BAŞVURU REHBERİ

EVLENME MÜRACAAT

Evlendirme yönetmeliği  md. 17 “Evlenecek kişi müracaat işlemlerini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilirBunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletname de vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.”denilmektedir.

  – Yine bu hüküm doğrultusunda evlenecek kişilerin il dışında ikamet ediyor olmaları halinde ikisi bir yerde ikamet ediyor ise bulunulan yerin evlenme memurluğunca düzenlenen Evlenme izin belgesi ile yapabilirler.

  – İl dışında ayrı yerlerde ikamet ediyorlar ise bulundukları yer Aile hekimleri, Halk sağlığı ve Devlet hastanelerince düzenlenecek Resimli Sağlık raporları ve bulunulan yer noterince düzenlenecek evlenme vekaletnamesi ile yapabilirler.

  – Evlenmek Üzere Birlikte Müracaat Eden Çiftlerin Yanında – *Dörder Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş, Çoğaltma ve Fotokopi Olmayan) *Resimli Nüfus Cüzdanı Olmalıdır.

  – Çiftlerden Biri İl Dışındaysa Noter’den Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu İçin    – Evleneceği Kişiye Vekalet Verebilir. Noter Vekaletinin Yanında Fotoğraflı Evlilik İçin Sağlık Raporu ve 3 Adet Vesikalık Fotoğraf Göndermesi Gerekmektedir. 

   – Çiftlerin İkisi de İl Dışında İse Bulundukları İlin Nikah Memurluğundan İzin Belgesi Alıp Yönlendirebilirler. İzin Belgesinin Yanında 2’şer Adet Vesikalık Fotoğraf Göndermeleri Gerekmektedir. Bilgilerinin eklenmesi hususunda gereğini arz ederim.

Yabancı uyruklu kişilerin

 Vatandaşlıklarının bulunduğu ülke yetkili makamlarınca düzenlenecek               

                Evlenme ehliyet belgesi

                Doğum belgesi

                -Kimlik belgesi(pasaport)

                – Apostil edilmesi gerekli ülke belgeleri apostil edilecek

             Evlenmek üzere dairemize birlikte müracaat eden çiftlerin yanlarında dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş, çoğaltma ve fotokopi olmayan) ve fotoğraflı Nüfus cüzdanları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Biometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.

                -Dairemizce müracaat eden çiftler gerekli inceleme yapıldıktan sonra dairemiz personelince düzenlenecek sağlık raporu ve ücret tahakkuku ile Aile hekimlerine yönlendirilmektedir.

              Sağlık raporunu onaylatan, belediyemiz veznesine tahakkuku yapılan ücreti ödeyen çiftler yine birlikte dairemize gelerek , dairemiz personelince oluşturulan evlenme dosyası ve evlenme beyannamesini  imzaladıktan sonra nikah için randevu alabilmektedir.

        Nikah için en erken bir gün sonrasına gün verilmektedir.Ancak yaz ayları yoğunluğun arttığı dönemlerde bu süre uzayabilmektedir.

Not: Detaylı bilgi için 377 84 85 – 377 84 86 Telefon numaralarından bilgi alınabilir. 

Gömme İzin Belgesi:

 • Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise; gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdürü veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
 • Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi tasdik edilme şartıyla geçerli olur.
 • Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki aile hekimi veya varsa belediye tabibi tarafından verilir.

Gayri Sıhhı İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuruları

 • Beyanname
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Kapasite Raporu (Ticaret, Sanayi veya Esnaf sanayi Odasından alınacak)
 • İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
 • 2 adet fotoğraf
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi (Esnaf veya Ticaret Odası)
 • Kimlik Fotokopisi (TC Numaralı)
 • Naylon Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi 

Not: Gerekli Görüldüğü hallerde ilave bilgi ve belgeler istenebilir 

Sıhhı Ruhsatlar için Gerekli Evraklar

 • Başvuru Beyan Formu
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Ustalık Belgesi
 • Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Ticaret sanayi Odası Belgesi)
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Naylon Plastik Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi 

