planında ibadet alanı olan Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5493 nolu parselin 25 yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

15-Gündemin 20’nci maddesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin demirbaşlarına kaydedilen (1 adet) Hidromek HMK 370LC HD Ekskavatörün “Devlet Malıdır Haczedilemez” ibaresi ile birlikte demirbaşa kaydedilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

16-Gündemin 21.maddesi; Darende ilçesi Nadir, Mehmetpaşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı ve Günpınar Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar,

Gündemin 22.maddesi; Hekimhan İlçesi, Kocaözü Mahallesi’nde bulunan 1866 nolu parselde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

Gündemin 23.mad.;Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mah.yerleşik alan ve civarının tespitine yönelik haritanın onanması

Gündemin 24.mad.;Hekimhan ilçesi Bahçedamı Mah.yerleşik alan ve civarının tespitine yönelik haritanın onanması,

Gündemin 25.mad.;Hekimhan ilçesi Uğurlu Mah.yerleşik alan ve civarının tespitine yönelik haritanın onanması,

Gündemin 26.maddesi; Pütürge ilçesi 131 ada 98 nolu parselin yaklaşık 20 dönümlük kısmı için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,

Gündemin 27.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah. sınırları içerisinde bulunan 5568 adanın güneyinde bulunan park alanının bir kısmının ve taşıt yolunun kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanması,

Gündemin 28.maddesi; Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi 1503 ada 11 ve 12 nolu parsellerin ‘kamulaştırmasız el atma davasına sebebiyet vermeden plan tadilatının yapılması,

Gündemin 29.maddesi; Hekimhan ilçesi, Güzelyurt Mahallesi 355 ada 7 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılması,

Gündemin 30.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 985 ada 493, 98 ve 101 nolu parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması,

Gündemin 32.maddesi; Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi 601 ada 86 nolu parselde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

17-Gündemin 31’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Uc Mahallesi sınırları içinde bulunan (2018/669 sayılı meclis kararındaki) “Pazar Alanı” kullanımlı 2329 ada 1 nolu parselin batısında yer alan 2327 ada 1 parseldeki “Cami Alanının Sağlık Tesis Alanına” ifadesinin; Yeşilyurt İlçesi Uc Mahallesi sınırları içinde bulunan “Pazar Alanı” kullanımlı 2329 ada 1 nolu parselin batısında yer alan tescil harici alanda planlanmış olan Cami Alanının Sağlık Tesis Alanına” şeklinde değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

18-Gündemin 33’üncü maddesi; Sözleşmeli olarak görev yapmakta olan 28 personelin sözleşmelerinin yenilenmesi ve Programcı olarak görev yapmakta olan Ergün HERDİLİ’nin sözleşmesinin ise Mühendis olarak değiştiğinden “Mühendis” olarak ücret ödenmesine; sözleşmeli personele tabloda karşılarında belirtilen ücretlerin ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

19- Gündemin 34’üncü maddesi; MOTAŞ AŞ’nin sermaye artırımından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ödenmesi gereken 7.000.000,00 TL’lik sermaye artırımı yönündeki teklifin kabulüne ve söz konusu sermaye artırım bedelinin ödenmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

20-Gündemin 35’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait geçici hayvan bakımevinin ilçe belediyelerince de kullanımının sağlanmasına; konuyla ilgili olarak ilçe belediyeleri ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine; ilçelerdeki sokak hayvanlarının protokol çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağına taşınmasında kullanılmak üzere Malatya Belediyeler Birliğince 2 adet aracın dizayn edilerek bu işe tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

21-Gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.01.2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 09.01.2019