a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Görev Yönetmeliği

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI

BELİRLEYEN YÖNETMELİK

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

 

 

 

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin Amacı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile bağlı Şube Müdürlüklerinin görev, yetki ve çalışma konularını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte yer alan;

a)      Belediye  : Malatya Büyükşehir Belediyesini,

b)      Başkan     : Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını

c)      Daire Başkanlığı : Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve  Eğitim  Dairesi Başkanlığını,

d)     Müdür  : Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve  Eğitim  Dairesi Başkanlığına bağlı Şube  Müdürlerini,

e)      Birim  : Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini,

f)       Personel : Müdür dışındaki diğer personeli,

g)      DB          : Database ( Veri Tabanı )

h)      SYSY     : Sistem Yönetim Servisini,

i)        MIS        : Yönetim Bilgi Sistemini,

j)        CIS         : Coğrafi Bilgi Sistemini ifade eder.

 

Teşkilat

MADDE 5- İnsan Kaynakları ve  Eğitim  Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanlığına bağlı;

a)      İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

b)      Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

c)      Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

d)     Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Şube Müdürlükleri

İle Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Daire Başkanlığı

MADDE 6- Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak.

b)      Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını temin etmek ve hizmetin bir bütün olarak üretilmesini sağlamak.

c)      Genel anlamda insan kaynakları ve hizmet içi eğitim konularında çalışmalar yaparak, alınan kararları ilgili birimlere zamanında iletmek ve yapılmasını temin etmek.

d)     Daire başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetlerin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

e)      Daire başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek.

f)       Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin plan ve programları yapmak.

g)      Başkanlık Makamının vermiş olduğu diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

h)      Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirmek, Daire Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak.

i)        Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına göre Belediyenin norm kadro çalışmaları ile organizasyon çalışmalarını yapmak.

j)        Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görev alanlarına giren hususları yapmak.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

MADDE 7- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)      Belediyede görev yapan Belediye Başkanı, Başkan Danışmanları, Memur Personel, Sözleşmeli Personel, İşçi Personel, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılışlarına kadar her türlü özlük ve ek ödemeleri ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

b)      Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi,  düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konular da  Daire Başkanına önerilerde bulunmak.

c)      Hizmetin yürütülmesinde, bağlı personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak.

d)     Personelden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında koordinasyonları sağlamak.

e)      Daire Başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.

f)       Personel mevzuatını günlük talip edip belediye birimlerini değişikliklerden haberdar edip uygulamada  bütünlüğü sağlamak.

g)      Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görev alanlarına giren hususları yapmak.

h)      Gerektiğinde Disiplin Kurulları ve  Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak.

i)        Hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak.

j)        Eğitim organizasyonlarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

k)      Yeni işe alınan personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitimler planlamak.

l)        Daire Başkanlığınca verilen yazılı ve sözlü diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

 

(1.1)- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özlük Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlukları

           Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde konunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Bildirileri çerçevesinde üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır;

        a) Kurumun kadro planlaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, personel ihtiyaçlarının sistemli bir biçimde tespiti, birimler arasında sayı ve nitelik yönünden ihtiyaçlar doğrultusunda personel dağılımını gerçekleştirmek.

      b) Norm kadro esasları ve kurum ihtiyacı doğrultusunda kadro planlama ve iptal-ihdas işlemlerini yapmak ve takip etmek.

      c) Kurumun hizmet politikası doğrultusunda istenen yetenek ve beceri düzeyinde ihtiyaç duyulan sayıda personeli mevzuat dahilinde istihdam etmek.

      d) Kurum çalışanlarının görevden ayrılma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

      e) Talimatlar ve mevzuatlar doğrultusunda personel atamalarını, yükselmelerini, nakil ve birimler arası yer değişikliği ile ilgili onayları hazırlamak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

      f) Belediyede çalışan personelin izin, istirahat, intibak, terfi, hizmet birleştirme, puantaj, yevmiye artışı, vb. gibi özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek.

      g) Belediye personelinin özlük dosyalarını mevzuat çerçevesinde oluşturmak ve arşivlemek.

      h)Belediye çalışanları ve özlük bilgilerini elektronik ortam ve dökümanlar üzerinde güncellemek.

      l)  Kurum Disiplin amirleri yönetmeliğini hazırlamak ve güncelleştirmek.

      j) Belediye çalışanlarına ait onay ve kararlarının tebliğ edilmesini sağlamak.

      k) Kurum Teşkilat Şemasını hazırlamak ve güncelliğini takip etmek.

