a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ve bağlı Şube Müdürlükleri’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve ilkeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarih ve 2015/8 nolu Genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

a)  Belediye            : Malatya Büyükşehir Belediyesini,

b)  Başkanlık : Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

c)  Başkan : Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını,

ç) Meclis : Malatya Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) Encümen : Malatya Büyükşehir Belediye Encümenini,

e) Genel Sekreter : Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

f)  Genel Sekreter Yardımcısı : Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

g) Daire Başkanlığı : Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını,

ğ) Daire Başkanı : Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanını,

h)  Şube Müdürlüğü : Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğü’nü,

ı) Muhtarlık : Mahalle Muhtarlığını,

i)  Muhtar : Mahalle Muhtarını,

j) Personel : Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığında ve bağlı Şube Müdürlüklerinde çalışan tüm memur, kadrolu işçi, taşeron personel, teknik ve idari personel, çalışanların tümünü ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığının Kuruluşu, Görevleri ve Temel İlkeleri

 

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 - (1) Daire başkanlığının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve bu Şube Müdürlüğüne bağlı Şeflik / Birimlerden oluşturulur. Şeflik/Birimlerin sayılarının belirlenmesi ve isimlendirilmesinde Başkanlık onayı alınır. Şube müdürlüklerinin teşkilat yapısı, görev ve çalışma ile ilgili ayrıntılı olarak yönerge düzenlenir, Başkanlık onayı ile yürürlüğe konulur.

 

Daire Başkanlığının Görevleri

MADDE 6- (1) Daire başkanlığının görevleri aşağıda sayılmıştır:

a) Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Muhtarların bilgilerini tutmak ve Muhtarların ihtiyaç duydukları mer’i mevzuat ve hukuki görüşleri temin etmek ve oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

b)  Daire Başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

c)  Gerektiğinde imkanlar dahilinde Muhtarların talepleri doğrultusunda muhtarlık binaları için ihtiyaç duyulan bilgisayar,  tefrişat vb. demirbaşların temininde, yardımcı olmak,

ç) Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda, mesaj yoluyla veya yazılı olarak almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin neticelerini takip etmek,

d) Muhtarlardan gelen talepleri, 15 gün içinde sistem üzerinden, mesaj yoluyla veya yazı ile cevaplandırmak,  ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

e) Muhtarlar tarafından gelen taleplerin, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

f)  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g)   Muhtarlarların talepleri ile ilgili, Başkanın sözlü talimatlarını, ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ğ) Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini  sağlamak.

h)  Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

ı) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

i) Daire Başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

j)   Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

k)   Malatya, İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak çalışma yapılmasını gerektiren konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

l)   Daire Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek,

m) Yürütülecek faaliyetler sırasında daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

n) Malatya İl sınırları içerisinde yer alan, Muhtarlıkları imkanlar dahilinde ziyaret ederek Muhtarların sorunlarını, dileklerini ve temennilerini yerinde değerlendirmek,

o) Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ilgili Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirmektir

 

Daire Başkanı

MADDE 7- (1) Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Başkana, Genel Sekretere ve bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.

 

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda, mesaj yoluyla veya yazılı olarak almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

b)  Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek,

c) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

ç) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Muhtarlarların talepleri ile ilgili, Başkanın sözlü talimatlarını, ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e)    Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini  sağlamak.

f) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor  hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Daire Başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

h) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler , teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,

ı) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hakedişlerini onaylamak,

i)   Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

j)  Malatya, İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak çalışma yapılmasını gerektiren konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

k)   Daire Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek,

l)  Yürütülecek faaliyetler sırasında daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

m)  Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.

 

Temel İlkeler

MADDE 9- (1) Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tüm çalışmalarında;

a)   Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)   Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve Malatya’yı ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)  Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Ortak Hükümler

 

Daire Başkanlığının Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporu

MADDE 10 – (1) Daire başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını, hazırlayarak yasal süresi içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.

 

Daire Başkanlığının İdari İşlerinin Yürütülmesi

MADDE 11-  (1) Daire başkanlığını ilgilendiren idari işler, satın alma  ve  taşınır  mal  işlemleri Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Diğer Hükümler

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte bulunmayan madde ve hükümler için 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer’i mevzuatın madde ve hükümleri geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.