a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Karar Özetleri - 2016

 

          

         MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

            14.12.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ


623- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün,Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Vahap Küçük, Rüstem Çatı,Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz. Memet Aslan, Kadir Yoldaş, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu,AliseydiMillioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin Özcan, Süleyman Eser, Cemal Akdemir.

Mazaretli Olanlar:Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Günnur Tabel, Ali Kazgan,Mehmet Kızıldaş,Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin.

624- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.12.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

625 -Gündemin 2’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 537 ada 6 nolu parselmevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Alanı” olarak planlı olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı, söz konusu alana “Eğitim Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, parsel bazında hazırlandığı, bu alandaki işlev değişikliğinin ilerde yapılacak bütüncül planlamayı fonksiyonel olarak bağlayacağı ve plan bütünlüğünün bozulacağı gerekçesiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

626- Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde tapunun Malatya ili Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesine kayıtlı ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında İbadet Alanı olarak planlı 580 ada 541 parsel ile bulunduğu bölgedeki park alanlarında yeniden düzenlemeler yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, yoğunluğu artırmaması, plan bütünlüğünü bozmaması ve sosyal donatı alanlarının daha etkin kullanımını sağlayacak olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

627- Gündemin 4‘üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış Malatya ili Pütürge İlçesi Büyüköz, Büyüköz Yanören Mezraası, Pazarcık Merkez, Pazarcık Akpınar mezraası, Çayköy ile Taşmış Mahallesine bağlı; Merkez-1, Merkez-2, Çermik, Duyumlu, Gömükhan, Kerer Mezraaları, Arguvan İlçesi Göçeruşağı Mahallesi, Akçadağ İlçesi Güzyurdu (Eğin) Mahallesinin belirlenen yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırının kabulüne,katılanların oybirliğiyle karar verildi.

628- Gündemin 5'inci maddesi; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde milli iradeye ve demokrasiye karşı yaşanan alçakça kalkışma karşısında; milli iradeye, demokrasimize vevatanımızın geleceğine sahip çıkan aziz milletimizin içerisinde, gözünü bile kırpmadan şahadet şerbetine nail olan şehitlerimizin hürmetine; Darende Belediyesi tarafındanda uygun görülen; Darende İlçesindeki,  “Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı” isminin "15 Temmuz Şehitler Meydanı" olarak değiştirilmesine;

 -Yine 15 Temmuz 2016 gecesi, darbe kalkışmasında T.B.M.M. önünde şehit düşen hemşehrimiz Murat İNCİ’nin isminin, Darende İlçesi, Yenice Mahallesi, Harmanlar mevkiinde “eski Belediye Hizmet Binası önünden başlayarak, Şuğul Mahallesi sınırına kadar” giden caddeye “Şehit Murat İnci Caddesi” isminin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

629- Gündemin 6'ncı maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2014 tarih ve 332 sayılı kararı ile onaylanan Malatya kent merkezinin doğu girişindeki İnönü Üniversitesi’nin bulunduğu alanda hazırlanan kavşak projesinin, Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği kamulaştırma sınırına istinaden düzenlenmesini içeren ve Battalgazi Belediye Meclisi'nin 05.10.2016 tarih ve 162 sayılı kararı ile plan yapma/yaptırma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

630- Gündemin 7'nci maddesi;

1-"Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği" nde yer alan “Basın Kartı” kullanım bedelinin 2017 yılı için yıllık 150,00 TL. olarak belirlenmesine ve 2017 Büyükşehir Belediye ücret tarifesinde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın ücret tarifesine eklenmesine,

2-Sosyal görevlere gidecek toplu ulaşım araçlarından alınacak ücretlerin aşağıda tablo halinde belirtildiği şekilde uygulanmasına ve Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı ücret tarifesinin Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın tarifesine eklenmesine,

Sosyal Görevlere Gidecek Toplu Ulaşım Araçları Ücret Tarifesi3-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na ait tarifenin konferans salonu ücretinin 1.maddesi (b) bendindeki "Diğer Kar Amaçlı Olmayan Kültürel Faaliyetler" tarifesinde 100 TL'nin 300 TL. olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

631- Gündemin 8'inci maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Ekli I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadronun ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

632- Gündemin 9'uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerektiğinden; Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının güvenliğinin halihazırda 2 olan silah kadrosunun 4'e çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

633- Gündemin 12'inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi170 ada 31,32,37,103,121 nolu parsellerin "Ticaret Alanı" olarak planlanması,

-Gündemin 13'üncü maddesi; 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Alibaba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmıyla ilgili 3194/18 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlenmesi ile ilgili imar uygulamasında yaşanan sorunların çözümü için imar planı değişikliği yapılması,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal edilmesi için) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

634- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.01.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.12.2016

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.12.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

603- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Ramazan Özcan,  Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz. İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Necmettin Özcan, Mehmet Kızıldaş, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Aliseydi Millioğulları, Nebi Yiğit, Nevzat Öztürk.

604- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 23.11.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

605-Gündemin 1’nci maddesi; Hekimhan Belediye Meclisi'nin 06/09/2016  tarih ve 48 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile birlikte 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş olan, Hekimhan İlçesi Bağyolu Mahallesi 237 ada 130 nolu parselin kuzeydoğusunda yaklaşık olarak 600 metrekarelik kısmına "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve bahse konu parselin yapılaşma koşullarının E:0.25, Yençok: 7 metre olan "Ticaret Alanı" fonksiyonu olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına ve konuyla ilgili 2016/565 sayılı meclis kararının iptaline, oybirliğiyle karar verildi.

606-

Gündemin 2'nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah. 5673 ada 6 nolu parsel,

Gündemin 3'üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah. 5605 ada 3, 12, 13 nolu parseller,

Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mah. 279 ada 5 nolu parsel,

Gündemin 5’inci maddesi; Hekimhan İlçesi Fatih Mah.175 ada 73 nolu parsel,

Gündemin 6'ncı maddesi; Battalgazi ilçesi Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parseller,

Gündemin 7'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah. 537 ada 6 nolu parsel,

Gündemin 8’inci maddesi; Arapgir İlçesi Kılıçlı Mah. 139 ada 5 nolu parsel,

Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mah. 3780 ada 3 nolu parsel,

Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah. 139 ada 23 nolu parsel,

Gündemin 12’inci maddesi; Bostanbaşı Mah. 2022 nolu parsel,

Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah. 130 ada 1 nolu parsel,

Gündemin 15’inci maddesi; Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave     Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı yapılması,

Gündemin 16'ncı  maddesi; Darende ilçesi Göllüce Mah. 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller,

Gündemin 17'nci maddesi; Yeşilyurt sınırları içinde tapunun Battalgazi Şifa Mah. 580 ada 541 nolu parsel,

Gündemin  18'inci maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah. 170 ada 104 nolu parsel,

Gündemin 20'nci maddesi; Battalgazi İlçesi Karaköy Mah. 175, 180 ve 328 nolu parseller,

Gündemin  21'inci maddesi; Darende Balaban Mah. 1207 nolu parsel

Gündemin 22'nci maddesi; Darende Sandıkkaya Mah.748 ada 6,7,8,9,10,15,16 nolu parseller,

Gündemin  23'üncü maddesi; Darende İbrahimpaşa Mah. 239 ada 89 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

 607- Gündemin 11’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi 321 nolu mera parseli üzerinde 5543 sayısı İskan Kanunu kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının; bölgede sosyal ve teknik altyapı alanları ile konut alanlarının dengesi sağlanarak hazırlanmış olması, plan kararları ile bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli yapılaşmanın altyapısını oluşturması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 608- Gündemin 14’üncü maddesi; Nazım imar planı bulunmayan Pütürge İlçesi Hatip Mahallesi 201 ada 56 nolu parsel konut alanı fonksiyonuna sahip iken,  201 ada 57, 58, 59 ve 60 parsel nolu taşınmazların plansız alanda kaldığı, bahse konu 201 ada 56, 57, 58, 59 ve 60 nolu parsellerin "Mezarlık Alanı" olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, sosyal altyapı ihtiyacını karşılayacağı gerekçesi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 609- Gündemin 19’uncu maddesi;

- 09/11/2016 tarih, 537 sayılı Meclis kararıyla uygulamaya geçecek olan 2017 Yılı Ücret Tarifesi’nde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ücret tarifesinde KDV dahil yazılan ibarenin KDV hariç olarak değiştirilmesine;

 - 09/11/2016 tarih, 537 sayılı Meclis kararıyla uygulamaya geçecek olan 2017 Yılı Ücret Tarifesi’nde Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı altında yer alan Katı Atık Sahasına Taşınan ve Özel İşlem Gerektiren Atık Maddeler İçin Alınacak Ücret Tarifesi’nde öngörülemeyen akaryakıt fiyatlarındaki artışlara istinaden sahada çalışan belediyemize ait iş makinelerinin giderlerindeki artan maliyetler nedeniyle, Katı Atık Sahasına Taşınan ve Özel İşlem Gerektiren Atık Maddeler için Alınacak Ücret Tarifesinde gerekli değişiklikler yapılarak ekli tabloda belirtildiği gibi 2017 yılı Ücret Tarifesi kapsamında uygulanmasına; oybirliğiyle karar verildi.

 610- Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 220 ada 2; 263 ada 1 ve 2 parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak planlı olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı olarak planlı olan bahse konu parsellere Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini ve 7 metrelik imar yolunun açılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanması sebebi ile kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

 611- Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 8 nolu parsel mevcut imar planında Blok Nizam E=2,00 Yençok=16,00 m yapılaşma koşuluna sahip Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parselde yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile Yençok=22,00 metreye çıkarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, yoğunluğu artırmaması ve zeminde yeşil alan kullanımını artırması sebebi ile kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

 612- Gündemin 26’ncı maddesi; Plansız alanda kalan Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 177 ada 5 nolu parselin 913 m²lik bir bölümüne Cami Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının;  sosyal altyapı alanları oluşturmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

613- Gündemin 27'nci maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2016 tarih ve 498 sayılı meclis kararında, “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesinde bulunan 193 ada 35 no.lu parsel üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış yığma yapıların bulunması sebebiyle, kentsel dönüşümün sağlanabilmesi ve nitelikli kent dokusunun oluşabilmesi için, yapı yüksekliğinin mevcut konut dokusu ve planı dikkate alınarak Yençok=25.50 metre ve yapı yoğunluğunun E:2.15 olarak sabit kalması, zemin katta çekme mesafeleri içerisinde tabii zemin altında kalan kısmı için bağımsız bölüm kullanımına ait otopark yapılması halinde; yapılacak otoparkın TAKS'a dahil olmayıp emsale dahil olması, bodrum katta bina ortak kullanımına ait otopark yapılmasını içeren 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, 10 metrelik yan yoldan cephe alan, dilatasyon ile ayrılan bloğun, yol kotunun altında kalması nedeniyle, cephe aldığı 10 metrelik yan yoldan kotlandırılması şartıyla” şeklinde, tashih-i karara, oyçokluğuyla karar verildi.

614- Gündemin 28‘inci maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; ekli II Sayılı Memur Cetvel Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadronun iptal ve ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

615- Gündemin 29‘uncu maddesi; Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 7 numaralı 9963,55 m² yüzölçümlü  parselin Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 5.552,29 m²'lik hissenin İmar Uygulama Planında kalan (Sosyal Yaşam Merkezi) kısmın, planında amacına uygun olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 75/d maddesi gereğince 25 (yirmibeş) yıllığına Battalgazi Belediyesi'ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

616- Gündemin 30‘uncu maddesi; Dap Bölge İdaresi Başkanlığı ile imzalanan 2016/KÖH/01 nolu Protokol kapsamında 98 adet Kırkım makinası ile 16 adet jenaratör’ün, aşağıdaki tabloda, ili ve adeti belirtildiği gibi 14 ile dağıtılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

617- Gündemin 31’inci maddesi; MASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 23.11.2016 tarihli ve 2016/48 sayılı toplantısında alınan 441 nolu karar ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen; Battalgazi Belediyesi tarafından bedelsiz devri istenen Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi Çarşıbaşı Mevkiindeki MASKİ Genel Müdürlüğüne ait 210.00 m²’lik alana sahip çeşme ve arsa vasfında olan 2092 nolu parselde bulunan kaynak suyunun kullanım hakkı MASKİ Genel Müdürlüğü adına saklı kalmak şartıyla Battalgazi Belediyesine devrine, oybirliğiyle karar verildi.

618- Gündemin 32’inci maddesi; MASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 23.11.2016 tarihli ve 2016/48 sayılı toplantısında alınan 449 nolu karar ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen; Battalgazi Belediyesi tarafından Hatunsuyu Mahallesindeki 523 ada 1 nolu (3.622,87m²) ve 526 ada 1 nolu (1.470,93m²) parsellerin MASKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrine, oybirliğiyle karar verildi.

619-

1)Gündemin 33’üncü  maddesi; 2017 yılı için Basın Kartı bedelinin belirlenmesi,

2)Gündemin 38’inci maddesi; Sosyal görevlere gidecek olan Toplu Ulaşım araçları ücret tarifesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

620-

1) Gündemin 34'üncü maddesi Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parseller ,

2) Gündemin 35'inci maddesi; Akçadağ, Arguvan ve Pütürge ilçelerine bağlı bazı mahallelerin yerleşik alanı sınırlarının belirlenmesi,

 3) Gündemin 36'ncı maddesi; Darende İlçesinde, Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı isminin "15 Temmuz Şehitler Meydanı" olarak değiştirilmesi; Yenice Mahallesinde eski Belediye Hizmet binası önünden başlayarak Şuğul Mahallesi sınırına kadar giden caddeye "Şehit Murat İnci Caddesi" ismi verilmesi,

4) Gündemin 39'uncu maddesi;  Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesi,

5) Gündemin 40'ncı maddesi; İnönü Üniversitesi’nin bulunduğu alanda hazırlanan kavşak projesinin, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği kamulaştırma sınırına istinaden düzenlenmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

621- Gündemin 37'nci maddesi; Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirilmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu‘na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

622- Komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 14.12.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.(09.12.2016)


 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

23.11.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

576- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Necmettin Özcan.

Mazaretli Olanlar: Hacı Uğur Polat, Durmuş Doğan, Aliseydi Millioğulları, Mehmet Boyraz, Mehmet Reşat Güzel.

577- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.11.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

578-Gündemin 2’nci maddesi; Kuluncak İlçesi, Merkez Mahallesi 615 nolu parsel ile yürürlükteki imar planında; kısmen yapılaşma koşulları TAKS:0.30, KAKS:0.60 ayrık nizam 2 kat (A-2) olan "Konut Alanı" kısmen "Ağaçlandırılacak Alan" kısmen de “imar yolu” olarak planlanmış olan Kuluncak Merkez Mahallesi 616 nolu parsele ve tescil harici olan taşlık alana "Küçük Sanayi Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile İlave Nazım İmar Planı, söz konusu alana yapılaşma koşulu Emsal:0.60, Yençok: 7.50 metre olan "Küçük Sanayi Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile İlave Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 579- Gündemin 3’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi 4139 ada 3 nolu parselde; yapı yoğunluğu (Emsal:1.50) sabit kalmak şartı ile taban alanı kat sayısının TAKS:0.20, yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 metre olarak düzenlenmesi ve yapılacak yapıların plandaki cephe yönüne göre kotlandırılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, yapı yoğunluğunu arttırmayacak, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

 580- Gündemin 4‘üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5370 ada 9 numaralı parselin emsal değerinin sabit tutulup kat adetinin 7’den 10’a çıkarılmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yoğunluk artışı olmaması ve zeminde yeşil alan kullanımını artıracak olması sebebi ile kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 581- Gündemin 5'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 521 ada 1 ve 3 numaralı parsellerde ada ayrım çizgisinin kaldırılmasını içeren imar planına askı süresinde yapılan itiraz neticesinde; paftaya işlenen kütle planının kaldırılarak bahse konu 3 numaralı parsel üzerinde herhangi bir yapı yapılmayacak, TAKS değeri toplam alanın %16'sını geçmeyecek şekilde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 300 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

 582- Gündemin 6'ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi, L40B21A4B paftasında yer alan Mezarlık alanının bir bölümünün "Trafo Alanı" olarak ayrılmasını içeren v 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 583- Gündemin 7'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi, 5923 ada 11 numaralı parsel mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlanmış olan söz konusu alanın kuzeybatı köşesine 50 m2'lik "Trafo Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 584- Gündemin 8'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5845 ada kuzeyinde yer alan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Cami Alanı” (1698 m²) olarak planlı alan ile Yavuz Selim Mahallesinde bahse konu cami alanının kuzeybatı bölümünde yer alan “Park Alanı” fonksiyonunun bir kısmının (1698 m²) yer değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, kamu yararı amaçlandığından, şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından da değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 585- Gündemin 9'uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5879 ada güneyinde yer alan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Cami Alanı” (2666 m²) olarak planlı alan ile Yavuz Selim Mahallesinde bahse konu cami alanının güneyinde yer alan “Park Alanı” fonksiyonunun bir kısmının (2666 m2) yer değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, kamu yararı amaçlandığından, şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından da değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 586- Gündemin 10‘uncu maddesi; Battalgazi İlçesi  Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, mevcut imar planındaki donatı alanı ihtiyacının karşılanması, mülkiyet sınırları ile plan kararları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve Karakaya Barajının çevresinde günübirlik tesis alanları, park ve rekreasyon alanlarını destekleyecek şekilde planlanması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 587- Gündemin 11‘inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 10,00 Türk Lirasına (10,00 TL dahil) kadarki Amme alacaklarımızın, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil usulü Hakkında Kanun’un 106 ncı Maddesine istinaden terkinine, oybirliğiyle karar verildi.