Eğlence Yerleri Ruhsat Başvurusu

 • Başvuru Formu
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi (İmar İşleri Müd.den)
 • Pafta Fotokopisi (İmar İşleri Müd.den)
 • Mesafe ölçümü için Dilekçe (Kıraathane ve Playstation)
 • Esnaf sicil Tastik namesi ve Oda kaydı yada TSO kaydı
 • Üye Kayıt Belgesi (Esnaf TSO odalarından)
 • Esnaf odasından Ustalık Belgesi (içkili Lokantalardan)
 • Sağlık Raporu ( 6 ayda bir yenilenecek Müdürlüğe Bildirilecek)
 • Adli Sicil Kaydı
 • 2 adet Kimlik Fotokopisi
 • 3 adet Fotoğraf
 • Kamera Sistemin kurulması (Kafeteryalar ve İnternet Salonları)
 • Tüm Çalışanların Sağlık Raporu, Adli Sicil Kaydı, Kimlik Fotokopisi
 • Muvafakatname (İzin) (Kat Malikleri) 

Ayrıca Şirket veya Tüzel Kişi ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Ticaret Oda Kaydı (Şube ise Şube Kaydı)

Şahıs İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname 

Şirket İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Yeki Belgesi
 • Şirket Kaşesi 

İşi Tek ve Adres Değişikliği Durumunda;

 • Maliye işi Terk
 • Maliye Adres Değişikliği Yoklamaları 

Şahıs İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname 

Şirket İçin;

 • Maliye Yoklama Fişi (İlk İşe başlama)
 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Yeki Belgesi
 • Şirket Kaşesi 

İşi Tek ve Adres Değişikliği Durumunda;

 • Maliye işi Terk
 • Maliye Adres Değişikliği Yoklamaları 

Şahıs;

 • Kimlik Fotokopisi
 • Oturma Ruhsatı veya İnşaat Ruhsatı
 • Tapu Fotokopisi
 • Beyanname(Bildirim dolacak)

Şirket;

 • Kimlik Fotokopisi
 • Oturma Ruhsatı veya İnşaat Ruhsatı
 • Tapu Fotokopisi
 • Beyanname(Bildirim dola
 • Yetki Belgesi
 • Şirket Kaşesi

YAPI RUHSATI

______________

1-Dilekçe

2-Tapu fotokopisi (son 3 aylık aslı gibidir kaşeli)

3-Numarataj yazısı

4-İmar durumu belgesi

5-Aplikasyon krokisi

6-Su-kanalizasyon bağlantı harç makbuzu

7-Asfalt kazı ve kırım harç makbuzu

8-9-Kimlik fotokopisi ve Belediye sicil numaraları

10-Müellif Taahhütnameleri

 

11-Yapı Denetim sözleşmesi(şirket ve mal sahibi) aslı

12-Yapı denetim şirket taahhütnamesi 2 nüsha  aslı

13-Yapı denetim şirketinin izin belgesi  (noter tasdikli) fotokopi

14-Yapıya ait bilgi formu  çıktısı

15-Hizmet bedeli makbuzu (y.denetim hesabına mal sahibince yatırılan) aslı

16-17-Şantiye şefi sözleşmesi ve taahhütname

18- Proje kontrol formu

 

19-Zemin etüdü

20-Mimari,statik ve tesisat proje ve hesapları

 

21-Mal sahibi müteahhit olacaksa

    A- Müteahhitlik yetki belge numarası

    B -Taahhütname

 

22-Müteahhit varsa

   A-Kat karşılığı noter sözleşmesi

   B-vergi levhası fotokopisi

   C-ticaret odası yapı müteahhitliği meslek kaydı

   D-sgk numarası

   E-şirket ise yetki belgesi

   F- Müteahhitlik yetki belge numarası

 

23-Fedaş tan Enerji müsade yazısı

 

