a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

 

 

 

T.C.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden;  dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına dair usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet eden kişilere yapılacak sosyal yardımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18. Maddesinin (m) bendi, 24. maddesinin(j) bendi  ile  03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 15.  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 60. maddesinin  birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)                 Belediye: Malatya Büyükşehir Belediyesini,

b)                 Belediye Başkanı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanını,

c)                 Belediye Meclisi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

d)                Belediye Encümeni: Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

e)                 Daire Başkanı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanını,

f)                  Müdürlük: Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünü,

g)                 Değerlendirme Kurulu: Büyükşehir Belediyesi Encümenini

h)                 Aş evi: Belediye bünyesinde, İlçe Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin işbirliği ve katkılarıyla muhtaç kişilere sıcak yemek hizmeti veren birimlerini,

ı) Nakdi yardım: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da para yerine geçebilecek gıda fişi, banka kartı ve benzerini,

i) Ayni yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbî araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri, engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri mal ve malzeme yardımı ile alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve benzeri aracılığıyla yapılan yardımları,

j) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

k) Gerçekleştirme Görevlisi: Giderin gerçekleştirilmesi için ödeme emri belgesini düzenleyen ve Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

l) Harcama Yetkilisi: Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu Daire Başkanını,

m) Hizmet yardımı: Ayni ve nakdi yardımlar dışındaki diğer sosyal yardımları,

n) Sosyal yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımlarını,

o) Şartlı bağışlar: Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen bağışları,

p) SOYBİS: Sosyal Yardım Bilgi Sistemi,

r) Sosyal Market: Belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin işbirliği ve katkılarıyla yürütülen veya yürütülecek olan sosyal yardım mağazası veya mağazaları ile gıda bankacılığını, Belediye tarafından açılacak olan sosyal yardım mağazası veya mağazalarını,

s) Yönetmelik:Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü, Sosyal Yardım Esasları yönetmeliğini

ifade eder.

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere sosyal yardımda bulunabilir. Sosyal yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır;

a)                  Sosyal yardımlar kısmen ayni, kısmen nakdi ve kısmen hizmet yardımı şeklinde veya üç unsurda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

b)         Sosyal yardımların yapılabilmesi için her yıl belediye bütçesine ödenek konulur ve Büyükşehir Belediyesi  Meclisince onaylanır.

c)                  Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

d)                 Bu yönetmelik kapsamına giren sosyal yardımlar, belediyenin mali durumu, hizmetin iş birliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin ayni, nakdi ve benzeri bağışlarıyla da yapılabilir.

e)                  Sosyal Yardımların yapılmasında temel amaç; ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç – gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç – gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi ayni ihtiyaçlarını, hizmet ihtiyacını ve nakdi ihtiyacını karşılayarak temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde ilgilisine yardımcı olunmasıdır.

f)                  Muhtaç olup, yolda kalmış, hastalık,sevk, askerlik, vb. gibi nedenlerle il dışına  gitmesi gereken kişilerin biletleri müdürlük tarafından temin edilir.

g)                  Ayni ve nakdi yardımların programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar,yetim ve öksüzler, kimsesiz ve düşkünler ile şiddet mağduru kadınlara öncelik tanınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

 

MADDE 6- (1) Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, aşağıda belirtilen kişiler belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlandırılabilir.

 

a) Dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul,   muhtaç, kimsesiz ve engelli kişiler.

b) Kamuya ait ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitimini sürdürmekte olan muhtaç, yoksul, kimsesiz, yetim, öksüz ve engelli yardıma muhtaç öğrenciler.

c)Yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış olup ayni, nakdi ve hizmet yardımına ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler.

 

Başvuru

 

MADDE 7- (1) 6 ncı maddede sayılan kişilerin bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımdan yaralanabilmesi için müdürlüğe başvurması gerekir.

                      (2) Başvuru olmasa dahi, 6 ncı maddede sayılan kişiler için, basında yer alan veya zabıta birimlerince veya muhtarlıkça veya özel ve tüzel kişiler tarafından Belediyeye bildirilenlerin ihtiyaç sahibi olduğunun müdürlükçe resen yapılacak inceleme üzerine tespit edilmesi halinde, ilgili kişinin rızası ile başvurusu yapılmış sayılır ve 8 nci maddede sayılan belgeler tamamlattırılır.

 

                   (3) Sosyal yardımlar için başvuran veya başvurmuş sayılan kişiler için Müdürlük tarafından bilgi bankası oluşturulur.

 

Müdürlüğün resen inceleme ve tespiti;

a) Belediyenin bilgi kaynakları

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan bilgiler

c) Yardım Derneklerinden, sivil toplum kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden alınan bilgiler,

d) Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bilgi kaynakları ile SOYBİS’ten alınacak bilgiler,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bilgi kaynakları vasıtası ile yapılabilir.