 588- Gündemin 12‘nci maddesi; Genel toplamı 979.203.721,22.-TL. olan ve detayları ekte yazılı Büyükşehir ve İlçe Belediye Bütçelerinden; 530.000.000,00.-TL. gelir ve bu gelire denk 530.000.000,00.-TL. gideri havi 2017 Mali Yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi Bütçesi ile toplam 449.203.721,22 TL gelir ve bu gelire denk 449.203.721,22.-TL gideri havi 2017 Mali Yılı İlçe Belediyeleri Bütçelerinin ve Büyükşehir Belediye Bütçe Kararnamesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 589- Gündemin 13‘üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesi5101 ada 40 nolu parselde bulunan Hidroelektrik Santralinin, işletme (kullanım) hakkının 13.07.2016 tarih ve 377 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı doğrultusunda Erciyes Enerji Üretim A.Ş. ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından18.10.2016 tarihinde taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerini kapsayacak şekilde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden Esenlik İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketine devredilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 590- Gündemin 14'üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi Hürriyet Parkı içerisinde bulunan 1 adet Kitap Kafe'nin, 2016 yılı için kira bedelinin ücretsiz olması, 01.01.2017 tarihi itibariyle yıllık KDV hariç 1.000,00 TL(bintürklirası)olarak belirlenmesi ve kira artışının 2017 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye 18.05.2015 tarih, 259 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin almış olduğu karar doğrultusunda bahsi geçen yerdeki diğer işletmeler için belirlenmiş kira süresi uygulanarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

 591- Gündemin 15‘inci maddesi; Malatya il sınırları dâhilinde H (Halk otobüsü), M (Minibüs Taşımacılığı), J (Toplu Taşıma Aracı) ve S (Servis Taşımacılığı) harf gurubundaki araçların mevcut sözleşme şartlarındaki hakları saklı kalması ve yıllık işletme ruhsat ücretlerini ödemeleri kaydıyla,toplu taşımayla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan şirketler ile anlaşmaları halinde, anlaşma süresince, mevcut ticari araç plakalarının askıya alınmasının kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

 592- Gündemin 16'ncı maddesi; Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi 61 ada 14, 15, 16, 19, 20, 21 ve 25 nolu parsellerde Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Konut Alanı fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 593- Gündemin 17'nci maddesi; Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla, Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 3157, 3158, 3159, 3160, 3161 nolu parsellerin "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" olarak planlanmasına yönelik, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 171 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlaması, çevre kirliliği yaratmaması,  ülke kaynaklarının korunmasına yönelik olması ve üst ölçekli nazım imar plan kararlarını destekleyecek şekilde hazırlanmış olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 594- Gündemin 18'inci  maddesi; Taştepe ve Hanımınçiftliği Mahallelerinin kesiştiği yaklaşık 28 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılmasının hedeflendiği; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.09.2016 tarih ve 484 sayılı yazısı ile şehrin köhneyen bu bölgesinde depreme dayanıklı ve sağlıklı koşullarda yaşanabilir yapılar inşa etmek, halkın kullanımına sunulacak konut ve kentsel donatı alanları oluşturmak, bölgede dönüşümü tetikleyecek bir model oluşturmak amacı ile yaklaşık 28 hektarlık alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi kararı alındığı; buna bağlı olarak söz konusu çalışmaların hazırlanması ve uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanması ve feragatte bulunulması hususlarında, ayrıca imzalanacak protokol ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

595- Gündemin 19'uncu  maddesi; Ek ücret tarifesi teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

596- Gündemin 20'inci maddesi; Doğanyol İlçesi İshak Mahallesi 135 ada 35 parsel numaralı 1.268,70 m² yüzölçümlü (beş katlı, 8 adet lojman) taşınmaz ve eski Kaymakamlık ve Mal Müdürlüğü hizmet binası ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Doğanyol İlçesi İshak Mahallesi 139 ada 1 parsel numaralı 2.055,32 m² yüzölçümlü eski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait tapunun Doğanyol İlçesi İshak Mahallesi 135 ada 45 parsel numaralı 6.355 m² yüzölçümlü taşınmazmal ile takasın yapılması için Doğanyol Kaymakamlığı ile imzalanacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

597- Gündemin 21'inci maddesi; Dernek Mah. 1044 ada 3 nolu parselin kamulaştırılması süreci ile ilgili Mahkemenin 2010/35 E. 2012/296 K. sayılı, 11.06.2012 tarihli kararı kapsamında 1.Hukuk Müşavirliği'ne  uzlaşma yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

598- Gündemin 22'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar ile Sağlık Bakanlığı'na tahsisli Malatya İlindeki muhtelif taşınmaz malların takası ve devrine ilişkin yapılacak sözleşme ve protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanına, iş ve işlemlerin sürdürülebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

599- Gündemin 23'üncü maddesi; Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde bulunan okul alanlarının Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devri kapsamında yapılacak sözleşme ve protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanına, iş ve işlemlerin sürdürülebilmesi için de Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 600- Gündemin 24'üncü maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 3792 ada 3 nolu (toplam yüzölçümü 1020,18 m² olan) taşınmazdaki Belediyemiz adına olan (224,10 m²'lik K+T Blok nizam emsal 2.20 Yençok 24.50 imar durumuna sahip) taşınmaz malın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışına; satışa dair iş ve işlemlerin Encümence yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

601-

-Gündemin 25.maddesi; Battalgazi İlçesi Karaköy Mah. 175, 180 ve 328 nolu parseller,

-Gündemin 26.maddesi; Darende ilçesi Balaban Mah. 1207 nolu parsel,

-Gündemin 27.maddesi; Darende ilçesi Sandıkkaye Mah.748 ada 6,7,8,9,10,15,16 nolu parseller,

-Gündemin 28 .maddesi; Darende ilçesi İbrahimpaşa Mah. 239 ada 89 nolu parsel,

-Gündemin 29.maddesi; Yeşilyurt Yakınca Mah.220 ada 2 nolu; 263 ada 1 ve 2 nolu parseller,

-Gündemin 30 .maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mah. 3339 ada 8 nolu parsel,

-Gündemin 31 .maddesi;Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mah. 177 ada 5 nolu parsel,

-Gündemin 32.maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mah. 193 ada 35 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

602- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.12.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 23.11.2016


 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.11.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

553- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar:Hasan Göğüs, Mehmet Karaman, Necmettin Özcan.

Mazaretli Olanlar:Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Haluk Cömertoğlu, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk

554- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.11.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

555-Gündemin 2’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 178 ada 3 nolu parsel ''Yeni Hal Kompleksi'' üzerinde bulunan 2/5 D nolu 40 m²'lik bağımsız bölümün Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının kursiyer eğitimi yapan usta öğreticiler ile direksiyon eğitimi sınavlarını yapan öğretmenlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; bir bay, bir bayan tuvalet ve lavabo eklenip ön tarafa müstakil kapı açılarak gerekli düzenlemenin yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre; 25 (yirmibeş) yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

556- Gündemin 3’üncü maddesi; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı "Darende: Günerli, Nurkuyusu, Ağılyazı, Hisarcık, Yenipınar; Yazıhan: Çivril Doğanşehir: Erkenek (Karadere) Battalgazi: Hisartepe Mahalleleri Kanalizasyon; Akçadağ: Dedeköy; Yazıhan: Çivril Mahalleleri İçmesuyu Hattı Yapım İşleri" için 3.876.399,70-TL'lik (üçmilyonsekizyüzyetmişaltıbinüçyüzdoksandokuzlirayetmişkuruş) krediye ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

557- Gündemin 4‘üncü maddesi; "Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 125 ada 47 nolu parselmevcut imar planında Ayrık Nizam 2 kat (A-2), Taks=0.30, Kaks=0.60 yapılaşma koşuluna sahip, Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parselin bir kısmına Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ve İlkokul Alanı fonksiyonu verilmesini içeren ve Darende Belediye Meclisi'nin 12.07.2016 tarih ve 79 sayılı kararı ile onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

558- Gündemin 5'inci maddesi; Doğu Anadolu Projesi Başkanlığı tarafından %95 oranında desteklenecek olan ''Kesimhane Projesi'' için Belediyemiz tarafından proje ihale bedelinin en az %5 eş fınansman sağlanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

559- Gündemin 6'ncı maddesi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 8.maddesi uyarınca hazırlanan 2015-2019 yıllarına ait Malatya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı revize çalışmasının,usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (a) bendine istinaden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

560- Gündemin 7'nci maddesi; Belediye Encümenince incelenerek son şekli verilen ve usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı’nın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (a)bendine istinaden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

561- Gündemin 8'inci maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3996 ada 17 numaralı parselin kuzeydoğu yönünde bulunan 9.5 metrelik imar yolunun 12 metre olarak düzenlenmesi,  güneydoğusundan 12 metre genişliğinde imar yolu planlanması ve bu bölgede konut alanları ve Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

562- Gündemin 9'uncu maddesi; Kale İlçesi Düztarla Mahallesi 107 ada 16 numaralı parsel mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlı olduğu, söz konusu alana “Cami Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

563- Gündemin 10‘uncu maddesi; Kuluncak İlçesi'nde Hekimhan-Kuluncak İl Yolu'nun 24+324.17 km ile 27+576.78 km arasındaki alanda kamulaştırma işleminin yapılması amacıyla kamulaştırma sınırına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile İlave Nazım İmar Planı'nın ve Kuluncak Belediye Meclisi'nin 04.10.2016 tarih ve 8 sayılı kararıyla plan yapma/yaptırma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile İlave Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

564- Gündemin 11‘inci maddesi; Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 93 ada 93 nolu parselin 30.000 metrekarelik kısmına "Sağlık Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Doğanşehir Belediye Meclisi'nin 02.11.2016 tarih ve 57 sayılı kararı ile plan yapma/yaptırma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilen ve söz konusu alana yapılaşma koşulu Emsal:1.50 Yençok:Serbest olan "Hastane" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, bölgenin "Sağlık Alanı" ihtiyacını karşılamaya ve kamu yararına yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

565- Gündemin 12‘nci maddesi; Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Bağyolu Mahallesi, 237 ada 130 nolu parselin kuzeydoğusunda yaklaşık olarak 600 metrekarelik kısmına Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

566- Gündemin 13‘üncü maddesi; Mevcut imar planında “Lokanta ve Restoran Alanı” olarak planlanan ve mülkiyeti Hazineye olan Kale İlçesi, Kumluyazı Mahallesi, 829 nolu parsele "Turizm Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

567- Gündemin 14'üncü maddesi; 10.08.2016 tarih ve 419 sayılı Malatya Büyükşehir Belediyesi kararında yer alan “Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesine kayıtlı 3197 ada 1 parsel numaralı taşınmazın; yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile blok nizam 7 kat olarak planlanmasını ve adanın güneybatı kenarında 10 m yapı yaklaşma mesafesi verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" ifadesinin sehven yazıldığı,  söz konusu karardaki bu ifadenin tashih edilerek" Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi, 3197 ada bütününde yapı yoğunluğu sabit tutularak, adanın blok nizam 7 (BL-7) kat olması ve güneybatı kenarında 10 metre yapı yaklaşma mesafesi verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin” olarak değiştirilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

568- Gündemin 15‘inci maddesi; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi, 4136 ada 4,5,6 nolu parsellerin yapı yoğunluğu (E=1.50) sabit tutularak blok nizam 5 kat (BL-5) olan yapı düzeninin Yençok: 30,50 metre, taban alanı katsayısının TAKS:0,20 olarak düzenlenmesinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

569- Gündemin 25‘nci maddesi; Belediyemizde görev yapan; Belediye Meclis Üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve diğer Belediye personeli için Hükümet, Vakıf, Dernek ve çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da davet edileceği yurt dışı teknik ve inceleme gezileri ile Büyükşehir Belediye Başkanı’nın uygun göreceği diğer yurt dışı gezilerine iştirak edebilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 570-

1)Gündemin 26’ncı maddesi; Kernek Hidroelektrik Santralinin Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'ne işletme devri,

2)Gündemin 27’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Zafer Mahallesi Hürriyet Parkı içerisinde bulunan 1 adet Kitap Kafe'nin Malatya Kültür Sanat ve Fuarcılık AŞ'ye tahsisi,

 İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 571-Gündemin 28’inci maddesi; Malatya il sınırları dahilinde H (Halk otobüsü), M(Minibüs Taşımacılığı), J (Toplu Taşıma Aracı) ve S (Servis Taşımacılığı) harf grubundaki plakalı araçların mevcut sözleşme şartlarındaki hakları saklı kalması ve yıllık işletme ruhsat ücretlerini ödemeleri kaydı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan şirketler ile anlaşma yapmaları halinde anlaşma süresince plakaların askıya alınabilmesi hususunun incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Ulaşım Komisyonu‘na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

572-Gündemin 29’uncu maddesi; MASKİ Yönetim Kurulunun 08/11/2016 tarih, 46sayılı toplantısında alınan 421 nolu  karar ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen;   “Hamidiye Mollakasım, Hıroğlu Mahallesi Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) Yapım İşi” için 4.518.776,75.-TL (Dörtmilyonbeşyüzonsekizbinyediyüzyetmişaltılirayetmişbeşkuruş) tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile, 2560 sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6’ncı maddesinin (i) bendi gereğince imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

573-

1)Gündemin 30’uncu maddesi; Akçadağ ilçesi Kültür Mahallesi 61 ada 14,15,16,19,20,21,25 nolu parsellerde Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Konut Alanı fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi,

2)Gündemin 31’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 170 ada 104 nolu parsel,

3)Gündemin 32’nci maddesi;Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3157, 3158, 3159, 3160 ve 3161 nolu parseller,

 İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

574- Gündemin 33’üncü maddesi; Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nevzat KIZILASLAN'ın meclis üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama sonucunda; Her iki komisyonun da boşalan üyeliklerine Emin KILIÇASLAN seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

575- Kalan konular, komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 23.11.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. (16.11.2016) 
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.11.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

533- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman,  Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük,  Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz. İrfan Pişgin, Mehmet Polat ,Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı. (Gündemin 17. maddesi ve müteakip maddeleri Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün başkanlığında müzakere edilerek karara bağlandı.)

 Mazaretli Olanlar: Hacı Uğur Polat, Durmuş Doğan, Mehmet Kızıldaş.

534- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 17.10.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

535-Gündemin 2’nci maddesi; Gündemin 2'nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı,

-Gündemin 3'üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi,

-Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 7'nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 5370 ada 9 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

-Gündemin 8’inci maddesi; Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi 175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması,

-Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi,

-Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi,537 ada 6 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

-Gündemin 11’inci maddesi; Arapgir ilçesi, Kılıçlı Mahallesi 139 ada 5 nolu parsele Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan öneri imar planı,

-Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi, 3780 ada 3 nolu parselin çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı,

-Gündemin 16’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 139 ada 23 nolu parsele "Yaşlı Bakım Evi" fonksiyonu verilmesini içeren uygulama imar planı,

-Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi 321 nolu mera parseli ile ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında hazırlanan nazım imar planı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmelerine oybirliğiyle karar verildi.

 536- Gündemin 5’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin (kamu yararı amaçlandığından, şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından da değerlendirilerek) kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 537- Gündemin 12‘nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesince il genelinde yapılacak çeşitli yatırımlar ile ilimizin hızlı gelişmesine katkı sağlayarak vatandaşın sorunlarını hızlı bir şekilde çözülmesi, daha duyarlı hizmet verilebilmesi, 5393 ve 5216 sayılı Yasalar ile yerel yönetimlerin mevzuatı kapsamında her türlü faaliyetin icraı için hazırlanan ve ekte yer alan 2017 Mali Yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 538- Gündemin 13'üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Çocuk Parkı içerisindeki işletmenin, 2016 yılı için kira bedelinin ücretsiz olması, 01.01.2017 tarihi itibariyle yıllık KDV hariç 5.000,00 (BeşbinTürkLirası) TL.olarak belirlenmesi ve kira artışının 2017 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 6215 sayılı Kanunla değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 5 (beş) yıllığına  kiraya verilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 539- Gündemin 14'üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parsel meri imar planında "Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, söz konusu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği; bölge ihtiyacını karşılamaya yönelik olması ve yoğunluğu artırmaması sebebi ile kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

 540- Gündemin 17'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 814 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellere Güneş Enerjisi Santrali kurulmasına yönelik "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Kentin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik bir değişiklik olması, bölgede mezarlık alanıihtiyacı oluştuğunda bahse konu parsellerin kullanım fonksiyonunun yeniden Mezarlık Alanına dönüştürülecek olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 541- Gündemin 18'inci maddesi; Köyden mahalleye dönüşen yerlerde sürekli ikamet eden vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda değişik tip ve ebatta ücretsiz yapı projeleri vererek, önlerine çıkacak proje maliyeti ortadan kalkacağından yatırım maliyetleri azalacak ve bu bölgelerde görsel olarak düzgün, sağlam ve kullanışlı yapılar oluşacağından, mahalleye dönüşen köylerde istenildiğinde vatandaşın bağlı oldukları ilçe belediyelerinden ücretsiz olarak temin edebilmeleri için ilçe belediyeleri ile koordineli çalışılmasına ve bu amaçla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 3 ayrı kategoride 4 er tip olmak üzere toplam 12 adet tip mimari projenin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 542- Gündemin 19'uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesi 4706, 3157, 3158, 770, 4622, 4623 nolu parsellerden 3157, 3158, 4706, 4622 nolu parseller mevcut imar planında "Resmi Kurum" alanı olarak planlandığı; 770, 4622, 4623 nolu parseller yol ve park alanı olarak planlanmış olup içerisinden dere yatağı geçtiği, bahse konu parsellerde planlanmış olan "Resmi Kurum Alanı" fonksiyonunun "İbadet Alanı" ve "Konut Altı Ticaret Alanı" fonksiyonu olarak değiştirilmesi ve dere yatağı güzergahının düzenlenmesini içeren 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliğinin, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde değerlendirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 543- Gündemin 20‘nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi'ne ait olan 128 ada 8 nolu parsel ve çevresindeki alan üzerinde yapılacak olan "Kent Park" projesi plan çalışmaları için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve beraberinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının, sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 544- Gündemin 21‘inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü güneyinde yer alan "Cami" alanının (1427 m2) Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi güneyinde yer alan "Park" alanının bir bölümü (1427 m2) ile yer değiştirmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve beraberinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, sosyal donatı alanlarının bölgeye daha iyi hizmet verecek şekilde düzenlenmiş olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 545- Gündemin 22‘nci maddesi; Arapgir ilçesi Yukarı Çörenge Mahallesi 770 ada 12,13 nolu parseller ve 789 ada 1,2 nolu parsellerin TAKS=0.15, KAKS=0.30 yapılaşma koşullarına sahip ayrık nizam iki kata müsaadeli,ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre ve Gelişme Konut Alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 546- Gündemin 23‘üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince Malatya ili Hekimhan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’ne ait Yerleşik Alan Tespit Komisyonu’nca hazırlanan ve Hekimhan Belediye Meclisi’nce onaylanmış olan Yeşilpınar Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 547- Gündemin 25'inci maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kadrosuna Selamı ERCAN’ın atanması,

-Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hasan ALICI’nın atanması,

-Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadrosuna Muhammed Zeki SOYAK’ın atanması,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

 548- Gündemin 26‘ncı maddesi; Hekimhan Belediye Başkanlığı'nın yazısı, eki dilekçeve meclis kararıile Hekimhan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 04.11.2016 tarih, 13494324-44 sayılı yazısı kapsamında Belediye Meclis üyeliğinden istifa ettiği anlaşılan Nevzat KIZILASLAN'ın sözkonusu istifası 5393 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi gereği Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 549- Gündemin 27‘nci maddesi; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yeni kurulan Daire Başkanlığı, Şube Müdürlükleri ve isimleri değiştirilen Şube Müdürlükleriile birlikte güncellenen ekteki Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının 5216 sayılı Kanunun 21.maddesi gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

550- Gündemin 28’inci  maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Stratejik Planı,

-Gündemin 29’uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı,

-Gündemin 30’uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 Mali Yılı Bütçesi,

-Gündemin 56’ncı maddesi; Amme alacaklarının terkini hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili detaylı çalışmalarınI meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

551-Gündemin 34’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3996 ada 17 nolu parselin batı yönünde 9.5 metrelik yolun 12 metre olarak değiştirilmesi ve yolun devamının sağlanması,

-Gündemin 35'inci maddesi;Kale İlçesi, Düztarla Mahallesi, 107 ada 16 nolu parsele "Cami" fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin  36'ncı maddesi; Bostanbaşı Mah.2022 nolu parsele Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi, Yakınca Mah.496 ada 2 parsele Gelişme Konut Alanı, Park, Ticaret-Turizm, Ticaret-Konut fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 37'nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 130 ada 1 nolu parsele Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 38'inci maddesi; Kuluncak İlçesi'nde Hekimhan-Kulucak İl Yolu'nun 24+324.17 km ile 27+576.78 km arasındaki alanda kamulaştırma işleminin yapılması amacıyla plan paftasında gösterilen kamulaştırma sınırına uygun olarak hazırlarlanan İmar Planı,

-Gündemin 39'uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 93 ada 93 nolu parselin 30.000 metrekarelik kısmına "Sağlık Alanı" fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 40'ıncı maddesi; Hekimhan İlçesi, Bağyolu Mahallesi, 237 ada 130 nolu parselin kuzeydoğusunda yaklaşık olarak 600 metrekarelik kısmına Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 41'inci maddesi; Mülkiyeti hazineye ait Kale İlçesi, Kumluyazı Mahallesi, 829 nolu parsele "Turizm Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 42’nci maddesi; Nazım imar planı bulunmayan Pütürge İlçesi, Hatip Mahallesi 201 ada 56, 57, 58, 59 ve 60 nolu parsellerin "Mezarlık Alanı" olarak planlanması,

-Gündemin 43'üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi 3197 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği (Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2016 tarih, 419 sayılı kararında değişiklik) yapılması,

-Gündemin 44'üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi, 4136 ada 4,5,6 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

-Gündemin 45'inci maddesi; Kuluncak İlçesi, Kuluncak Merkez Mahallesi 615, 616 nolu parsellere ve tescil harici olan taşlık alana "Küçük Sanayi Alanı" fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 46'ncı maddesi; Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı yapılması,

-Gündemin 47'nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi 4139 ada 3 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

-Gündemin 49'uncu maddesi; Darende ilçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1,21,22,24 nolu parsellere "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 50'nci maddesi; Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde tapunun Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesine kayıtlı 580 ada 541 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

-Gündemin 51'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 521 ada 1 ve 3 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

-Gündemin 52'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi, L40 B21 A4B paftasında yer alan mezarlık alanının bir bölümünün "Trafo Alanı" olarak ayrılması,

-Gündemin 53'üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi, 5923 ada 11 nolu parselin kuzeybatı köşesine "Trafo Alanı" fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 54'üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5845 ada kuzeyinde yer alan Cami alanının, Cami alanının alanının kuzeybatı bölümünde yer alan park alanının bir kısmı ile yer değiştirilmesi,

-Gündemin 55'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5879 ada güneyinde yer alan Cami alanının, Cami alanının güneyinde yer alan park alanının bir kısmı ile yer değiştirilmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

552- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 16.11.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2016

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.10.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

516- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Karaman, Nevzat Kızılaslan, Mehmet Polat.

Vahap Küçük, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Mehmet Boyraz.

517- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 12.10.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

518- Gündemin 2’nci maddesi; MEGSAŞ’ın 2016 yılında yapılan sermaye artırımına istinaden rüçhan hakkını kullanmayan ortaklara ait 4.630,941 adet hisseye karşılık 46.309,41-TL’nin Yönetim Kurulunun 26.07.2016 tarihli kararına istinaden Büyükşehir Belediyesi’nce satın alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

519- Gündemin 3‘üncü maddesi; Süreklilik arz eden bir iş olması sebebiyle, ihalede rekabetin artırılması ve alınacak hizmetin kalitesinin yükseltilmesi için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 16 adet çift kabin Pick-Up’ın ve 1 adet küçük otobüsün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre 3 yıl süreyle kiralanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

520-

  1. 1.Gündemin 4. maddesi; Battalgazi ilçesi, Eski Malatya Mahallesi 4706, 3157, 3158, 770, 4622, 4623 nolu parsellerde koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği,
  2. 2.Gündemin 5. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 128 ada 8 nolu parsel ve çevresindeki alanda imar planı değişikliği yapılması,
  3. 3.Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi Meyvecilik Araştırma Enstitüsü güneyinde yer alan "Cami" alanının Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi güneyinde yer alan "Park" alanının bir bölümü (aynı miktar alan) ile yer değiştirmesi,
  4. 4.Gündemin 7. maddesi; Arapgir ilçesi, Yukarı Çörenge Mahallesi 770 ada 12, 13 nolu parseller, 789 ada 1, 2 nolu parsellerde imar plan değişikliği yapılması,
  5. 5.Gündemin 8. maddesi; Hekimhan ilçesi, Yeşilpınar Mahallesi yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı sınırı,
  6. 6.Gündemin 20. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç Mahallesi 321 nolu mera parseli ile ilgili olarak 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında hazırlanan nazım imar planı,

      İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

521- Gündemin 9’uncu maddesi; Bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda Hidayet Mahallesi 1813 ada 5 nolu toplam 1.933,44 m² yüzölçümlü parselin Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 934,04 m²'lik hissenin, ibadet alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, 25 (yirmibeş) yıllığına Battalgazi İlçe Müftülüğü adına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

522- Gündemin 10’uncu maddesi; Şifa Mahallesi 161 ada 6 numaralı parselin yürürlükteki imar planında TAKS: 0.50 ve KAKS: 2.00 yapı yoğunluğa sahip ikiz nizam 4 kata müsaadeli konut alanında kaldığı; bahse konu 161 ada 6 numaralı parselin yapı yoğunluğu ve nizamı sabit kalarak,  TAKS: 0.50 ve KAKS: 2.00 yapı yoğunluğunda ve bitişik nizam 4 kata müsaadeli "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

523- Gündemin 11’inci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parselin imar planı değişikliği paftasında gösterilen kısmının, mevcut bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla "Trafo Alanı" olarak planlanması yönünde hazırlatılan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 06.09.2016 tarihli ve 201 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

524- Gündemin 12’nci maddesi; Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 350 nolu ada içerisinde daha önceden imar yolu geçtiği ve mer'i imar planında bu yolun kaldırıldığı; imar yolunun yeniden eklemesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

525- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parselin imar planı değişikliği paftasında gösterilen kısmının, mevcut bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla "Trafo Alanı" olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

526- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5567 ada 10 nolu parselin imar planı değişikliği paftasında gösterilen kısmının, mevcut bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla "Trafo Alanı" olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

527- Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 57 ada 51 nolu parsel mevcut imar planında Bitişik Nizam 3 kat (B-3) yapılaşma koşuluna sahip olan ve Konut+Ticaret Alanı olarak planlı söz konusu parsele yapılaşma koşulları değişmeden Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

528- Gündemin 16’ncı maddesi; Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi 375 ada 46,45,44,43 ve 41 nolu parseller yürürlükteki imar planında; bitişik nizam 4 kata (B-4) müsaadeli "Konut Alanı", İzzetiye Mahallesi 375 ada 95,94,93,92 ve 90 nolu parseller yürürlükteki imar planında; "Park Alanı" ve İzzetiye Mahallesi 375 ada 282 nolu parsel kısmen "Konut Alanı", kısmen de "Park Alanı" olarak planlanmıştır. Battalgazi ilçesi, İzzetiye Mahallesi 375 ada 46 ve 95 nolu parsellerin, 45 ve 94 nolu parsellerin, 44 ve 93 nolu parsellerin, 43 ve 92 nolu parsellerin 41 ve 90 nolu parsellerin tevhit işlemleri yapıldıktan sonra, kalan kısımlarının park alanına terk edilmesi ve 282 nolu parselin de terk işlemlerinin yapılması şartıyla konut alanının genişletilmesi yönünde hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

529- Gündemin 17’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında “Mezarlık Alanı” olarak planlı olduğu; söz konusu alanın bir kısmına ibadet (cami) alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

530- Gündemin 18’nci maddesi; Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi 147 ada 2 nolu parselin yürürlükteki imar planında “park alanı” olarak planlanmasına rağmen,  Pütürge Belediyesi’nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince onayladığı parselasyon planında bu alanın imar parseli olarak işlem gördüğü ve Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisinin yapıldığı;  bu nedenle, söz konusu 147 ada 2 nolu parselin doğusunda bulunan 147 ada 1 nolu parselle birlikte "resmi kurum alanı (Emniyet Müdürlüğü), imar planında kaldırılan park alanı içinse 153 ada 2 nolu parsele "park alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

531- Gündemin 19‘uncu maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi ilçesi, Eski Malatya Mahallesi, 1534 nolu toplam 120.450.00 m² yüzölçümlü parselin 11.546.234 m²'lik kısmının ''Bin Günde Bin Eser'' adıyla somut kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için Usta ve Şegirt Kümbeti’nin içinde bulunduğu bölgenin kültürel yapısına uygun projenin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendine göre 25 (yirmibeş) yıllığına Battalgazi Belediyesi'ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

532- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.11.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 17.10.2016

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.10.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

492- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan Göğüs, Nevzat Kızılaslan.

Mazaretli Olanlar: Nevzat Aslan, Ali Kazgan, Durmuş Doğan, Vahap Küçük, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Erdal Üstün.

493- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.09.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

494-

1.Gündemin 2'nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı,

2.Gündemin 3'üncü maddesi;  Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi,

3.Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi,

4.Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi,

5.Gündemin 12'nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu  verilmesi,

6.Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 5370 ada 9 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

7.Gündemin 15'inci maddesi; Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi 175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması,

8.Gündemin 17'nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi,

9.Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 537 ada 6 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

10.Gündemin 26’ncı maddesi; Arapgir ilçesi, Kılıçlı Mahallesi 139 ada 5 nolu parsele Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan "1/5000 ölçekli nazım imar planı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

495- Gündemin 4‘üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi’ne kayıtlı 4309 ada 1 nolu parselin yürürlükteki nazım imar planında akaryakıt ve LPG istasyonu kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, katılanların karar verildi.

496- Gündemin 5'inci maddesi; Konak Mahallesi, 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının, sosyal donatı alanını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

497- Gündemin 7‘nci maddesi; Malatya ili, Beydağı Kentsel Dönüşüm Alanı’nın 3. ve 4. etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda, TOKİ'nin 1. ve 2. etaptan farklı bir proje konsepti uygulaması yönündeki talebi doğrultusunda hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının, kamu yararı amaçlandığından ve şehircilik ilkeleri ile planlama tekniklerine uygun olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

498- Gündemin 8‘inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi, 193 ada 35 nolu parselde maksimum yapı yüksekliği Yençok :25.50, yapı yoğunluğu Emsal: 2.15 ve taban alanı kat sayısı TAKS: 0.40 yapılaşma koşullarına sahip, çekme mesafelerinin kuzey ve doğudan 5 m, batıdan 3 m ve güneyden 6 metre olarak belirlendiği ve mevcut imar haklarının sabit tutulduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

499- Gündemin 9‘uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3189 ada 1 ve 2 nolu parsellerin yapı yoğunluğu sabit kalmak şartıyla (E:1,50) yapılaşma koşullarının blok nizam on bir kat (BL-11)  ve TAKS: 0,20 olarak düzenlenmesi, 3192 ada 1 ve 2 nolu parsellerin yapı yoğunluğu (E:1,50) sabit kalmak şartıyla yapılaşma koşullarının blok nizam  on bir kat (BL-11)  ve TAKS: 0,20 olarak düzenlenmesi ve 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerin tevhid edilerek, yapı yoğunluğu (E:1.20) sabit tutulup, yapılaşma koşullarının blok nizam onbir kat (BL-11), TAKS: 0,25 olarak düzenlenmesi, 941 ada 1 nolu parselin ise plan değişikliği kapsamı dışında tutulması şartıyla  kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

500- Gündemin 11‘inci maddesi; Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında bulunan Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü’ne ait fiber optik kablolara, zaman zaman bazı kurum veya kuruluşlar tarafından, yaptıkları alt yapı çalışmaları sebebiyle zarar verilmekte ve kabloların onarım işleri Emniyet Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri olmadığından, Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemize ait fiber optik kablolarının onarım işleri Büyükşehir Belediyesince yapılmakta olduğu bu işleminde Büyükşehir Belediyesini maddi kayıba uğrattığı ve belediye ekiplerinin vatandaşa farklı iş ve işlemlerde hizmet etmesi gerekirken bu işlerde zaman harcadıkları anlaşıldığı, söz konusu onarım bedelini, zararı veren kurum veya kuruluşa yansıtabilmek için, onarım bedeline esas olmak üzere ekte sunulan Fiber Optik Kablolarının Onarım Bedelleri başlığı altındaki ücret tarifesinin uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

501- Gündemin 14‘üncü maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'ne kayıtlı 4599 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşulunun B-4 (Bitişik Nizam 4 kat) ön bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği TAKS:0,40 olması ve 5 metre çekme mesafesinin kaldırılması şartı ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

502- Gündemin 16‘ncı maddesi; Malatya ili, Beydağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında; hazırlanan söz konusu imar planı değişikliğinin, kamu yararı amaçlandığından, şehircilik ilkeleri ile planlama tekniklerine uygun olduğundan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın uygun görüşüne istinadenkabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

503- Gündemin 18’inci maddesi; Beydağı Mahallesi ile birlikte toplam 8 mahalle sınırından geçen ''Gönültaş Caddesi' isminin “Abuzer Gaffar Helvacı” ismiyle değiştirilmesi talebinin, reddine oybirliğiyle karar verildi.

504- Gündemin 19’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi, 1966 ada, 5 parsel nolu taşınmazın yeni bir uygulama görerek 4896 ada 4nolu parsel oluştuğu, oluşan bu parselde Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 62 m² hisse oluştuğu, ancak 62m² hisse 02.04.1998 tarih ve 1243 sayılı Belediye Encümeni kararı ile Süleyman KAYA’ya 01.05.1998 tarih 529581 sayılı makbuzla 65.000.000,00-TL.(65,00 YTL) tahsil edilerek satışı yapıldığı anlaşıldığından oluşan bu mükerrerliğin giderilerek 62 m²'lik hissenin taşınmaz sahibine devrine oybirliğiyle karar verildi.

505- Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5583 ada 1 nolu, 8.196,22 m² yüzölçümlü parsel, Tecde Mahallesi, 5988 ada 1 nolu, 3.022,11 m² yüzölçümlü parsel, Çilesiz Mahallesi, 5554 ada, 1 nolu 5.945,88 m² yüzölçümlü parsel nolu taşınmazların tamamı ile Uç Mahallesi 2329 ada 1 nolu parselde bulunan 1.862,17 m² Malatya Büyükşehir Belediyesi hissesinin, bir bedel alınmadan sadece pazar alanı olarak kullanılması kaydıyla 25 (Yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt Belediyesi adına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

506- Gündemin 21’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 409 ada 5 nolu 1.239,00 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz ve Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi 4884 ada, 22 nolu 75,46 m² yüzölçümüne sahip taşınmazların ihale iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

507- Gündemin 22‘nci maddesi;  Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 nolu parsel, 4141 ada 1 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

508- Gündemin 23'üncü maddesi;  Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeker Fabrikası'nın kuzeyinde Toprak Mahsulleri Ofisinden başlayarak Askeri Lojmanlar mevkiindeki kavşağa kadar demiryolu hattına paralel olacak şekilde ulaşım ağının devamlılığının sağlanması amacıyla, 25 metrelik yolun imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

509- Gündemin 24'üncü maddesi; 20.01.2015 tarih, 2015/48 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliği’nin 13.maddesinde değişiklik yaplmasına oybirliğiyle karar verildi.