      l) Çalışan memur ve işçi personelin emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek.

      m) Birimin iş alanı ile ilgili davalar için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak ilgili yerlere ulaştırmak.

      n) Daire başkanlığından yönlendirilen evraklar ile ilgili iş ve işlemler yapmak.

      o) Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde gereken iş ve işlemleri yürütmek.

      p) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlamak.

      r) Kalite yönetim sistemini sürekli uygulamak.

      s) Hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, organizasyonlarını düzenlemek ve düzenlenen eğitimlerin değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

      t) Kurum personelinin almış olduğu Mesleki, Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet içi eğitimleri kayıt altına almak ve arşivlemek.

      u) İlgili Daireler tarafından verilen Birim içi eğitim programlarını kayıt altına almak ve arşivlemek.

      v) Her eğitim- öğretim dönemi öncesinde ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda dönem ve yaz stajı kontenjanlarını belirlemek, meslek lisesi ve üniversite/yüksekokul öğrencilerinin staj başvurularının alınması ve staj işlemlerinin koordinasyon çalışmalarını yapmak.

 

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

 

      Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü; Meclis Birimi, Encümen Birimi, Genel Evrak ve Arşiv Biriminden oluşur.

 

MADDE 8- (1) Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

        a)  Birimlerin  çalışmalarını düzenlemek, takip etmek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak.

        b) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanına yardımcı olmak.

        c) Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü ile ilgili, yıllık bütçeyi hazırlamak ve uygulamasını takip etmek.

        ç) Şube Müdürlüğü çalışanlarının işe geliş gidişlerinin takibini yapmak ve mesai yapanların mesai cetvellerini hazırlamak.

        d) Şube Müdürlüğünde çalışan personelin kalite politikasını benimsemesini sağlamak ve tüm çalışmalarda kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin ilgili dokümantasyonda belirtilen şekilde uygulanmasını sağlamak, kullandığı sistem dokümanlarının güncelliğinin sağlanmasını takip etmek, birimi ile ilgili kalite kayıtlarını muhafaza etmek.

        e) Gizli kaydı ile yapılan yazışmalarda gizlilik esaslarına uygun davranmak.

        f) Amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

        g) Verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerinin kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

(2) -Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)      Belediyenin yazı işleriyle ilgili tüm hizmetlerini yürütmek,

b)      Büyükşehir Belediye Meclisinin işleyişi ile ilgili tüm hizmetlerini yürütmek,

c)      Büyükşehir Belediye Encümeninin işleyişi ile ilgili tüm hizmetlerini yürütmek,

d)     Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek,

e)      Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

 

(2.1)- Meclis Biriminin Görevleri;

a)      Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Yasasının, Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların    

yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar.

b)      Belediyemiz birimlerinden mevzuat hükümlerine uygun olarak Belediye Meclisinde

görüşülüp karara bağlanmak üzere, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündemi hazırlamak.

c)      Meclis toplantı gündemini ve yasa gereği bir önceki toplantı kararlarının meclis üyelerine

dağıtımını ve karar özetinin  ilanını ( durusunu ) sağlamak.

d)     Meclis üyelerinin Meclis toplantılarına devamlılıklarını izlemek üzere yoklama defterini

tutmak, meclis üyeleri için hazırlanan oturum puantaj cetvelini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderimini sağlamak.

e)      Toplantı tutanağını yazılı olarak kayda almak.

f)       Meclis toplantısında alınan kararları yasada belirtilen şekilde mülki idare amirine

göndermek.

g)      Meclis kararlarını, yürürlük tarihi itibariyle ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak.

h)      Dosyalama işlemlerini tamamlayıp, ilgili mevzuat doğrultusunda arşivlemek.

i)        Meclis tarafından kurulan ihtisas komisyonlarının toplantılarının organizasyonunu yapmak

ve komisyon raporlarının arşivlenmesini sağlamak.

 

(2.2) -Encümen Biriminin Görevleri;

 a) Belediye Başkanı adına Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen evraklar  

doğrultusunda Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen üyelerine dağıtımını sağlamak.

        b) Encümen toplantısında alınan kararları, Encümen tutanak defterine kaydedip, bilgisayar ortamında yazımını yaparak zimmetle, ilgili birime sevkini yapmak.

 c) Encümen kararlarının gerekli işlemleri bittikten sonra ekleri ile birlikte arşivlenmesini

sağlamak.

d)     Encümen üyeleri için hazırlanan oturum puantaj cetvelinin Mali Hizmetler Dairesi

Başkanlığına gönderimini sağlamak.