 

Başvuruda istenecek Belgeler

 

MADDE 8- (1) Sosyal Yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenilir;

 

a)                  Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı.

b)                 İlk defa yapılan başvurularda kayıt formu.

c)                  Nakdi yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu müdürlüğe bildireceği, bildirmediği taktirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge veya beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları belediyeye genel hükümlere göre faizi ile geri vereceğine dair taahhütname.

d)                 Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

e)                  Yukarıdaki belgelere istinaden oluşturulan başvuru dosyasına Müdürlük personelinin yerinde yapmış olduğu tespit tutanağı eklenilir.

 

Başvuruların incelenmesi

 

MADDE 9- (1) Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, başvuru veya durum tespit tutanağına istinaden belgeleri bu yönetmeliğe uygun bulunan kişiler için sosyal inceleme raporu düzenlenir.

                  (2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları ile istekleriyle ilgili olarak edinilen bilgiler belirtilir. Başvurunun evrakları müdürlükçe sosyal inceleme raporu ekinde karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

 

Değerlendirme Kurulu

 

MADDE 10- (1) Değerlendirme Kurulu: Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümenidir.

 

Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

MADDE 11- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak aynî /nakdî (toplu gıda, barınma, yakacak, eğitim malzemesi gibi) sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.

b) 6 ncı maddeye uygun olarak sosyal yardım talebi ile Müdürlüğe başvuran veya başvurmuş     sayılan veya müdürlükçe resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen kişilerin durumlarını değerlendirerek sosyal yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarına, süresine, şekline ve tutarına ilişkin karar vermek.

c)Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımlardan yararlanacak kişileri ve kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında görüş vermek.

d)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenilecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek ve incelemek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sosyal Yardımlar

 

Nakdi Yardım

 

MADDE 12-(1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, eğitim, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

(2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.

(3) Büyükşehir  Belediye sınırları içinde ikamet eden ve sağlık sorunları olup da muhtaç, yoksul ve dar gelirli olan vatandaşlardan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanmayan ya da ilaç bedelinin çok yüksek olması ve karşılanan bedelin çok düşük olması nedeniyle ilaç bedelini kendisi karşılayamaması nedeniyle yardım talebinde bulunan kişilere bu  amaçla nakdi yardım yapılabilir.

(4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki(kuponu), akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör, alışveriş kartı karşılığı meblağ ödenir.

(5) Nakdi yardım yapılmasına karar verilen kişilere ödenecek tutar, nakit para veya ilgilinin banka hesabına yatırılarak yapılabilir.

Ayni Yardım

           

MADDE 13- (1) Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler için deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç – gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç – gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri ayni yardımlar yapılabilir.

 

            (2) Ayni yardımlar, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya başvurmuş sayılması veya Müdürlüğün resen yapacağı tespit ve rapora istinaden Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek sayı, içerik, miktar ve sürede yapılabilir.

            (3) Ayni yardımlardan yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin c bendinde belirtilen belge hariç diğer belgeler istenilir.

            (4) Belediye, dağıtılmak üzere alınacak ayni yardımlarda Belediye Başkanı veya yetkilendireceği Genel Sekreter yardımcısı tarafından onaylanacak protokol veya müdürlük tarafından düzenlenecek teslim tesellüm belgesi ile; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, özel sağlık kuruluşları ile iş birliğine gidebilir ayni yardıma ilişkin bağışlarını kabul edebilir.

            (5) Ayni yardımlar bir defada, belirli aralıklarla veya devamlı olarak yapılabilir.

            (6) Ayni yardımlar, alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve benzeri aracılığı ile de yapılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul edenlerle sözleşmeler yapılabilir. Alışveriş yapan merkezlere kupon, kontör, alışveriş kartı ve benzeri karşılığı bedel ödenebilir.

 

Ayni ve hizmet yardımlarında satın alma işlemleri

 

MADDE 14- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında ve hizmetlerin yapılmasında 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Ayni Yardımların Dağıtımı

 

MADDE 15- (1) Ayni yardımdan yararlanacaklara dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar, Müdürlük personeli veya araçlarıyla en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilere dağıtıma yönelik iş birliği yapılabilir.

 

(2) Ayni yardımların dağıtımı, Kamu İhale Kanununa istinaden hizmet alımı şeklinde de yaptırılabilir.

(3) Ayni yardımların alınması ve dağıtılması işlemlerinin kaydı dijital veya evrak ortamında yapılır. Dağıtılacak ayni yardımların Müdürlük deposu veya Müdürlükçe belirlenen başka bir yere konulması ve dağıtılması işlemleri teslim – tesellüm makbuzu veya belgesi ile yapılır.

