a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Karar Özetleri - 2015

     MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.12.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

598- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs'ün Başkanlığında, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan,  Cumali Doğan, İlhami Mengi, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ramazan Özcan, Murat Doğan, Recep Gülbey, Nebi Yiğit. 

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Meltem Kavuk, Günnur Tabel, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Metin Bölükbaşı, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Hakan Çiftçioğlu, Fetahmet Bay, Nevzat Kızılaslan, Cemal Akdemir, Nevzat Öztürk.

599- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.12.2015 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

600- Gündemin 2’nci maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, 268 ada 1,2 ve 8 nolu parsellere Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren (mevcuttaki kayısı ve çekirdek fabrikasına entegre tesis yapılması amacıyla 268 ada 1,2 ve 8 nolu parseller tevhit edilerek hazırlandığı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının parsel bazında hazırlandığı ve bu tür sanayi fonksiyonlu kullanımların kentsel yerleşme alanları dışarısında yer alması, gelecekte bu tür kullanımların benzeri alanlarda yayılmasının engellenmesi gerektiğinden,  Battalgazi ilçesi, 268 ada 1,2 ve 8 nolu parsellere Ticaret Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili talebin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

601- Gündemin 3'üncü maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'ne kayıtlı 178 ada 16 numaralı parsele "Ticaret Alanı" ve "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 03.11.2015 tarih 199 sayılı kararı ile onama yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ne verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebiyle söz konusu talebin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

602- Gündemin 4'üncü maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Gövdeli Mahallesi 124 ada 42 nolu parselde, zemindeki cami binası ve lojmanı dikkate alınarak talep dosyasında sınırları belirtilen şekilde Dini Tesis Alanı'nın kuzeye kaydırılarak söz konusu alana "İbadet Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, parsel sınırlarına riayet edildiği takdirde konut alanı ile ibadet alanı arasında kullanışsız alan oluşturmamak amacıyla plan paftası üzerinde düzeltilen şekliyle onaylanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

603- Gündemin 5'inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 1242 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan İnönü Kapalı Çarşı içerisindeki 128 numaralı bağımsız bölümün Malatya Kart Danışma Merkezi olarak MOTAŞ A.Ş.‘ye  tahsisinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

604-Gündemin 6'ncı maddesi; Akçadağ ilçesi Çakıllıpınar, Çobanuşağı ve Güzyurdu (Eğin) Mahalleleri İçme Suyu İnşaat Yapım İşi için Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İLBANK A.Ş.'den 700.000.00 -TL (yediyüzbintl) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü, sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyesi'nin Maliye Bakanlığı ve/veya banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için İLBANK A.Ş. ile yapılacak olan protokolde garantör olarak imza atmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.    

605- Gündemin 7'nci maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Malatya Büyükşehir Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Yapım İşi" için 666.521.40 -TL (altıyüzaltmışaltıbinbeşyüzyirmibirlira- kırkkuruş) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü, sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyesi'nin Maliye Bakanlığı ve/veya banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için İLBANK A.Ş. ile yapılacak olan protokolde garantör olarak imza atmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.    

606- Gündemin 8'inci maddesi; Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği uyarınca, toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere 2016 Mali Yılı için Basın Kartı bedelinin 125,00- TL olarak belirlenerek uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

607- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 10,00 Türk Lirasına (10,00 TL dahil) kadar olan ve toplamda 216.494,80 TL (İkiyüzonaltıbindörtyüzdoksandörtTürkLirasıSeksenKuruş) amme alacaklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesine istinaden terkininin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

608- Gündemin 10’uncu maddesi, Biyobozunur atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince yönetiminin sağlanması ve düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılması açısından biyobozunur atıkların diğer atıklara karıştırılmadan ayrı toplanarak Katı Atık Sahasına getirilmesi ve getirilen biyobozunur atıklardan sahada ücret alınmamasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

609- Gündemin 11'inci maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesinde 514 ada ile 515 ada arasındaki park alanına Sağlık Alanı Fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 12'nci maddesi; Darende ilçesi, Sungur Mahallesi 482 ada 1 nolu parsele Sağlık Alanı ve Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar palanı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

610- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.01.2016 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.11.12.2015

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.12.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

580- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs'ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, , Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Meltem Kavuk, Ali Kazgan, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Recep Gülbey.

581- 27.11.2015 tarih, 559 sayılı  meclis kararında, İmar Harçları kısmında "Yol Kodu Tutanağı" bedeli: 40,00 TL olarak belirlenmiş, ancak bunun yanına sehven 19,00 TL  yazılmış olup komisyon raporuna uygun olarak 19,00 TL'nin iptalinden ve mücavir alan kapsamında kalıp İmar Planı bulunmayan yerlerin İfraz ve Tevhidinden alınacak İmar Harçları kısmında; ilave beher dönüm için sehven 160,00 TL yazılmış, komisyon raporu doğrultusunda 18,00 TL olarak düzeltildikten sonra; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 27-30 Kasım 2015 tarihli toplantı karar özetlerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

582- Gündemin 2'nci maddesi; Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı,

Gündemin 3'üncü maddesi;  Akçadağ ilçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller,

Gündemin 4'üncü maddesi; Darende ilçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 5'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsele Ticaret artı Konut Alanı Fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 6'ncı maddesi; Doğanyol ilçesi İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği yapılması,

Gündemin 8'inci maddesi; Tecde Mahallesi 5558 ada 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 ve 14 nolu parsellerin ada ayrım çizgilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2015/170 sayılı kararı,

Gündemin 10'uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi  220 ada 2 nolu   parsel ve 263 ada 1 ve 2 nolu parseller,

Gündemin 11'inci maddesi;Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parsel,

Gündemin 13'üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 114 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

Gündemin 16'ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5605 ada 3,12,13 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

Gündemin 17'nci maddesi;  Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi 4990 ada 1 nolu parsel, 4992 ada 1 nolu parsel, 4991 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

Gündemin 21'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 523 ada 3 nolu parsel,

Gündemin 25'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesinde belirtilen alana Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesi ile ilgili İmar Planı Değişikliği yapılması,

İle ilgili tekliflerin komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

583- Gündemin 7'nci maddesi; Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde yer alan imar planlarında bahçeli ve 2 katlı olarak planlanan alanlarda yoldan kot verilmesi durumunda özellikle eğimli arazilerde toprağa gömülü binaların yahut eğim nedeniyle kat kazanan yapıların oluştuğu görüldüğünden plan notlarına "2 kat adedine sahip alanlarda ön bahçe mesafesine bakılmaksızın tabii zeminden -bina orta noktasından- kot verilecektir." ibaresinin eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

584- Gündemin 9'uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin "Nizam İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar" Başlıklı 8. Maddenin (ç) Bendinde geçen “Apartman, iş hanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, iş hanı girişleri ve pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlü işgale yol açmak, apartman ve iş hanlarında çöp torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak.” ifadesinin "Şehrin ana yolları, cadde, sokak, meydanları ve yaya kaldırımları ayrıca iş hanlarının yaya geçiş alanları  her ne suretle olursa olsun kısa bir süreliğine dahi olsa işgal edilemez." ifadesiyle değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

585- Gündemin 12'nci maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Güzelköy mevkiinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, söz konusu alanda yapılaşma talebi yüksek olduğundan plansız yapılaşmayı engelleyeceğinden kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

586- Gündemin 14‘üncü maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'ne kayıtlı  1053, 1191 ve 1382 numaralı parseller üzerine "Güneş Enerjisi Santrali"(GES) kurulmasının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayarak çevre kirliliğini azaltmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebi ile söz konusu alana " Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

587- Gündemin 15’inci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'ne kayıtlı 553 numaralı parsel üzerine "Güneş Enerjisi Santrali" (GES) kurulmasının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayarak çevre kirliliğini azaltmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebi ile söz konusu alana " Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi

588- Gündemin 18‘inci maddesi; Tarihsel çevreyi koruma-geliştirme, gelecek kuşaklara aktarma/sürdürülebilirlik gibi temel kabullerle; uygulanabilir ve gereksinimlere göre geliştirilebilir nitelikte olduğundan Malatya ili, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 23 hektarlık alanda hazırlatılan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı'nın, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

589-  Gündemin 19‘uncu maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Söğüt Mahallesi 41 ada 18 nolu parsele “Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali)" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayarak çevre kirliliğini azaltmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olmasından kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

590- Gündemin 20’nci maddesi; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün kurulması, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları belirleyen maddelerin eklenmesi ile bazı madde ve bentlerde yapılan değişikliklerle birlikte  son şekli verilen usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen  Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

591- Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 1343 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan İmar Planı Değişikliği; söz konusu alandaki Sosyal Donatı Alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan ve şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından da değerlendirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

592- Gündemin 23’üncü maddesi; Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi 1381 nolu parsele, Emsal:0.30 Yençok:6.50 yapılaşma koşullarına sahip "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, söz konusu parselde Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.05.2015 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

593- Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde Sanat Sokağı olarak bilinen yere "Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı" isminin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

594- Gündemin 29’uncu  maddesi; Battalgazi ilçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 45 hektarlık alanda imar planı değişikliği,

Gündemin 30’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 57 ada 51 nolu parsel,

Gündemin 31'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi 580 ada 542 nolu parsel,

Gündemin 37'nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 139 ada 23 nolu parsel,

 İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal ettirmek üzere Başkanlık makamına tevdii için) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

595- Gündemin 33’üncü maddesi; Gerekli detaylı incelemelerin yapılarak rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

596- Gündemin 38’inci maddesi; Gerekli detaylı incelemelerin yapılarak rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

597- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 11.12.2015 tarihinde, saat 14:00'da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 09.12.2015

 


 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

30.11.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

566- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs'ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan,  Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.
Toplantıda Bulunmayanlar: Nebi Yiğit,

Mazaretli Olanlar: Nevzat Aslan, Hilal Acı, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk.
567- Gündemin 1’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mah. 1026 ada 190 nolu parselin 7 metrelik imar yolundan cephe alması, ada bütününün çevresindeki yapı karakterlerinden uzaklaşmayacağı ve yol üzerinde oluşması muhtemel silüet bozukluğunu ve görüntü kirliliğini engelleyeceği sebebiyle, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

568- Gündemin 2’nci maddesi; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4486 ada 3,4,7,8 nolu parsellerin ve yapılaşma koşulları Emsal:1.50 blok nizam 5 kata (BL-5) müsaadeli konut alanında kalan Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4486 ada 5,6 nolu parsellerin ortalama yapı yoğunluğu Emsal:1.53 olup, yapı yoğunluğu sabit kalmak şartıyla (Emsal:1.53) blok nizam 7 kata (BL-7) çıkarılması, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğundan hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

569-Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 5498 ada 1 nolu parselde cami alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan plan değişikliği ile, park alanlarının ve ulaşım bağlantılarının planlanması ile donatı alanlarını artırıldığı, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da değerlendirilen öneri imar planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

570- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 303 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 295 ada 1 nolu parselde kullanılmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 21.10.2015 tarih ve 126 sayılı kararı ile kabul edilen, yoğunluk aktarımının yapıldığı 295 ada 1 nolu parselde nüfus artışı olmaması ve daire sayısı artırılmaması şartıyla söz konusu talebin kabulüne, katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

571- Gündemin 5’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi 125 ada 8 nolu parselin "Akaryakıt+LPG İstasyonu Alanı" fonksiyonuna sahip kısmında 25 metre çekme mesafesi içerisinde parsel sınırına 10 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla pompa tesisleri ve kanopi yapılabilmesi amacıyla imar planına, plan notu eklenmesi yönünde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 21.10.2015 tarih ve 187 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oyçokluğuyla karar verildi. 

572- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 241 ada 1 nolu parselin  doğu köşesinin bir bölümünde Trafo Alanı ayrılması yönünde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 21.10.2015 tarih ve 185 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

573- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 nolu adanın Güneydoğusunda yer alan Park alanının bir bölümünde Trafo Alanı ayrılması yönünde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 21.10.2015 tarih ve 188 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

574- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5545 ada 3 parsel numaralı taşınmaza yapılaşma koşulları sabit kalmak şartı ile "Özel Sağlık Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 21.10.2015 tarih ve 184 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği söz konusu alanda hazırlanan ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarih ve 366 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

575- Gündemin 9’uncu maddesi; Arapgir İlçesi Yeni Mahalle 936 ada 1 ve 2 nolu parseller yürürlükteki imar planında gelişme konut alanı olarak planlı olup, söz konusu parsellere “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesinin kamu yararına yönelik olması ve bahse konu alan çevresinde sosyal ve kültürel donatı alanlarının olmaması, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması sebebiyle, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

576- Gündemin 10’uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 114 ada 68 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanan kısmına "Sosyal Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin ve söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanan kısmına "Yurt Alanı" fonksiyonu verilerek yapılaşma koşullarının ve çekme mesafelerinin belirlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kamu yatırımına yönelik olduğundan ve plan bütününde sosyal donatı ihtiyacını karşılayacak yeter büyüklükte başka sosyal ve kültürel tesis alanları da bulunmadığından kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

577-Gündemin 11’inci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt/Turgut Özal Mahallesi'ne kayıtlı 190 ada 1 nolu parsele "Akaryakıt ve LPG İstasyonu" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, ile ilgili talebin planın sürekliliğini ve bütünlüğünü bozucu yönde hazırlanmış olması sebebi ile reddine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

578- Gündemin 12’nci maddesi; Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 nolu parsel ve 4141 ada 1 nolu parsellerde yapılan plan değişikliği sonucunda yoğunluk artışı ya da nüfus artışının olmaması, ada bütününde çevresindeki yapı karakterlerinden uzaklaşmayacağı ve nitelikli yapıların oluşumuna imkan sağlayacağı görüldüğünden şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

579- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.12.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 30.11.2015

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

27.11.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

552- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün  Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Cumali Doğan,  İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey,  Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları,  Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, Vahap Küçük,  Fetahmet Bay, Nevzat Kızılaslan, Cemal Akdemir, Mehmet Polat.        553- Gündemin 1’inci maddesi, alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 20.11.2015 tarihli toplantı karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

554-  Gündemin 2’nci maddesi; Plansız alanda kalan, Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, parsel bazında yapılması ve plan bütünlüğü ile sürekliliğini bozucu nitelikte olması sebebiyle reddine oybirliğiyle karar verildi.

555- Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 311 ada 1 nolu parsel ile 245 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili talebin incelenmesi neticesinde; Tapu ve Kadastro kayıtlarında "Belediye Hizmet Alanı" olarak gözükmekte iken, mer'i imar planında gelişme konut alanında kaldığı; 245 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Tapu ve Kadastro kayıtlarında ilköğretim tesis alanı olarak gözüktüğü ancak mer'i imar planında gelişme konut alanında kaldığı ve bu adanın güneyindeki bir alanın kadastro kayıtlarında park alanı olarak gözüktüğü ancak mer'i imar planında ilköğretim alanı olarak ayrıldığı tespit edildiğinden, söz konusu hataların düzeltilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine 245 ada 1 parsele "Lise" fonksiyonu verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

556- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 3339 ada 10 nolu parsele kayıtlı taşınmaz hakkındaki imar planı değişikliği talebinin incelenmesi neticesinde; taşınmazın toplam inşaat alanı sabit kalmak şartı ile yapı yüksekliğinin Yençok:24.50 olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 06.10.2015 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

557- Gündemin 5’inci maddesi;. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Nikah Sarayı’nın tamamını (9 adet işyeri dahil) 01.01.2016 tarihi itibarı ile KDV hariç yıllık 60.000,00 TL (AltmışbinTürkLirası) kira bedeliyle 6215 sayılı kanunla değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’ye 10 yıllığına kiraya verilmesine ve kira artışının 2016 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak uygulanmasına, taraflar arasında düzenlenecek kira sözleşmesi 01.01.2016 tarihinden önce de akdedilmesi halinde dahi, yapının henüz tam olarak bitmemesi nedeniyle, kira başlangıç süresinin yine 01.01.2016 olarak kabulüne, sözleşmenin 2016 yılına sarkması halinde kira bedelinin kıst döneme göre hesap edilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 558- Gündemin 6’ncı maddesi; 2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu’nca son şekli verilen 503.000.000,00 TL gelir ve bu gelire denk 503.000.000,00 TL gideri havi 2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Bütçe Tasarısı ile 18 madde olarak tanzim edilen Bütçe Kararnamesi ile İlçe Belediyelerinin Bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunca son şekli verilen genel toplamları 425.416.251,00 TL gelir ve bu gelire denk 425.416.251,00 TL gider içeren; gelir ve bu gelirlere denk aynı miktarlarda giderleri havi bütçelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

559- Gündemin 7’nci maddesi; 2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Ücret tarifesi hakkındaki eklerin incelenmesi sonucunda, il genelinde yapılacak çeşitli yatırımlar ile ilimizin hızlı gelişmesine katkı sağlayarak, vatandaşın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüp, daha duyarlı hizmet verebilmek için 2016 Yılı Ücret Tarifesinde gerekli görülen kısımlarında değişiklikler yapılmasına ve son şekli verilerek hazırlanan ekli 2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

560- Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi kurulması hakkında Kara, Deniz Ulaşımı ve Otopark, Eğitim, Kültür ve Sanat ile İmar ve Bayındırlık alanlarında sadece bu tesisler içerisinde veya müştemilatında yer alacak kafeterya, restaurant alanlarında faaliyette bulunmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

561- Gündemin 18'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 5014 nolu parsele "Kamu Hizmet Alanı ile Yeşil Alan" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile söz konusu alana "Resmi Kurum Alanı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü), Yeşil Alan" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

562- Gündemin 22’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Fatih Mahallesi 173 ada 6 nolu parsele "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 21/10/2015 tarih ve 191 sayılı kararı ile plan onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilen, söz konusu alana "Resmi Kurum Alanı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme ve Kabul Merkezi)" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.      

563- Gündemin 23'üncü maddesi; Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 561 ada 1,2,3,4,5,6 parseller ve 565 ada 1 nolu parsele Park Alanı fonksiyonu, İmar Planı Değişikliği üzerinde sınırları belirtilen alana Sağlık Tesis Alanı ve Sosyal Tesis Alanı (Gençlik Eğitim Merkezi) fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

564- Gündemin 24’üncü  maddesi; Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi'nde belirtilen alana "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 25’inci maddesi; Battalgazi İlçesi 268 ada 1, 2 ve 8 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

Gündemin 26'ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Şahnahan Mahallesi 178 ada 16 nolu parselde imar planı değişikliği,

Gündemin 27'nci maddesi; Doğanşehir İlçesi Gövdeli Mahallesi 124 ada 42 nolu parselde imar planı değişikliği İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi. 

565- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 30.11.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 27.11.2015

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

20.11.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

533- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Gögüs'ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün,  Celalettin Gönültaş, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, , Nebi Yiğit,  Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Çınar, Cemal Akdemir.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Vahap Küçük, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya, Nevzat Öztürk.

534- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 11.11.2015 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

535- Gündemin 2’nci maddesi; Darende ilçesi, Gökyar Mahallesi 950 ada 1 ve 2 parseller, 952 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 953 ada 1, 2 ve 3 parseller, 954 ada 1 parsel, 955 ada 1 ve 2 parseller, 956 ada 1 ve 2 parseller, 957 ada 1 ve 3 nolu parsellere "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ve Tarım Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

536- Gündemin 3'üncü maddesi;  Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 parsel ile 4141 ada 1 nolu parsel,

         Gündemin 4'üncü maddesi;  Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 523 ada 3 nolu parsel,

         İle ilgili tekliflerin komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

537- Gündemin 5’inci maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Keşolar Mahallesi, 653 nolu parsele "Kamu Hizmet Alanı (Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı Hizmet Binası yapımı)" fonksiyonu verilmesinin kamu yararına yönelik olması, ulaşım bağlantıları ve çevre fonksiyonlar açısından plan bütünlüğü ve sürekliliğini sağladığı, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

538- Gündemin 6’ncı maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Tarımsal Hizmetler (Tarımsal Projeler ve Muhtarlık İşleri) Dairesi Başkanlığı kadrosuna Hilmi ÖKSÜZTEPE’nin atanması, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince meclisin bilgisine sunulmuştur.

539- Gündemin 7'nci  maddesi; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü, bundan böyle Tarımsal Projeler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verecektir. Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü’nün kaldırılmasına;

Belediyemizce, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ile muhtarlık iş ve işlemlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Tarımsal Projeler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurulması ve bu daire başkanlığına bağlı olarak; Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü oluşturulması gerektiği anlaşıldığından;

Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şeması’nın 5216 sayılı Kanun’un 21. maddesi gereğince güncellenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

540-  Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Merkez Aşağıbağlar, Tandoğan, Şifa, Niyazi, Şıkşık, İsmetiye,Kavaklıbağ mahallelerinin Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) İçmesuyu İşleri ile ilgili kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

 

541- Gündemin 9'uncu maddesi; “Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt Mahallesinde plansız alanda kalan 179 ada 114 nolu parsele “Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması yönündeki talebin değerlendirilmesi neticesinde;

Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt Mahallesi 179 ada 114 nolu parsele kamu yararına yönelik olması gerekçesi ile “Kamu Hizmet Alanı”  fonksiyonu verilmesine ”

Olarak düzeltilmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

542- Gündemin 10'uncu maddesi; “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ekli cetvelde bulunan kadroların ihdasına oyçokluğuyla karar verildi.

543- Gündemin 11’inci maddesi; Mülkiyeti  Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Eski Hal Binası 1. katta bulunan 92, 93, 94, 95, 96, 97 ve 98 bağımsız bölümden oluşan bürolar Başbakanlık 2003/37 sayılı genelgesinin 2. Maddesi ve 4688 sayılı Kamu Çalışanları Sendika Kanununun 23. maddesinin son fıkrası hükümlerine göre Bem-Bir-Sen (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası) ’e işyeri temsilcilerinin faaliyetleri için kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi e fıkrası hükmüne göre 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

544- Gündemin 12'inci maddesi; Battalgazi ilçesi,  Saray Mahallesi, 1242 ada, 1 nolu perseldeki taşınmazlardan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi için muhatap İnönü Kapalı Çarşısı Yapı Kooperatifi ile düzenlenecek olan protokolün imzalanması hususunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı  Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine, protokolün taraflarca imzalanmasına ve protokolde yer alan hüküm ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine müteakip tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve bahse konu hususa ilişkin iptale yönelik 11.03.2010 tarih ve 3002 sayılı Encümen kararının yürürlükten kaldırılmasına, satışa dair 03.12.2002 tarih ve 5165 sayılı encümen kararının geçerli olması hususunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

545- Gündemin 13'nci maddesi; İlimizde haftanın Cuma günleri, Battalgazi ilçesi, Kernek Mahallesi İpek Caddesi üzerinde kurulan 1 nolu semt pazarının Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin, Pazar Yerlerinin Taşınması ve Kapatılması başlıklı 10. Maddesindeki hüküm doğrultusunda, Kernek  Mahallesi İpek Caddesi üzerinde Türkiyem Ortaokulu yanında Büyükşehir Belediyemizce yapılan Kapalı Semt Pazarına taşınmasına oybirliğiyle karar verildi.