     

(2.3) – Genel Evrak Biriminin Görevleri;

       a) Müdürlük, Belediyemizin genel evrak kayıt defteri sistemini uygulamak suretiyle, Belediyemiz adına resmi kurum ve kuruluşlardan posta, kurye ve vatandaş kanalı ile gelen tüm evrakları zimmetle teslim almak.

       b) Konularına göre evrakların ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını sağlamak.

       c) Birimlerin harici yazışmaları ile ilgili evraklarına giden evrak kayıt numarası vermek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2.4)- Arşiv Biriminin Görevleri ;

       a) Belediye bünyesindeki tüm birimlerin arşivlerinde bulunup da kendi arşivlerinde  muhafazasına  lüzum kalmayan evrak, dosya, defter ve benzeri arşivlik malzemeyi teslim alıp, gerektiğinde  birimlerin hizmetine sunabilmek amacıyla tasnifleyerek arşivlemek.

       b) Muhafazasına lüzum görülmeyenlerin ise 29/08/1988 tarih ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6. maddesine göre ayıklanarak imha edilmesini sağlamak.

       c) Birimlerin arşiv çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak.

       d) Kurumun arşiv hizmetlerini  Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak yapmak.

 

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

MADDE (9) -1 - Maaş Tahakkuk Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;       

a)      Belediye bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personellerin 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu v.b personelle ilgili mevzuat kapsamında yapılan bağlı Daire Başkanlığında olan Müdürlüklerle Koordineli çalışılarak personel maaş ve mali işlerini yönetmek. 

         b) Şube müdürlüğünce Stratejik plan çerçevesinde yapılması gereken işler için planlama yaparak uygulanmasını gerçekleştirmek.

c)      İdari yönetim tarafından emir ve talimatlar doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren

konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.

d)     Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Maaş Tahakkuk

Şube Müdürlüğü görev alanlarına giren hususları yapmak.

e)      Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

f)       Maaş Tahakkuk Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyon

sağlar.

g)      Personel arasında görev dağılımı yapar.

 

(2) Maaş Tahakkuk Şube Müdürü’ne bağlı olarak görev yapan Maaş Tahakkuk  Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

         a)   Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye

Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu vb. diğer mevzuatlarla ilgili maddelerine göre çalışanların özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin ve muhasebelerinin yapılmasını sağlamak.            

b)      Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin puantaj, icra, lojman, askerlik

borçlanması, sakatlık indirimi, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, ödül ve ikramiye vb. işlemleri kontrol ederek hazırlamak.

c)      Maaş bordrolarının hazırlanıp ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, incelenmesi,

kontrolü ve ödemeye sunulması için ilgili Mali Hizmetler Daire Başkanlığına sunmak. 

d)     657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin emekli kesenekleri ile 4857 sayılı İş

Kanununa tabi personellerin sigorta primleri ilgili her türlü işlemleri yapmak.

         e)  Sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlemleri yapmak.

   f)  Her ay personele ödenen maaşla ilgili istatistiksel değerlerin tutulması.

   g) Şefliğine ait evrak, bilgi ve belgelerin korunması, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

         ğ) 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan personelin özlük alacaklarına ilişkin tüm tahakkukların yapılmasını sağlamak.

Tahakkukla ilgili daire başkanlıkları ile birim müdürlüklerine yazılacak resmi yazıları hazırlamak.

h)      Tahakkukla ilgili daire başkanlıklarına ve birim müdürlüklerine yapılacak resmi yazıların

yayınlanması ve takip edilmesi ve belediyeye bağlı tüm birimlerde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personelin maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü, bilgilerinin (derece-kademe terfi, mesai, icra, kişi borcu, lojman, rapor, askerlik borçlanması, asgari geçim indirimi vb.) elektronik ortamda işlemlerini yapmak.

i)        Her yıl başında aile durum bildirimlerinin gösteren cetvelinin talep edilmesi ve güncellenmesi.

 

 

 

 

j)        T.İ.S. gereği ödenmesi gereken ikramiye ve ilave tediye bordrolarını hazırlamak.

k)      Emekli olan ve iş akdi fesih edilen Müdürlüğümüz personellerinin kıdem tazminatı ödeme

evraklarının hazırlamak.

 

l)        Mahkeme kararları gereği istenilen belgeleri hazırlamak.

m)    T.İ.S’nin döneminde imzalanması halinde yürürlülük tarihinden itibaren yevmiyeli

personele maaş ikramiye ve tüm ödemelerine ait fark bordrolarını yapmak.

n)      657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurların 5510 Sayılı Kanundan

doğan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile diğer işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve elektronik ortamda göndermek.