510- Gündemin 27'nci maddesi; Battalgazi İlçesi Yenihamam ve Dabakhane Mahalleleri içerisinde bulunan Halep ve Cezmi Kartay Caddelerinin Turgut Temelli Caddesi ile İyiliksever Sokak arasında kalan kısmında trafiğin akış yönü istikametinde yolun sağ kesimine tek taraflı parkmetre uygulaması işinin, belirlenmiş yıllık kira bedeli içerisinde işletilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

511- Gündemin 28'inci maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Ekli, I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı kadrosunun ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

512- Gündemin 29'uncu maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 3 dereceli mühendis kadrosuna karşılık tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen Hamdullah ÇAĞLAR’a söz konusu kadro unvanı için 1.derecenin 1.kademesi esas alınmak suretiyle ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

513-

1)Gündemin 30.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Ücret Tarifesi,

2)Gündemin 31.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi Turgut Özal Çocuk Parkı içerisindeki işletmelerin Külür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş'ye 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ve bir yıllık kira bedelinin belirlenmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

514-

1)      Gündemin 32.maddesi; Hidayet Mahallesi 1813 ada 5 nolu parsel

2)      Gündemin 33.maddesi; Şifa Mahallesi 161 ada 6 nolu parsel

3)      Gündemin 34.maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 250 ada 2 nolu parsel

4)      Gündemin 35 .maddesi; Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 350 nolu ada

5)      Gündemin 36.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 257 ada 1 nolu parsel

6)      Gündemin 37 .maddesi; Tecde Mahallesi 5567 ada 10 nolu parsel

7)      Gündemin 38 .maddesi;Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7  nolu parsel

8)      Gündemin 39.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 57 ada 51 nolu parse

9)      Gündemin 40.maddesi; İzzetiye Mah. 375 ada 41,43,44,45,46,90,92,93,94,95,282 nolu parseller

10)  Gündemin 41.maddesi; Yaka Mahallesi 215 ada 1 nolu parsel

11)  Gündemin 42.maddesi; İnönü Mahallesi, 3780 ada 3 nolu parsel

12)  Gündemin 43 .maddesi; Yakınca Mahallesi, 139 ada 23 nolu parsel

13)  Gündemin 44.maddesi; Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi 147 ada 1 ve 2 parsellere "resmi kurum alanı", 153 ada 2 nolu parsele ise "park alanı" fonksiyonu verilmesi

14)   Gündemin 45.maddesi; Çarmuzu Mahallesi 814 ada 7, 8 ve 9 nolu numaralı parseller

15)  Gündemin 46.maddesi; Tip Köy Konut Avan Projesi

16)  Gündemin 47.maddesi; Eski Malatya Mahallesi, 1534 nolu parselin 11.546.234 m²'lik kısmının 25 (yirmibeş) yıllığına Battalgazi Belediyesi'ne tahsisi, 

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

515- Komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 17.10.2016 tarihinde, saat 15.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.10.2016 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.09.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

458- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan Göğüs, Durmuş Doğan.

Mazaretli Olanlar: Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Meltem Kavuk, İlhami Mengi, Mehmet Kızıldaş, Nevzat Kızılaslan.

459- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.08.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

460-

1.Gündemin 3’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

2.Gündemin 4'üncü maddesi;   Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi ,

3.Gündemin 5’inci maddesi;  Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi ,

4.Gündemin 6’ncı maddesi;  Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi, 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi ,

5.Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi,

6.Gündemin 9’uncu maddesi;  Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanın Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı ,

7.Gündemin 10'uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi, 193 ada 35 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

8.Gündemin 12’ncı maddesi;  Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mah.3189 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3192 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller, 941 ada 1 nolu parsel, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması ,

9.Gündemin 21'inci maddesi;  Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi ,

10.Gündemin 22'nci maddesi; Alt yapı çalışmaları esnasında yeraltı fiberoptik kablolara verilen zararın tamirat bedeli ücret tarifesinin belirlenmesi,

11.Gündemin 23’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mahallesi 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi,

12.Gündemin 25’inci maddesi;  Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 5370 ada 9 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması ,

13.Gündemin 28'inci maddesi;  Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mh.4599 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşulunun Bitişik Nizam 4 kat,ön bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi ,

14.Gündemin 29’uncu maddesi;  Hekimhan İlçesi Fatih Mah.175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması,

15.Gündemin 31'inci maddesi; Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etapta, ikinci bir cami alanı, ticari ünitelerin oluşturulması ile taşıt yolunun eğime uygun şekilde düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği,

16.Gündemin 32’nci maddesi;  Battalgazi ilçesi, Akpınar Mah.1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

461- Gündemin 8‘inci maddesi;  Mevcut imar planında “Eğitim Alanı” olarak planlı olan Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi, 171 ada 34 numaralı parselin bulunduğu alanda enerji nakil hattının yeraltına alınması ve parsellerin şeklinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

462- Gündemin 11’inci maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4844 ada 10 ve 11 nolu parseller mevcut imar planında Konut Alanı olarak planlanan söz konusu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

463- Gündemin 13’üncü maddesi; 5378 sayılı Kanuna uygun olmayan toplu taşıma araçlarının mağdur olmamaları için M Plaka ile Toplu Taşıma Hakkında Yönetmelik’e “Bu yönetmeliğin 23.maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi 07.07.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihe kadar İşletme İzin belgesi ile taşıt kartına işlenecek taşıt yaşının 19 yaşından büyük olmaması şarttır.’’ İbaresinin Geçici Madde 1 olarak eklenerek uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

464- Gündemin 14’üncü maddesi; J Plakalı Araçlarda Araç Ruhsatında Geçen, Oturan ve Ayakta Duran Yolcu Sayısı Artırım Ücret Tarifesi başlığıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Ücret Tarifesine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin (m) bendine istinaden değişiklik yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

465- Gündemin 15’inci maddesi; Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 21.03.2014 tarihli ve 1/5 sayılı kararı ile “Belediye Hizmetlerinde” kullanılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilen Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi’nde bulunan 2437 nolu parsel ve 115.800 m² yüzölçümlü taşınmazın 65.200 m²’lik kısmı tahsis edilmiş; tahsis edilen alanda 8.607,86 m²’lik kısım ile ilgili Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınan 29.06.2016 tarihli ve 1106 sayılı yazıda, 6498 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanun’un 7. maddesi gereğince “I. derece arkeolojik sit” alanı olarak tescil edildiği anlaşıldığından; bahsi geçen taşınmazın 8.607,86 m²’lik kısmının Malatya Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılmasına, tahsisi kaldırılan kısmın Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

466- Gündemin 16’ncı maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Akçadağ ilçesi, Kozluca Mahallesi, 108 ada, 59 nolu parsel üzerinde bulunan yapının bodrum kat bay-bayan taziye evi; zemin katın sağ tarafının muhtar evi ve çay ocağı olarak kullanımı için 5 (beş)  yıllığına, Kozluca Mahallesi Muhtarlığı’na ücretsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

467- Gündemin 17’nci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt ilçesi, Yeni Mahalle, Yeşil Konak Caddesi, Konak Belediye Çarşısı 3. kat No: 4 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek bedel ile açık teklif usulü ile 5 yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

468- Gündemin 18’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 4308 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan, tapuda büro olarak geçen, Yeşiltepe Galericiler Sitesi J blok 7 nolu bağımsız bölümde bulunan toplamda 467,38 m²'lik arsa ile üzerindeki 200,00 m² yığma dükkân niteliğindeki binanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışının yapılmasına, satış ile ilgili ihale iş ve işlemlerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

469- Gündemin 19’uncu maddesi; Malatya ili Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi 904 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlıdır. Söz konusu parsele Kamu Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

470- Gündemin 20’nci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İdari Tesis Alanı fonksiyonuna ve E=0.20 yapılaşma koşuluna sahip, tapunun Arapgir ilçesi Köseoğlu Mahallesi’ne kayıtlı 664 ada 24 parsel numaralı taşınmazın yapılaşma koşullarının E=1.50 ve Yençok=15.50 m olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

471- Gündemin 24’üncü maddesi; Yürürlükteki imar planında, yapılaşma koşulu Emsal: 1.50, blok nizam 5 kat (BL-5) olan ve konut alanında kalan Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3917 ada 1 nolu parsellerde; yapı yoğunluğu (Emsal:1.50) sabit kalmak şartıyla yapı yüksekliğinin Yençok: 21.50 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

472- Gündemin 26’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi, 2044 ada 4 numaralı parsel mevcut imar planında “Konutaltı Ticaret” olarak planlıdır. Söz konusu alana “Ticaret ve Konut” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

473- Gündemin 27‘nci maddesi; Her yaş grubundaki vatandaşların güvenilir bir ortamda sağlıklı spor yapmaları için yapılması planlanan spor tesisi yatırımlarının önünü açmak için 11.05.2016 tarih ve 2016/257 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile kabul edilen İmar Planı Değişikliklerine İlişkin Ücret Tarifesinde, 5. sırada Plan Fonksiyonu Başlığı altında yer alan “Özel Yurt, Özel Spor Tesisi Alanı” ibaresinden “Özel Spor Tesisi Alanı” ibaresinin çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi

474- Gündemin 30’uncu maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3157, 3158, 3159, 3160, 3161 nolu parseller plansız alanda kalmakta olup, ilgili kurumlardan alınmış imar planına esas kurum görüşleri doğrultusunda bahse konu parsellere Güneş Enerjisi Santrali(GES) kurulması amacıyla "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan "1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı" nın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

475- Gündemin 33’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.06.2016 tarih 355 sayılı kararı ile onaylanan Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi revizyon imar planına 15.06.2016-15.07.2016 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeler imar planına esas kurum görüşleri doğrultusunda yapıldığından ve Yaka Mahallesi revizyon imar planının bu görüşlere uyularak hazırlandığı görüldüğünden itirazların reddine, oybirliğiyle karar verildi.

476- Gündemin 34‘üncü maddesi; Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler üretmek vs. amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Bingöl ili, Karlıova ilçesi ile kardeş kent olunmasına;

       Kardeş Kent olarak kabul edilen Karlıova Belediye Başkanlığı ile işbirliği yaparak Karlıova ilçesine, toplam 700 m² kapalı alana sahip iki katlı Kültür Merkezi yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

477-

1.Gündemin 35’inci maddesi; Beydağı Mah. ile birlikte toplam 8 mahalle sınırından geçen ''Gönültaş Caddesi'' isminin; 26.01.2012 tarihinde vatani görevini yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden ''Abuzer Gaffar Helvacı Sokağı'' ismi ile değiştirilmesi,

2.Gündemin 36’ncı maddesi; Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi, 4896 ada 4 nolu parsel,

3.Gündemin 42’nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 nolu parsel ve 4141 ada 1 nolu parsel,

4.Gündemin 43’üncü maddesi; Şeker Fabrikası'nın kuzeyinde Toprak Mahsulleri Ofisinden başlayarak Askeri Lojmanlar mevkiindeki kavaşağa kadar demir yolu hattına paralel olacak şekilde 25 metrelik yolun imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar Planı değişikliği,

5.Gündemin 45’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 537 ada 6 nolu parsel,

6.Gündemin 46’ncı maddesi; Akçadağ Arapgir İlçesi, Kılıçlı Mahallesi 139 ada 5 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

478-

Gündemin 37’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5583 ada 1 nolu parsel, 5988 ada 1 nolu parsel, Çilesiz Mahallsi 5554 ada 1 nolu parsel ve Uç Mahallesi 2329 ada 1 nolu parseldeki 1.862,17 m²'lik Büyükşehir Belediyesi hissesinin Yeşilyurt Belediyesi adına tahsisi,

Gündemin 38’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 409 ada 5 nolu parsel ve Battalgazi ilçesi, İskender Mahallesi 4884 ada, 3 nolu parselin satışı,

Gündemin 53’üncü maddesi; Ek Parkmetre Uygulamasının işletme hakkının MOTAŞ'a verilmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili detaylı çalışmaların yapılarak sonucu rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe Komisyonu‘na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

479- Gündemin 39’uncu maddesi; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı  “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” için 267.070.705 (ikiyüzaltmışyedimilyonyetmişbinyediyüzbeş) TL'lik krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

480- Gündemin 40’ıncı maddesi; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı “İçmesuyu Depoları Bakım Onarım Yapım İşi” için 3.585.894,13.-(Üçmilyonbeşyüzseksenbeşbinsekizyüzdoksandörtlira onüçkuruş) TL'lik krediye ilişkin  düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

481- Gündemin 41’inci maddesi; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı “MASKİ Yeni Hizmet Binası Büro Mefruşatı Alım İşi” için 1.610.724,54.-(Birmilyonaltıyüzonbinyediyüzyirmidörtlira ellidörtkuruş) TL'lik krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

482- Gündemin 44’üncü maddesi; 2014/268 sayılı Meclis Kararı kabul edilen Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin (Huzur Hakkı ödemeleri ile ilgili) 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki teklifin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe ile Hukuk İhtisas Komisyonları‘na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

483- Gündemin 47’inci maddesi; Malatya Kent Merkezi'nde yapımı planlanan ve yürürlükteki imar planında tescilli yapılar ve tarihi koruma alanı üzerinden geçen teleferik teleferik hattının imar planına işlenmesi hususu, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.08.2016 tarih ve 2999 tarihli kararı ile uygun görüldüğünden, teleferik hattının tamamının imar planına işlenmesinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı yasa gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

484- Gündemin 48’inci maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nce, deprem riskine karşı tedbir alınması gereken çarpık ve sağlıksız yapılaşmaların bulunduğu teknik altyapı ve donatı alanları yönünden yetersiz olduğu görülen Taştepe ve Hanımın Çiftliği Mahalleleri idari sınırları içerisinde, tapunun Hidayet Mahallesi 1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475, 1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482 nolu adalardaki tüm parselleri, 1483 ada 1 ve 2 nolu parselleri, 1484 ada 1 nolu parseli, Hanımın Çiftliği Mahallesi 485,1480,1481,1482,1638,2130 nolu parselleri, 112 ada 1,2,3,4,5,6,7 parselleri, 113 ada 4 parseli, 119 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parselleri,114,118,121,122,123,124,5485,5486,5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495 adalardaki tüm parsellerini kapsayan, sınır krokisi ve koordinat listesi ekte olan alanda; depreme dayanıklı ve sağlıklı koşullarda yaşanabilir yapılar inşa etmek, halkın kullanımına sunulacak kentsel donatı alanları oluşturmak, bölgede dönüşümü tetikleyecek bir model oluşturmak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve bu yönde karar alınmak üzere Bakanlar Kurulu’na teklif edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Belediyemizce talepte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

485- Gündemin 49’uncu maddesi; 4-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Vakfınca düzenlenecek olan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Organizasyonu Projesine ekli protokol çerçevesinde ortak olunmasına, oybirliğiyle karar verildi.

486- Gündemin 50'inci maddesi; Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Esenlik Ltd. Şti.’nin sermaye artırımı neticesinde, Esenlik Ltd. Şti. Genel Kurulu‘nun belirlediği sermaye artırım miktarı olan 5.000.000,00.-TL'nin Büyükşehir Belediye bütçesinden ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

487- Gündemin 51'inci maddesi; Esenlik Ltd. Şti.tarafından farklı yatırım alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 40.000.000,00 (kırkmilyon) TL.nakit banka kredisinin, ilgili mevzuatta belirlenen yasal koşullar çerçevesinde kullanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

488- Gündemin 52'nci maddesi; Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde halihazırda Telekomünikasyon hizmeti verilen  yer, yapılmakta olan Çok Amaçlı Sosyal Tesis alanı içerisinde kaldığından, Kurşunlu Mahallesinde 137 ada 20 taşınmaz üzerinde (aynı yerde) yapılmakta olan Çok Amaçlı Sosyal Tesis-Hizmet Binası içerisinde zemin katta Telekomünikasyon sistemlerinin kurulabileceği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nca gösterilecek) bir bölümün 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h maddesine göre Türk Telekomünikasyon A.Ş adına 25 (yirmibeş) yıllığına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

489- Gündemin 54'üncü maddesi; Hem şehir trafiğini rahatlatmak hem de sosyal bir faaliyet olan bayramlaşma ve mezarlık ziyareti sürecinde halkın daha rahat ve hoşnut bir şekilde hareket etmesini sağlamak üzere vatandaşların Kurban Bayramının 1. günü (12.09.2016 tarihinde) gün boyu Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz (Özel Halk Otobüsleri hariç) yararlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

490- Gündemin 2’nci maddesi; Darende ilçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parselin imar planı değişikliği paftası üzerinde belirtilen kısmına Turizm-Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

491- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 12.10.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 08.09.2016MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.08.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

434- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında;  Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Günnur Tabel, Hurşit Kuşcu, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Durmuş Doğan.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan,Hilal Acı,Necmettin Özcan,Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu,Mehmet Polat, Kadir Yoldaş, Erdal Üstün,Mehmet Kızıldaş,Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan.

435- Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.08.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

436- Gündemin 2. maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

437- Gündemin 3. maddesi;  Yeşilyurt Belediyesi, Çilesiz Mahallesi, 277 ada 137 nolu 250,00 m² yüzölçümüne sahip parselin bulunduğu alanda 2009 yılında Malatya Belediyesi tarafından yapılan imar uygulaması çalışmasında düzenleme sınırı içerisinde kalmasına rağmen sehven unutularak düzenlemeye tabi tutulmadığı ve aynı parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaöğretim tesis alanında kaldığı anlaşıldığından, söz konusu parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi açısından, ilgili parselin imar uygulaması esnasında bulunduğu bölgedeki komşu parsellerde uygulanan 0,3862297 oranındaki DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesintisinin uygulanmasından sonra kalan 153,44m² parsele eşdeğer Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5672 ada 1 nolu toplam yüzölçümü 3169,00 m² olan taşınmazdaki mülkiyeti Belediyemize ait olan 1155,00 m²'lik hissenin 153,44m²’sinin bahsi geçen parselle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre takasına oybirliğiyle karar verildi.