546-  Gündemin 14’üncü  maddesi; Malatya ilinin Büyükşehir statüsü kazanması ve belediye hizmet ağının il geneline yayılmasıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden Daire Başkanlığımıza gönderilen D4 yetki belgeli taşımacıların bir düzen altında faaliyetlerine devam etmeleri amacıyla, Akpınar, Alacakapı, Aslanbey, Ataköy, B.Hüseyin Bey, B.Mustafa Paşa, Bahçelievler, Başharık, Battalgazi, Beylerbaşı, Bulgurlu, Cevrerizade, Cirikpınar, Çamurlu, Çöşnük, Dabakhane, Dolamantepe, Ferhadiye, Fırat, Göztepe, Hacı Abdi, Halfettin, Hanımın Çiftliği, Hasan Varol, Hatunsuyu, Hidayet, İskender, İsmetiye, İstiklal, İzzetiye, K.Hüseyinbey, K.Mustafa Paşa, Karabağlar, Karahan, Kavaklıbağ, Kemerköprü, Kernek, Kırçuval, Merkez Beydağı, Meydanbaşı, Niyazi, Nuriye, Orduzu, Paşaköşkü, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, Selçuklu, Şehitfevzi, Şıkşık, Şifa, Tandoğan, Taştepe, Toptaş, Üçbağlar, Yamaç, Yeni, Yenihamam, Yıldıztepe, Zafer, Abdulgaffar, Aşağı Bağlar, Atatürk, Bahçebaşı, Bentbaşı, Bostanbaşı, Cemal Gürsel, Cevat Paşa, Cumhuriyet, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Çilesiz, Çukurdere, Dilek, Gazi, Gedik, Gündüzbey, Hamidiye, Hıroğlu, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, İnönü, Karakavak,Kaynarca, Kiltepe, Koşu, Koyunoğlu, Mahmutlu, Melekbaba, Merkez Fatih, Mullakasım, Özalper, Salköprü, Samanköy, Samanlı, Seyran, Su, Şahnahan, Yakınca, Yavuz Selim, Yeni, Yeşil Kaynak, Zaviye mahallelerinde çalışan D4 Yetki taşımacıların Malatya Büyükşehir Belediyesinden alacakları yetki belgesi için aşağıdaki tabloda belirtilen ücretlerin alınmasının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

547-  Gündemin 15.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Fatih Mahallesi 173 ada 6 nolu parsel,

         Gündemin 16.maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 1343 ada 1 parsel,

         Gündemin 17.maddesi; Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi 1381 nolu parsel,

         Gündemin 18.maddesi; Yeşilyurt  ilçesi, İnönü Mahallesinde mevcut Sanat Sokağı yerine Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı ismi verilmesi,

Gündemin 19.maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi 561 ada 1,2,3,4,5,6 parseller ve 565 ada 1 nolu parsel,

İle ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın tekliflerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Kanun'un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal ettirilmek üzere Başkanlık makamına tevdii için) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 548- Gündemin 20’inci maddesi; Arapgir Belediyesi'nin 2015 Mali yılı bütçesinin bazı tertiplerinde bulunan ödemeler yılı içerisinde yapılan harcamalar sebebiyle yetersiz kaldığından, bütçe üstü harcama yapılmaması için aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 450.000,00 TL 2015 Mali Yılı Ek Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 37.maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 25.maddesi gereğince; Arapgir Belediyesi 2015 Mali Yılı Ek Bütçesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

Arapgir Belediyesi 2015 Mali Yılı Ek Bütçe Cetveli

Gelir Açıklama

Ek Olağanüstü elde edilen gelir (TL)

Kurumsal Sınıflandırma

Fonksiyonel Sınıflandırma

Tip

Ekonomik Sınıflandırma

Gider Açıklama

Ek Ödenek Miktarı (TL)

Arsa satışı

450.000,00

46.44.06.39

01.03.09.00

05

06.01

Mamül mal alımları

450.000,00

Toplam

450.000,00

 

 

 

 

Toplam

450.000,00

 

549- Gündemin 21'inci maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 3 dereceli mühendis kadrosuna karşılık tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek olan Zeynep Bahar Deniz'e ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

550- Gündemin 36’ncı  maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi 2240 ada 11 nolu parselde çekme mesafelerinin değiştirilmesi yönünde hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi. 

551- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 27.11.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 20.11.2015     MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.11.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

526- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Hacı Uğur Polat,  Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Aziz Görgeç, Süleyman Eser.

527- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 13.10.2015 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

528- Gündemin 2'nci maddesi; Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı,

Gündemin 3'üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel,

Gündemin 4'üncü maddesi; Akçadağ ilçesi, Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller,

Gündemin 5'inci maddesi; Darende ilçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 6'ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsele Ticaret artı Konut Alanı Fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 7'nci maddesi; Doğanyol ilçesi, İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği yapılması,

Gündemin 8'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt/Turgut Özal Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel,

Ile ilgili tekliflerin bir sonraki birleşime ertelenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

529- Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt ilçesi sınırları dahilindeki imar planlarında bahçeli ve 2 katlı olarak planlanan alanlarda tabii zeminden kot verilmesi,

- Gündemin 14.maddesi, Tecde Mah. 5558 ada 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 ve 14 nolu parselllerin ada ayrım çizgilerinin yeniden düzenlenmesi,

- Gündemin 15.maddesi, Bostanbaşı Mah. 311 ada 1 nolu parsel ve 245 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği,

- Gündemin 16.maddesi, Yeşiltepe Mah. 3339 ada 10 nolu parselde imar planı değişikliği,

- Gündemin 31.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mah.  220 ada 2 nolu   parsel ve 263 ada 1 ve 2 nolu parseller,

- Gündemin 32.maddesi, Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mah. 1026 ada 190 nolu parsel mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

- Gündemin 33.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mah. 4486 ada 3,4,7,8 nolu parseller,

- Gündemin 34.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mah. 4505 ada 5 nolu parsel,

- Gündemin 35.maddesi, Battalgazi ilçesi, Şifa Mah. 2240 ada 11 nolu parselde çekme mesafelerinin değiştirilmesi,

- Gündemin 36.maddesi, Doğanşehir ilçesi, Güzelköy Mevkii'nde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

- Gündemin 37.maddesi, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mah. 114 ada 68 nolu parsel,

- Gündemin 38.maddesi, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mah. sınırları içerisinde yaklaşık 114 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı,

- Gündemin 39.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mah. 5498 ada 1 parsel,

- Gündemin 40.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnek Köy Mah. 1053, 1191 ve 1382 nolu parseller üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurulması,

- Gündemin 41.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnek Köy Mah. 553 nolu parsel üzerine Güneş Enerjisi Santrali kurulması,

- Gündemin 42.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mah. 303 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 295 ada 1 nolu parselde kullanılması,

- Gündemin 43.maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah. 125 ada 8 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

- Gündemin 44.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mah. 241 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği

- Gündemin 45.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah. 5673 nolu adada imar planı değişikliği yapılması,

- Gündemin 46.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah. 5605 ada 3,12,13 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

- Gündemin 47.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mah. 5545 ada 3 nolu parsele "Özel Sağlık Tesisi Alanı"  fonksiyonu verilmesi,

- Gündemin 48.maddesi, Arapgir ilçesi Yeni Mah. 936 ada 1 ve 2 nolu parsellere "Kültürel Tesis Alanı"fonksiyonu verilmesi,

- Gündemin 49.maddesi, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mah. 4490 ada 1 nolu parsel, 4992 ada 1 nolu parsel, 4991 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

- Gündemin 50.maddesi, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 23 hektarlık alanda Arkeolojik Sit Alanı,

- Gündemin 51.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mah. 5014 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

- Gündemin 52.maddesi, Doğanşehir ilçesi Söğüt Mah. 41 ada 18 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

530- Gündemin 17'nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması,

Gündemin 54'üncü maddesi; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

İle ilgili tekliflerin Hukuk  İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

531- Gündemin 18'inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5384 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Nikah Sarayı’nın bir bedel karşılığında 10 (on) yıllığına Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.'ye kiralanması,

- Gündemin 22'nci maddesi; 2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesinin görüşülmesi,

- Gündemin 23’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesi,

- Gündemin 25'inci maddesi;  Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Pütürge, Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Kuluncak, Kale, Doğanyol İlçe Belediyeleri’nin 2016 Mali Yılı Bütçelerinin görüşülmesi,

- Gündemin 30'uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi kurulması,

İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

532- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 20.11.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.11.11.2015

 

 

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.10.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

502-Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan. Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Nebi Yiğit.

Mazaretli Olanlar: Nevzat Aslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Vahap Küçük, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz.

503- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 07.10.2015 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiyle kabul edildi.

504- Gündemin 2’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi, 4160 ada 3 parsel ve 4161 ada 3 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğu sabit tutulup yapı kat sayısı 5 kattan Yençok:30,50 metre olarak değiştirilmesi, yapı yoğunluğunu arttırmayacak, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak, bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama öneri imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

505- Gündemin 3’üncü maddesi, Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesi 456 ada 349 nolu parsele "Trafo Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

506- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanan mania planında; iniş ve kalkış istikametlerindeki uçuş konisi ve pist etrafındaki dikdörtgen mania sınırı içerisi hariç tutulmak üzere; diğer mania hatlarında pistin uçuş konilerinin güneyinde kalan bölgede geçmişte ruhsatlı olarak ruhsata uygun inşa edilen en yüksek yapının kotunun, o mania hattı içindeki maksimum kot olarak kabul edilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

507- Gündemin 5’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Performans Programının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

508- Gündemin 6’ncı maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 92 ada 44 nolu ve 883 metrekare yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan Gazi Parkı Battalgazi Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde olduğundan; Battalgazi Belediyesi'ne devredilmesine oybirliğiyle karar verildi.

509- Gündemin 7’inci maddesi; Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Kamu İhale Kanunu'nun 62 / i maddesine göre hizmet alımı (taşeron) yoluyla çalıştırılan personelin görev yerlerine ulaştırılması için toplu taşıma sisteminden yararlandırılması gerekmektedir. Bu amaçla  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 18/f maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla çalışan  Büyükşehir Belediyesi personelinin, MOTAŞ'ın uygulamış olduğu ücret tarifesinin %30'unu karşılaması kaydıyla, kalan bedelin Büyükşehir Belediyesi tarafından MOTAŞ'a aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

510- Gündemin 8’inci maddesi; Eski Doğu Garajı, Atabey İskelesi ile Yenihamam Mahallesi Buhara Bulvarı'nda bulunan asma germe çadırların bulunduğu alanın 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınarak, özel güvenlik personeli görevlendirilmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

511- Gündemin 9’uncu maddesi; Kayısı Araştırma  Geliştirme ve Tanıtım Vakfı 6-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Malatya Uluslararası Film Festivali organizasyonunun protokol çerçevesinde projeye ortak olunmasına oybirliğiyle karar  verildi.

512- Gündemin 10'uncu maddesi; Battalgazi İlçesi 268 ada 1, 2 ve 8 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.        

513- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Orduzu Pınarbaşı Mevkiinde ki Turgut Özal Tabiat Parkı'nın Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

514- Gündemin 12’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü  Mah.1072 ada 22  nolu parsel üzerineki Spor ve Yaşam Merkezi'nin Esenlik Ltd. Şti.Genel Md.tarafından işletilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

515- Gündemin 13'üncü maddesi; Kale İlçesi Bağlıca Mah. İzollu Lisesi Kavşağına alt geçit ve yan yollar yapılması amacıyla uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

516- Gündemin 14'üncü maddesi; Battagazi İlçesi Uçbağlar Mh.1983 ada 3 nolu parselde imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

517- Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarih 152 sayılı kararıyla onaylanan  Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'ne kayıtlı 57 ada 15 ve 51 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve bahse konu parsellere komşu Yençok: 12,50 metre yapılaşma koşuluna sahip karakol alanının kat adedinin de 3 kat olarak düzenlenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

518- Gündemin 16’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Uç Mah.4944 ada 8,9 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

519- Gündemin 17’inci maddesi; Mahallesi 4370, 12,13,14 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

520- Gündemin 18'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mah. 3785 ada 3 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

521- Gündemin 19’uncu maddesi; Büyükşehir Belediyesi'nin 09.07.2014 tarih, 104 sayılı meclis kararı ile Doğanşehir İlçe merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yaptırma hususunda Doğanşehir Belediyesi'ne devredilen yetkinin, söz konusu çalışmaların Büyükşehir Belediye başkanlığı tarafından yürütülmesi amacıyla  iptaline oybirliğiyle karar verildi.

522- Gündemin 20’nci maddesi; Gündemin 20'nci maddesi; Darende İlçesi Gökyar Mahallesi 950 ada 1,2 nolu parseller, 952 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 953 ada 1,2,3 nolu parseller 954 ada 1 nolu parsel, 955 ada 1, 2 nolu parseller, 956 ada 1, 2 parseller, 957 ada 1, 3 nolu parseller,

Gündemin 21'inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi, 4140 ada 1 parsel 4141 ada 1 nolu parsel,

Gündemin 22'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 523 ada 3 nolu parsel,

Gündemin 23'üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Keşolar Mahallesi 653 nolu parsel, İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince, bu konularla ilgili çalışmaların 10 işgünü içerisinde tamamlanarak görüşmek üzere  Belediye Meclisine intikali için İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

523- Gündemin 24'üncü maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Ekli; III  Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde düzenlendiği şekilde kadro değişikliğinin yapılmasına  oybirliğiyle karar verildi.

524- Gündemin 25'inci maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna Metin TORUN'un atanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22.maddesi gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

525-  Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Kasım ayı toplantısının 11.11.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 13.10.2015

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

07.10.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

488- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Aziz Görgeç,

Mazaretli Olanlar: Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Nevzat Öztürk, Kadir Yoldaş,

489- Gündemin 12'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Molla Kasım Mahallesi 383 ada 1,2 nolu parseller, 384 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 386 ada 4,5,6,7,8 nolu parselleri de kapsayacak şekilde yapılacak olan genel imar planı revizyonunda değerlendirilmesi düşünüldüğünden, konu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifinin gündemden çıkarılmasına;

Gündemin 1’inci maddesi, alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 15.09.2015 tarihli meclis karar özetinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

490- Gündemin 2'nci maddesi;  Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs.işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı,

Gündemin 3'üncü maddesi;  Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel,

Gündemin 4'üncü maddesi; Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169,262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller,

Gündemin 5'inci maddesi; Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 7'nci maddesi;  Battalgazi İlçesi 268 ada 1,2 ve 8 nolu parsellere “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesi ,

Gündemin 8'inci maddesi;  Battagazi İlçesi, Orduzu Pınarbaşı Mevkiindeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nın Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi hususunda karar alınması hakkındaki,

Gündemin 9'uncu maddesi;  Yeşilyurt İlçesi, İnönü 1072 ada 22  nolu parsel üzerineki Spor ve Yaşam Merkezi'nin Esenlik Ltd. Şti.Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi hususunda  karar alınması,

Gündemin 11'inci maddesi;  Kale İlçesi Bağlıca Mah. İzollu Lisesi Kavşağına alt geçit ve yan yollar yapılması amacıyla uygulama imar planı değişikliği,

Gündemin 14'üncü maddesi;  Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsele Ticaret artı Konut Alanı Fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 17'nci maddesi;  Doğanyol İlçesi İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği,

Gündemin 19'uncu maddesi;  Battagazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 1983 ada 3 nolu parselin imar planı değişikliğinin ertelenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

491- Gündem,n 6'ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellere "Ticaret-Konut Alanı" (Konut Alanı Oranı %94,4'tür) fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olduğu ve bölgedeki alan kullanımlarına uyumsuzluk göstermediği görüldüğünden imar planı değişikliğinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi. 

492- Gündemin 10'uncu maddesi; Battalgazi İlçesi, Mülga Orduzu İmar Planı ve Malatya İmar Planının Bulgurlu Bölgesi ile çakıştığı noktada bulunan imar yolunun Orduzu İmar Planında 12 metre, Malatya İmar Planında 50 metre olması nedeniyle oluşan sorunun giderilmesi ve aynı yol üzerinde Battalgazi Belediyesince Asfalt Üretim Tesisi kurulması amacıyla Asfalt Üretim Tesisinin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına yönelik, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliğinin  kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

493- Gündemin 13’üncü maddesi; Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği kurum kart tipi ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih, 25 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği'nde kart tipleri belirtildiği ancak uygulamada yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı yeni kart tipine ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından; kurum kartı başvuru koşullarına Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği, İKİNCİ BÖLÜM, Madde- 5, B bendine f fıkrası olarak eklenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

494- Gündemin 15'inci maddesi; Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 2 ve 3 nolu parsellere "Açık Spor Tesis Alanı (halı saha)" fonksiyonu verilmesini içeren ve Darende Belediye Meclisi'nin 04/08/2015 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

495- Gündemin 16'ncı maddesi; Doğanşehir İlçesi Fındık Mahallesi Yerleşik Alan sınırı hakkında 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince; Malatya ili Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

496- Gündemin 18’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4506 ada 1 nolu parselin güney cephesindeki 40 metrelik çekme mesafesinin 10 metre olarak değiştirilmesini içeren imar planı değişikliğinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi

497- Gündemin 20'nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Orduzu Mahallesi sınırları içinde, Çınar Mevkiinde bulunan mevcut alanın imar planında tarım alanı olarak planlandığı, parsellerin ortasından dere geçtiği, söz konusu derenin ve dere yatağının korunması amacıyla park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinde, kamu yararının gözetilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik olduğu, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olduğu anlaşıldığından, sözkonusu nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

498- Gündemin 26'ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Mollakasım Mahallesi 57 ada 15 ve 51 nolu parseller,        

Gündemin 27'nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Uç Mahallesi 4944 ada 8ve 9 nolu parseller,

Gündemin 28'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi 4370, 12,13,14 nolu parseller,

Gündemin 29'uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Topsöğüt/Turgut Özal Mahallesi 190 ada 1 nolu parsel,

Gündemin 30'uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 3785 ada 3 nolu parsel, İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

499- Gündemin 32'nci maddesi; Akçadağ, Hekimhan, Doğanyol, Pütürge ilçelerinin içmesuyu ve kanalizasyon işleri ile ilgili kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

500- Gündemin 36'ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi, Afet Evleri’nin bulunduğu alanda hazırlanacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Yeşiltepe Mahallesi 1980 ada 4 ve 6 nolu parseller, 1981 ada 1 nolu parsel, 1982 ada 1, 2 ve 12 nolu parseller ve 1979 ada 1 nolu parsel ile mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi’ne ait Görgü Mahallesi 184 ada 13 nolu parselde kayıtlı 127.416 metrekare yüzölçümlü 1/2 hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre karşılıklı trampa edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

501- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.10.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 07.10.2015

  

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.09.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

448- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün,  Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hilal Acı, Murat Doğan. 

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Süleyman Eser,  Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Günnur Tabel, Hurşit Kuşcu.

449- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 09.09.2015 tarihli meclis karar özetinin kabulüne oybirliğiyle, karar verildi.

450- Gündemin 2'nci maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 141 ada 2 nolu parselin 4000 m2’lik kısmına "Kültürel Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, kamu yatırımına yönelik olması ve plan bütününde sosyal donatı ihtiyacını karşılayacak yeter büyüklükte başka sosyal ve kültürel tesis alanlarının da bulunmaması gerekçesi ile talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

451- Gündemin 3'üncü maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 5857 ada 4 nolu parselin E=1.50 olan yoğunluk hakkını kullanamadığı görüldüğünden parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla söz konusu parselin zemin kattan sonraki katlarda TAKS değerinin 0,25'den 0,30'a çıkarılması yönünde hazırlatılan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 01.07.2015 tarih ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

452- Gündemin 4'üncü maddesi; Cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili teklifin değerlendirilmesi neticesinde;

-          Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ağkaya Sokağa Şehit İbrahim TANRIVERDİ,

-          Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Kanije sokağa Şehit Yunus KIROĞLAN,

-          Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Şehit Yunus KIROĞLAN Sokağa Kanije Sokak,

-          Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Temel Yurt Sokağa Şehit Beşir KURT,

-          Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi Garaj Sokağa Şehit Emrah HOROZ,

-          Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Turgut ÖZAL Caddesine Şehit Fatih ÇEVİK,

-          Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi İmam Efendi Sokağa Tüccarlar Sokak,

-          Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi Valilik Binasının Önünden geçen Sokağa Valilik Caddesi,

-          Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Düşün Sokağa Şehit Cumali SANCAR,

-          Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Şehit Cumali SANCAR Sokağa Düşün Sokak,

-          Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Dalgalı Sokağa Şehit Teyfik CİĞERCİ,

-          Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Teyfik CİĞERCİ Sokağa Şehit Kubilay FİDAN isminin verilmesine;

Harici kalan cadde ve sokak isimlerinin değişikliği taleplerinin ise mevcut isimlerinin uzun süreden beri kullanımda olduğundan cadde ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların isimlere aşina olmaları ve belirtilen yerlerdeki işyeri sahiplerinin yazılı adreslerinde değişikliğe uğrayarak, maliye kayıtları (yazarkasa, fatura vb.) ile oluşabilecek harici maddi külfetler nedeniyle isimlerin aynı şekilde kalmalarına oybirliğiyle karar verildi.

453- Gündemin 5'inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Atabey iskelesi ile Elazığ Baskil sınırları içerisindeki iskele arasında çalışan 2 adet Ro Ro tipi arabalı yolcu feribotu ile sabit rotada olmayan 1 adet gezi teknesinin faaliyete alınarak işletmeye açılması için Bütçe İçi İşletme kurulması ve bundan sonra kurulacak iktisadi işletmelerin, bu işletme bünyesinde şube şeklinde faaliyet gösterebilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

454- Gündemin 6'ncı maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Gemi Sevk ve İdare Belgesi kart ücreti bedelinin 75,00 TL olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

455- Gündemin 7'nci maddesi; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan ve 12 maddeden oluşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Devlet Memurları Görevlendirme Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

456- Gündemin 8’inci maddesi; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan Ek Maddeler’in Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne eklenmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

457- Gündemin 9'uncu maddesi; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan ve 18 maddeden oluşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

458- Gündemin 10'uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 5249 ada 2 nolu parsel, 5250 ada 2 nolu parsellere "Sosyal Tesis Alanı" fonksiyonu  verilmesinin kamu yararına yönelik olması,  bahse konu alan çevresinde sosyal donatı alanlarının olmaması ve sosyal donatı ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebi ile hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

459- Gündemin 11'inci maddesi; Arapgir ilçesi, Çobanlı Mahallesi’nde yürürlükteki imar planında turizm tesis alanı olarak  planlanmış olup, söz konusu alana "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile söz konusu sahaya E: 1.00 Yençok:7.50 m olarak yapılaşma koşulları verilmesi, planlama alanını sınırlayan 10 metrelik imar yollarının 12 metreye, 7 metrelik yolların düzenlenerek 10 metrelik imar yollarına dönüştürülüp, saha içerisinde doğu  batı yönünde 10 metrelik imar yolu açılması konularını içeren ve Arapgir Belediye Meclisi’nin 04.08.2015 tarih ve 53 sayılı kararı ile plan onaylama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

460- Gündemin 12'nci maddesi;  Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 171 ada 221 nolu parselde yapılaşma koşulları sabit tutularak, yapı nizamının blok nizamdan bitişik nizama dönüştürülmesi ve zemin + 4 kat için parselin tamamını doldurması 5.kattan sonra ise her kat için parselin %40’ını geçmeden yapılaşmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

461-  Gündemin 13’üncü  maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 479 ada 1 nolu parselde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış olup, faal olarak Akaryakıt ve Lpg İstasyonu hizmeti sunmaktadır. Söz konusu alan için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Valiliği - Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün uygun kurum görüşleri doğrultusunda; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 479 ada 1 nolu parsele 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Akaryakıt ve Servis Alanı" fonksiyonu verilmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

462- Gündemin 14’üncü  maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz  Mahallesi 1096 ada 1 parselin "Rekreasyon Alanı" olan fonksiyonunun "Park Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesini ve bitişiğinde bulunan park alanına "Rekreasyon Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 04.08.2015 tarih ve 144 sayılı kararında söz konusu taşınmaza ilişkin onama yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği alanların günlük hayatta kullanılabilirliğini artırmaya yönelik olması sebebi ile talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

463- Gündemin 15’inci maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 2 ve 3 nolu parsellere "Açık Spor Tesis Alanı" fonksiyonu verilmesi ile ilgili teklifin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi. 