                    YANAN-YIKILAN YAPI FORMU

______________________________________

1-NUMARATAJ YAZISI

2-DİLEKÇE

3-BİNA FOTOĞRAFI (RENKLİ)

4-YIKIMDAN SORUMLU İNŞ.MÜHENDİSİ RAPORU

5-MUHTARDAN ALINACAK BOŞ BELGESİ

6-ELEKTRİK İLİŞİK KESME YAZISI

7-SU İLİŞİK KESME YAZISI

8-DOĞALGAZ İLİŞİK KESME YAZISI

9-SON 3 AYLIK TAPU KAYDI

10-MAL SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ

11-MAL SAHİBİ BELEDİYE SİCİL NUMARASI

12-İŞLEMLER MÜTEAHHİT ADINA YAPILACAKSA

A-KAT KARŞILIĞI NOTER SÖZLEŞMESİ

B-TİCARET ODA KAYDI

C-VERGİ LEVHASI

D-SGK NUMARASI

E-ŞİRKETSE YETKİ BELGESİ

          ASANSÖR  TESCİL BELGESİ

 

 1. Dilekçe
 2. Asansör Kayıt Denetim ve Takip Formu
 3. Uygunluk Beyanı
 4. AT Tip Uygunluk Raporu
 5. Firma Garantisi
 6. Bakım Sözleşmesinin Aslı (Başlangıç tarihi önemli)
 7. İnşaat Ruhsatiyesi Fotokopisi
 8. Yangın Tüpü Faturası ( Asansörün hizmet verdiği binaya ait)
 9. Malzemelerin AT uygunluk Belgeleri
 10. Proje ve Hesapları  ( 95 16 AT ye uygun)  ( Hesaplar Proje Üzerinde Gösterilecek)
 11. Son Kontrol Formu

KALORİFER İŞLETME RUHSATI

1-Onaylı kalorifer projesi
2-İnşaat ruhsat fotokopisi
 
3-Gercek kişi adına ise;
A-2 adet fotograf
B-Nufus cüzdan fotokopisi
 
4-Kurum adına ise;
Kurum tarafından kurum adına yetkilendirilmiş kişinin yetki belgesi ve resmi iş ise gecici kabul belgesi (aslı görülmek üzere)
 
5-Kazan, brülör, genleşme deposu, su deposu, hidrofor, yangın tüpü, yangın dolapları ve aspiratör faturası
6-Enerji kimlik belgesi

 

İMAR DURUMU

1-Tapu (noterden aslı gibidir yapılacak)

2-Aplikasyon krokisi(aslı gibidir yapılacak)

3-Tapu kayıt belgesi(aslı)

4-Mal sahibi veya vekili müracaat edecek

5-Plankote ve kırmızı kot evrakı

SU İLK ABONELİK

Mesken

 • Ruhsat Fotokopisi
 • Su Sayacı Numarası ve Markası
 • Komşu Abone No
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar)

İşyeri

 • Ruhsat Fotokopisi (Su ilişiği kesilmiş)
 • Su Sayacı Numarası ve Markası)
 • Komşu Su Abone No
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar

Şirket

 • Ruhsat Fotokopisi (Su İlişiği Kesilmiş)
 • Su Sayacı Numarası ve Markası
 • Komşu Abone No
 • İmza Sürküsü ve Aslı
 • Yetki Belgesi
 • Şirket  Kaşesi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

SU DEVİR

İşyeri

 • Su Abone No
 • Sayacın Son Endeksi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar

Mal Sahibi

 • Su Abone Numarası
 • Sayacın Son Endeksi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar)

Kiracı

 • Su Abone Numarası
 • Sayacın Son Endeksi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Sigorta Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu Kapsamındaki Binalar)

İnşaat

 • İnşaat Ruhsatı
 • Kimlik Fotokopisi
 • Su Sayaç Numarası
 • Komşu Abone  Numarası

Not: Abonelik ve devir işlemleri vekalet yolu ile yapılacaksa  Noter onaylı vekaletin aslı gerekmektedir.