  • o)      Yayımlanan genelge ve emirlerin personele tebliğini sağlamak, bu bilgi ve belgelerin ayrı

klasör dosyalarda muhafaza ederek arşivlenmesini sağlamak.

p)      Personelin bizzat kendi Talep etmesi halinde aylık maaş bordrolarının hazırlanıp,

onaylanarak kendilerine verilmesi.

q)      Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Memur,

Sözleşmeli Memur, Sürekli işçi, Geçici işçiler diğer çalışanlarla ilgili Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile ilgili görev alanına giren diğer iş ve işlemleri yapmak.

r)       Devlet Memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliğince yürütülen yemek yardımı yapılması

çalışmalarının yürütülmesi.

         t)   Personel maaşlarının ilgili bankaya hazırlanarak elektronik ortamda gönderilmesi.

u)      Bordro, İcmal ve Personel Bildirim cetvellerinin 3 nüsha olarak hazırlanması hazırlanan

bordroların bir nüshasının personele verilmesi, bordro, icmal ve personel bildirim ) arşivlenmesi.

v)      Kurumuzda belirli dönemlerde eğitim ve öğretimlerini tamamlamak üzere stajyer olarak

görev yapan öğrencilerin maaşlarının yapılması.

y)      4857 sayılı yasaya tabi personelin sosyal haklarının TİS gereği ayni yardım olarak

ödenmesini sağlamak.

z)      Memur, İşçi, Sözleşmeli Personellerin personel bildirim cetvelini hazırlamak, banka ödeme listesi düzenlenip, ilgili mali birimlerce kontrol edilmesi ve muhafaza edilmesi.

 

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

      Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü; SYS (Sistem Yönetim Servisi), MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), CIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), AR-GE (Araştırma-Geliştirme) ve Donanım-Destek Servisi Birimlerinden oluşur.

 

MADDE (10) – 1- Bilgi İşlem Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)      Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve birimler arasında koordinasyonu

Sağlamak.

b)      Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru

olarak yerine getirilmesini gözetmek.

c)      Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin

başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

d)     Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumlu olup, personel arasında görev dağılımı

yapmak.

e)      Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

f)       Hizmetin yürütülmesinde, bağlı personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak.

g)      Birimlerin  çalışmalarını düzenlemek, takip etmek ve mevzuata uygunluğunu sağlamak.

h)      Amirlerinin vereceği diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

          i) Verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerinin kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

(2)-  Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır;

(2.1)- SYS (Sistem Yönetim) Servisinin Görevleri;

a)      GIS, MIS donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini,

devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.

b)      GIS, MIS server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm GIS programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

c)      GIS, MIS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak.

d)     GIS, MIS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve DB üzerindeki veya diğer server’lardaki GIS, MIS verilerinin yedeğini almak.

e)      DB donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak ve DB server üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm DB server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

f)       Domain sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak ve domain server üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm domain server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

g)      Storage sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak ve storage server üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm storage server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

h)      Backup sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak ve backup server üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm backup server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

i)        Terminal sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak ve terminal server üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm terminal server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

j)        Antivirüs server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak ve antivirüs server, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm antivirüs server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

k)      İhtiyaç olan diğer sistemlerle ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak ve ihtiyaç olan diğer sistemlerle ilgili server’ları, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm İhtiyaç olan diğer server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

l)        Akıllı cihazların (firewall, router, switch, modem) kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.

m)    Kullanıcılara şifre ve menü düzenlemeleri yapmak. Bu konuda MIS ve GIS Birimi ile birlikte çalışmak.

n)      Data hatları, internet hatları, telefon hatları ile ilgili abonelik, bağlantı işlemleri ve bunlara ait ödemeleri takip edip, ilgili işlemleri yapmak.

  • o)      Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen analizleri yapıp, raporları sunmak.

p)      Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.

 

(2.2)-   MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) Servisinin Görevleri;

a)      MIS uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak.

b)      Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (MIS arşiv verileri, saha çalışmaları, diğer kurum verileri) uygun formata dönüştürülmesini ve MIS’te kullanılmasını ve bu verilerin güncellenmesini sağlamak veya sağlatmak.

c)      Kamu Kurumları ile entegrasyonun sağlanması ve MIS veri alışverişini sağlamak veya sağlatmak.

d)     Belediyemiz personelinin MIS programları ile ilgi şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak.

e)      MIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak.

f)       Üst yönetimin izin verdiği MIS verilerini ve web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak.

g)      Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.

h)      Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen MIS ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.