464- Gündemin 16'ncı maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi 529 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 parsellere Park Alanı fonksiyonu verilmesini içeren ve Darende Belediye Meclisi’nin 07.07.2015 tarih ve 8-77 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; bahse konu alan ve çevresinde sosyal donatı alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olması, söz konusu alanın mevcut imar planında konut alanı olan plan fonksiyonunun park alanına dönüştürülmesinin kamu yararını amaçlaması ve toplumun geneline hitap eden ortak kullanım alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

465- Gündemin 17’nci  maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 5 dereceli avukat kadrosuna karşılık Şahika KURT’un tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi, ilgiliye ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

466- Gündemin 18'inci maddesi; Hissedarı olduğumuz Esenlik Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu Genel Kurulda yatırım hizmetlerinde kullanılmak amacıyla mevcut sermayesinin 5.000.000,00 TL arttırılması talebinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

467- Gündemin 19’uncu maddesi; Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ekli I sayılı cetvelde bulunan GİH sınıfında 1 dereceli 1 adet Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunun ihdasına oyçokluğuyla karar verildi.

468- Gündemin 20'nci maddesi; Pütürge ilçesi, Köylü Mahallesi’nde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için 12 metre genişliğinde kent içi ana ulaşım aksı oluşturulmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

469- Gündemin 21’inci maddesi; Doğanşehir ilçesi, Doğu Mahallesi 2 ada 4 parsele talep dosyasında sınırları belirtilen şekilde bir kısmına "Ticaret-Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi, bir kısmına orta yoğunluklu "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi, söz konusu parselin doğusundan geçen 20 metrelik imar yoluna cephesini açmak amacıyla mevcuttaki park alanının taşınarak konut alanlarının ortasında yer alan park alanına ilave edilmesi ve bahse konu olan alanın içinden geçen 12 metrelik imar yolunun parselin kuzeyine kaydırılması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

470- Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Uç Mahallesi 4945 ada 5 nolu parselin toplam inşaat alanı sabit kalmak şartı ile kat adedinin 6 kat olarak düzenlenmesine ait imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

471- Gündemin 23’üncü maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi 413 ada 5 nolu parsele Sağlık Tesisi Alanı (Sağlık Ocağı) fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan üzerinde belirtilen “Bitişik Nizam 6 kat (B-6)” yapılaşma koşulunun kaldırılıp “Yapılaşma koşulları vaziyet planı aşamasında belirlenecektir.” hükmü eklenerek onaylanmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

472- Gündemin 24’üncü maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5255 ada 3 nolu parselin doğusundaki 50 m²’lik kısmının trafo alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebiyle teklifin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

473- Gündemin 25’inci maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Doğu Mahallesi 1 ada 99 nolu parselin doğusundaki 40 m²’lik kısmının trafo alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan, Doğanşehir Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebiyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

474- Gündemin 26’ıncı maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 43 ada 143 nolu parselde, ada kenar çizgisinin bina cephe hattına alınması yönünde hazırlatılan ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 141 sayılı  kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik olması gerekçesi ile kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

475- Gündemin 27’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde 114 hektarlık alanda Mahkeme Kararıyla İmar Uygulaması bozulmuş olduğundan Bu nedenle uygulamadan kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla İmar Planında Revizyon yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 114 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 130 sayılı kararı ile plan yapma/yaptırma ve onaylama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren konu, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olduğundan kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

476- Gündemin 28’inci maddesi Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 240 nolu parselde yapı yüksekliği Yençok:19.50, yapı yoğunluğu E:1.80 , TAKS:0.30 ve zemin kat otopark alanı olarak planlanmış olup, çekme mesafeleri 12 metrelik  yol cephesinden 5 metre, yan cephelerden 4 metre, arka bahçeden 27 metre olarak düzenlenmesini içeren  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından uygun olduğundan kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

477- Gündemin 29’uncu  maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 360 ada 12 nolu parselin güneybatısındaki 50 m² lik kısmının trafo alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

478- Gündemin 30’uncu  maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mahallesi 5483 ada 1 parsel ve 5484 ada 1 numaralı parsellerin alan büyüklüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, adanın geometrik şeklinde düzenleme yapılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

479- Gündemin 31’inci  maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi Gezer Mevkii 125 ada 8 nolu parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı E=0.30, Yençok=6.50 ve Ticaret Alanı E=0.30, Yençok=Serbest fonksiyonu ile yapılaşma koşulları getirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan üzerinde “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilen sahaya “Ticaret alanı içerisinde sadece  lokanta yapılabilir.” hükmü eklenerek onaylanmasının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

480- Gündemin 32’nci maddesi; Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi, 1072 Ada, 22 Nolu parsel üzerinde bulunan Spor ve Yaşam Merkezi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, aynı ada ve parsel üzerinde  koordinatları (Y1:435603.210 X1:4245925.450, Y2:435604.170 X2:4245923.170, Y3:435598.200 X3:4245921.040, Y4:435597.240 X4:4245923.320) koordinatlarıyla belirlenmiş olduğu yerin trafo yeri olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

481- Gündemin 33. maddesi, Doğanşehir ilçesi, Fındık Mahallesi Yerleşik Alan sınırı,

        Gündemin 34. maddesi, Doğanyol ilçesi, İsak Mahallesi 139 ada 1 nolu parsel ve çevresinde meydan düzenlemesini içeren imar planı değişikliği,

        Gündemin 35. maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4506 ada 1 nolu parselin güney cephesindeki 40 metrelik çekme mesafesinin 10 metre olarak değiştirilmesini içeren imar planı değişikliği,

        Gündemin 36. maddesi, Battagazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 1983 ada 3 nolu parselin imar planı değişikliği,

        Gündemin 37. maddesi, Battalgazi ilçesi, Orduzu Mahallesi Çınar Mevkiinde imar planı değişikliği,

        Gündemin 38. maddesi, Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 4160 ada 3 nolu parsel ve 4161 ada 3 nolu parselde imar planı değişikliği,

        Gündemin 39. maddesi, Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 100 ada 195 nolu parsele trafo alanı fonksiyonu verilmesi,

        Gündemin 45. maddesi, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin Mania Planı ile ilgili 153 sayılı kararı,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

482- Gündemin 40’ıncı maddesi; Belediyemizin karla mücadelede kullanılmak üzere kar rotatifine ihtiyacı bulunmakta olup, bu ihtiyacın karşılanması için Kırşehir İl Özel İdaresi‘nin kullanmadığı (Şase No: 551012 Moto No: 220081) Schmith Supar 4000 Marka kar rotatifini, belediyemiz envanterinde bulunan 2015 Model 18.250 MAN Damperli kamyon (44 BB 579), 2015 Model Yarı Romork/Alçak Tabanlı (44 NU 071) ve 2015 Model 3 Dingilli Damperli Yarı Romork (44 BE 124) ile takasının yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

483- Gündemin 41’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki teklifin Hukuk İhtisas Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

484- Gündemin 42’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından “ Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Belgesi ” teknelere yapılan surveylerden sonra uygun görülmesi neticesinde e-denizcilik sistemi üzerinden düzenlendiği, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Belgesi düzenlenmesi kart ücreti bedeli olarak 89,60 TL tahsil edilmesinin  kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

485- Gündemin 43’üncü maddesi; Kurban Bayramının birinci ve ikinci günü olan 24-25.09.2015 tarihlerinde hemşehrilerimizin akraba ve mezarlık ziyaretlerinde, Malatya trafiğinde artan özel araç kullanımı nedeniyle trafiğe ilave bir yük getirmektedir. Halkımızın daha hoşnut ve stressiz bir bayram geçirmesi ve özel araç kullanımının azaltılarak trafikteki sıkışıklığın önlenmesi için vatandaşların toplu taşıma araçlarından Kurban Bayramının 1. ve 2. günü ücretsiz yararlanması yönündeki talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

486- Gündemin 44’üncü maddesi; Zeki Doğan ATİLA ve Fatma ATİLA isimli çiftin Büyükşehir Belediyemizce ilimizde yapılacak olan “Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” inşasında kullanılmak üzere 1.500.000,00 TL şartlı bağışın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) fıkrasına göre kabulüne, adı geçen çiftin Malatya’da kaldıkları ve yaşadıkları sürece bakım ve barınma hizmetlerinin yapılacak olan Merkezde ücretsiz olarak sağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

487- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Ekim ayı toplantısının 07.10.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 15.09.2015MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.09.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

430- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, , Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı. 

Mazaretli Olanlar: Murat Doğan, Cemal Akdemir.

431- Gündemin 1’inci maddesi;  alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 17.08.2015 tarihli meclis karar özetinin kabulüne oybirliğiyle,

Gündemin 4'üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 257 ada 3 nolu parsel hakkındaki  teklifinin gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle,

karar verildi.

432- Gündemin 2'nci maddesi; Pütürge İlçesi Köylü Mahallesi’nde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması,

Gündemin 3'üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı,

Gündemin 5'inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel,

Gündemin 6'ncı maddesi; Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169, 262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller,

Gündemin 7'nci maddesi; Darende İlçesi Göllüce mevkii 128 ada 1, 21, 22, 24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine "Enerji Üretim Alanı" fonsiyonu verilmesi,

Gündemin 9'uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi Doğu Mahallesi 2 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği,

Gündemin 10'uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

Gündemin 16'ncı maddesi; Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 413 ada 5 nolu parsele "Sağlık Alanı" fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 18'inci maddesi; Battalgazi İlçesi 268 ada 1, 2 ve 8 nolu parsellere " Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi,

Ile ilgili tekliflerin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

433- Gündemin 8'inci maddesi; Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 185 hektarlık alanda mahkeme kararıyla imar uygulamasının bozulduğu, bu nedenle uygulamadan kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla, imar planında revizyon uygulaması ihtiyacı doğduğundan, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine oyçokluğuyla karar verildi.

434-  Gündemin 11'inci maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih, 111 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 303 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 300 ada 2 nolu parselde kullanılması yönündeki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

435- Gündemin 12'nci maddesi;  Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 283 ada 3 nolu parselin yapı yoğunluğu'nun 297 ada 1 nolu parselde kullanılması hakkındaki teklifin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

436-  Gündemin 13’üncü  maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 493 ada 2 nolu parselin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15 metre olan yapı yaklaşma sınırının 5 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 01.07.2015 tarih ve 116 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin (parsel üzerinde yapılacak olan hizmet binalarının zeminde yeterli büyüklükte olmasını sağlamaya yönelik olduğundan) kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

437-  Gündemin 14’üncü  maddesi; Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 137 ada 4 nolu parsele "Resmi Kurum Alanı (Adalet Bakanlığı-Kapalı Cezaevi)" fonksiyonu verilerek yapılaşma koşullarının Emsal:0.50, Yençok:12.50 metre ve çekme mesafelerinin taşınmazın güneydoğusunda yer alan 15 m.lik imar yolundan 10 m, diğer cephelerden ise 5 m olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatılan, Doğanşehir Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin (Üst ölçekli nazım imar plan kararlarını destekleyecek şekilde planlanmış olduğundan ve kullanım amacına yönelik nitelikli yapılar oluşturulması için yapılaşma koşulları ile yapı yaklaşma mesafeleri belirlendiğinden) kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

438- Gündemin 15’inci maddesi; terminal ruhsatlarının verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Terminaller Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

439- Gündemin 17’nci  maddesi; Darende ilçesi, İbrahimpaşa Mahallesi 408 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller; 409 ada 2,3,4,5 nolu parseller ile 410 ada 5,6,7,8,9 nolu parsellere “Otopark ve Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesinin teklifin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

440-  Gündemin 19’uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 114 ada 67 nolu parsele "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve Doğanşehir Belediye Meclisi’nin 03.06.2015 tarih, 76 sayılı kararı ile onaylama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verilen, Emsal:1.20 Yençok:15.50 yapılaşma koşullarına sahip, yapı yaklaşma mesafesi 25 metre genişliğindeki imar yolundan 15 metre, diğer cephelerden ise 5 metre olarak belirlenen ve "Resmi Kurum Alanı (Adalet Bakanlığı-Adalet Sarayı)" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin (kamu yararına yönelik olduğundan ve kullanım amacına yönelik nitelikli yapı yapılabilmesi amacıyla yapılaşma koşulları ile yapı yaklaşma mesafeleri belirlendiğinden) kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

441- 1) Gündemin 35. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4945 ada 5 nolu parsel,

2) Gündemin 36. maddesi, Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 43 ada 143 nolu parsel,

3) Gündemin 40. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 1072 ada 22  nolu parsel,

4) Gündemin 43. maddesi, Battalgazi ilçesi, Mülga Orduzu imar planı ve Malatya imar planının Bulgurlu bölgesi ile çakıştığı noktada nazım imar planı değişikliği yapılması,

5) Gündemin 44. maddesi, Kale ilçesi Bağlıca Mahallesi İzollu Lisesi Kavşağına alt geçit ve yan yollar yapılması amacıyla uygulama imar planı değişikliği yapılması,

6) Gündemin 45. maddesi, Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 360 ada 12 nolu parsel,

7) Gündemin 46. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 383 ada 1 ve 2 nolu parseller, 384 ada 1,2,3,4,5,6, nolu parseller, 386 ada 4,5,6,7,8 nolu parseller,

8) Gündemin 48. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5480 nolu parsel,

9) Gündemin 49.maddesi,Yeşilyurt ilçesi İlyas M.5483 ada 1 parsel,5484 ada 1 nolu parseller

10) Gündemin 50.maddesi,Yeşilyurt ilçesi İkizce Mah. Gezer Mevkii 125 ada 8 nolu parsel,

11) Gündemin 51. maddesi, Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi 1 ada 99 nolu parsel,

12) Gündemin 52. maddesi, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi 467 ada 240 nolu parsel,

13) Gündemin 53. maddesi, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi 5255 ada 3 nolu parsel,

14) Gündemin 54. maddesi, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde 114 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

442- Gündemin 37’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Afet Evleri’nin bulunduğu alanda hazırlanacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait  olan, 1980 ada 4 ve 6 nolu parseller, 1981 ada 1 nolu parsel, 1982 ada 1, 2 ve 12 nolu parseller ve 1979 ada 1 nolu parsel ile mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi’ne ait Görgü Mahallesi 184 ada 13 nolu parselde kayıtlı 127.416 metrekare yüzölçümlü 1/2 hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre karşılıklı trampa edilmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

443- Gündemin 38’inci maddesi; Battagazi İlçesi, Orduzu Pınarbaşı Mevkiindeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nın Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi hususunda karar alınması hakkındaki teklifin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere İmar ve Bayındırlık, Hukuk İhtisas ile Plan ve Bütçe Komisyonuları’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

444- 1. Gündemin 41’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 1072 ada 22  nolu parsel üzerindeki Spor ve Yaşam Merkezi'nin Esenlik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi hususunda karar alınması,

2. Gündemin 56’ncı maddesi; bütçe içi işletme kurulması;

teklifin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

445- Gündemin 47’nci maddesi; Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği kurum kart tipi ile ilgili teklifin Hukuk İhtisas ile Ulaşım Komisyonları’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

446- Gündemin 55’inci maddesi; Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 93 ada 36 nolu parselin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddelerine göre ifraz ve yola terk işlemleri yapılmış olup, ifraz ve yola terk işlemlerinden sonra ekli krokide C ile gösterilen ve yüzölçümü 3.000 m² olan 93 ada, 91 nolu parsel ile yüzölçümü 12.993,06 m² olan ve D ile gösterilen 93 ada, 92 nolu parselin  Doğanşehir Belediyesi adına devrine oybirliğiyle karar verildi.

447- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.09.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 09.09.2015 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.08.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

394- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında; Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Recep Gülbey, Cemal Akdemir.

Mazaretli Olanlar: Şefik Şengün, Meltem Kavuk, Günnur Tabel, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Murat Doğan, Fetahmet Bay, Mehmet Polat.

395- Gündemin 1’inci maddesi; 12.08.2015 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlara ait karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

396- Gündemin 2’nci maddesi; Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bulunan Orduzu Tabiat Parkı, Abdullah Gül Parkı, Mişmiş Park Fuar Alanı ve Hürriyet Parkı’nda özel güvenlik görevlen- dirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

397-Gündemin 3’üncü maddesi; Çavuşoğlu Mah.İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

398- Gündemin 4’üncü maddesi; Turizm Cazibe Merkezi yapım bakım onarım ve işletilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

399- Gündemin 5’inci maddesi; 2015 yılında alınan 37 ve 359 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararlarının iptaline oybirliğiyle karar verildi.

400- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe sınırları içinde 23.000 hektarlık alanda yapılan nazım imar planı ve uygulama imar planı işlemlerine oyçokluğuyla karar verildi.

401- Gündemin 7’nci maddesi; Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü arasında “Yağmursuyu Şebeke Hattının Yapılmasına İlişkin Ortak Hizmet Protokolü” yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

402- Gündemin 8’inci maddesi; Eski SOS binasının bağımsız bölümlerinin MASKİ Genel Müdürlüğü'ne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

403- Gündemin;

 1. 9’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Atabey İskelesi’nde ihtiyaç duyulan toplu taşıma hizmeti, iskele-liman işletmeciliği ve baraj gölü üzerinde yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla bütçe içi işletme kurulması,

 2.  Gündemin 11’inci maddesi; Gemi Sevk ve İdaresi Belgesi kart ücreti tarifesine oybirliğiyle karar verildi.

  404- Gündemin 10’uncu maddesi; Mahalleye dönüşen belediyeler ile tüzel kişiliği sona eren ilçelerde yapılacak işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

  405-Gündemin 12’nci maddesi; İLBANK tarafından yönetilecek “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında kredi talebine yönelik yapılacak olan sözleşmeyi imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

  406- Gündemin 13’üncü maddesi; Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

  407- Gündemin 14’üncü maddesi; MASKİ Tarifeler Yönetmeliği ile tarifeler cetveline oybirliğiyle karar verildi.

  408- Gündemin;

1) 15’inci maddesi; Gündemin 15’inci maddesi; Memur kadrolarının tahsisi ve kullanımı hakkında Yönetmelik,

 2) Gündemin 17’nci maddesi; Zabıta Daire Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne ilave yapılması,

3) Gündemin 18’inci maddesi; Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği İle ilgili tekliflerin komisyona havalesine  oybirliğiyle karar verildi.

409-Gündemin 16’ncı maddesi; kadro iptal-ihdasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

410-Gündemin 19’uncu maddesi; Akçadağ İlçesi Eğin ve Kotangölü Mahalleleri 169, 291,293,549,550 nolu parsellerde imar planı değişikliğine oybirliğiyle karar verildi.

411-Gündemin 20’nci maddesi; Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi 401 adada hayvan barınağı yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

412- Gündemin 21’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mh.5649 ada 1 nolu parselin kuzeybatı yönündeki bir kısmının trafo alanı olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

413- Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İsmetiye Mah.3978 ada 5 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

414- Gündemin 23’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1781 ada 10 nolu parsel ile 1781 ada 11,12 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

415- Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Öncüler Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespitine oybirliğiyle karar verildi.

416- Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Üçgöze Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespitine oybirliğiyle karar verildi.

417- Gündemin 26’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Ortaköy Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespitine oybirliğiyle karar verildi.

418- Gündemin 27’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıköy Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespitine oybirliğiyle karar verildi.

419- Gündemin 28’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliğine oyçokluğuyla karar verildi.

420- Gündemin 29’uncu maddesi; Yeşilyurt Molakasım Mah. 319 ada 170 nolu parselde imar planı değişikliğine oyçokluğuyla karar verildi.

421- Gündemin 30’ıuncu maddesi; Yeşilyurt İlçesiYeşiltepe Mah. 3339 ada 11 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

422- Gündemin 31’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mah.258 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliğine oybirliğiyle karar verildi.

 423- Gündemin 32’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mah 484 ada 5 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

424- Gündemin 33’üncü maddesi; Yeşilyurt Topsöğüt Mah.179 ada 114 nolu parselde imar planı değişikliğine oybirliğiyle karar verildi.

425- Gündemin 34’üncü maddesi; J Plaka Belge Alımı ve Belge Yenileme Ücret Tarifesine oyçokluğuyla karar verildi.

426- Gündemin 35’inci maddesi; Toplu taşıma hat güzergahların tahsis ve kiralama işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

427- Gündemin 36’ncı maddesi; Türkiye Gençlik Eğitim Vakfınca hazırlanan Ortak Hizmet Projesi’ne ortak olunmasına oyçokluğuyla karar verildi.

428- Gündemin;

 1. 37’nci maddesi; Gündemin 37’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 5249 ada 2 nolu parsel ile 5250 ada 2 nolu parsel,

 2. Gündemin 38’inci maddesi; Arapgir İlçesi Çobanlı Mahallesinde yürürlükteki imar planında turizm tesis alanı olarak planlanmış olan sahaya "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" fonksiyonu verilmesi,

 3. Gündemin 39’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Hüseyinbey Mah., 171 ada 221 nolu parsel,

 4. Gündemin 40’ıncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi, 479 ada 1 nolu parsel,

 5. Gündemin 41’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 1096 ada 1 nolu parsel,

 6. Gündemin 42’nci maddesi; Darende İlçesi Heyiketeği Mah.1380 ada 2 ve 3 nolu parseller,

Gündemin 43’üncü maddesi; Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 529 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 nolu parsellerin komisyona havalesine oybirliğiyle karar verildi.

429- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından sonraki toplantının 09.09.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 17.08.2015

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.08.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

374- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığı’nda, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı,  Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hacı Uğur Polat.

Mazaretli Olanlar: Aziz Görgeç, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Polat, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu.

375- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.07.2015 ve 10.07.2015 tarihli toplantı karar özetlerinin kabulüne oybirliğiyle,

Gündemin 5’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 4979 ada 2 nolu parselin, 1/5000 nazım imar planında “konut+ticaret alanı” olan fonksiyonunun “özel eğitim alanı” olarak değiştirilmesin yönündeki talebin sahibinin 11.08.2015 tarih, 16669 sayı ile kayıtlı dilekçesi ile gündemden çıkarılması yönündeki talebi doğrultusunda konu ile ilgili teklifin gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle,

karar verildi.

376- Gündemin 2’nci maddesi; Pütürge İlçesi Köylü Mahallesinde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması,

Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı,

Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 257 ada 3 nolu parsel,

Gündemin 9’uncu maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel,

Gündemin 10’uncu maddesi; Akçadağ ilçesi Eğin ve Kotangölü Mahalleleri’nde 169, 291, 293, 549, 550 nolu parseller,

Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi 401 adada hayvan barınağı yapılması,

Gündemin 12’nci maddesi; Akçadağ ilçesi Mihmanlı Mahallesi 169, 262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller,

Gündemin 13’üncü maddesi; Darende ilçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1, 21, 22, 24 nolu plansız alanda kalan parseller,

Gündemin 17’nci maddesi, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 185 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması,

Gündemin 20’inci maddesi; Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi 2 ada 4 nolu parsel,

Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5588 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller

Ile ilgili tekliflerin ertelenmesine karar verildi.

377- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesine kayıtlı 401, 402, 403, 404 nolu parseller ile ilgili imar planı değişiklik talebinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

378-  Gündemin 7’nci maddesi; Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesi 5 ada, 50 nolu parselde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait4,22 m² hisse ile Battalgazi ilçesi, Cevherizade Mahallesi 5 ada 51 nolu parselde bulunan Hikmet Bengi’ye ait3,06 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının yapılmasına, takas sonrası m² birim fiyatı ve/veya m² ölçü farkından dolayı çıkabilecek nakdi bedelin taraflarca ödenmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

379- Gündemin 8’inci maddesi; usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, 40 madde, 2 ek madde ve 2 sayfa ek’ten müteşekkil “Malatya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin” kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

380- Gündemin 14’üncü maddesi; Doğanşehir Karşıyaka Mahallesi 155 ada 6 nolu parsele Emsal: 1.50, Yençok: 12.50 yapılaşma koşulları verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, (parselin her yönden5 metre çekme mesafesi alması koşuluyla) kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

381- Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 5555 ada 3 nolu parselin mer’i uygulama imar planında konut alanı olan fonksiyonunun ticaret+konut alanı olarak değiştirilmesi ile söz konusu parsel için yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla konut oranının %96 olarak değiştirilmesini içeren ve 12.03.2015 tarih, 126 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

382- Gündemin 16’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 5668 ada 1 nolu parselin mer’i uygulama imar planında konut alanı olan fonksiyonunun ticaret+konut Alanı olarak değiştirilmesi ile söz konusu parsel için yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla konut oranının %88 olarak değiştirilmesini içeren ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2015 tarih, 125 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

383- Gündemin 18’inci maddesi; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, 31 maddeden müteşekkil “Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin” kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

384-  Gündemin 19’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 179 ada 140 nolu parselin Yeşilyurt İlçesi, Uç Mahallesi, 2332 ada 14 nolu parsel ile takasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre yapılmasına ve takas sonrası m² birim fiyatı ve/veya m² ölçü farkından dolayı çıkabilecek nakdi bedelin taraflarca ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

385- Gündemin 21’inci maddesi; Bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, Doğanşehir İlçesi, Doğu Mahallesi 187 ada 16 nolu parselin kuzeydoğusundaki 63 m²’lik kısmının trafo alanı olarak planlanması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verilverildi.

386- Gündemin 23’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 4503 ada 16 nolu parselin imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğu sabit tutulup yapı kat sayısı 4 kattan 6 kata çıkarılması, yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

387-  Gündemin 24’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4159 ada 3,4 ve 5 nolu parselerde söz konusu imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğu sabit tutulup (Emsal:1.50) maksimum yapı yüksekliğinin Yençok: 27.50 olarak verilmesi yönünde hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

388-

1) Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 303 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 300 ada 2 nolu parselde kullanılması,

2) Gündemin 26‘ ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 283 ada 3 nolu parsel,

3) Gündemin 27’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5649 ada 1 nolu parsel,

4) Gündemin 28’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 493 ada 2 nolu parsel,

5) Gündemin 29’uncu maddesi, Yeşilyurt ilçesi İsmetiye Mahallesi 3978 ada 5 nolu parsel,

6) Gündemin 30’uncu maddesi; Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi 137 ada 4 nolu parsel,

7) Gündemin 31’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mah.1781 ada 10 nolu parsel ve 1781 ada 11,12 nolu parseller,

8) Gündemin 32’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Öncüler Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti, 

9) Gündemin 33’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Üçgöze Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti,

10) Gündemin 34’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Ortaköy Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti,

11) Gündemin 35’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıköy Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınır tespiti,

12) Gündemin 42’nci maddesi; Darende ilçesi Heyiketeği Mah.413 ada 5 nolu parsel,

13) Gündemin 43’üncü maddesi; Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 408 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller; 409 ada 2,3,4,5 nolu parseller ile 410 ada 5,6,7,8,9 nolu parseller,

14) Gündemin 44’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 nolu parsel,

15) Gündemin 45’inci maddesi; Battalgazi ilçesi 268 ada 1, 2 ve 8 nolu parseller,

16) Gündemin 46’ıncı maddesi; Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi 114 ada 67 nolu parsel,

17) Gündemin 47’nci maddesi; Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mah.141 ada 2 nolu parsel,

18) Gündemin 49’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Molakasım Mah.319 ada 170 nolu parsel,

19) Gündemin 50’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mah. 3339 ada 11 nolu parsel,

20) Gündemin 51’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mah. 5857 ada 4 nolu parsel,

21) Gündemin 52’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mah. 258 ada 2 nolu parsel,

22) Gündemin 53’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mah. 484 ada 5 nolu parsel,

23) Gündemin 54’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mah. 179 ada 114 nolu parsel,

24) Gündemin 55’inci maddesi; Muhtelif cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve yeni açılacak cadde ve sokaklara isim verilmesi,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

389- Gündemin 36’ncı maddesi; Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Terminaller Yönetmeliği’nin, gerekli çalışmaları yaparak rapor halinde meclise sunmak üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

390- Gündemin 37’nci maddesi; J Plaka Belge Alımı ve Belge Yenileme Ücret Tarifesi hakkındaki teklifin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havalesine oyçokluğuyla karar verildi.

391- Gündemin 48’inci maddesi; Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sınırları dahilinde toplu taşıma hat güzergahlarının tahsis ve kiralama işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesi hakkındaki teklifin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonlarına havalesine oybirliğiyle karar verildi.

392- Gündemin 56’ncı maddesi; Malatya ili Doğanşehir İlçesi 3.derece Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırma ve Analiz Çalışmasının, ilgili mevzuat kapsamında kurulda değerlendirilmek üzere Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmasına oyçokluğuyla karar verildi.

393- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 17.08.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 12.08.2015MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.07.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

352- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Güğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Vahap Küçük.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Fetahmet Bay, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat.

353- Gündemin 1’inci maddesi; Akçadağ ilçesi, Mihmanlı Mahallesi 169, 262-A, 262-B, 297 ve 412 nolu parseller oyçokluğuyla,

Gündemin 3’üncü maddesi; Darende ilçesi, Göllüce Mevkii 128 ada 1, 21, 22, 24 nolu plansız alanda kalan parseller oyçokluğuyla,

Gündemin 6’ncı maddesi; Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 155 ada 6 parselde  Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili teklifin oybirliğiyle,

Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5555 ada 3 nolu parselde  imar planı değişikliği ile ilgili teklifin oybirliğiyle,

Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Çilesiz Mahallesi 5668 ada 1 nolu parselde  imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklifin oybirliğiyle,

Gündemin 12’nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 185 hektarlık alanda  imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklifin oybirliğiyle,

ertelenmesine;

Gündemin 5’inci maddesi, Darende İlçesi Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parsel ile ilgili teklifin gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle;

karar verildi.

354- Gündemin 2’nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Eski Malatya Mahallesi Kapıönü Mevkii 6346 nolu parsele “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesi yönündeki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

355- Gündemin 4’üncü maddesi; 2014/102 sayılı meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesi’ne devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesi’ne devrine oybirliğyle karar verildi.

356- Gündemin 7’nci maddesi; Karakavak Mahallesi 4978 ada 4 nolu parselin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/12/2014 tarih ve 333 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinden önceki haline (Resmi Kurum Alanı-Emniyet Müdürlüğü Tamirhanesi) dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi

357- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi 1911 nolu parselde imar planının mevcut teşekkül ve mülkiyet dokusuna göre yeniden düzenlenmesine oyçokluğuyla karar verildi

358- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 4162 ada 7 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

359- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Gündüzbey Mahallesi, Gündüzbey Kaptaj Sahasında, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1206, 2551 nolu parsellerin MASKİ'ye devrine oybirliğiyle karar verildi.

360- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi'nin hissedarı olduğu 15 adet taşınmazlardaki Belediye hisselerinin satışına oyçokluğuyla karar verildi.

361- Gündemin 15’inci maddesi; Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün kurulması ve Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması’nın güncellenmesine oybirliğiyle karar verildi.

362- Gündemin 16’ncı maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin detaylı incelenerek, son şekli verilerek Başkanlık makamına tevdi için Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

363- Gündemin 17’nci maddesi; Eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenecek ücretin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

364- Gündemin 18’inci maddesi; Pütürge İlçesi Tekederesi Mahallesi 113 ada 2 ve 31 nolu parsellere Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

365- Gündemin 19’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 179 ada 140 nolu parsel ile ilgili 2015/283 sayılı kararın iptali ve aynı parselin Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 2332 ada 14 nolu parsel ile takası ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

366- Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 5545 ada 3 nolu parselin mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret+konut olan fonksiyonundan sağlık alanı fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

367- Gündemin 21’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Seyituşağı Mahallesi’ne ait ihtiyar heyeti ve yerleşik alan komisyonunca hazırlanan ve Yeşilyurt Meclisince onaylanmış olan Seyituşağı Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

368- Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Gözene Mahallesi’ne ait ihtiyar heyeti ve yerleşik alan komisyonunca hazırlanan ve Yeşilyurt Meclisince onaylanmış olan Gözene Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

369- Gündemin 23’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Atalar Mahallesi’ne ait ihtiyar heyeti ve yerleşik alan komisyonunca hazırlanan ve Yeşilyurt Meclisince onaylanmış olan Atalar Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

370- Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 309 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 300 ada 2 nolu parselde kullanılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

371-

1)      Gündemin 25’inci maddesi Doğanşehir İlçesi Doğu Mahallesi 2 ada 4 nolu parsel,

2)      Gündemin 26‘ ncı maddesi, Doğanşehir İlçesi Doğu Mahallesi 187 ada 16 nolu parsel,

3)      Gündemin 27’nci maddesi, Yeşilyurt İlçesi Tecde mahallesi 5588 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller,

4)      Gündemin 28’inci maddesi, Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4503 ada 16 nolu parsel,

5)      Gündemin 29’uncu maddesi, Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4159 ada 3 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

372- Gündemin 30’ uncu maddesi; Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kurulması ve Motaş'a 20 yıllığına kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

373- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından sonraki toplantının 12.08.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10.07.2015

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.07.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

331- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, , Ali Kazgan, Necmettin Özcan, , Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, , Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Ramazan Acar, Cumali Doğan, Nevzat Kızılaslan.

332- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.06.2015 tarihli toplantı karar özetinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

333- Gündemin 2’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 204 ada 250 nolu parsele “Orta Yoğnuluklu Gelişim Konut Alanı” fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bütüncül olarak hazırlanmadığı, parçalı planların kentte saçaklı yapılaşmaya neden olacağı, teknik ve sosyal alt yapı hizmetlerinin sağlanmasında sorunlar ortaya çıkaracağından vaki talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

334- Gündemin 3’üncü maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Yenihamam Mahallesi Kasap Sokak’ta bulunan Çınarlı Camii bitişiğindeki 3 nolu ayakkabı tamir evinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle 5 yıllığına kiraya verilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

335- Gündemin 4’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki, meydan, bulvar, cadde ve anayollarda bulunan ilan/reklam asılacak yerlerin, şekil ve ebatlarının kent estetiğine uygun bir şekilde belirlenmesi ve takibinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

336- Gündemin 5’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi 3957 nolu ve 942,00 m² sahalı parsel ve üzerinde bulunan müştemilatı, Uç Mahallesi 2332 ada 14 nolu ve 424,00 m² mesahalı parsel, İnönü Mahallesi 3781 ada 8 nolu ve 2.706,36 m² sahalı parsel, İnönü Mahallesi 3780 ada 2 nolu ve 2.175,31 m²  sahalı parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulülye satışına, satış iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediye Encümeni’nce yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

337- Gündemin 6’ncı maddesi; Pütürge İlçesi Köylü Mahallesinde yeni yapılacak olan terminat alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması,

Gündemin 7’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım işlemlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı,

Gündemin 8’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 401, 402, 403, 404 nolu parsellere Konut Alanı fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 12’nci maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi 5545 ada 3 nolu parpsele “Sağlık Alanı” fonksiyonu verilmesi,

Ile ilgili tekliflerin ertelenmesinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

338- Gündemin 9’uncu maddesi; MAŞTİ’nin işletmesi, idaresi, bakımı, onarımı ve temizliği hususunda yapılan/yapılacak ihalelerin en fazla 3 (üç) yıllığına yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

339- Gündemin 10’uncu maddesi; ilimiz mülki idare sınırları içerisinde bulunan kaynak sularının işletmesi ve pazarlaması yetkisi Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiş olup, ilimiz mülki idare sınırları içerisinde bulunan kaynak sularının işletmesi ve pazarlaması yetkisi kapsamındaki işilerin 2560 sayılı Kanun’un 2/d maddesi gereğince Büyükşehir bünyesinde kurulmuş olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’ce yürütlmesine oybirliğiyle karar verildi

340- Gündemin 11’inci maddesi; Arapgir Belediyesi Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar veril

341- Pütürge İlçesi Ağalar Mahallesi 169 ada 75 nolu parsele Belediye Hizmet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygunluğunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

342- Gündemin 14’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

343- Gündemin 15’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi J Plaka Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına oybirliğiyle kara verildi.

344- 1) Gündemin 28.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile ilgili sınır tespiti,

2) Gündemin 29.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile ilgili sınır tespiti,

3) Gündemin 30.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Atalar Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile ilgili sınır tespiti,

4) Gündemin 31.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 309 ada 2 nolu parselin yapı yoğunluğunun 300 ada 2 nolu parselde kullanılması,

5) Gündemin 32.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 4979 ada 2 nolu parsel,

6) Gündemin 33.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 257 ada 3 nolu parsel,

7) Gündemin 44.maddesi, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 113 ada 20 nolu parsel,

8) Gündemin 45.maddesi, Akçadağ ilçesi Eğin ve Kotangölü Mahallelerinde 169,291,293,549,550 nolu parseller,

9) Gündemin 46.maddesi, Pütürge  ilçesi Tekederesi Mahallesi 113 ada 2 ve 31 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

345- Gündemin 34. maddesi, Battalgazi İlçesi Cevherizade Mahallesi 5 ada 50 nolu parsel ile 5 ada 51 nolu parselin takası ile ilgili teklifin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Başkanlık Makamına tevdii için İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

346- Gündemin 37’nci maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak rapor halinde meclise sunmak üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

347- Gündemin 39‘uncu maddesi, Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince bir adet eğitmen kadrosunun ihdasına oyçokluğuyla karar verildi.

348-Gündemin 40‘ıncı maddesi, Kanalizasyon, İçmesuyu, Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı İnşaatı işleri ile ilgili İLBANK A.Ş. ile yapılacak protokolde garantör olarak imza atmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

349- Gündemin 41‘inci maddesi, “Malatya Yeşilyurt Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu Yapım İşi” konusunun İLBANK A.Ş. ile yapılacak protokolde garantör olarak imza atmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

350- Gündemin 47’inci maddesi, Malatya ili Battalgazi ilçesi Yeniköy köyü, L41-A-4 Pafta,401 Ada/Parsel’de bulunan 128.865,00 m²’lik alanda “Hayvan Barınağı” yapılması ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere, teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

351- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 10.07.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 08.07.2015

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.06.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

305- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan,  Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş,  Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Nevzat Aslan, Necmettin Özcan, Nebi Yiğit.

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Aliseydi Millioğulları, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz.

306- Gündemin 1’nci maddesi; Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 12.06.2015 tarihli meclis karar özetinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

307- Gündemin 2’nci maddesi; Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’ne (KAYHİB’e) üye seçimi için yapılan açık oylamada, Mehmet Karaman, Fetahmet Bay, Sebahattin Ateş’in asıl, Mehmet Çınar, Ramazan Özcan, Aziz Görgeç’in yedek üye olarak seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

308- Gündemin 3’üncü maddesi; Kazakistan’ın Almatı Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olunması oybirliğiyle karar verildi.

309- Gündemin 4’üncü maddesi; Daha önce konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 16.09.2014 tarih, 190 sayılı kararda geçen “…buna mukabil Darende ilçesine yapılacak olan mezbahane tesisinin Darende Belediyesi’nce yapılması…” ifadesinin iptaline; Darende ilçesine ihtiyaç duyulan mezbahanin 5216 sayılı Kanunun 7.maddesinin (t) bendi uyarınca Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmasına; oybirliğiyle karar verildi.

310- Gündemin 5’inci maddesi;Büyükşehir Belediye Başkanı’na borçlanma yetkisi verilmesi oyçokluğuyla karar verildi

311- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 3338 ada 1 nolu ve 7.455 m² yüzölçümlü parselin, 08.04.2015 tarih, 182 sayılı Büyükşehir Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine tahsis edildiği anlaşılmakla, Yeşiltepe Mahallesi 3338 ada 1 nolu parselin, 2 yıl içinde semt pazarı yapılması şartıyla Yeşilyurt Belediyesi adına devrine oybirliğiyle karar verildi.

312- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 398 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmaza Ticaret+Konut fonksiyonu verilmesini içeren uygulama imar planında değişklik yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

313- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 3929 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması oyçokluğuyla karar verildi.

314- Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İnönü Mahallesi 724 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

315- Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Topraktepe Mahallesine ait Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan Topraktepe Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

316- Gündemin 11’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Kırkpınar Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın oybirliğiyle karar verildi.

317- Gündemin 12’nci maddesi; Malatya İli, Battalgazi ilçesi, Mustafa Paşa Mahallesi 75 ada 309 nolu parselde hazırlanan öneri imar planı değişikliği, tescilli yapının korunmasına ve ön plana çıkarılmasının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

318- Gündemin 13’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3949 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğu sabit tutulup yapı kat adedinin 7 kattan 10 kata çıkarılması, yapı yoğunluğunu arttırmayacak, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak, bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğu anlaşıldığından, hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

319- Gündemin 14’üncü maddesi;  Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi 1943 ada 56 nolu parsele Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2015 tarih, 137 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde "Ticaret Alanı Fonksiyonu" verilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, üst ölçekli nazım imar plan kararlarını destekleyecek şekilde planlanmış olması ve önerilen yapılaşma koşullarının ada bütünlüğüne uygun olması sebebiyle kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

320- Gündemin 15’inci maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3913 ada 1 nolu  parselin yer aldığı bölgenin ve yakın çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla söz konusu parselin güneybatısındaki 54 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması için hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

321- Gündemin 16’ncı maddesi; Malatya İli, Battalgazi ilçesi, 588 ada 207 ve 208 nolu parsellerin aynı şahsa ait olduğu ve parsel malikinin iki parseli üzerinde tasarrufta bulunamadığı, 208 nolu parselin 60 metrekarelik  kısmının 207 nolu parsele ilave edilerek nitelikli konut yapımına olanak sağlayacağı, 310 metrekarelik alanın kamuya bedelsiz otopark alanı olarak terk edilerek belediyeye kamulaştırma gibi ek yükler getirmeden otopark alanının sağlanacağı görüldüğünden, söz konusu imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

322- Gündemin 17’nci maddesi; Yeşilyurt Belediyesi'ne ait olan Yakınca Mahallesi 157 ada 15 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

323- Gündemin 18’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4945 ada 1 nolu parselin yakın çevresinin imar planında 6 kata müsaadeli olduğu ve bölgedeki yapılaşmanın 6 kat olarak gerçekleştiği görüldüğünden, söz konusu parselde toplam inşaat alanı sabit kalmak şartıyla, kat adedinin 4 kattan 6 kata çıkarılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

324- Gündemin 19’ uncu maddesi; Darende İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi 409 ada 6 parsele Terminal Alanı Fonksiyonu verilmesi, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından uygun olduğu sebebiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

325- Gündemin 20’nci maddesi; Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 2 ve 3 nolu parsellere spor alanı fonksiyonu verilmesi talebinin, imar planında sosyal donatı ihtiyacının giderilmesine yönelik olduğu, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olduğu sebebiyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğnin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

326- Gündemin 21’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 2321 ada 22 nolu parselde TAKS ve KAKS değerlerinin kaldırılarak yerine E=1,20 değerinin verilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin zemin katın otopark yapılması şartıyla kabulünü içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 04.06.2015 tarih, 101 sayılı kararı ile onaylandığı şekliyle  kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

327- Gündemin 22’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 2332 ada 17 nolu parselde TAKS ve KAKS değerlerinin kaldırılarak yerine E=1,20  değerinin verilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin zemin katın otopark yapılması şartıyla kabulünü içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 04.06.2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylandığı şekliyle kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

328- Gündemin 23’üncü maddesi; Malatya İli, Battalgazi İlçesi Eski Malatya  Mahallesi 1681, 6114, 6115, 6116, 6117 ve 6118 nolu parseller 3. Derece Arkeolojik Sit Etkileşim Alanı içerisinde yer aldığından hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne görüş sorulduktan sonra tekrar görüşülmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

329- Gündemin 24’üncü maddesi; tapunun İzzetiye Mahallesi 583 Ada 44 Nolu Parsel kapsamıda Ruhsat aşamasına gelen söz konusu bina ile ilgili olarak “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” hükümlerinin uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

330- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından sonraki toplantının 08.07.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 16.06.2015

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.06.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

 296- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında,  Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç,  Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey,  Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Süleyman Eser, Murat Doğan, Vahap Küçük, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Reşat Güzel.

Görevli Olanlar: Şefik Şengün (Büyükşhir Belediye Başkan Vekili).

297- Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 10.06.2015 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; Gündemin 3’üncü maddesi; H.Çiftliği, Orduzu, Eskimalatya imar planlarının birleşim alanlarında yapılacak plan değişiklikleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesi ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 53 sayılı kararı kapsamındaki teklifin gündemden çıkarılmasına; oybirliğiyle karar verildi.

298- 1-Gündemin 2’inci maddesi; Akçadağ ilçesi, Mihmanlı Mahallesi 169, 262-A, 262B-297 VE 412 parsel numaralı parseller,

2-Gündemin 5’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Eski Malatya Mahallesi Kapıönü mevkii 6346 noılu parsele “Ticari Alan” fonksiyonu verilmesi,

3-Gündemin 6’ncı maddesi; Darende ilçesi Göllüce mevkii 128 ada 1,21,22,24 nolu plansız alanda kalan parsel üzerine “Enerji Üretim Alanı” fonksiyonu verilmesi,

4-Gündemin 7’nci maddesi; 2014/102 sayılı meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesi’ne devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesi’ne devri,

5-Gündemin 8’inci maddesi; Darende ilçesi, Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

299- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parselde müstakil fırın yapmak amacıyla “Konut Alanı” fonksiyonundan “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ile ilgili talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

300- Gündemin 9’uncu maddesi; AYKOME Çalışma Yönetmeliği’nin 2.Kısım, 1.Bölüm 7.maddesinin 11.fıkrasında yer alan “MASKİ’den kendi birim imkanları ile yapacakları çalışmalarda ve arıza çalışmalarında ruhsat harcı, keşif bedeli ve teminat alınmaz“ ibaresinin çıkarılarak, düzeltilmesine oybirliğiyle karar verildi.