(4) Ayni yardımlar hak sahibinin kendisine verilir. Kendisinin engelli, yaşlı, hasta ve benzeri durumda olması nedeni ile Belediyeye veya Sosyal Market Mağazasına gelemeyecek durumda olanlar için ayni yardım, hak sahibinin kimlik fotokopisi ile başvuran aile fertlerinden birine veya birinci derece yakınına yapılabilir. Müdürlük tarafından hak sahibinin müracaat etmesi beklenilmeden de evine gidilerek ayni yardımda bulunabilir.

 

Hizmet yardımları

 

MADDE 16- (1) Belediye; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarının, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını, evlerin bakım ve onarımını, sünnet, nikah ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetleri, Müdürlüğün raporu ve Değerlendirme Kurulunun kararı ile yerine getirilebilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında;

Belediyenin denetim, gözetim ve iş birliğinde kamu kurum ve kuruluşların, dernek ve vakıflar sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin katkılarından da yararlanılabilir.

Hizmet yardımından yaralanacak kişilerin, bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin c bendinde belirtilen belge hariç diğer belgeler istenilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Aşevi ve Sosyal Market Mağazası

 

Aşevi

 

MADDE 17- (1) Müdürlüğe bağlı olarak aşevi faaliyetleri yürütülebilir. Aşevinde muhtaç kişilere dağıtılmak üzere günlük sıcak yemek üretilir.

 

 

Sosyal Market

 

MADDE 18- (1) Yiyecek, giyecek, kırtasiye, ev eşyası, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç – gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç – gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri hak sahibine verilmek üzere Yönetmelik gereği Belediye bütçesinden alınan kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin bağışladığı mal ve malzemeler Sosyal Market Mağazası veya Mağazalarından veya Mağazaya ait depodan hak sahibine verilir veya ikamet ettikleri adreslerine teslim edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Giderin Gerçekleştirilmesi

 

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

 

MADDE 19- (1) Sosyal yardım giderlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, harcama yetkilisi tarafından gerçekleştirme görevlisi görevlendirilir.

(2) Sosyal yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılır.

(3) Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, 15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde onay belgesi ve diğer ekli belgeler imzalanır.

(4) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın muhasebe yetkilisi tarafından hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Ödeme emri belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, ekli belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise yine ekli belgelerin ikinci nüshası veya onaylı fotokopileri ile birlikte Müdürlükte muhafaza edilir.

 

 

Ödeme yapılacak Kişiler

 

MADDE 20- (1)  Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri, hak sahibine veya durumuna göre vekiline veya vasisine imza karşılığında yapılır. Vekil veya vasi olduğunun belgelenmesi gerekir. Ödemenin yapılacağı kişiler, aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:

 

 

a)                 Hak sahibine yapılacak ödemelerde kimlik fotokopisi ve imzası yeterlidir.

b)                 Engelli, yaşlı, hasta ve benzeri nedenlerden dolayı nakdi yardımı almaya gelemeyecek durumda olan hak sahipleri, noter tasdikli vekâletname ile vekil tayin etmeleri halinde, vekiline ödeme yapılır.

c)                 Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı aranır.

d)                Ödeme yapılan kişilerin kimlik fotokopileri ödeme belgesine bağlanır.

e)                 Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle yapılmasında hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış ve banka hesap numarasını gösteren yazılı talebi aranır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Takip ve Kontrol

 

Kayıt, takip ve kontrol

 

MADDE 21- (1) Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün işlemlerinin yürütülmesinde uygulamanın takibi esastır. Müdürlük, sosyal yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgelerin düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Sosyal yardımdan yararlandırılan kişinin muhtaçlık durumunun devam edip etmediği hususunun tespiti için SOYBİS’ten kontrol yapılabilir.

(3) Sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiğinin tespit edilmesi halinde yardım kesilir.

(4) Nakdi yardım talebi ile müracaat edenlerin; gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya sahte belge vermesi halinde yardım kesilir ve tespit tarihine kadar verilen tüm nakdi yardımların tutarı genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri alınır.

(5) Sosyal yardımlardan faydalanan kişinin; ölümü, muhtaçlığın kalkması Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına taşınması halinde yardım kesilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere yapılan şartlı bağışlar

 

MADDE 22- (1) Kamu kurum ve kuruluşları,  vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilât bürolarına ve Belediye banka hesabına ödenen şartlı bağışlar; bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir ve bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Bu bağışlar sosyal yardım harcamalarında öncelikli olarak kullanılır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 23- (1)  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

 

Yönerge

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

 

MADDE 25 – (1) İşbu Yönetmelik; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye İlan Tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

(2)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

 

MADDE 26- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.