438- Gündemin 4. maddesi; Yeni Nikah Sarayı’nda yer alan 01(Z-02), 02(Z-03), 03(Z-04), 04(Z-05), 05(Z-71), 06(Z-72), 07(Z-73), 08(Z-74) ve 09(Z-13) nolu bağımsız bölümlerin dışında kalan bağımsız bölümlerin KDV hariç 50.000 TL ile Esenlik Ltd. Şti.’ye kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

439- Gündemin 5. maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip olan tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'ne kayıtlı 1343 ada 1 nolu parsele "Özel Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

440- Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tohma Mahallesi’nde ilave imar planı yapılmasına ilişkin Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 05.04.2016 tarih ve 65 sayılı kararına istinaden; daha önce mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nce onaylanan iskân amaçlı imar planının yetersiz kaldığı ve tamamen dolmuş olan mahallede yeni yerleşim alanı için, Tohma Mahallesi 147 ada 2 nolu ve 148 ada 7 nolu parsellerin bir kısmında imar palnı çalışmalarına başlanılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

441- Gündemin 7. maddesi; Malatya ili Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 125 ada 47 nolu parsel mevcut imar planında Ayrık Nizam 2 kat (A-2), Taks=0.30, Kaks=0.60 yapılaşma koşuluna sahip, Konut Alanı olarak planlanmış olup,söz konusu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile İlkokul Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

442- Gündemin 8. maddesi; Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1,50 Yençok: Serbest Konut Alanında kalan tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ne kayıtlı 521 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazların aralarındaki ada ayrım çizgisinin kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

443- Gündemin 9. maddesi; tapunun Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesine kayıtlı 5883 ada 2, 3 numaralı parsellerin cephe yönünün cephe yön işareti ile belirlenmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

444- Gündemin 10. maddesi; Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi plansız alanda kalan 127 ada 1 nolu parsele "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; Belediye Hizmet Alanı, Mezbaha ve Hayvan Pazarı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

445- Gündemin 11. maddesi; Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam- 5 kat yapılaşma koşuluna sahip konut alanında kalan, tapunun Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 1103 ada 4 nolu parselin yapılaşma koşullarının E=1,75 - TAKS=0,25 ve Yençok=30,50; ön bahçe mesafesinin 10 metre, arka ve yan bahçe mesafelerinin ise 8 metre olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

446- Gündemin 12. maddesi; Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0,60 yapılaşma koşuluna sahip konut alanında kalan tapunun Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 217 ada 11 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Yurt Alanı", yapılaşma koşullarının E=0,60-Yençok=6,50 olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

447- Gündemin 13. maddesi yürürlükteki imar planında, yapılaşma koşulu Emsal: 1.50, blok nizam 5 kat (BL-5) olan ve konut alanında kalan Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4140 ada 3 nolu parselde; yapı yoğunluğu (Emsal:1.50) sabit kalmak şartıyla yapı yüksekliğinin Yençok: 30.50 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

448- Gündemin 14. maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 01.07.2016 tarihli ve 156 sayılı kararı ile kapsamındaki Yeşilyurt ilçesi görev ve yetki sahasında çatı eğimlerinin %33’ün üzerine çıkarılmasına yönelik değişikliğin, oybirliğiyle karar verildi.

449- Gündemin 15. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5610 ada 8 nolu parselin bir kısmında "Trafo Yeri" ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

450- Gündemin 16. maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı fonksiyonuna ve Blok nizam E=2.20 Yençok=24.50 yapılaşma koşullarına sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesine kayıtlı 3792 ada 4 nolu parselin parsel cephe yön işaretinin doğusundaki 15 metrelik imar yolundan verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

451- Gündemin 17. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5647 ada 3 ve 4 nolu parseller mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı” fonksiyonuna sahip olup, parseller arasındaki ada ayrım çizgisinin kaldırılarak parsellerin tevhit edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

452- Gündemin 18. maddesi; Hekimkan ilçesi Yeşilkale Mahallesi 456 nolu parsel plansız alanda kalmaktadır. Söz konusu parsele Enerji Depolama Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

453- Gündemin 19. Maddesi; Karagöz Mahallesi, 5873 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parselleri mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı” fonksiyonuna sahip olup, “Lise” fonksiyonu olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

454- Gündemin 20.  Maddesi; 2016/257 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen İmar Planı Değişikliklerine İlişkin Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki teklifin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları‘na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

455- 

1- Gündemin 21’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 4599 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşulunun bitişik nizam 4 kat,ön bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi,

2- Gündemin 22’nci maddesi; Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi 175 ada 73 nolu parsele Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi ve güneyinde 10 metrelik imar yolu planlanması,

3-Gündemin 23’üncü maddesi;Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 3157,3158,3159,3160, 3161 nolu parsellere Güneş Enerjisi Santrali kurulması amacıyla hazırlatılan imar planı,

4- Gündemin 24’üncü maddesi;Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etapta, ikinci bir cami alanı, ticari ünitelerin oluşturulması ile taşıt yolunun eğime uygun şekilde düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği,

5- Gündemin 25’inci maddesi;Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 1321 ada 15,16 nolu parsellerin Konut+Ticaret Alanı fonksiyonundan "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesi,

6- Gündemin 26’ncı maddesi;2016/355 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesirevizyon imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

456- Gündemin 27. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 3428 ada 1 nolu ve toplam 2080.00 m²‘lik parselin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne isabet eden 277/336 m² hissenin ve mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 3428 ada 2 nolu ve toplam 2484.00 m²‘lik yüzölçümlü parselin park yapılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesine göre Yeşilyurt Belediye Başkanlığı adına, 25 (yirmibeş) yıllığına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

457- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.09.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 16.08.2016MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.08.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

402- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Recep Gülbey.

Mazaretli Olanlar: Hacı Uğur Polat, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Hurşit Kuşcu.

403- Gündemin 1. maddesi alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.07.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

404- Gündemin 2. maddesi; Malatya ili, Darende ilçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurmak amacıyla söz konusu alana "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

405- Gündemin 3. maddesi;  Gözene Mahallesi 36 nolu parsele Güneş Enerjisi Santrali kurmak amacıyla söz konusu alana "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

406- Gündemin 4. maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi 113 ada 17 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaza "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

407- Gündemin 5. maddesi; Darende ilçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek için 17/06/2009 tarih ve EÜ/2132-1/1494 EPDK Lisans Nolu Çukurkaya Regülatörü ve HES projesinin yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

408-

1-Gündemin 6’ncı maddesi, Darende ilçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parsel,

2-Gündemin 7’nci maddesi, Battalgazi ilçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı,

3-Gündemin 8’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi,

4-Gündemin 9’uncu maddesi, Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi,

5-Gündemin 10’uncu maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi,

6-Gündemin 11’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3,12,13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi,

7-Gündemin 12’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi 171 ada 34 numaralı parselde nazım imar planı değişikliği yapılması,

8-Gündemin 13’üncü maddesi, Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanın revizyon nazım imar planı ve revizyon uygulama imar planı,

9-Gündemin 16’ncı maddesi, Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 193 ada 35 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

10-Gündemin 19’uncu maddesi, Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesi,

13-Gündemin 20’nci maddesi,Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4844 ada 10 ve 11 nolu parsellere Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesi,

14-Gündemin 22’nci maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3189 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3192 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller, 941 ada 1 nolu parsel, 3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

409- Gündemin 14. maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nce; deprem riskine karşı tedbir alınması gereken, çarpık ve sağlıksız yapılaşmaların bulunduğu, teknik altyapı ve donatı alanları yönünden yetersiz olduğu görülen Akçadağ ilçe merkezinde kısmen Doğu, Başpınar ve Kültür Mahalleleri’ni kapsayan yaklaşık 52 hektarlık alanda, depreme dayanıklı ve sağlıklı koşullarda yaşanabilir yapılar inşa etmek, halkın kullanımına sunulacak kentsel donatı alanları oluşturmak, bölgede dönüşümü tetikleyecek bir model oluşturmak amacı ile yaklaşık 52 hektarlık alanda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve bu yönde karar alınmak üzere Bakanlar Kurulu’na teklif edilmesi için, konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

410- Gündemin 15. maddesi; Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 1,4 ve 7 nolu parseller ve 1381 ada 2, 3,4,10,13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgede kavşak düzenlemesi yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

411- Gündemin 17. maddesi; Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 2 ada 20 nolu parsel mevcut imar planında Ayrık Nizam 2 kata (A-2) müsaadeli konut alanı olarak planlanan söz konusu parsele Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile İdari Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

412- Gündemin 18. maddesi; Malatya ili Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 15 ada 4 nolu parsel mevcut imar planında Hayvan Pazarı olarak planlandığı, söz konusu parsele Pazar Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Belediye Hizmet Alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmına Belediye Hizmet Alanı (Garaj-Kademe) bir kısmına ise Belediye Hizmet Alanı (Semt Pazarı) fonksiyonu verilmesi şeklinde yeniden düzenlenerek onaylanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

413- Gündemin 21. maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Eskimalatya, Karahan Mahallesi, Halil İbrahim Erdal Sokağı üzerinde bulunan yaklaşık 10 hektarlık alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

414- Gündemin 23. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 108 ada 3 nolu parselin yoğunluğu sabit tutularak yapılaşma koşullarına TAKS=0.35 eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

415- Gündemin 24. maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 17.05.2016 tarih 294 sayılı kararı ile onaylanan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 17.05.2016 tarih 296 ve 297 sayılı kararları ile onaylanan Bostanbaşı Mahallesi 2. ve 3. Etap uygulama imar planlarına 20.05.2016-19.06.2016 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazların reddine, oyçokluğuyla karar verildi.

416- Gündemin 25. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.04.2016 tarih ve 237 sayılı kararı ile onaylanan Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, 20.05.2016-19.06.2016 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı süreci içerisinde revizyon imar planlarına yönelik yapılan itirazların reddine, oyçokluğuyla karar verildi.

417- Gündemin 26. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 992 ada 108 nolu ve 111,67 m² alana sahip ve Çöşnük Mahallesi, 992 ada 109 nolu 104,32 m² alana sahip taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına; ihale iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nce yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

418- Gündemin 27. maddesi; Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Yeşilyurt ilçesi; Çilesiz Mahallesi, 277 ada 137 nolu parsel ve Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5672 ada 1 nolu parselin takası ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na da havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

419- Gündemin 28. maddesi; Yürürlükteki imar planında Emsal:1.50, Yençok:19.00 m yapılaşma koşullarına sahip, tapunun Battalgazi ilçesi, Sancaktar Mahallesi 3197 ada 1 parsel numaralı taşınmazın; yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile blok nizam 7 kat olarak planlanmasını ve adanın güneybatı kenarında 10 m yapı yaklaşma mesafesi verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

420- Gündemin 29. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3996 ada 17 nolu parselin kuzeydoğu yönünde bulunan 9.5 metrelik imar yolunun 12 metre olarak düzenlenmesi ve güneydoğu yönünde 12 metre genişliğinde imar yolu planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

421- Gündemin 30. maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Ekli, I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadronun ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

422- Gündemin 31’inci maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı Yeşilyurt ilçesi Çayırköy ve Seyituşağı; Battalgazi ilçesi Gülümuşağı; Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi içmesuyu işleri için 1.890.272,37.- TL'lik krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

423-  Gündemin 32’nci maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı “Malatya Kuzey ve Güney ilçelerinde Tel Çit Montajı ve Demontajı, Demir Kapı Yapımı, Boya ve Tadilat işleri” için 1.550.920,00TL'lik krediye ilişkin  düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

424- Gündemin 33’üncü maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı “Darende ilçesi Kerimli, Başdirek; Doğanşehir ilçesi Küçüklü Mahalleleri içmesuyu; Akçadağ ilçesi Kömekavak ve Yaylımlı Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım işleri” için 1.804.105,00.- TL'lik krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

425- Gündemin 34’üncü maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı “MASKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi (Ek kredi kullanımı)” için 5.900.000,00.-TL'lik krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

426- Gündemin 35. maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İLBANK A.Ş.’den "Malatya Muhtelif Caddeler Yağmursuyu ve Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı Yapımı işi" için 4.126.761,52.-TL tutarındaki krediye ilişkin düzenlenen, kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için 2560 sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince görüşülerek İLBANK A.Ş ile yapılacak olan protokolde garantör olarak imza atmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

427-

1- Gündemin 36. maddesi; 2016/194 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen M Plaka ile Toplu Taşıma Hakkında Yönetmeliği’ne geçici madde eklenmesi,

2- Gündemin 37. maddesi; Yolcu kapasitesi artırım bedeli ücret tarifesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun‘un 15. maddesi gereğince Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları‘na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

428-

1- Gündemin 38. maddesi; Nikah Sarayı içerisinde bulunan 1 adet büyük salon ile 2 adet küçük salonun Esenlik İmar İnşaat ve Limited Şirketi’ne kiraya verilmesi,

2- Gündemin 39. maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 2437 nolu parselin 8.607,86 m²’lik kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisi,

3- Gündemin 40. maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait Akçadağ ilçesi, Kozluca Mah. 108 ada, 59 nolu parsel üzerinde bulunan yapının giriş kat ve çekme kat taziye evleri, giriş kat sağ taraf muhtar evi ve çay ocağı olarak kullanmak üzere Kozluca Mahallesi Muhtarlığı’na tahsisi,

4- Gündemin 41. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt ilçesi Konak Belediye Çarşısı 3. kat No: 4 ve 5 nolu bağımsız bölümlerinin kiraya verilmesi,

5- Gündemin 42. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 4308 ada 5 nolu parsel üzerindeki Yeşiltepe Galericiler Sitesi içerisindeki J blok zemin 7 nolu bağımsız bölümün satışı,

6- Gündemin 52. maddesi; Alt yapı çalışmaları esnasında yeraltı fiberoptik kablolara verilen zararın tamirat bedeli ücret tarifesinin belirlenmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

429-

1)      Gündemin 43.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 1343 ada 1 nolu parsel,

2)      Gündemin 44.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tohma Mahallesi’nde ilave imar planı yapılması,

3)      Gündemin 45.maddesi; Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi 904 ada 1 nolu parsel,

4)      Gündemin 46.maddesi; Arapgir ilçesi Köseoğlu Mahallesi 664 ada 24 nolu parsel,

5)      Gündemin 47.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 665 nolu parsel,

6)      Gündemin 48.maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 125 ada 47 nolu parsel,

7)      Gündemin 49.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 521 ada 1 ve 3 nolu parsel,

8)      Gündemin 54.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi 5883 ada 2, 3 nolu parsel,

9)      Gündemin 55.maddesi; Arapgir ilçesi Çobanlı Mahallesi 127 ada 1 nolu parsel,

10)  Gündemin 56.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 1103 ada 4 nolu parsel,

11)  Gündemin 57.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 217 ada 11 nolu parsel,

12)  Gündemin 58.maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 4140 ada 3 nolu parsel,

13)  Gündemin 59.maddesi;Yeşilyurt Belediyesi görev ve yetki sahasında çatı eğimlerinin %33’ün üzerine çıkarılması,

14)  Gündemin 60.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Cihadiye Mah. 279 ada 5 nolu parsele Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesi,

15)  Gündemin 61.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’ne kayıtlı 5610 ada 8 nolu parsel,

16)  Gündemin 62.maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3917 ada 1 nolu parsel,

17)  Gündemin 63.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 3792 ada 4 nolu parsel,

18)  Gündemin 64.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5647 ada 3 ve 4 nolu parsel,

19)  Gündemin 65.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 5370 ada 9 nolu parsel,

20)  Gündemin 66.maddesi; Hekimkan ilçesi Yeşilkale Mahallesi 456 nolu parsel,

21)  Gündemin 67.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karagöz Mahallesi, 5873 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller,

22)  Gündemin 68.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi, 2044 ada 4 nolu parsel, 

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

430- Gündemin 50. maddesi; FETÖ olarak anılan terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesidarbe girişimi sırasında Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı’na baskın yapan darbeci generallerden Semih Terzi’yi alnından vurarak öldürmek suretiyle darbenin püskürtülmesinde önemli rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı’nın koruma Astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir anısına “Büyükşehir Belediye Konferans Salonu” isminin; “Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu” olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

431- Gündemin 51. maddesi; Türkiye'yi iç savaşa sürükleyip işgale hazır hale getirmek üzere, 15 Temmuz 2016 tarihinde terör örgütünün darbe girişimi karşısında ortak kaygısı Türkiye olan bütün vatandaşlarımızın birlikte karşı koyması, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bu menfur silahlı darbe girişimine canlarını siper ederek şehit düşen güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımızın kahramanlık destanları yazdığı meydanlardan biri olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan ve Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde kalan Malatya Valiliği önü ve burayla bütünlük sağlayan İnönü Kapalı Çarşısının üstünü içine alan "Hükümet Meydanı" isminin, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren milletimizin bu şanlı direnişine ithafen "15 Temmuz Millet Meydanı" olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

432- Gündemin 53. maddesi; Başkanlık Makamının 15.06.2016 tarih ve 102456 sayılı yazısı ile Belediyemizin hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için;

-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ''Kontrol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'' oluşturulmasına,

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ''Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'' oluşturulmasına;

-Ayrıca bazı birimlerin isim benzerliği, karışıklığa sebebiyet verdiğinden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ruhsat Eğitim Şube Müdürlüğü isminin ''Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğü'' olarak değiştirilmesine,

-Oluşturulan birimler ile isim değişikliği yapılan birimlerin güncellemeleri yapılarak son şekli verilen Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının kabulüne;

Oybirliğiyle karar verildi.

433- Komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.08.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 10.08.2016


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.07.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

381- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hilal Acı.

Mazaretli Olanlar: Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Nevzat Öztürk,Kadir Yoldaş.