301- Gündemin 10’uncu maddesi; "Fahri Kayahan Bulvarı İçme Suyu Şebeke Hattı (Rehabilitasyon) Yapım İşi" ile ilgili İLBANK AŞ ile yapılacak protokolde garantör olarak imza atmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 302- Gündemin 11’inci maddesi; Zaviye Mahallesi Taşıyıcı Hattı Yenileme Çalışması Yapım İşi ile ilgili İLBANK AŞ ile yapılacak protokolde garantör olarak imza atmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

303-

1)   Gündemin 16’ıncı maddesi, Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 3913 ada 1nolu parselde Uygulama İmar Planı değişikliği,

2)   Gündemin 17’inci maddesi, Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 155 ada 6 parselde İmar Planı değişikliği,

3)   Gündemin 18‘inci maddesi, Battalgazi ilçesi, 588 ada 207 ve 208 nolu parseller ,

4)   Gündemin 19’uncu maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4978 ada 4 nolu parsel,

5)   Gündemin 20’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 1911 nolu parselde imar planı değişikliği,

6)   Gündemin 21’inci maddesi, Yeşilyurt Belediyesi'ne ait olan Yakınca Mahallesi 157 ada 15 nolu parselde imar planı değişikliği,

7)   Gündemin 22’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi Uç Mahallesi 4945 ada 1 nolu parsel de  imar planı değişikliği,

8)   Gündemin 23’üncü maddesi, Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi 409 ada 6 nolu parselde imar planı değişikliği,

9)   Gündemin 24’üncü maddesi,Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi 1380 ada 2,3 nolu parsellerde imar planı değişikliği

10)  Gündemin 25’üncü maddesi, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5555 ada 3 nolu parselde  imar planı değişikliği,

11)  Gündemin 26’ıncı maddesi,Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 2321 ada 22 nolu parselde  imar planı değişikliği,

12)  Gündemin 27’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 5668 ada 1 nolu parselde  imar planı değişikliği,

13)  Gündemin 28’inci maddesi, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 2332 ada 17 nolu parselde imar planı değişikliği,

14)  Gündemin 29’uncu maddesi, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi 4162 ada 7 nolu parselde  imar planı değişikliği,

15)  Gündemin 30’uncu maddesi, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 185 hektarlık alanda  imar planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

304- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.04.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 12.06.2015

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

10.06.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

277- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün'ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat AslanMetin Mandal, Aziz Görgeç,  Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 Mazaretli Olanlar: Hilal Acı, Süleyman Eser, Murat Doğan, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Nebi Yiğit.

278- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.05.2015 -18.05.2015 tarihli toplantıların karar özetlerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

279- Gündemin 2'nci maddesi; Arapgir Belediyesi Ek Bütçesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

280- Gündemin 3'üncü maddesi; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

281- Gündemin 4'üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi 204 ada 250 nolu parsel hakkındaki teklifin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

282- Gündemin 5'inci maddesi; Mareşal Fevzi Çakmak Kışlası (Askeri Hastane alanının Sağlık Bakanlığı’na verilmesi halinde, verilen kısım hariç) İnönü-1 Kışlası ile İnönü-2 Kışlası’nın, kıymet  takdir bedeli oranında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu bina, tesis, alt yapı ve üst yapının (çevre düzenlemesi dahil) Org. Fahrettin Altaylı Kışlası’na Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce yapılması ve inşaatların tamamlanması karşılığında, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin kabulüne; konu ile ilgili yapılacak protokolü imzalamak; gerektiğinde Org.Fahrettin Altay Kışlası haricinde, farklı yerlerde değerlendirmek üzere görüş verilmesi ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

283- Gündemin 6'ncı maddesi; Yaka Mahallesi 179 ada 140 nolu parsel ile Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belesiyesine ait tapunun Yeşiltepe Mahallesi 1982 ada 1 ve 12 nolu parsellerin, Yeşilşyurt ilçesi Yaka Mahallesi 179 ada 140 nolu parsel ile takasının (trampasının) 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi uyarınca yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

284- Gündemin 7’nci maddesi; MOTAŞ'ın sermaye artırımından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin rüçhan hakkı olarak belirlenen 5.234.800,00 TL.nin MOTAŞ’a ödenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

285- Gündemin 16’ncı maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi ilçesi, Yenihamam Mahallesi Kasap Pazarı Sokak’ta bulunan Çınarlı Camii bitişiğindeki 3 nolu ayakkabı tamir evinin 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

286- Gündemin 17’nci maddesi; Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda ilan/reklam asılacak yerlerin belirlenmesi, panoların şekil ve ebatlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

287- Gündemin 18’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 3338 ada 1 nolu parselde 7.455 m² alana Yeşilyurt Belediyesi adına semt pazarı yapılması ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

288- Gündemin 19’uncu maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi, Konak Mah. 3957 parsel, Uç Mah. 2332 ada 14 nolu parsel, İnönü Mah. 3781 ada 8 nolu parsel, İnönü Mah. 3780 ada 2 nolu parselin satışı hakkındaki teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

289-

1.Gündemin 20.maddesi, Battalgazi ilçesi, Eski Malatya Mah.1681, 6114, 6115, 6116, 6117 ve 6118 nolu parsellerin %40' nın Yeşil Alan olarak kamuya terkedilmesi koşuluyla Orta Yoğunluklu Konut Alanı fonksiyonu verilmesi,

2.Gündemin 21.maddesi, Pütürge ilçesi, Köylü Mahallesi’nde yeni yapılacak olan terminal alanına ulaşımın sağlanabilmesi için uygulama imar planında değişiklik yapılması,

3.Gündemin 22.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mah. 398 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmaza ticaret+konut fonksiyonu verilmesini içeren uygulama imar planında değişiklik yapılması,

4.Gündemin 23.maddesi,Battalgazi ilçesi,Uçbağlar Mh.3929 ada 1 nolu parselde imar değişikliği yapılması

5.Gündemin 24.maddesi,Yeşilyurt ilçesi,İnönü Mh.724 ada 2 nolu parseldeki imar değişikliği yapılması,

6.Gündemin 25.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Topraktepe Mah. yerleşik alan ve civarının tespiti,

7.Gündemin 26.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Kırkpınar Mah. yerleşik alan ve civarının tespiti,

8.Gündemin 27.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri arasında imar planında park, rekreasyon, yeşil alan ve mesire alanlarının yapım, bakım vs. işlerinin hangi belediye tarafından yapılacağı,

9.Gündemin 28. maddesi, Battalgazi ilçesi, Mustafapaşa Mah. 75 ada 309 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği,

 1. 10.  Gündemin 29.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mah. 401, 402, 403, 404 nolu parsellerde konut alanı fonksiyonu verilmesi,
 2. 11.  Gündemin 37.maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Karakavak Mahallesi 5545 ada 3 nolu parsele "Sağlık Alanı" fonksiyonu verilmesi,
 3. 12.  Gündemin 38.maddesi, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 3949 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması,
 4. 13.  Gündemin 39.maddesi, Pütürge ilçesi, Ağalar Mahallesi 169 ada 75 nolu parsele mezbaha yapılması amacıyla  "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi,
 5. 14.  Gündemin 40.maddesi,Battalgazi ilçesi,Şifa Mh.1943 ada 56 nolu parselde imar planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

290- Gündemin 30’uncu maddesi; MAŞTİ’nin işletme, bakım ve idaresi ile ilgili yapılacak ihaleler hakkındaki teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

291- Gündemin 33’üncü maddesi; Alabalık Tesisleri, Su Kiralamaları ve Kaynak Sularının Kiralanması iş ve işlemlerinin yürütülmesinin MASKİ Genel Müdürlüğü’ne verilmesi hakkındaki   teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

292- Gündemin 34’üncü maddesi; Arapgir Belediyesinin 2015 Mali yılı bütçesine 175.000,00 TL. ek ödenek konulması ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

293- Gündemin 42’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin Hukuk İhtisas Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

294- Gündemin 43’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi J Plaka Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki teklifin Hukuk İhtisas Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

295- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 12.06.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 10.06.2015

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.05.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

258- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili, Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Meltem Kavuk, Süleyman Eser, Cemal Akdemir.

Mazeretli Olanlar: Mehmet Kızıldaş, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin.

259- Gündemin 1’inci maddesi; Hürriyet Parkı’na yapılacak olan 1 adet lokanta ve 3 adet büfenin Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic.A.Ş’ye tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

260- Gündemin 2’nci maddesi; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 2046 ada 1 nolu parselin Cem (Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi) Vakfı’na tahsisine oybirliğiyle karar verildi

261- Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki, Afetevleri olarak bilinen ve kentsel dönüşüm alanına alınan yerde kentsel dönüşüm projesi uygulanması için yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

262- Gündemin 4’üncü maddesi; Tarihi Mekanlar Kent Estetiği Müdürlüğü bünyesinde Koruma Uygulama Denetim Bürosu’nun (KUDEB’in) kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

263- Gündemin 5’inci maddesi; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi, Yaka mahallesi, 178 ada 2 nolu parselin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na tahsisine oyçokluğuyla karar verildi.

264- Gündemin 6'ncı maddesi; Finansmanı Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu tarafından karşılanacak  olan ve "4.Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı" projesi için tahsis edilen 300.000 (üçyüzbin) TL'nin kullanım usul ve esasları ile ilgili protokol imzalamaya ve proje ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'ın yetkili kılınmasına oyçokluğuyla karar verildi.

265- Gündemin 7’nci maddesi; Doğu Anadolu Projesi (DAP) sıvat imalatı ve dağıtımına ilişkin ödeneğin kullandırılması, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili protokolü imzalama ile iş ve işlemleri yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a verlmeine oybirliğiyle karar verildi.

266- Gündemin 8’inci maddesi; 2015 yılı HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Projeleri protokolü imzalama ile iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

267- Gündemin 9’uncu maddesi; AYKOME Çalışma Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygunluğunun incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

268- Gündemin 10'uncu maddesi; MASKİ Yönetim Kurulu'nun 06.05.2015 tarih ve 131 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmasına karar verilen; MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılı yatırım programı kapsamında, ilimizede acil ihtiyaç duyulan altyapı taleplerinin karşılanması için, projeleri hazır olan ve proje çalışmaları devam eden 36 adet projenin uygulanabilmesi için  ihtiyaç duyulan ödeneğin, borçlanma suretiyle İller Bankası AŞ.’den teminine; bu kapsamda İller Bankası A.Ş. ile yapılacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

269- Gündemin 11'inci maddesi; Akçadağ İlçesi Yaylımlı Mahallesi 116 ada 46 nolu parsel üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2014 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, söz konusu Nazım İmar Planı’nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

270- Gündemin 12'nci maddesi; Darende İlçesi Gökyar Mahallesi 361 ada 31 ve 38 nolu parseller üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.02.2015 tarih, 72 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından söz konusu alana “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesinin  kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

271- Gündemin 13'üncü maddesi;

-Battalgazi İlçesi Kernek Mahallesinde bulunan mevcut durumda Recai Kutan Sokağı olarak bilinen yerin isminin Yuvam Sokağı olarak değiştirilmesine;

-Battalgazi İlçesi, Göztepe, Selçuklu, Hanımınçiftliği Mahallelerini kapsayan Sivas ve Hanımınçiftliği Caddelerinin Gıda Toptancıları Sitesinden, Hanımınçiftliği Merkez Camii'ne kadar olan kısmına Recai Kutan Caddesi isminin verilmesine;

-Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nin, Hasanbey Caddesinden İsmetpaşa Caddesine kadar olan kısmına Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi isminin verilmesine;

oybirliğiyle karar verildi.

272- Gündemin 14’üncü maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi ilçesi, Dabakhane Mahallesi Belediye İşhanı teras katındaki bağımsız bölümün Kayısı Kent Muhtarlar Derneği'ne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

273- Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesinde meyve bahçelerinin zirai ilaç ile ilaçlanması kapsamında hazırlanan projeye katkı sağlanması ve ilgili protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki oybirliğiyle karar verildi.

274- Gündemin 16’ıncı maddesi; Darende ilçesi, Heyiketeği Mahallesi 413 ada 4 ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile igili olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin;

- 413 ada 4 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesi yönünde reddine;

- 413 ada 5 nolu parsele ise "Sağlık Alanı" fonksiyonu verilmesini yönünde kabulüne;

Katılanların oybirliğiyle karar verildi.

275- Gündemin 17’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, Gezer mevkii 125 ada 8 nolu parsel ile ilgili, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün uygun görüşü doğrultusunda “Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olduğundan vaki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

276-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 10.06.2015 tarihinde saat 14:00’da yapılmak üzere toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 18.05.2015

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.05.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 242- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Necmettin Özcan, Süleyman Eser,

Mazeretli Olanlar: Ali Kazgan, Murat Doğan, Vahap Küçük, Fetahmet Bay, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar.

243-  Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarının depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi ile ilgili konunun gündemden çıkarıldıktan sonra,

Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.05.2015 tarihli Meclis karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

244-  Gündemin 2’nci maddesi; Doğanşehir ilçesi, Erkenek Mahallesi, 1381 nolu parsele “Lokanta – Market Akaryakıt ve L.P.G İkmal İstasyonu” fonksiyonu verilmesiamacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği bölge ihtiyacını karşılamaya yönelik olması sebebi ile yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

245 Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya İli Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mahallesi 169, 262-A,262-B, 297 ve 412 parseller,

Gündemin 7‘nci maddesi; Hanımınçiftliği, Orduzu, Eski Malatya imar planlarının birleşim alanlarında yapılacak plan değişiklikleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediyesi‘ne verilmesi,

Gündemin 8’inci maddesi; 2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesi’ne devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesi’ne devri,

Gündemin 12’inci  maddesi; Yeşilyurt İlçesi,Bostanbaşı Mahallesi,157 ada 7 nolu parsel,

Gündemin 15’inci  maddesi; Battalgazi İlçesi, Eski Malatya Mahallesi, Kapıönü Mevkii 6346 nolu parsel,

Gündemin 18’inci  maddesi; Darende İlçesi Göllüce Mevkii 128 ada 1, 21, 22, 24 nolu plansız alanda kalan parseller,

Gündemin 19’uncu  maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi Gezer Mevkii 125 ada 8 nolu parsel,

Gündemin 22’inci  maddesi; Darende İlçesi, Heyiketeği Mahallesi 413 ada 4 ve 5 nolu parseller,

Gündemin 23’üncü  maddesi; Darende İlçesi, Hacıderviş Mahallesi 922 ada 2 nolu parsel,

 ile ilgili tekliflerin, bir sonraki toplantıya ertelenmelerine oybirliğiyle karar verildi.

246-   Gündemin 4’üncü maddesi; Büyükşehir statüsüne geçilmesi ile birlikte kentsel çalışma alanı ihtiyacının karşılanması (imalat, depolama, toptan ticaret vb.) kent içinde dağınık şekilde faaliyet gösteren ve kentsel yaşamı olumsuz yönde etkileyen hizmet gruplarının bir arada toplanarak sağlıklı mekânlarda hizmet vermelerinin sağlanması, yürürlükteki imar planında hizmet grubu sitesi alanı olarak belirlenen ancak yeniden değerlendirilmesi gereken alanlarda düzenleme yapılması gerekmiştir.

Bu kapsamda; Yaka Mahallesinde kuzey çevre yolu güzergâhında bulunan ve mevcut imar planında tarım alanı fonksiyonuna sahip yaklaşık 90 hektarlık alan ile yürürlükteki imar planında hizmet gurupları sitesi olarak planlı yaklaşık 200 hektar alanda İdaremizce imar planı revizyonu hazırlandığı,

 Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi mevkiinde yaklaşık 290 hektarlık alanda Belediyemizce hazırlanan imar plan revizyonu önerisinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması yönündeki talebin değerlendirilmesi neticesinde;

Bahse konu imar planı revizyonu kuzey çevre yolu projesinin Yaka Mahallesinden geçen kısmı ve imar planında düzenlemeler yapılmasını içermekte olup yapılan plan revizyonu ile kentsel çalışma alanı ihtiyacının karşılanması (imalat, depolama, toptan ticaret vb.)  kent içinde dağınık şekilde faaliyet gösteren ve kentsel yaşamı olumsuz yönde etkileyen hizmet gruplarının bir arada toplanarak sağlıklı mekânlarda hizmet vermelerinin sağlanması, hedeflenmiştir. Söz konusu talep planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olduğundan talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

247- Gündemin 5’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2015 tarih ve 97 sayılı meclis kararı ile onaylanan Kuzey Çevre Yolunun, Battalgazi İlçesi Alibaba Mezarlığı mevkiinden geçen 80 hektarlık alanda kavşak düzenlemesini de içeren imar planı revizyonu yapıldığı, söz konusu imar planı revizyonunun 18.02.2015 tarihinde askıya çıkarıldığı,

 İmar planı revizyonuna 1166 parselde emsal değerinin düşürüldüğü ve 6355,6354,6358,6352,6359,6353,6357,6356 sayılı parsellerde meri planda E=1.75 olarak planlıyken revizyon imar planında E=1.50’ye düşürülmesi sonucu ilgili parsellerde yapılan değişikliklerde hak kaybına uğranıldığı gerekçesiyle söz konusu plana itiraz edilmiş olup söz konusu itirazların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması yönündeki talebin değerlendirilmesi neticesinde;

Bahse konu parselleri de içine alan imar planı revizyonunun planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olarak hazırlandığı görüldüğünden imar plana revizyonuna yapılan itirazların reddinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

248- Gündemin 6’ncı maddesi; AYKOME üyesi kurumlar için belirlenen zemin tahrip bedelleri ile ilgili hazırlanan ücret tarifesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

249- Gündemin 10’uncu  maddesi; Malatya İli, Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 parsel, 113 ada 2 ve 31 nolu parsellerde planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından uygun görülmediğinden vaki talebin reddine  oybirliğiyle karar verildi.

250- Gündemin 11’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 4447 ada 2 nolu parsel sayılı taşınmazın 35 metre genişliğinde yollara cepheli, köşe parsel niteliğinde olduğu, sahip olduğu inşaat alanının tamamını kullanamadığı, bu nedenle cephe işareti eklenerek 15 metre olan yan bahçe mesafesinin 10,90 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

251- Gündemin 13’üncü maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 18 maddeden oluşan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Yetki, Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

252- Gündemin 14’üncü maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 24 maddeden oluşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

253- Gündemin 16’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Şifa Mahallesi 580 ada 486, 519, 520 ve 521 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.11.2014 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu, Malatya İdare Mahkemesi’nin 2012/2808 sayılı kararı ile iptal edilen plan kararları dikkate alınarak hazırlandığı ve mahkeme kararına istinaden söz konusu parsellerin fonksiyon ve yapı yoğunluklarının yeniden düzenlendiği tespit edildiği, plan sınırları içerisinde kamuya hizmet edecek taşıt yolları, otoparklar, park alanları ve ibadet yeri de planlanmış olup, bu alanların toplam alanın yaklaşık %40’ına tekabül ettiği gerekçeleriyle söz konusu talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

254- Gündemin 17’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İsmetiye Mahallesi 3978 ada 5 nolu parselde mevcut imar planına ada bütününde bakıldığında ticari alanların planlandığı ve ada içerisinde akaryakıt istasyonunun bulunduğu bu bölgede söz konusu parselin mevcut imar planındaki "Konut Alanı" fonksiyonunun "Ticaret Alanı" fonksiyonu olarak değiştirilmesi plan bütünlüğü açısından uygun olacağından Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne  oyçokluğuyla karar verildi.

255- Gündemin 20’nci maddesi; Battalgazi Belediyesi sınırları içinde yer alan Çöşnük Çocuk Parkı ile Gazi Parkı; Yeşilyurt Belediyesi sınırları içinde yer alan Fahri Kayahan Kasrı Beyza Sitesi yanı yeşil alan ve Turgut Özal Bulvarı Recai Kutan Parkı ile ilgili yerler üzerinde ilgili belediyeler tarafından yapılmış olan projeler neticesinde bu yerlerin mevcut Belediyelerinde kalması; haricinde belirlenmiş olan ekteki listede belirlenmiş alanların Büyükşehir Belediyesi'ne devrine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

256- Gündemin 21’nci maddesi; Büyükşehir Belediyesi’ne ait yollarda MASKİ’nin neden olduğu tahribat bedelleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer Kuruluşlarla İlişkiler" başlıklı 75. Maddesinin (a) bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 27. Maddesine dayanarak hazırlanmış olan protokolün kurumlar arası uygulanmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

257- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 18.05.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılamasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar karar verildi. 15.05.2015

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.05.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

228- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal,  Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Aziz Görgeç, Meltem Kavuk, Mehmet Metin Bölükbaşı, Cemal Akdemir.

229-  Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.04.2015 ve 14.04.2015 tarihli toplantılarda alınan Meclis karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

230-  Gündemin 2’nci maddesi; Malatya Belediye’sinin (Büyükşehir olmadan önce) 2014 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabın kabulüne  oyçokluğuyla karar verildi.

231 Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye’sinin 2014 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabın kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

232-  Gündemin 4’üncü maddesi; Arapgir Belediyesi Ek Bütçesi,

Gündemin 43’üncü maddesi; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tapunun Yeşiltepe Mahallesi 1982 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 179 ada 140 nolu parsel ile takası,

Gündemin 47’nci maddesi; MOTAŞ’ın sermaya artırımından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin rüçhan hakkı olarak belirlenen meblağın ödenmesi,

Hakkındaki teklifleri daha detaylı inceleyerek, rapor halinde meclise sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

233- Gündemin 5’inci maddesi; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Yönetmeliği’ndeki değişiklik ile ilgili, gerekli çalışmaları yaparak rapor halinde meclise sunmak üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

234- Gündemin 6’ncı maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Ekli; (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına; ekli (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Cetvelinde belirtilen kadro değişikliğinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

235- Gündemin 7’nci maddesi; Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bulunan ve aşağıda yazılı birimin 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınarak; Özel Güvenlik Personeli görevlendirilmesinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

Güvenlik Personeli Kadroları  Oluşturulan Yerin

İstenilen Özel Güvenlik Personeli Kadrosu

İhtiyaç Duyulan Silah Kadrosu

Adı

Adresi

Karakaş Konağı

İsmetiye Mahallesi Mina Sokak No:2

(1324 ada 7 parsel) Battalgazi/MALATYA

4

-

 

236- Gündemin 8.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Gedik Mah. 204 ada 205 nolu parsele "Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi talebi,

Gündemin 37.maddesi; Akçadağ İlçesi Yaylımlı Mah. 116 ada 46 nolu mera parselinde imar planı değişikliği,

Gündemin 38.maddesi; Darende İlçesi Gökyar Mah. 361 ada 31 ve 38 nolu parsellere "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi talebi,

Gündemin 39.maddesi; Battalgazi İlçesi Kernek Mah. mevcut Recai Kutan Sokağı ismi yerine Yuvam Sokağı ismi verilmesi,

- Battalgazi, Göztepe, Selçuklu, Hanımınçiftliği Mahallelerini kapsayan Sivas ve Hanımçiftliği Caddelerinin Gıda Toptancıları Sitesinden Hanımınçiftliği Merkez Camii'ne kadar olan kısma Recai Kutan isminin verilmesi,

- Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mah. Tevfik Temelli Caddesinin, Hasanbey Caddesinden İsmetpaşa Caddesine kadar olan kısmının Mevlüt Aslanoğlu Caddesi olarak değişmesi, hakkındaki tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

237- Gündemin 9’uncu  maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 3788 ada 1 nolu parselde bulunan 6.614,97 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazın 5393 sayılı Kanunu’un 18/e maddesi gereğince satışına; satışa dair iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediye Encümeni’nce yürütülmesine; oybirliğiyle karar verildi

238- Gündemin 10’uncu maddesi; Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Belediyemiz arasında imzalanan ekli protokolde belirtilen iş ve işlem giderlerinin karşılanmasının kabulüne katılanların) oyçokluğuyla karar verildi.

239- Gündemin 11’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 4431 ada 7 nolu parsel ile Çavuşoğlu Mahallesi 887 ada 237, 269, 270, 271, 272, 273 nolu parsellerin 5393 sayılı Kanunu’un 18/e maddesi gereğince satışına; satışa dair iş ve işlemlerin Büyükşehir Belediye Encümeni’nce yürütülmesine; oybirliğiyle karar verildi.