 

(2.3)-  CIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Servisinin Görevleri;

a)      GIS uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak               veya sağlatmak.

b)      Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (GIS arşiv verileri, grafik veriler, saha çalışmaları, diğer kurum verileri) uygun formata dönüştürülmesini ve GIS’te kullanılmasını ve bu verilerin güncellenmesini sağlamak veya sağlatmak.

c)      Kamu Kurumları ile entegrasyonunu sağlamak ve GIS veri alışverişini sağlamak.

d)     MIS GIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak.

e)      Üst yönetimin izin verdiği GIS verilerini web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak.

f)       Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.

g)      Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen GIS ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.

 

(2.4)-  AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Servisinin Görevleri;

a)      Teknolojik gelişmeleri izlemek ve belediyenin gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.

b)      Belediye resmi web sitesini kurmak veya kurdurmak.

c)      İnternet sayfasının oluşturulması, geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak.

d)İhtiyaç olan diğer sistemlerle ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak, faal         halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.

d)     Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek istenilen analizleri yapıp, raporları sunmak.

e)      Panoramik görüntüler için istenilen bölgenin görüntülerinin video veya fotoğraf ile çekimlerini yapmak ve görüntüleri panoramik şekilde görüntülenmesini sağlamak ve yapmak.

f)       Grafik tasarım, broşür, dergi, afiş, pankart, levha, tahsilat makbuzu, tahakkuk fişi, fatura, personel kartı vb. tasarımlarının yapılmasını yapmak veya yaptırmak.

g)      Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait proje, hizmet veya faaliyetler ile ilgili halkı bilgilendirme amaçlı hazırlanan video çekimi ve düzenlenmesi için tanıtım videoları yapmak ve yaptırmak.

 

(2.5) - Donanım-Destek Servisinin Görevleri;

a)      Belediyemiz birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda birimlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini değerlendirmek, fizibilite çalışması yapmak, uygun olanların alınmasını sağlamak veya sağlatmak.

b)      Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım problemlerini gidermek, kurulmasını ve devreye alınmasını sağlamak, sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, birimlere teknik destekte bulunmak.

c)      Belediyemizde mevcut GIS, MIS donanım, yazılım problemlerini gidermek ve bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak,

d)     Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayar ve donanımları, network ve cihazları, kesintisiz güç kaynakları ve hattının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.

e)      Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek telsizler, santral ve telefonların çalışır halde olması sağlamak.

f)       Belediyemiz personelinden ihtiyacı olanların bilgisayarlarından MIS ve GIS programlarının kullanılması için gerekli ayar ve kurumları yapmak.

g)      Belediyemizde network veri hatlarını kurmak, intranet oluşturmak, domain alt yapısını kurmak veri alışverişini sağlamak.

h)      Belediyemizde ihtiyaç olan yerlere wireless sisteminin kurulmasını, devreye alınmasını ve sürekli faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak. Bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak.

i)        Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.

j)        Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp,

raporların sunulmasına yardımsı olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dairenin Çalışma Düzeni ve Bilgilendirme

 

Çalışma Düzeni

      MADDE 11- Dairede görevli tüm personel;

a)      Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, yazılı ve sözlü açıklama yapmazlar.

b)      Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar.

c)      Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç parada veremezler.

d)     Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler.

e)      Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler.

f)       Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

g)      Kendilerine verilen kurum şifrelerini başkalarıyla paylaşamazlar.

h)      Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 

Bilgi Verme Yasağı

MADDE 12- Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.Kişilerin özlük hakları ile ilgili bilgiler disiplin ve mahkemeye konu olan işlemler dışında idarenin bilgisi olmadan hiç kimseye verilemez.

 

Bilgilendirme

MADDE 13- Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel ile hizmet alımı yolu ile çalışan personellerin birinci derece akrabalarından (kendisinin, eşinin, çocuğunun, annesinin, babasının, kardeşinin ve eşinin anne, baba, kardeşinin ) biri vefat ettiğinde ve çocuğu olması durumunda kurumumuzda çalışan personellere duyuru mesajı, personellerin yasal olarak bilgilendirilmesi gereken durumlarda bilgilendirme mesajı gönderilmesi işlemlerini yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

MADDE 14- YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR

           İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 15- YÖNERGELER

           Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

          Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinde kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 

 MADDE 17- YÜRÜTME

             Bu yönetmelik hükümleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.