382-Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.07.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

383-Gündemin 2. maddesi; 16.02.2016 tarih ve 86 sayılı ile 12.03.2016 tarih ve 119 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararlarıyla işletmesi MOTAŞ’a verilen ve araç park güzergâhları belirlenerek uygulanan parkmetre işinin, sözleşme esnasında kurumlar tarafından herhangi bir talep olmaması sebebiyle kurumların parkmetre ücretlerinden, ne şekilde faydalanacakları hususu sözleşmede bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna istinaden yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda, Şirketin büyük hissedarı olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi hizmet araçları; Büyükşehir Meclis üyeleri araçları ile Kurum ve Kuruluşların bildireceği plakalar doğrultusunda; Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi bünyesindeki 10 (On) ar adet, diğer İlçe Belediyeleri ile Genel Bütçeye dâhil idarelere ait 1 er adet araç için abonmanlık uygulamasının (MOTAŞ’a plakalarını bildirdikleri takdirde)2 saate (iki saati aştığı takdirde, sadece aşan kısmı ücrete tabi olacaktır) ve gün içerisinde 2’den çok parklarda toplam 5 saate (ücretsiz yararlanma beş saati aştığı takdirde, sadece aşan kısmı ücrete tabi olacaktır) kadar yapılacak parklardan ücretsiz faydalanmalarının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

384-Gündemin 3. maddesi; Dernek Mahallesi 5100, 5104, 5105, 5106, 5107 ve 5098 nolu adanın bulunduğu 40 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

385-Gündemin 4. maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesi125 ada 47 nolu parselin ve 958 ada 1 nolu parselinbir kısmının yürürlükteki nazım imar planında Konut Alanı kullanım fonksiyonunun "Sağlık Alanı" olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve Darende Belediye Meclisi’nin 07.06.2016 tarih 72 sayılı kararı ile plan onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, sosyal donatı alanını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

386-Gündemin 5. maddesi; İlimizin muhtelif yerlerine yerleştirilmiş olan 15 adet Reklam Megalight’larının her biri için 1 haftalık (7gün) kira bedelinin KDV hariç 180 TL; Reklam Megalight’larına asılacak reklam afişlerinin baskı ve asım işini Belediyemiz aracılığıyla yaptırmak isteyenlere; 1 adet Megalight için baskı ücretinin KDV hariç 70 TL ve asım ücretinin ise KDV hariç 20 TL olarak, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden, 2016 yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Ücret Tarifesine eklenerek uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

387-Gündemin 6. maddesi; Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi, 161 ada 6 nolu parsele "Sağlık Alanı"  fonksiyonu verilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin, imar planında sosyal donatı ihtiyacının giderilmesine yönelik olduğu, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olduğu sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

388-Gündemin 7. maddesi; Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi 3189 ada 5 nolu parsel, 3192 ada 7 nolu parsel ve 3195 ada 1 nolu parsellerde emsal sabit tutularak, söz konusu taşınmazların kat yüksekliklerinin artırılmasını içeren yukarıda mezkur 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin bölge bütününde eşit yapılaşma koşullarının sağlanmasına yönelik olduğu gerekçesiyle kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

389-Gündemin 8. maddesi; "Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmış olan Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 141 ada 28 nolu parsele "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi ve yürürlükteki imar planında "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmış olan Karşıyaka Mahallesi 141 ada 29 nolu parsele "Kültürel Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

390-Gündemin 9. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesine kayıtlı 5556 ada 2 nolu parsel içerisinde trafo yeri ayrılmasını (50 m2) içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

391-Gündemin 10. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesine kayıtlı 60 ada 27 nolu parsel üzerinden trafo tesisinin kaldırılarak 271 ada 1 parsel ile 12 ada 8 parsel arasında kalan park alanının bir kısmına taşınmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 08.04.2016 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

392-Gündemin 11. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'ne kayıtlı 690 ada 670 nolu parselin ada ayrım çizgisinde değişiklik yapılarak 4 kata müsaadeli yapılaşma koşulunun sağlanmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 03.05.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, (oyçokluğuyla karar verildi. 

393-Gündemin 12. maddesi; Battalgazi ilçesi, Sancaktar Mahallesi 3199 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde; yapı yoğunluğu (Emsal :1.50) sabit kalmak şartı ile yapı yüksekliğinin Yençok: 21.50 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatılan, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, yapı yoğunluğunu arttırmayacak, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğundan teklifin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

394-Gündemin 13. maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.04.2016 tarih ve 235 sayılı kararında “1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğindeki tanımlı fonksiyonlardan  ticaret-turizm-konut alanının yapılaşma koşullarının E:1.20 TAKS:0.20 Yençok:Serbest olarak, gelişme konut alanı fonksiyonunun yapılaşma koşullarının E:1.20 TAKS:0.40 Yençok:Serbest olarak düzenlenmesini içeren, Battalgazi Belediyesi Meclisinin 02.03.2016 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin"... ifadesinde bahse konu fonksiyonların TAKS değerleri sehven yazılmıştır. Söz konusu kararın ...“1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğindeki tanımlı fonksiyonlardan  ticaret-turizm-konut alanının yapılaşma koşullarının E:1.20 TAKS:0.40Yençok:Serbest olarak, gelişme konut alanı fonksiyonunun yapılaşma koşullarının E:1.20 TAKS:0.20Yençok:Serbest olarak düzenlenmesini içeren, Battalgazi Belediyesi Meclisinin 02.03.2016 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin” olarak değiştirilmesini içeren konunun kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

395-Gündemin 14. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi sınırları içerisinde Kuzey Çevre Yolunun geçtiği kısma ilişkin hazırlanan imar planının Kuzey Çevre Yolu Projesinin uygulanmasını sağlamaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

396-Gündemin 15. maddesi; Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin almış olduğu 16.02.2016 tarih ve 86 sayılı kararı ile 12.03.2016 tarih ve 119 sayılı kararıyla ilimizin bazı bölgelerinde uygulaması yapılan parkmetre işletmesi işi MOTAŞ'a yıllık 2016 yılı için KDV hariç 270.058,67.-TL (12.03.2015 tarih ve 119 sayılı meclis kararıyla verilen bölgelerin 2016 yılı için hesaplanan kira bedeli 253.392,00.-TL, 16.02.2016 tarih ve 86 sayılı meclis kararıyla verilen bölgelerin 2016 yılı için hesaplanan kira bedeli 16.666,67.-TL) kira bedeliyle verilmiş, ancak vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir hizmet vermek açısından personel arttırılması, bunun yanında askeri ücretlerde uygulanan ücretlerin artışı vesilesiyle personel giderlerinin artması ve parkmetre işi için kullanılan cihazların ve yazılımların geliştirilerek uygulanmasındaki artan maliyetler sebebiyle MOTAŞ'ın parkmetre işletme maliyetlerinin arttığı gözlenmiş bu doğrultuda yıllık kirasının KDV hariç 180.000,00.-TL (yüzseksenbinTL) olarak belirlenmesine 2016 yılı için kira bedelinin kıst döneme göre belirlenmesine ve kira artışının 2016 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak yeniden düzenlenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

397-Gündemin 16. maddesi; Battalgazi ilçesi Eskimalatya-Alacakapı Mahallesi'nde bulunan 805 ve 806 nolu parsellerde Sağlık Tesisi kurulması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve yaklaşık 11 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, sağlık tesis ihtiyacını karşılamaya yönelik olması ve kamu yararı amaçlanması sebebi ve şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da  uygun olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

398-Gündemin 17. maddesi; Belediyemiz iştiraki ve %96,43282443 oranında hissedarı olduğumuz MOTAŞ’ın sermaye artırımı neticesinde, MOTAŞ Genel Kurulu‘nun belirlediği sermaye artırım miktarı olan 5.000.000,00.-TL'nin Belediyemiz bütçesinden ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

399-Gündemin 18. maddesi; Gündemin 18. maddesi; Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi 3197 nolu adada imar planı değişikliği yapılması, Gündemin 19. maddesi; Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 3996 ada 17 nolu parselin kuzeydoğu yönünde bulunan 9.5 metrelik imar yolunun 12 metre olarak planlanması,İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

400-Gündemin 19. maddesi; Battalgazi ilçesinde bulunan Derme Kanalı'nın güzergah değişikliği ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi ile DSİ Bölge Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

401-Gündemin 20. maddesi; Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Ağustos ayı toplantısının 10.08.2016 tarihinde, saat 14:00' de yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18.07.2016

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.07.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

361- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan’ın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hasan Göğüs, Hacı Uğur Polat, Mehmet Boyraz, Mehmet Reşat Güzel, Hüseyin Akkaya.

362- Gündemin 1. maddesi alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.06.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

363-

1.Gündemin 2'nci maddesi; Darende ilçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller,

2.Gündemin 3'üncü maddesi;  Yeşilyurt ilçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel,

3.Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi113 ada 17 nolu parsel,

4.Gündemin 5’inci maddesi; Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

5.Gündemin 6’ncı maddesi; Darende ilçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parsel,

6.Gündemin 7’nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı,

7.Gündemin 8'inci maddesi; Parkmetre uygulaması,

8.Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya-Alacakapı Mahallesi 805 ve 806 nolu parsellerde Sağlık Tesisi kurulması amacıyla imar planı değişikliği,

9.Gündemin 15'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin kullanım fonksiyonunun "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi,

10.Gündemin 16’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin kullanım fonksiyonunun bir kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak değiştirilmesi,

11.Gündemin 17'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi, 2561 ve 2564 nolu parsellere “Spor Alanı” fonksiyonu verilmesi,

12.Gündemin 18'inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 5100, 5104, 5105, 5106, 5107 ve 5098 nolu adaların bulunduğu 40 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması,

13.Gündemin 19’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5605 ada 3, 12, 13 nolu parsellere ticaret-konut fonksiyonu verilmesi,

14.Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Samanköy Mahallesi, 171 ada 34 numaralı parselde nazım imar planı değişikliği yapılması,

15.Gündemin 23'üncü maddesi; Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanın revizyon nazım imar planı ve revizyon uygulama imar planı,

16.Gündemin 24’üncü maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesi’ne kayıtlı 125 ada 47 nolu parselin kullanım fonksiyonunun  "Sağlık Alanı" olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri,

17.Gündemin 25'inci maddesi; Akçadağ ilçe merkezinde kısmen Doğu, Başpınar ve Kültür Mahallelerini kapsayan yaklaşık 52 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve bu yönde karar alınmak üzere Bakanlar kuruluna teklif edilmesi,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

364- Gündemin 10‘uncu maddesi;  Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki 1. aranın ismi olmadığından, bahsi geçen alanda ikamet eden vatandaşların adrese dayalı problemler yaşamamaları ve Ulusal Adres Veri Tabanındaki adres ve numaralandırma bilgilerinin doğru olarak tespit edilebilmesi için bahsi geçen sokağa 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (g) bendine istinaden “Süleymanağa Sokak” isminin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

365- Gündemin 11. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Konak Mahallesi 3764 nolu parsel üzerinde bulunan Horata Mesire Alanı olarak adlandırılan yerin kira süresi dolduğundan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64.maddesine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın kiraya verilemeyeceğinden, kira süresinin uzatılması yönündeki talep ve teklifin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

366- Gündemin 12. maddesi; AYKOME Üst Kurul toplantısında görüşülerek kabul edilen Zemin Tahrip Bedellerinin belirlendiği Zemin Tahrip Ücret Cetveli ile AYKOME Üyesi Kurumlar İçin Zemin Tahrip Ücret Cetveli’nde gerekli değişiklikler yapılarak ve son şekli verilerek hazırlanmış olan ücret tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

367- Gündemin 13. maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nin 16.01.2015 tarih ve 2015/25 sayılı Meclis kararı ile uygulanmaya başlayan Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddenin B bendinde değişiklik yapılmasın oybirliğiyle karar verildi.

368- Gündemin 14. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi, 5637 ada 5 numaralı parsele “Ticaret-Konut Alanı” fonksiyonu verilmesi amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, plan bütünlüğünün ve sürekliliğinin bozulacağı gerekçesiyle teklifin reddine,  oybirliğiyle karar verildi.

369- Gündemin 21. maddesi; Şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde; halkın Pazar yeri ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebiyle; Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi 40 ada 7 nolu parselin 2047 m2’lik kısmına "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri)" fonksiyonu verilmesi yönündeki teklifin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

370- Gündemin 22. maddesi; Bölgedeki cami alanı ihtiyacını gidermek için Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi, 107 ada 16 numaralı parsele “İbadet Alanı” fonksiyonu verilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

371- Gündemin 26. maddesi; Toplu Taşıma Araçları Ücret Tarifesi ile Minibüs Hatları Ücret Tarifesi’nde gerekli değişiklikler yapılarak son şekli verilen ücret tarifelerinin kabulüne ve tarifenin 31.07.2016 tarihinde geçerli sayılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

372- Gündemin 27. maddesi; Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminali arkasında yer alan, 12.03.2015 tarih ve 122 sayılı meclis kararıyla 31.12.2024 tarihine kadar MOTAŞ A.Ş.’ye kiraya verilen Trambüs Bakım Atölyesinin çatısına, taraflar arasında yapılan sözleşme sonrasında kurulan Güneş Enerji Santralinde elde edilen enerjinin Trambüs Hattında kullanılması ve doğabilecek olası aksaklıkların ivedi şekilde giderilmesi sebebiyle, bahsi geçen Güneş Enerji Santralinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, bir bedel alınmadan, 31.12.2024 tarihine kadar MOTAŞ’a tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

373- Gündemin 28. maddesi MOTAŞ tarafından, Yapraklı ve Kuyuönü depoları mevkiinde 2 adet hidroelektrik santralinin yapımı işi için, İller Bankası A.Ş.den kullanacağı ve İLBANK A.Ş.'nin Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklarından temin ettiği 10.000.000,00.-(Onmilyon) TL.karşılığı avro krediye ilişkin alt kredi anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamak, krediyi kullanmak, kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmak üzere, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

374- Gündemin 29. maddesi; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 90. maddesi gereğince Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonu'nda görev ifa etmek üzere asıl üyeliğe Metin MANDAL, I. yedek üyeliğine Günnur TABEL ve II. yedek üyeliğine Ramazan ÖZCAN'ın seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

375- Gündemin 30. maddesi; Üyelik için 11.05.2016 tarihinde yapılan başvuru sonucunda 14.05.2016 tarihinde WEGO'ya (World e-Governments Organization of Cities and Local Governments) kabul edilen sözkonusu üyeliğimizin yenilenmesine ve 5.000 $ (Dolar) olan yıllık üyelik bedelinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

376-

1.Gündemin 31. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Şehrin muhtelif yerlerindeki 15 adet Reklam Megalightın tek yön ücretinin belirlenmesi,

2.Gündemin 54. maddesi; Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi 992 ada 108 nolu parsel ve Çöşnük Mahallesi, 992 ada 109 nolu parsellerin satışı,

3.Gündemin 55. maddesi; Yeşilyurt Belediyesi; Çilesiz Mahallesi, 277 ada 137 nolu parsel ve Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5672 ada 1 nolu parselin takası,

4.Gündemin 56. maddesi; Yıllık parkmetre işletme bedelinin yeniden düzenlenmesi yönündeki MOTAŞ‘ın talebinin değerlendirilmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili detaylı çalışmaları yaparak meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi

377- Gündemin 32. maddesi; Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 5101 ada 40 nolu parsel bulunan ve Özelleştirme İdaresi tarafından  Kayseri ve Civarı Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. (Erciyes Enerji Üretim A.Ş) 'ye  işletme hakkı verilen Kernek Hidroelektrik Santralinin, Uygulama İmar Planında Trafo ve Belediye Hizmet Alanında kaldığı, söz konusu Hidroelektrik Santralinin işletme (kullanım) hakkının  Belediyemize devredilmesi hususunda yapılacak sözleşme ve protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı‘na; konuyla ilgili iş ve işlemlerin sürdürülebilmesi için de Büyükşehir Belediyesi Encümeni‘ne yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

378- Gündemin 33. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 178 ada  2 nolu parselin, Malatya Kayısı Küme Aktivasyonu ve Küme Altyapısını Güçlendirme Projesi” kapsamında 15 yıllığına Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına yapılan tahsisin kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

379- Gündemin 34.maddesi; Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 1,4 ve 7 nolu parseller ve 1381 ada 2, 3,4,10,13 ve 14 nolu parseller,

Gündemin 35.maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, 161 ada 6 nolu parsel,

Gündemin 36.maddesi; Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mah. 3189 ada 5 nolu parsel, 3192 ada 7 nolu parsel ve 3195 ada 1 nolu parsel,

Gündemin 37.maddesi; Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mah. 141 ada 28 ve 29 nolu parseller,

Gündemin 38.maddesi; Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi, 193 ada 35 nolu parsel,

Gündemin 39.maddesi; Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 2 ada 20 nolu parsel,

Gündemin 40.maddesi; Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi 15 ada 4 nolu parsel,

Gündemin 41.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel,

Gündemin 42.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4844 ada 10 ve 11 nolu parseller,

Gündemin 43.maddesi; Battalgazi İlçesi, Eskimalatya Karahan Mahallesi, Halil İbrahim Erdal sokağı üzerinde bulunan yaklaşık 10 hektarlık alanda imar planı,

Gündemin 44.maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mah.; 3189 ada 1 ve 2 nolu parseller, 3192 ada 1 ve 2 nolu parseller,3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller,941 ada 1 nolu parsel,3191 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller,

Gündemin 45.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5556 ada 2 nolu parsel,

Gündemin 46.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 108 ada 3 nolu parsel,

Gündemin 47.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve Bostanbaşı Mahallesi 2. ve 3. Etap uygulama imar planları,

Gündemin 48.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 60 ada 27 nolu parsel,

Gündemin 49.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 690 ada 670 nolu parsel,

Gündemin 50.maddesi; Battalgazi İlçesi, Sancaktar Mahallesi 3199 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller,

Gündemin 51.maddesi; Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi 4990 ada 1 nolu parsel, 4992 ada 1 nolu parsel, 4991 ada 1 ve 2 nolu parseller,

Gündemin 52.maddesi; Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planının askı sürecinde yapılan itirazlar,

Gündemin 53.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi sınırları içerisinde Kuzey Çevre Yolunun geçtiği kısma ilişkin hazırlanan imar planı,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.  

380- Komisyonlardan gelecek konular ile meclise intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 18.07.2016 tarihinde, saat 14:00' de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.13.07.2016

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.06.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

335- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs'ün Başkanlığı'nda Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazeretli Olanlar: Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Cumali Doğan, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Polat.

336 Gündemin 1. maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 8 Haziran 2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

337- Gündemin 2. maddesi; Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 10 ve 11. maddeleri gereğince ekli  I ve III sayılı cetvelde bulunan kadroların ihdasına, oybirliğine karar verildi.

338- Gündemin 3. maddesi; Malatya İlim ve Araştırma Derneği ile İHH'nın  "Eğitim Mahallede Başlar" isimli projesine ortak olunmasına, Tandoğan Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, proje kapsamında ekli protokol çerçevesinde Malatya İlim ve Araştırma Derneği ile İHH'ya tahsisine, oyçokluğuyla karar verildi.

339- Gündemin 4. Maddesi; Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nin “Yetim Destekleme ve Gençlik Merkezi” isimli projesine ortak olunmasına, Sancaktar Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, proje kapsamında ekli protokol çerçevesinde Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'ne tahsisine, oyçokluğuyla karar verildi.