240- Gündemin 41’nci maddesi; Mareşal Fevzi Çakmak Kışlasındaki Askeri Hastane alanının Sağlık Bakanığı’nda kalması şartıyla, İnönü-1 ve İnönü-2 Kışlalarının Malatya Büyükşehir Belediyesine devredilemsi, iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı teklifini  daha detaylı incelenerek, bir rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

241- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 15.05.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.13.05.2015

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

14.04.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

209- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Durmuş Doğan, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, , Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Nebi Yiğit. 

Mazaretli Olanlar: Ali Kazgan, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Nevzat Öztürk.

210- Gündemin 1’inci maddesi, 09.07.2014 tarih ve 102 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine devredilen bazı park ve yeşil alanların Büyükşehir Belediyesi’ne devri; 

Gündemin 3’üncü maddesi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait yollarda MASKİ’nin neden olduğu tahribat bedelleri, MASKİ tarafından kullanılan; kiralık araç hak ediş bedelleri, kullandıkları yakıt ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinelerini kullanmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’nce tahakkuk ettirilecek ücret ve maliyet bedelinin ödenmesi; 

İle ilgili teklifler hakkındaki çalışma ve incelemelerin devam etmesi nedeniyle bir sonraki toplantıya ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi. 

211- Gündemin 2’nci maddes; Usul ve esas açısından mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşılan ve 23 maddeden oluşan Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

212- Gündemin 4’üncü maddesi; Malatya İli, Pütürge İlçesi, 150 ada 66,67,68,74,75,76 nolu parsellere “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

213- Gündemin 5’inci maddesi; Darende İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi 529 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 nolu parsellere “Park Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

214- Gündemin 6’ncı maddesi; Malatya İli, Darende İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi 408 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 409 ada 2,3,4,5 parseller ve 410 ada 5,6,7,8,9 parsellere Belediye Hizmet Alanı (BHA), Meydan ve Genel Otopark Alanı kullanım fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

215- Gündemin 7’nci maddesi; Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Gürkaynak Mahallesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Yerleşik Alanın Tespiti Komisyonu tarafındın hazırlanan Gürkaynak Mahallesi yerleşik alanı ve civarını gösteren haritanın onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 

216- Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 16.10.2014 tarih ve 234 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı fonksiyonu verilmiş olan Malatya Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 359 ada 1,2,5,6,7,8,9 nolu parsellere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı fonksiyonu verilmesi ve yapılaşma koşulları E:0.50 Yençok:8 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kanulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

217-Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 657 ada 455,456,457,484,506 nolu parsellerin mevcut imar planında 12 metrelik imar yoluna cepheli olup, bitişik nizam 4 kata müsaadeli konut alanında kaldığı görülmektedir. sözü edilen 12 metrelik imar yolu boyunca konut kat sayısı 5 kat olarak planlanmış ve ilgili parsellerin bulunduğu alanda imar planı revizyonu esnasında sehven 4 kat olarak planlama yapılmış olup, oluşan mağduriyetin giderilmesi için ilgili parsellerde kat sayısının 5 kat olarak düzeltilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

218- Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 144 ada 2 nolu parselin yer aldığı bölgenin ve yakın çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla parselin güneybatısındaki 50 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması için yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.    

219- Gündemin 11’inci maddesi; Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 114 ada 102 ve 103 nolu parsellerde İnönü Üniversitesi'ne ait Yüksek Öğretim Alanı oluşturulması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilave uygulama imar planının, alandaki sosyal donatı ihtiyacını karşılamaya yönelik ve kamu yararına olması sebebiyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

220- Gündemin 12’nci maddesi; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 13/04/2015 tarih ve 101 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmasına karar verilen Yeni Hizmet Binası Yapım İşi’nde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 23.600.000,00 (yirmiüçmilyonaltıyüzbin) TL.ödeneğin İller Bankası AŞ.den borçlanma yoluyla teminine oyçokluğuyla karar verildi. 

221- Gündemin 13’üncü maddesi; MASKİ Yönetim Kurulu'nun 13/04/2015 tarih ve 103 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmasına karar verilen 2015 yılı yatırım programı kapsamında ilimizde acil ihtiyaç duyulan altyapı taleplerini tamamlamak için, projeleri hazır olan ve proje çalışmaları devam eden işlerin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödeneğin İller Bankası AŞ.den borçlanılarak teminine oyçokluğuyla karar verildi. 

222- Gündemin 14’üncü maddesi; İlimiz Melekbaba Bölgesi İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi yapım işinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1.750.000,00 (birmilyonyediyüzellibin) TL.ödeneğin İller Bankası A.Ş.’den borçlanılarak karşılanması yönündeki talebin kabulüne  oyçokluğuyla karar verildi. 

223- Gündemin 15’inci maddesi;   Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 2015 yılı SUKAP (Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi) kapsamında olan işlerin uygulanabilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü’nce karşılanacak olan proje tutarlarının %50’si ödeneğin İller Bankası A.Ş.’den borçlanılmasına oybirliğiyle karar verildi. 

224- Gündemin 16’ncı maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince;  I Sayılı Memur Kadro İhdası, II Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği ve III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde düzenlendiği şekilde kadro ihdası ve kadro değişikliklerinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 

225- Gündemin 17.maddesi, Darende ilçesi, Heyiketeği Mah. 413 ada, 4 ve 5 nolu parseller, 

Gündemin 18.maddesi, Darende ilçesi, Hacıderviş Mah. 922 ada, 2 nolu parsel,  

İle ilgili tekliflerin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi. 

226- Gündemin 19’uncu maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi’nde bulunan İsmetpaşa (Hürriyet) Parkı’na yapılacak olan 1 adet lokanta yeri ile 3 adet büfenin Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’ye 10 yıllığına tahsisi hakkındaki teklifin daha detaylı incelenerek rapor halinde Meclis’e intikal ettirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi. 

227- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.05.2015 tarihinde saat 14:00’da yapılmak üzere, toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 14.04.2015 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.04.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ 

 

187- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, , Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Fetahmet Bay.

Mazaretli Olanlar: Ali Kazgan, Mehmet Kızıldaş, Sebahaddin Ateş, Mehmet Polat.

188- Gündemin 1’inci maddesi, Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan, 08.04.2015 tarihli meclis karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

189-  Gündemin 2’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 367 ada 7 nolu parselde Emsal:1.20 olarak kat adedinin 4 kattan 5 kata çıkarılması amacı ile yapılan imar planı değişikliği ile, yapı yoğunluğunun sabit tutulduğu, nitelikli yapı oluşumuna yönelik olduğu, tabanda kullanım alanının azaltılmasıyla bahçe kullanımının arttırıldığı gerekçesi ile TAKS: 0,30 ibaresinin plana işlenmesi koşuluyla kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

190- Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Topsöğüt Mahallesi 170 ada 114 nolu parsele “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonu verilmesi talebinin, kamu yararına yönelik olması gerekçesi ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

191- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi, 288 ada 1 nolu parselin yer aldığı bölgenin ve yakın çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla parselin güneydoğusundaki 50 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması için yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

192- Gündemin 5’inci maddesi; Akçadağ İlçesi, Aksaray Mahallesi, 1065 nolu mera parselinin İl Mera Komisyonu’nun 14.11.2014 tarih, 231 nolu kararı doğrultusunda belirlenen 150.000 m²’lik kısmına taşınması amacıyla yapılan İskan Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planlarının (eski plan revize edilerek) kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

193- Gündemin 6’ncı maddesi; Doğanşehir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 110 ada 37 nolu parsel ada ayrım çizgisi ile 3 parçaya bölündüğü, batısından geçen 12 metrelik yola cepheli kısmındaki ada ayrım çizgisinden dolayı 62 m²’lik bir parsel oluşmakta olduğu ve yeni oluşan parselin kuzeyinde mevcut yapılaşma olması, ilgili parselde yapılaşmaya el vermemekte olduğu, ilgili öneri plan değişikliği ile parselin batısından geçen ada ayrım çizgisinin kaydırılarak, bahse konu parselin emsali: 0.90’dan 0.60’a ve kat sayısının 3 kattan 2 kata düşürülerek (nüfus artışı ya da yoğunluk artışı olmadığından ve teknik sorunları gidereceğinden) yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

194- Gündemin 7’inci maddesi; 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 4.fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43.maddesi gereğince yerleşik alan sınırı ve civarının tespitinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiği görüldüğünden, Yerleşik Alanın Tespiti Komisyonu tarafından hazırlanan Kadılı Mahallesi yerleşik alanı ve civarını gösteren haritanın onaylanmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

195- Gündemin 8’inci maddedi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 2.394,04 m² alana sahip 5570 ada 3 nolu parselde bulunan Belediyemize ait 1.712,52 m²’lik hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satışına; ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nce yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

196- Gündemin 9’uncu maddesi; Yapılan incelemede, Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi 45,00 m² yüzölçümlü 884 ada 1 nolu parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satışına; ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nce yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

197- Gündemin 10’uncu maddesi; usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen “Malatya Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı”nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

198- Gündemin 11’inci maddesi; Mülga Orduzu Belediye Meclisi’nce alınan 13.12.2013 tarih, 30 sayılı kararıyla yapılan plan değişikliğinin plan bütününe uygun olmadığı gerekçesiyle ilgili meclis kararının iptali ve eski plan hükümlerinin geçerli olması hakkındaki Battalgazi Belediyesi Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 52 sayılı kararı ilçe meclisinde kabul edildiği şekliyle kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

199- Gündemin 12. maddesi; Malatya Merkez, H.Çiftliği, Orduzu, Eskimalatya imar planlarının birleşim alanlarında yapılacak plan değişiklikleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verilmesi,

Gündemin 13.maddesi; 2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesi’ne devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesi’ne devri,

Gündemin 14.maddesi; Yeşilyurt ilçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi,

Gündemin 15.maddesi; Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 nolu parsel,

Gündemin 16. maddesi; Yeşilyurt İlçe Belediyesi’nin Çilesiz Mahallesi 4447 ada 2 nolu parsel,

Gündemin 19. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parsel

İle ilgili tekliflerin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.   

200- Gündemin 17’nci maddesi; Kuzey Çevre Yolu Projesi’nin Hatunsuyu mevkiinden geçen kısmı ile ilgili öneri imar planı değişikliklerinde yol güzergahının boşaltılmasını ve imar planında düzenlemeler yapılmasını içeren ve planlama teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olan konunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi

201- Gündemin 18’inci maddesi; Malatya ili, Pütürge ilçesi, 167 ada 30 ve 36  nolu parsellere “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesi talebinin, kamu yararına yönelik olması ve plan bütününde ihtiyacı karşılayacak yeter büyüklükte başka sosyal ve kültürel tesis alanlarının bulunmaması, yapılan imar planı değişikliği plan bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmaması gerekçesi ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

202- Gündemin 20’nci maddesi; Yapılan incelemede söz konusu plan değişikliğinin kamu yararına ve sosyal donatı ihtiyacını karşılamaya yönelik olması ve şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından da uygun olduğu anlaşıldığından, kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

203- Gündemin 21’inci maddesi; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi 311 ada 1 nolu parsel Tapu ve Kadastro kayıtlarında Belediye Hizmet Alanı  gözükmekte olup, mer'i imar planında gelişme konut alanı olarak ayrıldığı, söz konusu alanda mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadığından, oluşan uyumsuzluğu düzeltmek amacıyla ilgili kullanım fonksiyonunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesini içeren imar planı önerisinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

204- Gündemin 22’nci maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı Mahallesi 245 ada 1 nolu parselin Tapu ve Kadastro kaynaklarında İlköğretim Tesis  Alanı olarak ve güneyindeki alanın park alanı olarak gözüktüğü, 245 ada 1 nolu parsel mer'i imar planında Gelişme Konut Alanı olarak gösterilmiş olduğu, güneyindeki alanın ise İlköğretim Tesis Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiş olup, söz konusu alanda mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadığından oluşan uyumsuzluğu düzeltmek amacıyla ilgili kullanım fonksiyonunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesini içeren imar planı önerisinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 205- Gündemin 23’üncü maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Battalgazi İlçesi İnönü Mahallesi 3788 ada 1 nolu parsel üzerindeki 6.614,97 metrekare yüzölçümlü alan ile Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi Et Pazarı 1.katta 68 nolu dükkan olarak belirtilen ancak tapuda Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi Et Pazarı 1.kat 92,93,94,95,96,97,98 nolu bağımsız dükkanların satışının yapılması uygun görülmediğinden vaki talebin reddine oybirliğiyle karar verildi.

206- Gündemin 32'nci maddesi; Yetki, Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik hakkında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2015 tarih, 495-995 sayılı yazısı ve eki yönetmelik,

Gündemin 33'üncü maddesi; Yetki, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2015 tarih, 157-367 sayılı yazısı ve eki yönetmelik,

İle ilgili gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

207-

Gündemin 34.maddesi; Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mah.Kapıönü mevkii 6346 nolu parsele “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesi talebi,

Gündemin 35.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Şifa Mah.580 ada 486, 519, 520 ve 521 nolu parsellerde imar değişikliği,

Gündemin 36.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mah.657 ada 484, 506 ,457, 456, 455 nolu parsellerde imar değişikliği,

Gündemin 37.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İsmetiye Mah.3978 ada 5 nolu parsele “Ticaret Alanı” fonksiyonu verilmesi talebi,

Gündemin 38.maddesi; Darende İlçesi Göllüce mevkii 128 ada 1, 21, 22, 24 nolu plansız alanda kalan parseller üzerine “Enerji Üretim Alanı” fonksiyonu verilmesi talebi,

Gündemin 39.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mah.144 ada 2 nolu parselin güneybatısındaki 50 metrekarelik kısmına “Trafo Alanı” fonksiyonu verilmesi,

Gündemin 40.maddesi; Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mah.114 ada 102 ve 103 nolu parsellerde İnönü Üniversitesi'ne ait “Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulması talebi,

Gündemin 41.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İkizce Mah. Gezer Mevkii 125 ada 8 nolu parsele Akaryakıt ve “LPG İstasyonu Alanı” ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” fonksiyonu verilmesi talebi,

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

208- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 14.04.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 13.04.2015

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.04.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

170- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın  Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Haluk Cömertoğlu

171-  Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 17.03.2015 tarihli meclis karar özetinin yapılan düzeltme ile birlikte kabulünün oyçokluğuyla, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi Kudüs Caddesi Yeni Hal Binası Kompleksi içinde faaliyet gösteren 11 adet işgaliye yerinin Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’ye kiraya verilip verilmeyeceği teklifinin ise gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

172-  Gündemin 2’nci maddesi; Encümen üyeliklerine Hasan GÖĞÜS, Ramazan ÖZCAN

Nurettin KARAASLAN,  Mehmet KARAMAN, Metin MANDAL’ın  gizli oylama ile seçilmesi. 

173- Gündemin 3’üncü maddesi; yapılan açık oylama ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine Nevzat ASLAN, Hilal ACI, Aziz GÖRGEÇ, Meltem KAVUK, Mehmet ÇINAR ve Şahin ÖZER’in teşekkül ettirilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 

174-  Gündemin 4’üncü maddesi; yapılan açık oylama ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine Durmuş DOĞAN, İrfan PİŞGİN, Memet ASLAN, Selim GÜLTEKİN ve Erdal ÜSTÜN’ün teşekkül ettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

175- Gündemin 5’inci maddesi; yapılan açık oylama ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Şefik ŞENGÜN, Necmettin ÖZCAN, M. Metin BÖLÜKBAŞI, Rüstem ÇATI,  Fetahmet BAY, Nebi YİĞİT, Mehmet Reşat GÜZEL, Hurşit KUŞCU’nun teşekkül ettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

176- Gündemin 6’ncı maddesi; yapılan açık oylama ile  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine Cumali DOĞAN, Murat DOĞAN, Hakan ÇİFTÇİOĞLU, Mehmet BAYSAR, Kadir YOLDAŞ, Nevzat KIZILASLAN, Hüseyin AKKAYA’nın teşekkül ettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

177- Gündemin 7’nci maddesi; yapılan açık oylama ile Ulaşım Komisyonu üyeliklerine  Mehmet ÇINAR, İlhami MENGİ, Sebahattin ATEŞ, Mustafa GÜLHAŞ, Nevzat KIZILASLAN’ın teşekkül ettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

178- Gündemin 8’inci maddesi; yapılan açık oylama ile Hukuk İhtisas Komisyonu üyeliklerine Ramazan ACAR, Aziz GÖRGEÇ, Hasan GÖĞÜS, Şefik ŞENGÜN, Durmuş DOĞAN ve  Günnur TABEL’in teşekkül ettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

179- Gündemin 9’uncu  maddesi; 2014  Mali Yılı Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

180- Gündemin 10’uncu maddesi; Denetim Komisyonu raporunun meclisin bilgisine sunulması.

181- Gündemin 11’inci maddesi; Mezbaha hizmetlerinin (işletilmesi, geliri vb.) ilçe belediyelerine devredilmesine oybirliğiyle karar verildi.

182- Gündemin 12’nci maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 3338 ada 1 nolu parselin Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na geçici tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

183- Gündemin 14’üncü maddesi; Çilesiz Mahallesi 4431 ada 7 nolu ve Çavuşoğlu Mahallesi 887 ada 237,269, 270,271,272,273 nolu parsellerin satışı teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na  havalesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

184- Gündemin 15.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 367 ada 7 nolu parsel

-   Gündemin 16.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt Mahallesi 179 ada 114 nolu parsele “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonu verilmesi.

-   Gündemin 17.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 288 ada 1 nolu parsel,

-   Gündemin 18.maddesi; Akçadağ İlçesi Aksaray Mahallesi 1065 nolu mera parsel,

-   Gündemin 19.maddesi; Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 110 ada 37 nolu parsel

-   Gündemin 20.maddesi; Doğanşehir İlçesi Kadılı Mahallesi yerleşim alanı ve civarının tespiti,

-   Gündemin 21.maddesi; Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi 1381 nolu parsel,

-   Gündemin 42.maddesi;Darende İlçesi İbrahimpaşa Mah.529 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 nolu parseller

-   Gündemin 43.maddesi; Darende İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi 408 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ve 409 ada 2,3,4,5 parseller ile 410 ada 5,6,7,8,9 parseller,

-   Gündemin 44.maddesi; Akçadağ İlçesi Mihmanlı Mah.169.262-A, 262-B, 297, 412 nolu parseller,

-   Gündemin 45.maddesi; Akçadağ İlçesi Gürkaynak Mah. yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı,

-   Gündemin 46.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 359 ada 1,2,5,6,7,8,9 nolu parseller,

-   Gündemin 47.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi Mevkiinde 290 hektarlık alanda imar planı revizyonu yapılması,

-   Gündemin 48.maddesi; 17.02.2015 tarih, 97 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı kapsamında Battalgazi İlçesi Alibaba Mezarlığı mevkiinde 80 hektarlık alandaki imar planı revizyonuna yapılan itiraz,

ile ilgili konuların İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne  oybirliğiyle karar verildi.

185- Gündemin 49’uncu maddesi; AYKOME üyesi altyapı kurumları için zemin tahrip bedelleri ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

186- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 13.04.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 08.04.2015

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

17.03.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

 146- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Vahap Küçük, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Selim Gültekin.

 

147-Alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.03.2015 ve 12.03.2015 tarihli Meclis karar özetlerinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

148-Gündemin 2’nci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi İnönü Mahallesi 3788 ada 1 nolu parsel ile Dabakhane Mahallesi Et Pazarındaki dükkan satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

149- Gündemin 3’üncü maddesi; mezarlık ve çevresi ile sokak aydınlatmasında kullanılmak üzere, Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi 814 ada, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller üzerine GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kurulmasının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

150-

 

1)Gündemin 4’üncü maddesi; 09.07.2014 tarih ve 102 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine devredilen bazı park ve yeşil alanların tekrar Büyükşehir Belediyesi’ne tarafından geri devir alınması,

 

2)Gündemin 21’inci maddesi; Pütürge ilçesi 150 ada 66,67,68,74,75,76 nolu parseller,

 

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

151- Gündemin 5’inci maddesi; Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Görev Çalışma Yönetmenliğinin Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

152- Gündemin 6’ncı maddesi; Büyükşehir Belediyesi’ne ait yollarda MASKİ’nin neden olduğu tahribat bedelleri, MASKİ tarafından kullanılan kiralık araç hakediş bedelleri, kullandıkları yakıt ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait makinelerini kullanmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’nce tahakkuk ettirilecek ücret ve maliyet bedelinin ödenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

153- Gündemin 7’nci maddesi; Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından MASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi gereken, ancak sehven Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Yazıhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin alacakları ile ilgili olarak;

 

-8.İcra Müdürlüğü’ne ödenmesi gereken 407.894,59 TL. anapara ve faizi ile birlikte çıkacak toplam tutarın MASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine;

 

-8.İcra Müdürlüğü’ne ödenen toplam 213.000,00 TL’nin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne geri ödenmesine;

 

oyçokluğuyla karar verildi.

 

154- Gündemin 8’inci maddesi; Pütürge ilçesi, Taşbaşı Mahallesi, 155 ada, 1 nolu parsel ve 158 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Pütürge Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarihli, 19 sayılı kararı kapsamında Resmi Kurum Alanı fonksiyonu verilmesi talebinin, kamu yararına ve sosyal donatı ihtiyacını karşılamaya yönelik olması ve şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından uygun olması nedeniyle kabulüne oybirliğiyle  karar verildi.

 

155- Gündemin 9’uncu maddesi; Arapgir ilçesinde halihazır haritaları bulunmayan mahallelerin halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etütlerinin ve nazım imar planlarının yaptırılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73.maddesi doğrultusunda Arapgir Belediyesi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

156- Gündemin 10’uncu maddesi; Yazıhan ilçesi mezarlık yolunun kaydırılması, mezarlık alanı planlanması ve 1114 nolu parselde imar planı değişikliği ile ilgili Yazıhan Belediye Meclisi’nin 06.02.2015 tarihli, 11 sayılı kararı kapsamında yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

157- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi 170 ada 28 nolu parsele bitişik parsellerin mevcut teşekkülde arka bahçe çekme mesafesi bırakılmadığı, bu durumda ilgili parselde arka bahçe çekme mesafesi bırakıldığında ise tanımsız, kuytu alan oluşacağından, söz konusu ibarenin Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarihli 47 sayılı meclis kararında belirtildiği gibi plan notlarına işlenmesi uygun görüldüğünden kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

158- Gündemin 12’nci maddesi; Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 4515 ada 1 ve 2 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 51 sayılı kararı yapılan plan değişikliği sonucunda yoğunluk artışı ya da nüfus artışının olmaması, ada bütününün çevresindeki yapı karakterlerinden uzaklaşmayacağı ve nitelikli yapıların oluşumuna yönelik olması sebebiyle ilgili değişiklik talebinin kabulüne oyçokluğuyla  karar verildi.

 

159- Gündemin 13’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Kavaklıbağ Mahallesi 216 ada 99 nolu parsel ile ilgili Battalgazi Belediye Meclisi’nin 05.03.2015 tarih, 61 sayılı kararı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2014 tarih, 337 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde, Ticari Alan fonksiyonu verilmiş olduğu, öneri plan teklifinin üst ölçekli nazım imar plan kararlarını destekleyecek şekilde planlanmış olduğu, önerilen yapılaşma koşullarının ada bütünlüğüne uygun olduğu cihetle, önerinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

160- Gündemin 14’üncü maddesi;

 

a)      “Zemin katın otopark olarak yapılaştığı adalarda, zemin kat otopark yapılması zorunludur.”  hükmünün plan notuna eklenmesi,

 

b)      “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 14. ve 15. maddelerinde belirtilen çekme mesafelerine uyulması,

 

c)      Otopark olacak katın pencere ve giriş-çıkış dışındaki yerlerin taşıyıcı özelliği olan yığma tuğla veya benzeri bir malzeme ile kapatılması,

 

d)      Otopark yüksekliğinin yönetmeliğe uygun olması ve 2.60 metreden fazla olmaması,

 

Değişikliklerinin yapılmasını içeren Battalgazi Belediye Meclisi’nin 05.03.2015 tarih ve 62 sayılı meclis kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

161- Gündemin 15’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3951 ada 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğu sabit tutulup yapı kat adedinin 7 kattan 12 kata çıkarılması yapı yoğunluğunu arttırmayacak, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğu anlaşıldığından, hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

162- Gündemin 16’ncı maddesi; Bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 4640 ada 4 nolu parselin kuzeyindeki 53 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması için yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

163- Gündemin 17’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4143 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğu sabit tutulup yapı kat adedinin 5 kattan 10 kata çıkarılması, yapı yoğunluğunu arttırmayacak, zeminde taban alanı kullanımını azaltarak, bahçe kullanımını arttıracak nitelikte olduğu anlaşıldığından, hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

164- Gündemin 18’inci maddesi; Battalgazi İlçesi İzzetiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 573 ada ile 599 nolu ada arasındaki imar yolun uygulanabilirliğinin zor olması ve yapılan plan değişikliğinin teknik zorunluluklardan dolayı yapılması gerekçesi ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun mütalaa edilmesi neticesinde, vaki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

165- Gündemin 19’uncu maddesi; Daire Başkanlıklarına yapılan atamalar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22.maddesi hükmü gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

 

166- Gündemin 20’nci maddesi; Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Türk Kültür Merkezi’nin, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla düzenleyecekleri program kapsamında 15 adet otobüsün gideri olan 6.000 Avro (Euro) karşılığı olan 16.600 TL’nin Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

167- Gündemin 22’nci maddesi; Malatya Entegre Çevre Projesi’nin yap işlet modeli ile kiraya verilerek aktif hale getirilmesi

 

-Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Malatya Entegre Çevre Projesi’nin aktif hale getirilerek, cirosundan Belediyemize kar payı alımı için “Yap-İşlet” modeli ile bahsi geçen yerlerin 15 yıllığına kiraya verilmesine,

 

-Daha önce aynı konu ile ilgili olarak alınmış olan 14.01.2015 tarih ve 10 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının iptaline,

 

katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

168- Gündemin 23’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Orduzu planında 1/5000’lik L40B- 08-C paftası ile 1/1000’lik L40B-08-C-4A, L40B-08-C-4B, L40B-08-C-4D paftaları üzerinde yapılan  imar planı değişikliği yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi hakkındaki Battalgazi Belediyesi Meclisinin 05.03.2015 tarih, 63 sayılı meclis kararına istinaden söz konusu alandaki konut kullanımının plan bütünlüğünü bozucu bir unsur olduğu sebebiyle, bahse konu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline oybirliğiyle karar verildi.

 

169- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.04.2015 tarihinde saat 14:00’da yapılmak üzere toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi.17.03.2015


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.03.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 117- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan,  İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Murat Doğan, , Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan.

Mazaretli Olanlar: Hacı Uğur Polat, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Polat, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin.

118- Gündemin 2’nci maddesi; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 3791 ada 1 nolu parsel ile toplam alanı5.328,72 m² olan Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5548 ada 1 nolu parselin 4.287,15 m²’lik Büyükşehir Belediyesine ait hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışına; satış iş ve işlemlerinin 5393 Sayılı Kanunun 34/g maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Encümenince yürütülmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

119- Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya Merkez sınırları içinde (42 noktada) çeşitli cadde ve sokaklarda parkmetre uygulama işinin 01.03.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV hariç yıllık 240.000,00 (İkiyizkırkbin) TL. (2015 yılı için kıst döneme göre hesaplanarak) kira bedeliyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden 5 yıllığına MOTAŞ’a kiraya verilmesine; kira artışının 2015 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak uygulanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

120- Gündemin 4’üncü maddesi;  Hukuk İhtisas Komisyonunca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen 7 maddeden müteşekkil ekli Malatya Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

121- Gündemin 5’inci madesi; Belediyemizin projeye ortak olması hususunda, ekteki prokol çerçevesinde Saray Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Anadolu Öğrenci Derneği’ne 4 yıl süreli ücretsiz olarak kullandırılması talebinin değerlendirilmesi neticesinde, Anadolu Öğrenci Derneği’nin gerçekleştireceği “Eğitimli Nesil Projesi”ne ortak olunmasına, Saray Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin, Anadolu Öğrenci Derneği’ne 4 yıl süreli  ücretsiz olarak tahsisine, katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

122- Gündemin 6’ncı maddesi; Malatya il içi toplu taşıma işinin tek elden yürütülmesinin sağlanarak hızlı, güvenilir, temiz, konforlu ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurmak ve denetlemek için, ekli toplu taşıma hatları, otobüsler, yapılar, tesisler ile toplu taşıma işiyle alakalı üst ve altyapıların hazırlanacak sözleşme doğrultusunda 31.12.2024 tarihine kadar işletmesinin devrinin planlandığı, bu bağlamda, kira akdine bağlanmış toplu taşıma hatları, otobüsler, toplu taşıma işiyle alakalı yapılar ve tesislerin sözleşme bitim tarihi itibariyle, her hangi bir kira akdine konu olmayan toplu taşıma hatları, otobüsler, toplu taşıma işiyle alakalı yapılar, tesisler, üst ve alt yapıların Büyükşehir Belediyesiyle MOTAŞ A.Ş arasında yapılacak sözleşme tarihi itibariyle, Trambüs Projesi kapsamında yapılan ve ekte açıkça belirtilen otobüsler, yapılar ile Trambüs Projesiyle alakalı üst ve altyapıların geçici kabullerinin tamamlanmasını müteakip,31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere KDV hariç yıllık 600.000,00 TL (Altıyüzbintürklirası) (2015 yılı için kıst döneme göre hesaplanarak) kira bedeliyle 6215 sayılı kanunla değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden MOTAŞ’a kiraya verilmesine, kira artışının, 2015 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak uygulanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

123- Gündemin 7’nci maddesi Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesinin girişinin de bulunduğu kavşağın kuzey-güney doğrultusunda bulunan ana ulaşım akslarının birbirlerini karşılamaması nedeniyle kavşak düzenleme çalışmalarında oluşan teknik sorunların giderilmesi amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazın reddine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

124- Gündemin8’inci maddesi; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 5553 ada, 1 nolu parselde “söz konusu parselde yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla konut alanı fonksiyonundan Ticaret + Konut fonksiyonuna dönüştürülmesi (konut oranı %84)” amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talebinin reddine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

125- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 5668 ada, 1 nolu parselde “yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla konut alanı fonksiyonundan Ticaret + Konut fonksiyonuna dönüştürülmesi (konut oranı %88)” amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

126-  Gündemin 10’uncu maddesi; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi,  Çilesiz Mahallesi, 5555 ada, 3 nolu parselde “yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla, konut alanı fonksiyonundan Ticaret+Konut fonksiyonuna dönüştürülmesi (konut oranı %96)” amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

127- Gündemin 11’inci maddesi Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 tarih, 11 sayılı meclis kararında; Yeşilyurt ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 5527 ada, 1 nolu parselde mevcut bölgedeki toplu konutların enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, parselin kuzeyindeki 112 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi kabul edilmiş olup, konunun Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karara bağlanması yönündeki talebin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

128- Gündemin 12’nci maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 tarihli ve 12 sayılı meclis kararında; Yeşilyurt ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 3528 ada, 8 nolu parselde mevcut bölgedeki toplu konutların enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, parselin kuzeybatısındaki 65 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi kabul edilmiş olup, konunun Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karara bağlanması yönündeki talebin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

129- Gündemin 13’üncü maddesi; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mahallesi, 2597 ada, 15 nolu parselde yapılaşma koşulları sabit kalmak üzere kat adedinin 5 kattan 9 kata çıkarılması amacıyla hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanması yönündeki talebin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

130- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 181,182 nolu parseller Malatya Büyükşehir Meclisi 10.09.2014 tarih ve 181 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde “Turizm Tesis Alanı” alanı olarak planlanmış olup, 580 ada 181 nolu parselin yapı nizamı ve kat adedi korunarak otel alanı olarak planlanması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

131- Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 3491 ada 1 nolu parselde yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla konut alanı fonksiyonundan Ticaret+Konut  fonksiyonuna dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişik talebinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

132- Gündemin 16’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 4453 ada 4 nolu parselin doğusundan cephe aldığı 7 metrelik yol tarafındaki 10 metrelik çekme mesafesinin 6 metreye dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

133- Gündemin 1’inci maddesi Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel ile 113 ada 31 nolu parsel, gündemin 17’inci maddesi Yeşilyurt İlçesi,  Çilesiz Mahallesi 4447 ada 2 nolu parsel, gündemin 21’inci maddesi Kuzey Çevreyolunun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mevkiinde geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması hakkındaki tekliflerin bir sonraki tolantıya ertelenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

134- Gündemin 18’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2014 tarih ve 227 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Battalgazi İlçesi İzzetiye Mahallesi 375 ada 67 nolu parsel “Sosyal Tesis Alanı” olarak planlandığı, sözkonusu parselde yapılaşma koşulları sabit kalmak koşuluyla Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüna katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

135- Gündemin 19’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Göztepe Mahallesi 4507 ada 1 nolu parselde “mevcut bölgedeki tekel depolarındaki iş yerlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, parselin güneyindeki 160 metrekarelik kısmının trafo alanı olarak planlanması” yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

136- Gündemin 20’nci madesi; Battalgazi Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 tarih, 1 sayılı kararında; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 2133 ada 2 nolu parselde farklı iki yapılaşma koşulu olup, parsele tek bir yapılaşma koşulu getirilip E:1,35 olarak sabit tutulmak kaydıyla yapı nizamının blok nizam 10 kat olarak düzenlenmesi, çekme mesafelerinin güney, kuzey ve batı cephelerinde10 metre ve doğu cephesinde12 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği önerisinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

137- Gündemin 22’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1943 ada 56 nolu parselde yapılaşma koşulları sabit kalmak şartıyla konut alanı fonksiyonundan “Ticaret Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin kabulüne katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

138- Gündemin 23’üncü maddesi; Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 93 ada 36 numaralı parselde yapılan öneri plan değişikliklerinin kamu yararına ve sosyal donatı ihtiyacını karşılamaya yönelik olması, mevcut donatı alan büyüklüklerinin azalmaması gerekçesi ile talebin  kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

139- Gündemin 24’üncü maddesi; Doğanşehir İlçesi, Söğüt Mahallesi, Kayacık Mevkii 41 ada 20, 25, 26 nolu parsellerin üzerine kurulması planlanan Güneş Enerjisine yönelik Lisanssız Elektrik Üretimi santrali  (GES)  Projesi için ilgili kurumlardan alınan uygun görüşler doğrultusunda ve kurumlar tarafından öne sürülen şartların sağlanması durumunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

140- Gündemin 25’inci maddesi; Hekimhan İlçesi, Boğazgören Mahallesi 870, 871, 872 nolu parsellerde “E:0.40 Yençok: Serbest yapı nizamı koşulu ile Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 141- Gündemin 26’ncı maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 19.11.2014 tarih ve 294 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Yeni Mahallesi 64 ada 9 nolu parselin bir kısmının konut alanı, bir kısmının da park alanı olarak, söz konusu parselin çevresinde imar planında tanımsız olan alanların da park alanı olarak planlanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin üst ölçekli nazım imar plan kararlarını destekleyecek şekilde planlanmış olması ve mevcut yapılaşma koşullarının korunması sebebiyle vaki talebin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

142- Gündemin 27’nci maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2015 tarih, 50 sayılı kararına ilave yapılmasına katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

143- Gündemin 28’inci maddesi;  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2014 tarih, 81 sayılı kararında yer alan ve aşağıda belirtilen 16 adet ana arterin;  Mekanik Temizliği ve Yıkanması işi ile birlikte, bu 16 adet ana arterin üzerinde bulunan kaldırımların temizlik personelleri tarafından elle süprülmesi ve bu kaldırımlara çöp kutularının monte edilme işinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına, sözkonusu 16 adet ana arterin kaldırımlarında bulunan çöp kutularında biriken atıklar ile kaldırımların süpürülmesi esnasında oluşan atıkların alınarak aktarma istasyonuna nakledilmesi işlerinin ise bağlı bulundukları İlçe Belediyeleri tarafından yapılmasına, katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

144-

1       Gündemin 32.maddesi; Pütürge İlçesi 167 ada 30 ve 36 nolu parsellere “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesi ile ilgili Pütürge Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih, 28 sayılı kararı,

2       Gündemin 33.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 157 ada 7 nolu parsel,

3       Gündemin 34.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karagöz Mahallesinde 5873 ada 1,2,3,4 nolu parseller,

4       Gündemin 35.maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 311 ada 1 nolu parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediyesinin talebi,

5       Gündemin 36.maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 245 ada 1 parsel ile ilgili Yeşilyurt Belediyesinin talebi,

İle ilgili tekliflerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

145- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 17.03.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.12.03.2015                                                    

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.03.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 100- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında, Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli OlanlarHacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Hakan Çiftçioğlu, A.Seydi Millioğulları, Mehmet Polat, Selim Gültekin.

101- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 17.02.2015 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne  ve Gündemin 26’ncı maddesi olan Kuzey Kuşak Yolunun Hanımınçiftliği Mevkiinden geçen 120 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması ile ilgili teklifin, bölgede yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarından sonra meclis gündemine getirileceğinden, konunun gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

102- Gündemin 2’nci maddesi; Çöşnük Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Camii karşısındaki, Çöşnük Bölge Parkının içinde bulunan sosyal tesisin Malatya İl Müftülüğü adına tahsis edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

103-  Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5570 ada, 3 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışı hakkındaki teklifin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine  oybirliğiyle karar verildi.

104- Gündemin 4’üncü maddesi; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi 884 ada 1 nolu parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışı hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

105- Gündemin 5’inci maddesi; İnönü Kapalı Çarşısı 153 bağımsız nolu tören alanının; kapalı alan olmadığından ve kamu tarafından ortak olarak kullanıldığından, bağımsız bölümden çıkarılarak Kamu Tören Alanına çevrilmesi için dava açılmasına oybirliğiyle karar verildi.

106- Gündemin 6’ncı maddesi; Malatya Yardım Gönüllüleri Derneği’nce hazırlanan “Engelliler İçin Tekerlekli (Akülü) Sandalye Alım Projesi”ne ortak olunmasına, söz konusu proje kapsamında ve ekteki protokol çerçevesinde belirtilen katkı tutarının ödenmesi ile ilgili teklifin kabulüne  oybirliğiyle karar verildi.

107- Gündemin 7’nci maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Ekli; I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde düzenlendiği şekilde kadro ihdası yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi. 

108- Gündemin 8’inci maddesi; Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında kredi alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

109- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya Entegre Çevre Projesi’nin yap işlet modeli ile kiraya verilmesi işi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonları’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

110- Gündemin 10’uncu maddesi; Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı ile ilgili teklifin Çevre ve Sağlık ile Hukuk İhtisas Komisyonları’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

111- Gündemin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24’üncü maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

112- Gündemin 25’nci maddesi; Kuyuönü ve Yapraklı depoları mevkilerinde İçme suyu hattı üzerinde kurulacak olan 2 adet hidroelektrik santrali işletme hakkının MOTAŞ’a verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

113- Gündemin 27’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi ile ilgili teklifin ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

114- Gündemin 28’inci maddesi; J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

115- Gündemin 30’uncu maddesi; Pütürge İlçesi, 167 ada 30, 31, 32, 33, 34, 35 nolu parsellerde imar planı değişiklik talebinin reddine oybirliğiyle karar verildi.

116-  Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, mart ayı ikinci toplantısının 12.03.2015 tarihinde  saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 11.03.2015

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.02.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

76- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Güğüs’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Celalettin Gönültaş, Durmuş Doğan,  

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Ali Kazgan, Vahap Küçük, Recep Gülbey, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Memet Aslan.

77- Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikal eden; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.01.2015 tarih, 50 sayılı kararında değişiklik yapılması hakkındaki önergenin gündemin 42.maddesi olarak gündeme alındıktan sonra, Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.02.2015 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

78- Gündemin 2’nci maddesi; Mezar Üst Yapı Çalışma İzin Belgesi ile ilgili belirlenen 500,00 (Beşyüz) TL ücretin, 2015 Mali Yılı Mezarlık Ücret Tarifesi kapsamında alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

79- Gündemin 3’üncü maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 139 maddeden oluşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

80- Gündemin 4’üncü maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen ve 26 maddeden oluşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

81- Gündemin 5’inci maddesi; Yeni Doğu Garajı’nın KDV hariç yıllık 80.000,00 (seksenbin) TL (2015 yılı için kıst döneme hesaplanarak) kira bedeliyle 6215 sayılı Kanunla değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden MOTAŞ Ulaşım A.Ş.’ye 7 yıllığına kiraya verilmesi ve takip eden yıllarda kira artışının yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

82- Gündemin 6’ncı maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 3791 ada 1 nolu ve1.687,29 m² sahalı parsel ile toplam alanı5.328,72 m² olan Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5548 ada 1 nolu parselde Belediyemize ait 4.278,15 m²’lik hisseli parselin satışı hakkındaki teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

83- Gündemin 7’nci maddesi; Arapgir ilçesi, Poşatar Mahallesi, 9 pafta, 634 ada, 1 nolu parsel ile Arapgir ilçesi, Çobanlı Mahallesi, 13 pafta, 879 ada, 1 nolu parselin Arapgir Belediyesi’ne devredilmesinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

84- Gündemin 8’inci maddesi; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hazırlanan söz konusu Malatya Büyükşehir  Belediyesi Tıbbi Atık Yönetim Planı’nın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

85- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya Merkez sınırları içerisinde çeşitli cadde ve sokaklarda parkmetre işletmesinin MOTAŞ’a verilmesi teklifi ile ilgili gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak, sonucu rapor halinde meclise intikal ettirmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

86- Gündemin 10’uncu maddesi; Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celalettin GÖNÜLTAŞ’ın meclis üyeliğinden istifası meclisin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Celalettin GÖNÜLTAŞ’ın istifası ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda boşalan komisyon üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Mehmet ÇINAR’ın seçilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

87- Gündemin 11’inci maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin “Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nin Hukuk ve İhtisas Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

88- Gündemin 12’nci maddesi; Saray Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Anadolu Öğrenci Derneği Malatya Şubesi’ne tahsisi ve Derneğin Eğitimli Nesil Projesi’ne ortak olunması hakkındaki teklifin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine oyçokluğuyla karar verildi.

89- Gündemin 13’üncü maddesi; taşıma hatları, otobüsler, yapılar, tesisler ile toplu taşıma işiyle alakalı üst ve altyapıların toplu ulaşım hizmetleri adına işletme hakkının MOTAŞ’a kiraya verilmesi hakkındaki teklifin Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

90- Gündemin 14’üncü maddesi; MOTAŞ Ulaşım A.Ş’ye borçlanma yetkisi verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

91- Gündemin 15’inci maddesi; Esenlik Ltd. Şti.tarafından farklı yatırım alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 30.000.000,00 TL nakit banka kredisinin ilgili mevzuatta belirlenen yasal koşullar çerçevesinde  kullanmasının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

92- Gündemin 16’ncı maddesi; MEGSAŞ tarafından farklı yatırım alanlarında kullanılmak üzere, ilgili mevzuatta belirlenen yasal koşullar çerçevesinde ihtiyaç duyulan borçlanma yetkisi verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

93- Gündemin 17’nci maddesi, Hazırlanan Katı Atık Düzenli Depolama ve Hafriyat Alanlarına Getirilen ve Özel İşlem Gerektiren Atıkların Bertarafı Ücret Tarifesi’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

94- Gündemin 18’inci maddesi; Denetim Komisyonunca, mesleğinde deneyimli uzman kişilerden inceleme ve denetim hususunda yardım alınması ve yararlanılmasına ve 2.000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, bu kişilere günlük ödeme yapılmasına oybirliğiyle  karar verildi.

95- Gündemin19’ uncu maddesi, 6360 sayılı Kanun gereği oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından MASKİ Genel Müdürlüğü adına devredildiği halde, tapu tescil işlemlerinin de bu kurum adına Doğanşehir Tapu Müdürlüğü’nce sehven Malatya Büyükşehir Belediyesi adına yapıldığı anlaşıldığından; bahse konu taşınmazların MASKİ Genel Müdürlüğü adına tapu tescil işlemlerinin yapılmasının kabulüne oybirliğiyle  karar verildi.

96- Gündemin 20’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselin Kuzey kısmına katlı otopark alanı, Güney kısmına ise Belediye Hizmet Alanı (BHA) ve yer altı otopark alanı olarak düzenlenmesi yönündeki talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

97- Gündemin 21’inci maddesi; Kuzey Çevreyolu Projesinin Alibaba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmı ile ilgili öneri imar planı değişikliklerinde yol güzergahının boşaltılmasını, kavşak düzenlemesini ve imar planında düzenlemeler yapılmasını içeren imar planı revizyonunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

98-

a)  Gündemin 22.maddesi, Karakavak Mahallesi 4978 ada 4 nolu parsel,

b)  Gündemin 23.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah..5553 ada 1 nolu parsel,

c)  Gündemin 24.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mah.5668 ada 1 nolu parsel,

d)  Gündemin 25.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mah.5555 ada 3 nolu parsel,

e)  Gündemin 26.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mah.5527 ada 1 nolu parsel,

f)  Gündemin 27.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mah.3528 ada 8 nolu parsel,

g)  Gündemin 28.maddesi, Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Aşağıbağlar Mahallesi 2597 ada 15 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 10 sayılı kararı,

h) Gündemin 29.maddesi, Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Şifa Mahallesi 580 ada 181,182 nolu parseller ile ilgili 07.01.2015 tarih, 9 sayılı kararı,

i)   Gündemin 39.maddesi, Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Karakavak Mahallesi 3491 ada 1 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 8 sayılı kararı,

j)   Gündemin 31.maddesi, Yeşilyurt İlçe Belediye Meclisi’nin, Çilesiz Mahallesi 4453 ada 4 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 13 sayılı kararı,

k) Gündemin 32.maddesi,Yeşilyurt İlçe Belediyesinin Çilesiz Mah. 4447 ada 2 nolu parsel ile ilgili önerisi,

l)   Gündemin 33.maddesi, Battalgazi İlçe Belediye Meclisi’nin, İzzetiye Mahallesi 375 ada 67 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 5 sayılı kararı,

m) Gündemin 34.maddesi, Battalgazi İlçe Belediye Meclisi’nin, Göztepe Mahallesi 4507 ada 1 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 7 sayılı kararı,

n) Gündemin 35.maddesi, Battalgazi İlçe Belediye Meclisi’nin, Uçbağlar Mahallesi 2133 ada 2 nolu parsel ile ilgili 07.01.2015 tarih, 1 sayılı kararı,

o) Gündemin 36.maddesi, Kuzey Çevreyolunun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mevkiinde geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması,

p) Gündemin 37.maddesi, Battalgazi İlçesi Şifa Mah.1943 ada 56 nolu parsel,

q)  Gündemin 38.maddesi, Doğanşehir İlçe Belediye Meclisi’nin, Karşıyaka Mahallesi 93 ada 36 nolu parsel ile ilgili 04.02.2015 tarih, 27 sayılı kararı,

r)  Gündemin 39.maddesi, Doğanşehir İlçesi Söğüt Mahallesi kayacık Mevkiinde plansız alandaki 41 ada 20,25,26 nolu parseller,

s)  Gündemin 40.maddesi, Hekimhan İlçe Belediye Meclisi’nin, Boğazgören Mahallesi 870,871,872 nolu parseller ile ilgili 05.02.2015 tarih, 13 sayılı kararı,

t)  Gündemin 41.maddesi, Hekimhan İlçe Belediye Meclisi’nin, Yeni Mahallesi 64 ada 9 nolu parsel ile ilgili 05.02.2015 tarih, 15 sayılı kararı,

u)  Gündemin 42.maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2015 tarih, 50 sayılı kararında değişiklik yapılması hakkındaki önerge.