340- Gündemin 5. maddesi; Karlıova Belediyesince hazırlanan "İftarın Bereketinde Buluşmak" isimli projesine ekli protokol kapsamında ortak olunmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

341- Gündemin 6. maddesi; Darende İlçesi Hisarcık Mahallesi Sulama Elektro Pompajına ait elektrik kablolarının onarımı için hazırlanan projeye ekli protokol kapsamında ortak olunmasına, oybirliğiyle karar verildi.

342- Gündemin 7. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akçadağ İlçesi Kozluca Mahallesi 108 ada 59 nolu parsel üzerinde bulunan yapının zemin kat giriş sol taraftaki 1 oda, 1 mutfak, 1 lavabo ile 1.ve 2. katlarının tamamını, 5 (beş) yıllığına, Kozluca Eğitim ve Kültüre Yardım Derneği'ne ücretsiz olarak tahsisine, oyçokluğuyla karar verildi.

343- Gündemin 8. maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İLBANK A.Ş.’den "Darende ilçesi Yenice Mahallesi 200 m³ Depo Yapım Abone Bağlantı ve Terfi Binası Onarımı" işi için 563.514,60-TL tutarındaki İLBANK A.Ş ile yapılacak olan protokolde garantör olarak imza atmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

344-Gündemin 9. maddesi; Battalgazi ilçesi Eskimalatya 351,352,363,2979,2980,6556 nolu parsellere "Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı", "Belediye Hizmet Alanı", "Kamu Hizmet Alanı" ve "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

345- Gündemin 10. maddesi; Battalgazi İlçesi Karagöz Mahallesi'nde Hazine adına kayıtlı bulunan 5517 ada 4 nolu parsel, gerek konumu, gerek yüzölçümü olarak Büyükşehir Belediyesi’ne bölgedeki vatandaşlara hizmet vermesi açısından faydası olmayacağı ve Büyükşehir Belediyesi'ne harici maddi külfet oluşturacağından, hissenin alınmamasına, oybirliğiyle karar verildi.

 346- Gündemin 11. maddesi; Doğanşehir İlçesi Topraktepe Mahallesi Polat Yolu üzerinde 8 hanelik alanın bulunduğu sokağın ismi Doğanşehir Belediye Başkanlığı’nın teklifi doğrultusunda bahsi geçen sokağa “Kınık Sokak" isminin verilmesine,  oybirliğiyle karar verildi.

347- Gündemin 12. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi 3. Sokağa verilen Fettah Sokak isminin “Gürsel Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili talebin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

348- Gündemin 13. maddesi; Battalgazi İlçesi Aslanbey Mahallesi Elif Altunok sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili talebin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

349- Gündemin 14. maddesi; İlimizin Büyükşehir olma süreciyle birlikte ilçe ve mahalleler dahil bütün il sınırları içerisinde Belediyemizin yatırım yapmasından dolayı yetersiz kalan ekonomik durum nedeniyle söz konusu taşınmazların tahsisi ile ilgili talebin reddine ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ile ilgili olan ve ekli listede yer alan taşınmazların takası veya mahsubuna, oybirliğiyle karar verildi

350- Gündemin 15. maddesi; Battalgazi Melekbaba Mahallesi Zevkli sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili talebin reddine, oybirliğiyle karar verildi.  

351-Gündemin 16. maddesi; Battalgazi ilçesi Melekbaba Mahallesi Çaputcu sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili talebin reddine, oybirliğiyle karar verildi.   

352- Gündemin 17. maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi 493 nolu parsele "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren söz konusu parsele "Resmi Kurum Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, ilgili kurumların uygun görüşlerine istinaden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.   

353- Gündemin 18. maddesi; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4514 ada 7,9,10 ve 11 nolu parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği, yapı yoğunluğunu arttırmayacak, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

354- Gündemin 19. maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 23 hektarlık alanda hazırlatılan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, 22.04.2016 - 22.05.02016 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı süreci içerisinde revizyon imar planlarına yönelik yapılan itirazların Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.    

355- Gündemin 20. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesinde yaklaşık 290 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı talebi, imar planının uygulamasında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

356-

1.Gündemin 21.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Samanköy Mahallesi, 171 ada 34 numaralı parselde nazım imar planı değişikliği yapılması,
2.Gündemin 22.maddesi; Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi 40 ada 7 nolu parselin 2047 metrekarelik kısmına "Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri)" fonksiyonu verilmesi,
3.Gündemin 23.maddesi; Kale ilçesi, Düztarla Mahallesi, 107 ada 16 nolu parsele “İbadet Alanı”  fonksiyonu verilmesi,
4.Gündemin 24.maddesi; Beydağı Kentsel Dönüşüm alanının 3.ve 4.etabını kapsayan   yaklaşık 150 hektarlık alanın Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı,
5.Gündemin 25.maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesine kayıtlı 125 ada 47 nolu parselin kullanım fonksiyonunun  "Sağlık Alanı" olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,

6.Gündemin 26.maddesi; Akçadağ ilçe merkezinde kısmen Doğu, Başpınar ve Kültür Mahallelerini kapsayan yaklaşık 52 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve bu yönde karar alınmak üzere Bakanlar kuruluna teklif edilmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

357-Gündemin 27. maddesi; Ramazan Bayramının 1.günü halkımızın birbiriyle ve akrabalarıyla bayramlaşmanın ve mezarlık ziyaretlerinin yoğun olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından Ramazan Bayramının 1. günü (05.07.2016 tarihinde) gün boyu ücretsiz yararlanmasına oybirliğiyle karar verildi.    

358-

1) Gündemin 28’inci  maddesi; Büyükşehir Belediyesi İştiraki olarak faaliyet yürüten Motaş A.Ş araçlarının yolcu taşımacılığında uygulayacakları yolcu taşıma ücret tarifelerinde değişiklik yapılması,

2) Gündemin 29’uncu maddesi; Trambüs Bakım Atölyesinin çatısına kurulan (345 KWH) üretilen Güneş Enerji Santralinin MOTAŞ’a devri,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

359- Gündemin 30’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi Örenönü Caddesi’ndeki yeni açılan yola “Huriye Dinçer Sokak” olarak adlandırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

360- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.07.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.06.2016

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.06.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

308- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı,  Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Nurettin Karaaslan.

Mazaretli Olanlar: Meltem Kavuk, Ramazan Acar, Haluk Cömertoğlu, Süleyman Eser

309- Gündemin 1.maddesi, alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 16-17 Mayıs 2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

310-  Gündemin 2. maddesi; Darende İlçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller,

-Gündemin 3. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel,

-Gündemin 4. maddesi;  Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.113 ada 17 nolu parsel ,

-Gündemin 5. maddesi; Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

-Gündemin 6. maddesi; Darende İlçesi Kaldırım Mahallesi 20 ada 7 nolu parsel,

-Gündemin 7. maddesi; Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

-Gündemin 10. maddesi; Parkmetre uygulaması, İle ilgili tekliflerin komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmelerine oybirliğiyle karar verildi.

311- Gündemin 8.maddesi; Doğanşehir İlçesi, Güzelköy Mevkii'nde hazırlatılan İlave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

312- Gündemin 9.maddesi; Kale İlçesi, Mahmutdursun Mahallesi, 520 numaralı parsele “Belediye hizmet alanı, Yeşil alan ve Ticaret alanı” fonksiyonu verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

313- Gündemin 11.maddesi; Çekici-Kurtarıcı Hizmeti Ücret Tarifesi’nin Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Ücret Tarifesine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23'üncü maddesinin (m) bendine istinaden eklenerek uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

314- Gündemin 12.maddesi; Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi, 860 numaralı 142.310 m² yüzölçümlü "mera" vasıflı parselin, 10.000 m²’lik kısmının mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere, Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

315- Gündemin 13.maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait ekli listede yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına; ihale iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

316- Gündemin 14. maddesi; Akçadağ İlçesi, Aktepe Mahallesi, Küme evleri 2. Etap 308 konut, 1 er adet Ticaret Merkezi ve Cami bulunan alana “Ak Evler Sokağı” isminin verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

317- Gündemin 15. maddesi; Darende İlçesi Zaviye Mahallesi 119 ada 51 nolu parselin imar planı değişikliği paftası üzerinde sınırları belirtilen kısmına Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

318- Gündemin 16. maddesi; Pütürge İlçesi, Pazarcık Mahallesi 126 ada 4 nolu parsele "Konut alanı", "Dini Tesis Alanı", "Park Alanı" ve "Ticaret Alanı" fonksiyonları verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile söz konusu parsele yapılaşma koşulu Emsal: 0,80 ve Yençok: 9.50 m olan Konut alanı ile parselin kuzeyinde yaklaşık 1230 m² büyüklüğündeki kısmına Cami alanı, 750 m² lik kısmına Park alanı ve yaklaşık 1030 m² büyüklüğündeki kısmına Emsal: 0,30 Yençok: 6.50 m yapılaşma koşuluna sahip Ticaret alanı fonksiyonları verilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

319- Gündemin 17. maddesi; Pütürge İlçesi, Tepehan/Sinan Mahallesi 125 ada 53 nolu parsele "Konut alanı", "Dini Tesis", "Sağlık Tesisi", "Açık Spor Tesis Alanı" "Park Alanı" ve "Ticaret Alanı" fonksiyonları verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bahse konu alana yapılaşma koşulu Emsal: 0,80 ve Yençok: 9.50 m olan Konut alanı ile söz konusu parselin güneyinde yaklaşık 1625 m² büyüklüğündeki kısmına Cami alanı, 3190 m² lik kısmına Sağlık tesis alanı, 3240 m²lik kısmına Açık spor alanı, 1995 m² lik kısmına Park alanı ve yaklaşık 1550 m² büyüklüğündeki kısmına ise Emsal: 0,30 Yençok: 6.50 m yapılaşma koşuluna sahip Ticaret alanı fonksiyonları verilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

320- Gündemin 18. maddesi; Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesi, Tohma kenarında yeni açılan yola "Şehit Komiser Osman İnal Caddesi" isminin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi

321- Gündemin 19 maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi ilçesi, Zafer Mahallesi, Hürriyet Parkı içerisinde yer alan 1 adet kafeteryanın KDV hariç 10,000.00,-TL (OnbinTürkLirası) olarak 2016 yılı için kira bedelinin kıst döneme göre belirlenmesi ve kira artışının 2016 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 6215 sayılı Kanun’la değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 5 yıllığına, tahsisen Belediyemizin iştiraki olan Esenlik İmar İnş. ve Tic. Ltd. Şti.ne, kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

322- Gündemin 20. maddesi; 27.11.2015 tarih 559 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisince belirlenmiş olan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Ücret Tarifesi kapsamındaki İtfaiye Daire Başkanlığı Ücret Tarifesi adı altında yer alan bazı açıklama ve izahat düzeltmelerin yapılarak, son şekli verilen ve ekte yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Ücret Tarifesi kapsamındaki  İtfaiye Daire Başkanlığı Ücret Tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

323- Gündemin 21.maddesi; Eskimalatya-Alacakapı Mahallesi 805 ve 806 nolu parseller,

-Gündemin 22.maddesi; Eskimalatya 351,352,363,2979,2980,6556  nolu parseller,

-Gündemin 23.maddesi; Battalgazi İlçesi, Karagöz Mahallesi, 5517 ada, 4 nolu parsel,

-Gündemin 30.maddesi; Yeşilyurt Dilek Mah. Örenönü Caddesindeki yeni açılan yola isim verilmesi,

-Gündemin 31.maddesi; Doğanşehir Topraktepe Mah.Polat Yolu üzerinde 8 hanelik alanın bulunduğu sokağın Kınık Sokak olarak adlandırılması,

-Gündemin 32.maddesi;Yeşilyurt Dilek Mah.İst.Cad.1.aranın Süleyman Ağa Sokak olarak adlandırılması,

-Gündemin 33.maddesi;C.Gürsel Mah.3.sokağa verilen Fettah Sokak isminin “Gürsel Sokak” olarak değiştirilmesi,

-Gündemin 34.maddesi; Aslanbey Mah.ve Nuriye Mahallesi’ne bağlı bulunan Tekin 1.Sokağa verilen "Elif Altunok Sokak" isminin “Tekin Sokak” olarak değiştirilmesi,

-Gündemin 35.maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde bulunan hisseli taşınmazların, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi,

-Gündemin 37.maddesi; Melekbaba Mahallesi ''Zevkli Sokak'' isminin değiştirilmesi

-Gündemin 38.maddesi; Melekbaba Caddesi 5.Sokağa verilen ''Çaputçu Sokak'' isminin değiştirilmesi,

-Gündemin 48.maddesi; Doğanşehir Altıntop Mah.493 nolu parsel,

-Gündemin 49.maddesi; Tecde Mah.5637 ada 5 nolu parsel,

-Gündemin 50.maddesi; Tecde Mah.5673 ada 6 nolu parsel,

-Gündemin 51.maddesi; Samanköy Mah.4309 ada 1 nolu parsel,

-Gündemin 52.maddesi; Uçbağlar Mah.4514 ada 7,9,10 ve 11 nolu parseller,

-Gündemin 53.maddesi;Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.04.2016 tarih 233 sayılı kararı kapsamındaki Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 23 hektarlık alanda hazırlatılan 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı revizyon imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi,

-Gündemin 55.maddesi; Konak Mah.2561 ve 2564 nolu parseller,

-Gündemin 56 .maddesi; Dernek Mah.5100, 5104, 5105, 5106, 5107 ve 5098 nolu adalar,

-Gündemin 57.maddesi; Tecde Mah.5605 ada 3, 12, 13 nolu parseller,

-Gündemin 58.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesinde yaklaşık 290 hektar alanda hazırlanan revizyon imar planı, İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 324- Gündemin 24.maddesi; Battalgazi ilçesi muhtelif mahallelerde yağmursuyu hattı yapımı işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

325- Gündemin 25.maddesi; Battalgazi ilçesi Başharık ile Hasan Varol mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yapımı işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

326- Gündemin 26.maddesi; MASKİ Yeni Hizmet Binası Bilgi İşlem Altyapı Kurulum işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

327- Gündemin 27.maddesi; Yeşilyurt ilçesi muhtelif mahallelerde 2.Etap yağmursuyu kanal hattı yapımı işinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

328- Gündemin 28.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 27.11.2015 tarih ve 96332756-301.05-559 sayı ile alınan 2016 Mali yılı Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesinde belirtilen nüfusu 20000 üzerinde bulunan ve kendi ilçe Belediye sınırları içinde servis taşımacılığı yapan S Plaka tahsis ücreti 9.000.00  TL ve nüfusu 20000 altında bulunan ve kendi ilçe Belediye sınırları içinde servis taşımacılığı yapan S Plaka Tahsis ücreti 5.500.00 TL olarak belirlenmiştir.Belirlenen S Plaka Tahsis ücretlerinin 4 eşit taksite bölünerek birinci taksitin peşin kalan taksitlerin 4'er ay vadeli olmak üzere tahsil edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

329- Gündemin 29.maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kadrosuna Muhammed Zeki Soyak'ın atanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

330- Gündemin 36.maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Horata Mesire alanın kira süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ve kira bedeli,

Gündemin 39.maddesi; Aykome üyesi kurumlar için, Zemin Tahrip Bedelleri, İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili detaylı çalışmaların yapılarak meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi

331- Gündemin 41.maddesi; Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin, 5216 sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince Hukuk İhtisas Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

332- Gündemin 45.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesinde bulunan "Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu" isminin "Muhammed Ali Clay Spor Salonu" olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

333- Gündemin 59.maddesi; TEDES Projesi işinde kullanılmak üzere 4.484.000TL İller Bankası A.Ş.’den kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

334- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.06.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 08.06.2016

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.05.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

289- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında; Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar,  Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey,  Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan'ın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hacı Uğur Polat

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Meltem Kavuk, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Mehmet Kızıldaş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Hüseyin Akkaya, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz,

290- Gündemin 1. maddesi; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında düzenlenecek olan küçük ölçekli hayvancılık uygulamaları kapsamında; Koyun Kırkım Makinesi ve  Jeneratör  Temini Projesi ile Sıvat İmalatı ve Dağıtımı Projesine ortak olunması ile ilgili projelere ilişkin ödeneklerin kullandırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan protokollerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

291- Gündemin 2. maddesi; Yerel üretimi ve üreticiyi teşvik ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Pütürge ilçesi Bal Üreticileri Birliği'nde hazırlanan "Bal Dolum Tesisinin Mimari Projesine" ekli protokol çerçevesinde ortak olunmasına, oybirliğiyle karar verildi.

292- Gündemin 3. maddesi; Doğanşehir ilçesi Savaklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Meyve İşletme ve 1000 tonluk Soğuk Hava Deposu Projesine ekli protokol çerçevesinde ortak olunmasına, oybirliğiyle karar verildi.

293- Gündemin 4. maddesi; Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun almış olduğu karar kapsamında sermaye artışından dolayı Belediyemiz hissesine düşen 1.500.000,00 TL'nin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

294- Gündemin 5. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Boştanbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planının Malatya İdare Mahkemesi'nin 29/02/2016 tarih, 2014/424 E. ve 2016/198 K. sayılı ilamı doğrultusunda hazırlandığı anlaşıldığından, söz konusu imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

295- Gündemin 6. maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 03.05.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile plan onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne verilen Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli "1.Etap Uygulama İmar Planı" Malatya İdare Mahkemesi'nin 29/02/2016 tarih, 2014/424 E. ve 2016/198 K. sayılı ilamı doğrultusunda hazırlandığı anlaşıldığından, söz konusu imar planının kabulüne  oybirliğiyle karar verildi.

296- Gündemin 7. maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile plan onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne verilen Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli "2.Etap Uygulama İmar Planı" Malatya İdare Mahkemesi'nin 29/02/2016 tarih, 2014/424 E. ve 2016/198 K. sayılı ilamı doğrultusunda hazırlandığı anlaşıldığından, söz konusu imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

297- Gündemin 8. maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 03.05.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile plan onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesine verilen Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli "3.Etap Uygulama İmar Planı" Malatya İdare Mahkemesi'nin 29/02/2016 tarih, 2014/424 E. ve 2016/198 K. sayılı ilamı doğrultusunda hazırlandığı anlaşıldığından, söz konusu imar planının kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

298- Gündemin 9. maddesi; Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi 4120 ada 7 nolu parsel yürürlükteki imar planında, yapılaşma koşulu Emsal: 1.50, blok nizam 5 kata (BL-5) müsaadeli konut alanı olarak planlanmış olup, "söz konusu parselde yapı yoğunluğu (Emsal :1.50) sabit kalmak şartı ile blok nizam 5 kat (BL-5) olan yapı yüksekliğinin yençok: 30.50 m olmasını" içeren ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, bölgede yapı yoğunluğunu arttırmayacak, taban alanı kullanımını azaltarak zeminde yeşil alan kullanımını arttıracak olması sebebiyle kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

299- Gündemin 10. maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 690 ada 640 numaralı parsel mevcut uygulama imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna ve  Yençok: 7.00  TAKS: 0.40 KAKS: 1.00 yapılaşma koşullarına sahip olan söz konusu 690 ada 640 numaralı parsel için yapılaşma koşullarının Yençok:7.00 kaldırılarak ayrık nizam iki kat (A-2) olarak düzenlenmesini içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin, parsele verilen yapılaşma haklarının tam kullanılamamasından kaynaklı sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik olması sebebi ile kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

300- Gündemin 11.  ve 12. maddesi; Azerbaycan ve Bosna isimlerinin birer caddeye verilmesi ile ilgili üyeden Metin Mandal, Ramazan Özcan ve Nebi Yiğit’in 15.03.2016 tarihli önergeleri ile Fırat Mahallesi TOKİ MDG- 17. A ve B Blok önünden başlayıp TOKI MC1- 2. Blok önüne kadar devam eden sokakta genişletme çalışması yapılarak genişletme çalışması sonucu caddeye dönüştürülmesi planlanan ve hali hazırda Pınarbaşı Sokağı olarak anılan bu caddeye “Azerbaycan Caddesi” isminin verilmesine,

-Bostanbaşı Mahallesi Adıyaman yolundan Barguzu Caddesine doğru açılan 35 metrelik yolun ise “Bosna Caddesi” isminin verilmesine,

-Bostanbaşı Mahallesi Adıyaman yolundan Barguzu Caddesine doğru açılan 35 metrelik yolun paralelinde bulunan 30 metrelik yola “Filistin Caddesi” isminin verilmesine;

 -Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Hilal Parkın yan tarafında bulunan 7 metrelik yola “Hilal Sokak” isminin verilmesine;

-Abdulkadir Eriş İlköğretim Okulunun yanındaki 10 metrelik yola komisyon görüşü ile “Muallim Rıfat Bilge Sokak” isminin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

301- Gündemin 13. maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesi sınırları içerisinde "Sağlık Tesisi Alanı" (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) fonksiyonu verilmesi planlanan alanın kentsel sit alanı içerisinde kaldığı görüldüğünden, konunun öncelikle Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi gerektiğinden hazırlanan imar planı ile ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş sorulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

302- Gündemin 14. maddesi; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesine kayıtlı 143 ada 12 nolu parsele "Spor Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının parsel bazlı olması ve bütüncül olmaması sebebi ile reddine, oybirliğiyle karar verildi. 

303- Gündemin 15. maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2016 tarihli ve 109 sayılı kararında "Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 3948 ada 1 nolu parselde, yapı yoğunluğu (1:1.50) sabit kalmak şartı ile kat adedinin 5 kattan (BL-5) 7 kata (BL-7) çıkarılması yönünde hazırlatılan ve Battalgazi Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" ifadesinde "... 3948 ada 1 nolu parsel ..." ifadesi sehven yazıldığı, söz konusu kararın " Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 3948 adanın bütünde;  (1 ve 2 nolu parsellerde) yapı yoğunluğu (1:1.50) sabit kalmak şartı ile kat adedinin 5 kattan (BL-5) 7 kata (BL-7) çıkarılması yönünde hazırlatılan ve Battalgazi Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" olarak değiştirilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

304- Gündemin 16. maddesi; Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 56 ada 24 nolu parselin yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 5 kat (A-5) ve E:2.00 olarak değiştirilmesini içeren ve Darende Belediye Meclisi'nin 01/03/2016 tarih ve 3-31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

305-Gündemin 17. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'ne kayıtlı 5370 ada 13 nolu parsele emsal değeri korunarak TAKS:0,40 yapılaşma koşulunun verilmesini içeren  ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 01.03.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin nüfus yoğunluğunu artışına neden olmaması sebebi ile kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

306- Gündemin 18. maddesi; mikro bölgeleme etütlerinin yaptırılması ve raporlarının hazırlatılması işi için yapılan ihale sonucu belirlenmiş ihale bedelinin, Battalgazi Belediye'si tarafından ödenmesi gereken %30‘luk kısmı, Battalgazi Belediyesi'nin Malatya Su ve Kanalizasyon idaresinden alacağı olan ÇTV paylarından mahsup edilmek suretiyle MASKİ Genel Müdürlüğünce, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ödenmesini içeren  protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

307- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.06.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 17.05.2016

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.05.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

264- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan Göğüs.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Haluk Cömertoğlu, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Mehmet Polat, Mehmet Kızıldaş.

265- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 11.05.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

266-Gündemin 2’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, iç sular faaliyetlerinde Bağlama kütüklerine kaydedilen Balık Avlama cinsi teknelere ve diğer faaliyetlere verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden alınması planlanan ücretlerin, ekli tabloda öngörülen şekilde Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Ücret Tarifesine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin (m) bendine istinaden eklenerek uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

267-Gündemin 3’üncü maddesi;Battalgazi İlçesi, Başharık Mah.5434 ada,3 nolu parsele ekmek satış büfesi konulması ve kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

268-Gündemin 4’üncü maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 1996 ada 5 numaralı parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

269-Gündemin 5’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi, 40 ada, 7 nolu, 8.323,97 m² yüzölçümlü taşınmaz malı semt pazarı (bit pazarı) olarak kullanılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi ve 75/d maddelerine gore Battalgazi Belediye Başkanlığı adına, 10 yıllığına bedelsiz tahsisine,  oybirliğiyle karar verildi.

270-

1.Gündemin 6. maddesi; Darende İlçe Belediyesi Heyiketeği Mahallesi Tohma kenarında yeni açılan yola "Şehit Komiser Osman İnal Caddesi" ismi verilmesi,
2.Gündemin 24. maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3948 ada 1 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2016 tarihli ve 109 sayılı kararında değişiklik yapılması,
3.Gündemin 25. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı,
4.Gündemin 26. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Uygulama İmar Planı,
5.Gündemin 27. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 2.Etap Uygulama İmar Planı,
6.Gündemin 28. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planı,
7.Gündemin 29. maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 4120 ada 7 nolu parselin uygulama imar planı,

8.Gündemin 30. maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi, 690 ada 640 nolu parseldeki emsal değerinin kullanılamaması sorunun giderilmesine yönelik imar planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

271-Gündemin 7’nci maddesi;  Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ekli (III) sayılı dolu kadro değişiklik cetvelinde  belirtilen kadroların iptal/ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

272-Gündemin 8’inci maddesi; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank isimli Bankalarda Malatya Büyükşehir Belediyesi adına bulunan hesaplar ile bu tarihten sonra muhtelif Bankalarda açılacak olan hesaplarda Hacze caiz olmayan tahsil edilen vergi, harç gelirleri ve borçlanma yoluyla elde edilen gelirler olduğundan haczedilemeyeceği hususunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

273-

1) Gündemin 9. maddesi; Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinin Sermaye artırımı,

2) Gündemin 31. maddesi; Mikro bölgeleme etütlerinin yaptırılması ve raporlarının                                       hazırlatılması işi ile ilgili ihale bedelinin, Battalgazi Belediye'si  tarafından karşılanacak olan kısmı için, Battalgazi  Belediyesi'nin  Malatya Su ve Kanalizasyon  idaresinden  alacağı olan ÇTV paylarından  mahsuplaşmaya gidilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi,

3) Gündemin 32. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Hürriyet Parkı içerisinde Kafe işletmesinin tahsisen kiraya verilmesi,

4) Gündemin 33. maddesi; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye hizmetleri ücret tarifesinde değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince Plan  ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi

274-Gündemin 10’uncu maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İLBANK A.Ş.’den “Malatya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde MASKİ Hizmet Alanında Bulunan İçmesuyu İnşaatlarının AG-OG Enerji Nakil Hattı Yapım İşi” için 1.164.245.-TL, krediye ilişkin İLBANK A.Ş ile yapılacak olan protokolde garantör olarak imza atmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

.275-Gündemin 11’inci maddesi, “Ataköy, Nuriye, Küçük Mustafapaşa, Büyük Mustafapaşa, Mahalleleri Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) Yapım İşi” için 5.275.178.-TL, krediye ilişkin İLBANK A.Ş ile yapılacak olan protokolde garantör olarak imza atmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi

276-Gündemin 12’nci maddesi; “Arguvan Bozan, Kömürlük Mah. Kanalizasyon ve Bozan, Doydum Mah. İçmesuyu Hattı Yapım İşi” için 1.418.901.-TL tutarındaki kredi talebine yönelik, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

277-Gündemin 13’üncü maddesi, “Malatya İli Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Parsel ve Muayene Bacası Yapım İşi” için 5.618.214.-TL tutarındaki kredi talebine yönelik, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

278-Gündemin 14'üncü  maddesi; Planlanan teleferik hattının imar planında tescilli yapılar ve tarihi koruma alanı üzerinden geçtiği görüldüğünden, konunun öncelikle Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi gerekmekte olup; planlanan teleferik hattı hakkında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş sorulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

279-Gündemin 15'inci maddesi; Taştepe ve Hanımınçiftliği mahallelerinin kesiştiği yaklaşık 28 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve bu yönde karar alınmak üzere Bakanlar Kurulu’na teklif edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na belediyemizce talepte bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

280-Gündemin 16'ncı maddesi; Darende İlçesi Zaviye Mahallesi 331 ada 4 nolu parselin yan ve ön bahçe mesafelerinin değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

281-Gündemin 17'nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesi'ne kayıtlı 552 nolu parsel üzerine "Güneş Enerjisi Santrali" (GES) kurulması, söz konusu alana  "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

282-Gündemin 18'inci maddesi;Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 5390 ada 3 nolu parselin doğusunda yaklaşık 50 m²'lik alanın “Trafo Alanı” olarak planlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

283-Gündemin 19'uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 3791 nlou imar adasının güney batı köşesinde yaklaşık 50 m²lik alanın “Trafo Alanı” olarak planlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

284-Gündemin 20'nci maddesi;  Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 557 ada 11 ve 13 nolu parseller ile 553 ada 13 nolu parselin yan ve ön bahçe mesafelerinin düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

285-Gündemin 21'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 304 ada 1 nolu parselin imar planı değişikliği paftasında gösterilen kısmının, mevcut bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla “Trafo Alanı” olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

286-Gündemin 22'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 387 ada 7 nolu parselin imar planı değişikliği paftasında gösterilen kısmının, mevcut bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla “Trafo Alanı” olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

287-Gündemin 23'üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yürürlükteki imar planında E=1,20 ve üzeri olan adalarda yol genişliği 12 metre ve üzerinde ise ön bahçe çekme mesafesi en az 10 metre ve yan bahçe mesafelerinin ise yönetmelikte belirtildiği gibi "...4'ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) metre arttırılır" şeklinde hazırlanan plan hükmünün kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

288- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 17.05.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. (16.05.2016)

                         

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.05.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

252- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Ramazan Acar, Süleyman Eser, Murat Doğan, Mehmet Reşat Güzel, Günnur Tabel.

253- Gündemin 1’inci maddesi, Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 18.04.2016-tarihli meclis karar özeti ile 2016/221 sayılı kararın son paragrafının oylama ile ilgili kısmındaki “katılanların oybirliğiyle karar verildi” ibaresinin “(Ramazan Acar’ın muhalif kaldığı oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi” olarak değiştirilmesine, yapılan değişiklik ile birlikte 19.04.2016 tarihli meclis karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

          Ayrıca; gündemin 3'üncü maddesi; Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu’nun çalışmalarının uzun süreceği anlaşıldığından, komisyon, çalışmalarını tamamlayana kadar konunun gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

254-  Gündemin 2’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye’sinin 2015 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabın Hesabının kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

255-  1-Gündemin 4’üncü maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.143 ada 12 nolu parsel,

2-Gündemin 5’inci maddesi, Darende ilçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu parseller,

3-Gündemin 6’ncı maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parsel,

4-Gündemin 8’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah.113 ada 17 nolu parsel,

5-Gündemin 11’inci maddesi, Darende İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı suyundan yararlanılarak enerji üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

6-Gündemin 12’nci maddesi, Darende ilçesi Kaldırım Mah.20 ada 7 nolu parsel,

7-Gündemin 13’üncü maddesi, Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 36 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı,

8-Gündemin 14’üncü maddesi, Azerbaycan ve Bosna isimlerinin birer caddeye verilmesi,

9- Gündemin 19’uncu maddesi, Teleferik projesinin  imar planlarına işlenmesi,

10- Gündemin 20’nci maddesi, Doğanşehir ilçesi, Güzelköy Mevkii'nde hazırlatılan İlave 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

11- Gündemin 21’inci maddesi Taştepe ve Hanımınçiftliği Mahalleleri’nin kesiştiği yaklaşık 28 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi,

12- Gündemin 22’inci maddesi, Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 56 ada 24 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

13- Gündemin 23’üncü maddesi, Cadde ve sokaklara isim verilmesi,

14- Gündemin 24’üncü maddesi, Kale ilçesi Mahmutdursun Mahallesi 520 nolu parsele "Belediye hizmet alanı, yeşil alan ve ticaret alanı" fonksiyonu verilmesi,

15- Gündemin 25’inci maddesi, Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 331 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

256- Gündemin 7'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Hıroğlu Mahallesi, 250 ada 5 numaralı parselin uygulama imar planında Konut Alanı olarak planlandığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı, söz konusu parsele “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren öneri ve parsel bazında hazırlanan  nazım imar planının parsel bazında hazırlan imar planlı değişikliğinin (bu alana ticaret fonksiyonunun verilmesi, ilerde yapılacak bütüncül planlamayı fonksiyonel olarak bağlayacağı, plan bütünlüğü ve sürekliliğinin bozulacağı ve planlama teknikleri ile şehircilik ilkeleri açısından da) reddine  oybirliğiyle karar verildi.

257- Gündemin 9'uncu maddesi; 2015/559 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine ilişkin ücret tarifesinin revize edilerek hazırlanan imar planı değişikliklerine ilişkin ücret tarifesinin Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Ücret Tarifesine 5216 sayılı Kanunu’nun 23’üncü maddesine istinaden eklenerek uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

258- Gündemin 10'uncu maddesi; Orduzu D tipi Kent Ormanı alan sınırları içerisinde bulunan uygulama alanının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre pazarlık yöntemiyle ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 25 yıllığına “sınırlı aynî hak tesisine” izin verilmesine; ihale iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi Encümenince 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g Maddesi gereğince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

259- Gündemin 15'inci maddesi; Karakaya Baraj Gölüne, yolcu taşıma hizmeti verecek olan Malatya isimli Gezinti (Tenezzüh) cinsi yolcu gemisinin seferlerinde uygulanacak kişi başı tur ücretlerinin, aşağıdaki tabloda öngörülen şekilde Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Ücret Tarifesine (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin (m) bendine istinaden) eklenerek uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

260-         

        1) Gündemin 27. maddesi; Parkmetre uygulaması,

        2) Gündemin 28. maddesi; Çekici-Kurtarıcı Araç hizmetinden dolayı yapılacak tahsilatlar için gelir kalemi açılması ve 2016 yılı Çekici-Kurtarıcı Hizmeti Ücret tarifesi,

        İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili detaylı çalışmaların yapılarak meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları‘na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

261-

1)      Gündemin 29.maddesi; Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi 860 nolu parsel,

2)      Gündemin 31.maddesi; Akçadağ İlçe Belediyesi Aktepe Mahallesi Küme Evleri 2. Etap 308 konut, 1 er adet Ticaret Merkezi ve Cami bulunan alana  "Ak Evler Sokağı" ismi verilmesi,

3)      Gündemin 33.maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 119 ada 51 nolu parsel,

4)      Gündemin 34.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesi 0 ada 552 nolu parsel,

5)      Gündemin 35.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 5390 ada 3 nolu parsel,

6)      Gündemin 36.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 3791 nolu imar adası,

7)      Gündemin 37.maddesi; Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesi 557 ada 11 ve 13 parseller ile 553 ada 13 nolu parseller,

8)      Gündemin 38.maddesi; Pütürge İlçesi, Pazarcık Mahallesi 126 ada 4 nolu parsel,

9)      Gündemin 39.maddesi; Pütürge İlçesi, Tepehan/Sinan  Mahallesi 125 ada 53 nolu parsel,

10)   Gündemin 40.maddesi; Darende İlçesi, Zaviye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yürürlükteki imar planında park ve ticaret alanı fonksiyonlarına sahip olan alana "Sağlık Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi,

11)   Gündemin 41.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 5370 ada 13 nolu parsel,

12)   Gündemin 42.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi 304 ada 1 nolu parsel,

13)   Gündemin 43.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 387 ada 7 numaralı parsel,

14)   Gündemin 44.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yürürlükteki imar planında E=1,20 ve üzeri olan adalar,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

262- Gündemin 30. maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz malların satış işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışının yapılıp yapılmayacağı, satışı yapılacaksa ihale iş ve işlemlerinin Encümence yürütülmesi için konunun incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

263- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.05.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.05.2016

                                                                                                                                        

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.04.2016 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

219- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç,  Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Karaman.

Mazaretli Olanlar:Sebahaddin Ateş,Murat Doğan,Nebi Yiğit,Mehmet Boyraz, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk, Aliseydi Millioğulları.

220-Gündemin 1’inci maddesi; Zaviye, Hacıabdi, Şeyhbayram, Turgut Özal, Özalper, Fırat