İle ilgili tekliflerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

99- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Mart ayı toplantısının 11.03.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 17.02.2015

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.02.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

57- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Celalettin Gönültaş, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Vahap Küçük.

Mazaretli Olanlar: Mehmet Boyraz, Memet Aslan.

58- Gündemin 1’inci maddesi; bu toplantı döneminde alınan 14.01.2015 tarih, 14 sayılı meclis kararının son paragrafında sehven yazılmayan “sosyal tesis” ibaresinin yazılması gerektiğinden, aynı kararın son paragrafındaki, “bedelle olmak üzere” ibaresinin kaldırılarak, bu ibare yerine “sosyal tesisin” ibaresinin eklenmesine; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 20.01.2015 tarihli toplantının karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

59- 1) Gündemin 2’nci maddesi, Kuyuönü ve Yapraklı depoları mevkilerinde içmesuyu hattı üzerinde kurulacak olan 2 adet hidroelektrik santrali işletme hakkının MOTAŞ’a verilmesi ,

2) Gündemin 10’uncu maddesi, Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi 1945 ada 5 nolu parsel.

3) Gündemin 11’inci maddesi, Kuzey Çevreyolunun Battalgazi ilçesi Alibaba Mezarlığı mevkiinde geçen kısmıyla ilgili kavşak düzenlemesini de içeren plan revizyonu,

4) Gündemin 12’nci maddesi, Kuzey Kuşak Yolunun Hanımınçiftliği Mevkiinden geçen 120 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması,

5) Gündemin 19’uncu maddesi, 2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri,

6) Gündemin 21’nci maddesi, J Plakalı Toplu Taşıma Yönetmeliği,

7) Gündemin 22’nci maddesi, Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi,

8) Gündemin 23’üncü maddesi, Pütürge İlçesi, 167 ada 30,31,32,33,34,35 nolu parseller,

9) Gündemin 24’üncü maddesi, Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 parsel,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

60- Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi 319 ada 120,121,122,123,124,125,126,127, 128,129,130,131,132,133,134,135 nolu parsellerde yapı nizamının ikiz nizamdan blok nizama dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişiklik talebinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

61- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 475 ada 5 nolu parselin mevcut alanda yapılaşma koşulları sabit kalmak üzere kendi parselinden bedelsiz olarak terk edilmek suretiyle 10 metrelik taşıt yolları oluşturulması yönünden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik talebinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

62- Gündemin 5’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 143 ada 12 nolu parsele lokanta ve düğün salonu yapmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı fonksiyonu verilmesi amacıyla plansız alanda kalan söz konusu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının reddine oybirliğiyle karar verildi.

63- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi 2040 ada 1 nolu parselin güneybatı cephesinde5 metre olarak düzenlenmiş olan çekme mesafesinin9 metre olarak yeniden düzenlenmesi koşuluyla, Yeşilyurt İlçesi 2040 ada 1 nolu parselde yapı yoğunluğu sabit kalmak üzere ayrık nizamdan blok nizama dönüştürülmesi ve kat yüksekliğinin 4 kattan 9 kata çıkarılması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

64- Gündemin 7’nci maddesi; Yakınca Mahallesi, 515 ada 1 nolu parselde “Eğitim Tesis Alanı” fonksiyonu verilmesi amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

65- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi, 375 ada 207, 208, 209 nolu parseller, 431 ada 308 ve 210 nolu parseller hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.01.2015 tarih ve 39-220 sayılı yazısı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 23.01.2015 tarih, 16 sayılı raporu okunarak gereği görüşüldü:

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi, 375 ada 207, 208, 209 nolu parseller ile 431 ada 308 ve 210 nolu parseller tevhit edilmek kaydıyla yapı nizamının bitişik nizam 4 kat olarak düzenlenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması yönündeki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

66- Gündemin 9’uncu  maddesi; Battalgazi İlçesi, Eskimalatya Mahallesi, Kapıönü Mevkii 6346 nolu parsele “ticaret alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili teklifinreddine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

67- Gündemin 13’üncü maddesi; Darende İlçesi, Zaviye Mahallesi 1433 ada 1 nolu parsele “kültürel tesis alanı“ fonksiyonu verilmesi yönündeki vaki talebin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

68- Gündemin 14’üncü maddesi; Bina zemin katlarının otopark olarak kullanılmasının reddine yönelik alınan 03.11.2014 tarih ve 102 sayılı Doğanşehir Belediye Meclis kararının Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesine gerek olmadığından meclis kararının Doğanşehir Belediyesine iadesine oybirliğiyle karar verildi.

69- Gündemin 15’inci maddesi; Doğanşehir Belediye Meclisi’nin bina zemin katlarının otopark olarak kullanılması hakkındaki 03.11.2014 tarih, 100 sayılı kararının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

70- Gündemin 16’ıncı maddesi; Pütürge İlçesi Hatip, Ağalar ve Köylü mahallelerinin içinde kalan 153,175,176,183,195,201 nolu adalarda Kentsel Dönüşüm Projesi uygulayabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73.maddesi uyarınca Pütürge Belediyesi’ne yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

71- Gündemin 17’nci maddesi; Kamu yatırımına yönelik olması ve plan bütününde ihtiyacı karşılayacak yeter büyüklükte başka sosyal ve kültürel tesis alanlarının bulunmaması nedeniyle, Yazıhan İlçe merkezinde bulunan 559 nolu parselde kültür merkezi yapılmak amacıyla, Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olan alana kültürel tesis alanı fonksiyonu verilmesi talebinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

72- Gündemin 18’inci maddesi; Hayvan pazarı olarak kullanılmak istenen alanın yer seçiminin uygun olması, meskun yerleşim alanından uzak olması ve bölge ihtiyacını karşılayacak eşdeğer bir kullanımın olmaması sebebiyle Darende İlçesi, Gökyar Mahallesi 361 ada 31, 38 nolu parsellere, hayvan pazarı olarak kullanılması amacıyla “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

73- Gündemin 20’nci maddesi; Doğanşehir İlçesi, Doğu Mahallesi, 14 ada 7 nolu parselde ruhsat aşamasında olan binanın yan bahçe ve arka bahçe çekme mesafelerinin ilgili yönetmelikteki çekme mesafelerine uygun olarak tekrar düzenlenmesi koşuluyla, Doğanşehir İlçesi, Doğu Mahallesi, 14 ada 7 nolu parsel üzerinde yapılaşmış olan binanın arka ve yan bahçe mesafelerinin azaltılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

74- Gündemin 25’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesinde bulunan 112 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışına, ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine oyçokluğuyla  karar verildi.

75- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 17.02.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 11.02.2015

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

20.01.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 28- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Meltem Kavuk.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş, Haluk Cömertoğlu, Erdal Üstün, Mehmet Metin Bölükbaşı, Hurşit Kuşcu, Nevzat Öztürk.

29- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.01.2015 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiylekabul edildi.

30- Gündemin 2’nci maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin şimdilik tatil yapılacak ayın belirlenmesine gerek duyulmadığı, tatile ihtiyaç duyulduğu takdirde, tatil yapılacak aydan önceki ayların herhangi birinde meclisin tatil yapma kararı almasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi

31- Gündemin 3’üncü maddesi, Tecde Mahallesi’nde 112 adet parselin satışı hakkındaki 12.12.2014 tarih, 27 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunduktan sonra, teklifin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

32- Gündemin 4’üncü maddesi; ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması ve belediye hizmet alanının il geneline yayılmasıyla birlikte yürütülen mevcut hizmetlere ek olarak yeni hizmet kalemleri oluşmuş, hizmetlerin aksamaması için, yeni oluşan hizmet kalemlerine ekli listede belirlenen ücret tarifesinin uygulanmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

33- Gündemin 5’inci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1194 ada 13 nolu parselin kamu yararı amacıyla, hızlı hizmet sunumu için İtfaiye Birimi yapılması amacıyla Belediye Hizmet Alanı olması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

34- Gündemin 6’ncı maddesi; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, konut alanı, resmi kurum alanı ve ağaçlandırılacak alanda kalmakta olan Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 124 ada 140 nolu parselin bölgenin ihtiyaçları ve kentin gelişimi ile birlikte oluşan ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmet sunulması amacıyla 4.900 m²’lik kısmının ticari alan, 96.000 m²’lik kısmının ağaçlandırılacak alan ve 20.600 m²’lik kısmının da belediye hizmet alanı ve yol alanı olmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

35- Gündemin 7’nci maddesi; Darende İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi 223 ada 82 nolu parsel’e Terminal Alanı fonksiyonu verilmesi yönündeki imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

36- Gündemin 8’inci maddesi; Sağlık Bakanlığı’nca yapımı gerçekleştirilecek 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması amacıyla park ve rekreasyon alanı ile Resmi Kurum alanında düzenlemeleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

37- Gündemin 9’uncu maddesi; Kaptaj Sahasının devriyle ilgili 2014/249 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptali, sözkonusu sahanın MASKİ Genel Müdürlüğü adına tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

38- Gündemin 10’uncu maddesi, Yaka Mahallesi 4308 ada, 5 nolu parsel üzerinde bulunan J Blok zemin kat 7 nolu bağımsız bölüm ile 4308 ada 17 nolu parselin takasının 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre yapılmasının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

39- Gündemin 11’inci maddesi; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a borçlanma vs.yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

40- Gündemin 12’nci maddesi; yapılan açık oylama neticesinde; İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu’na üyeden asıl üye olarak Kadir YOLDAŞ’ın, yedek üye olarak ise Memet ASLAN’ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

41- Gündemin 13’üncü maddesi; 2015 yılı mezarlık ücret tarifesine ilave yapılması hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teklifinin detaylıca araştırılarak, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

42- Gündemin 14’üncü maddesi; Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin incelenerek son şekli verilmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

43- Gündemin 15’inci maddesi; Yeni Doğu Garajı’nın MOTAŞ’a tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifinin daha detaylı incelenerek rapor halinde meclise intikal etmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile  Ulaşım Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

44- Gündemin 16’ncı maddesi; İnönü Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Malatya İl Müftülüğü’ne tahsisi ve Müftülüğün “Gençlerle Hayata Tutunuyorum Projesi” ne ortak olunmasına oyçokluğuyla  karar verildi.

45- Gündemin 17’inci maddesi; Fırat Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisi ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nün “Meslek Ediniyorum Projesi” ne ortak olunmasına oyçokluğuyla  karar verildi.  

46- Gündemin 18’inci maddesi; Uçbağlar Çok Amaçlı Sosyal Tesisin Uçbağlar Mahallesi Eğitim Derneği’ne tahsisi ve Derneğin “Mutlu İnsan Güçlü Türkiye Projesi”ne ortak olunmasına oyçokluğuyla karar verildi.

47- Gündemin 19’uncu maddesi; Özel Güvenlik kapsamına alınacak birimler ve bu birimlere görevlendirilecek personel ve silah sayılarının belirlenmesine oyçokluğuyla karar verildi.  

48- Gündemin 20’nci maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu’nca görüşülerek son şekli verilen ve usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan 15 maddeden müteşekkil Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik tasarısının kabülüne oybirliği ile karar verildi.

49- Gündemin 21’inci maddesi; Tulga Havaalanına ait mania planının, uygulama imar planına işlenmesi ve aynı yazının eki olan Havaalanlarında Emniyet Standartları Kapsamında Yapılacak Olan Havacılık Çalışmaları ve Gölgeleme Çalışmalarına İlişkin Usül ve Esaslara Yönelik Talimat’a göre uygulama yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

50- Gündemin 22’inci maddesi; yapılara kot verilmesi hakkındaki 03.12.2014 tarih, 127 sayılı Yeşilyurt Belediye Meclis kararının, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 31.maddesinden belirtilen, bahçelerin tesviye edilme şartlarına aynen uyulması şartıyla kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

51- Gündemin 23’üncü maddesi; Kamu yararına yönelik olması ve plan bütünündeki sosyal donatı alanı ihtiyacını karşılayacak nitelikte olması nedeniyle, yürürlükteki imar planında konut alanı olarak planlı olan Aşağıbağlar Mahallesi 2046 ada 1 nolu parsele Cemevi yapılması amacıyla sosyal tesis alanı fonksiyonu verilmesine yönelik vaki talebin kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

52- Gündemin 24’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3924 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak hazıralanan öneri imar planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

53- Gündemin 25’inci maddesi; Akçadağ Belediyesi tarafından hazıralanan 169, 291, 293, 549, 550 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda Ceza İnfaz Kurumları Kompleksleri yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda uygun görüldüğünden kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

54- Gündemin 26’ncı maddesi; Darende Belediyesinin kentsel dönüşüm projesini uygulayabilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nden yetki alması gerektiğinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi doğrultusunda Darende Belediyesine Sungur, İbrahimpaşa, Heyiketeği, (Sürenkök Çarşısı ve Belediye Lojmanları) Haciderviş, (Belediye  Çarşısı, Hal, Esnaf Kefalet Salonu ile olan sınırlar) Zaviye (Kaledibi Mevkii) mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulayabilmesi için yetki verilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

55- Gündemin 27’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih, 24 sayılı kararı kapsamında, imar planında okul, park, sağlık tesisi, kültür tesisi, sosyal tesis vb. kentsel donatı gibi kamu ortaklık payı alanlarına giden paylarını Battalgazi Belediyesi’ne hibe etmeleri halinde, yoğunluk kullanılacak parseldeki yapı yoğunluğuna eşdeğer olacak şekilde ilave inşaat alanı verilmesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

56- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.02.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.20.01.2015

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.01.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

16- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Celalettin Gönültaş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin,                                     

17- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.01.2015 tarihli toplantının karar özeti oybirliğiylekabul edildi.

18-

a) Gündemin 2.maddesi, Yeşilyurt Beledeyisi’nin 05.11.2014 tarih ve 111 sayılı meclis kararı ile Tulga Havaalanına ait mania planının, uygulama imar planına işlenmesi,

b)  Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Mollakasım Mahallesi, 319 ada 120,121…134,135 nolu parseller,

c)  Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 127 sayılı meclis kararı,

d)  Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, 475 ada 5 nolu parsel,

e)  Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi, 143 ada 12 nolu parsel,

f)  Gündemin 7.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 2040 ada 1 nolu parsel,

g)  Gündemin 8.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parsel,

h) Gündemin 9.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 2046 ada 1 nolu parsel,

i)   Gündemin 10.maddesi, Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3924 ada 1 nolu parsel,

j)   Gündemin 11.maddesi, Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi 375 ada 207,208,209 nolu parseller, 431 ada 308 ve 210 nolu parseller,

k) Gündemin 12.maddesi,Battalgazi İlçesi Eskimalatya Mah.Kapıönü mevkii kısmını içeren 6346 nolu parsel,

l)   Gündemin 13.maddesi, Battalgazi İlçesi Niyazi Mahallesi 1945 ada 5 nolu parsel,

m) Gündemin 14.maddesi, Kuzey Çevreyolunun Battalgazi ilçesi Alibaba Mezarlığı mevkiinde geçen kısmıyla ilgili kavşak düzenlemesini de içeren plan revizyonu,

n) Gündemin 15.maddesi, Kuzey Kuşak Yolunun Hanımınçiftliği Mevkiinden geçen 120 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması,

o) Gündemin 16.maddesi, Akçadağ belediyesi tarafından hazırlanan 169,291,293,549,550 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda Ceza İnfaz Kurumları Kompleksleri yapılması,

p) Gündemin 17.maddesi, Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 1433 ada 1 nolu parsel,

q) Gündemin 18. maddesi, Darende İlçesi Sungur,İbrahimpaşa,Heyiketeği,Haciderviş,Zaviye mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Yenileme projesinin uygulanabilmesi için yetki verilmesi Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

r)  Gündemin 19.maddesi, Doğanşehir Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 102 sayılı meclis kararı,

s)  Gündemin 20.maddesi, Doğanşehir Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 100 sayılı meclis kararı,

t)  Gündemin 21.maddesi, Pütürge İlçesi Hatip, Ağalar ve Köylü mahalleleri 195,175,201,176,153,183 nolu adalarda Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesinin uygulanabilmesi için yetki verilmesi,

u)  Gündemin 22.maddesi, Yazıhan ilçesi 559 nolu parsel,

v) Gündemin 23.maddesi, Battalgazi Belediye 09.01.2015 tarih, 24 sayılı kararı,

w) Gündemin 24.maddesi,Darende İlçesi Gökyar Mah.361 ada 31,38 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması,

x) Gündemin 25.maddesi, 2014/102 sayılı Meclis kararıyla Yeşilyurt Belediyesine devredilen MAŞTİ sahasındaki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri,

İle ilgili tekliflerin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

19- Gündemin 26’ncı maddesi; Pütürge İlçe merkezinde imar planı yaptırma hususunda Pütürge Belediyesi’ne yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

20- Gündemin 27’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi, 3784 ada 2 nolu parselde yapı yoğunlu sabit kalmak üzere, kat adedinin 5 kattan 7 kata çıkarılması amacıyla yapılan imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğunun sabit tutulduğu, bu işlemin nitelikli yapı oluşumuna yönelik olduğu anlaşıldığından; tabanda kullanım alanının azaltılması ile bahçe kullanımının arttırılmasının kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

21- Gündemin 28’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Uç Mahallesi 4934 ada 12 nolu parselde yapı yoğunluğu sabit kalmak üzere kat adedinin 4 kattan 5 kata çıkarılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla  karar verildi.

22- Gündemin 29’uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi, Yeni Mahalle 54 ada 24 nolu parsel sahibinin mağduriyetinin giderilmesi ve parselin mevcut teşekküle uygun yapılaşabilmesi için yapı nizamının ayrık nizamdan ikiz nizama dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin re’sen onaylanmasının kabulüne oyçokluğuyla  karar verildi.

23- Gündemin 30’uncu maddesi; Doğanşehir İlçemizdede Günedoğru Mahallesinde yeni oluşturulan 3 adet sokaktan; Doğanşehir- Söğüt Yolunun (Günedoğru Mahallesinin içinden geçen kısmına)  “Şehit Jandarma Uzman Kemal Aktay Sokağı“, Doğanşehir-Söğüt yolundan İçmeler yolununa kadarki (Günedoğru Mahallesinin yerleşim yerinin bitimine kadarki) kısma “Şehit Jandarma Uzman Erol Özkan Sokağı“, İçmeler yolundan mezarlık yoluna giden ve daha sonra içmeler yoluna bağlanan yola “Şehit Jandarma Yalçın Duman Sokağı“ isimlerinin verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

24- Gündemin 31’inci maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca  incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen 45 meddeden müteşekkil, ekli T Plakalı Ticari Taksi ve Taksi Durağı Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

25- Gündemin 32’inci maddesi; Hukuk İhtisas Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen 11 meddeden müteşekkil, ekli Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

26- a)Gündemin 33’üncü maddesi, Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi 14 ada 7 nolu parsel,

b)Gündemin 34’üncü maddesi, J Plakalı Toplu Taşıma Yönetmeliği,

c)Gündemin 35’inci maddesi, Yeşilyurt İlçesinde, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını depolama alanı olarak bir yerin belirlenmesi yönündeki teklif,

d)Gündemin 36’ncı maddesi, Pütürge İlçesi, 167 ada 30,31,32,33,34,35 nolu parseller,

e)Gündemin 37’nci maddesi, Pütürge ilçesi, Tekederesi Mahallesi 102 ada 1 nolu parsel, 105 ada 1 nolu parsel,113 ada 2 nolu parsel, 113 ada 31 parsel,

ile ilgili tekliflerin, komisyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

27- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 20.01.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 16.01.2015

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.01.2015 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

1- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığında, Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan,  Metin Mandal, AzizGörgeç, Hacı Uğur Polat, Celalettin Gönültaş, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Durmuş Doğan, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Nevzat Kızılaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Hilal Acı

2- Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikaleden 27 konu gündeme alındıktan ve gündem maddeleri buna göre teselsül ettirildikten sonra, gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.12.2014 tarihli toplantının karar özeti katılanların oybirliğiylekabul edildi.

3- Gündemin 2’nci maddesi; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri, hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 kişilik Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi gizli oylama ile yapıldı.

4- Gündemin 3’üncü maddesi; 2015 yılında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantılarının her ayın ikinci haftasının Çarşamba günü başlamasına oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin 4’üncü maddesi; 2015 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tatil ayının belirlenmesi ile ilgili teklifin; gündemin 10’uncu maddesi, Malatya Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin yönetmelik hakkındaki teklifin; gündemin 13’üncü maddesi, Tecde Mahallesinde 112 adet parselin satışı ile ilgili teklifin ertelenmelerine oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 5’inci maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 (bir) dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna 657 sayılı D.M.K.’nın 68.maddesine göre Zeki Sarılar’ın atanması meclisin bilgisine sunulmuştur.

7- Gündemin 6’ncı maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 4 dereceli Avukat kadrosuna Nevzat YOLCU ve Cihangiray YILMAZ tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edileceğinden, sözkonusu kadro ünvanı için 1.derecenin 1.kademesi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Kanuna göre tesbit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarı kadar ilgiliye ödeme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 7’nci maddesi; içmesuyu hattı üzerinde Kuyuönü ve Yapraklı depoları mevkiinde kurulacak olan 2 adet hidroelektrik santralinin işletme hakkının MOTAŞ’a verilmesi ile ilgil. Teklifi Ulaşım, Plan ve Bütçe  ile Çevre ve Sağlık Komisyonları’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 2232 ada 1 nolu parselin 5393 Sayılı Kanunun 15/h maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisine oyçokluğuyla karar verildi.

  10- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Malatya Entegre Çevre Projesi’nin aktif hale getirilerek, cirosundan belediyemize kar payı alımı için yap-işlet-devret modeli ile mevcut alanların 15 yıllığına kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi

11- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak 408 ada 327 nolu parsel üzerinde bulunan toplam890 m² ve 4 katlı otoparkın 2015 yılı için KDV hariç 4.000,00 (Dörtbin) TL kira bedeliyle ve kira artışının 2015 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayınlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 6215 Sayılı Kanunla değişik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hiz.Tic.AŞ.’ye 5 yıllığına kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi

12- Gündemin  12’inci maddesi; Hüseyinbey  Mahallesi 3399 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan katlı otoparkın, otoparkın bölünmüş kısmındaki restorant ile karşısındaki boş alanın işletmesinin 5 yıllığına Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’ye kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

13- Gündemin  14’üncü maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi 130 ada 20 nolu parsel üzerinde bulunan Belediye İşhanı zemin kattaki 21 ve 25 nolu bağımsız bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satışına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesine göre ihale iş ve işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nce yürütülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

14- Gündemin 15’inci maddesi; mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi Orduzu Pınarbaşı Mişmişpark içerisinde bulunan sosyal tesislerin ve fuar hangarı (çadırı)’nın işletilmesinin 5 yıllığına Kültür AŞ.’ye kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

15- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 16.01.2015 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi. 14.01.2015