a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2-  Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayı İş Kanunu, yürürlükte bulunan İşletme Toplu İş Sözleşmesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Malatya Büyükşehir Belediyesini,

b) Başkanlık: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

c) Üst Yönetim: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,

ç) Daire Başkanlığı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler

Dairesi Başkanlığını,

d) Şube Müdürlüğü: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,

e)Birim: Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlüklerinin Görevleri      

Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri

MADDE 4-  Kültür ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)  Kent genelinde kültürel bilincin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek,

b) Süreye bağlı olmaksızın seminerler, panel ve konferanslar düzenlemek. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek,

c)   Halk kütüphaneleri, Çocuk kütüphaneleri  ihtisas kütüphaneleri ve benzeri kütüphaneler kurmak, mevcutların verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,

ç) Kentte kültür ve sanat alanında düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek,

d) Kültür alanında nitelikli ve üretken yazar ve şairleri desteklemek,

e) Yerel ve ulusal süreli ve süresiz yayınları takip etmek, satın almak, abone olmak,

f) Müzeler ve Kütüphaneleri kurulmasını ve yaygınlaşmasını ve var olanların takibini sağlamak

g) Bağlı birimler olan müzeler ile kültür ve anı evlerinde bulunan eserlerin envanter kayıtlarını oluşturmak, araştırmacıların kullanımına sunmak,

h) Kent müzeleri, sanat müzeleri, etnografik nitelikte müzeler, şahıs müzeleri vb. nitelikte müzeler, anı evleri ve araştırma merkezleri açmak,

ı) Araştırma merkezlerinde kent ve çevresinin sosyolojik yapısının, her türlü iktisadi ve kültürel problemlerin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için kente yönelik sosyal bilim alanında çalışmalar yapmak, arşiv oluşturmak ve yapılan çalışmaları desteklemek,

i) Gençliğin tarihî bilinç kazanması ve kent tarihini, uygarlığını ve yerleşimini doğru anlaması için kültürel organizasyonlar yapmak eğitim programları düzenlemek,

j) Her türlü arkeolojik, etnografik nitelikte bilimsel çalışmalar içerisinde yer almak, bu konuda  ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve alanında uzman kişilerle işbirliği  yapmak ve projeler üretmek,  

k) Gençlik merkezinin çalışmalarını takip etmek ve yaygınlaşmasını sağlamak

l)  Kentin ortak kültürünü oluşturan taşınır ve taşınmaz kültür varlığı olan her türlü arkeolojik, tarihi ve sanatsal eseri değerlendirilmesi için; arşivlemek, müze seksiyonlarında teşhirini sağlamak, üretilen bilgiyi paylaşmak,

m) Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu etkileyecek organizasyonlar yapmak.

n)Şube müdürlüğüne tahsis edilmiş binalarda uygun alanlarda açılabilecek yaygın eğitime yönelik  kursları açmak-kapatmak.

o) Büyük çaplı festival, fuar ve tanıtım günleri ile ilgili etkinlikleri Kültür A.Ş ile planlar organize eder.

ö) Tesislerde yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerini planlar, yapılan eğitim çalışmalarını takip eder.

p)Ortak bir eğitim sisteminin geliştirilmesi için tesisler ve eğitim görevlileri arasındaki koordinasyonu sağlar.

r) Tesislerdeki eğitim çalışmaları ve sosyal faaliyetler için gerekli eğitimci kadrosunu oluşturur, takibatını yapar.

s)Kurum yönetmenliğine ve kültürüne aykırı davranışlarda bulunan eğitimci personeller hakkında soruşturma iş ve işlemlerini takip eder.

ş) Üst yönetim ve daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.  

t)Turizm rehberlik büroları açmak, İlçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak veya bulundurmak,
u) Farklı sosyal kesimlerden gelen bir bölgeye yerleşen halkın kültürel ve folklorik özelliklerini araştırarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırmak, kent yaşamlarına uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
ü)  Çocuklar ve gençleri Zaralı ve tehlikeli alışkanlıklardan korumak amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gitmek. halka okuma alışkanlığı kazandırıp, ruhen ve fikren gelişimine imkan sağlamak, sabit ve gezici kütüphaneleri kurmak, anket çalışmaları yapmak, çeşitli meslek edindirme ve hobi kursları açmak veya açılması ile ilgili hizmetleri almak,

 

Sanat Etkinlikleri Şube  Müdürlüğünün görevleri

MADDE 5-  Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Sanatsal etkinlikleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak

b) Sanatsal hobi ve kişisel gelişim kursları açmak ve bu kursların eğitim faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmesini sağlamak

c) Sanat galerileri ve müzelerinin açılmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

ç) Sanatsal varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla, sanatsal etkinlikler, festivaller ve şenlikler düzenlemek, fuar ve festivallere katılmak

d) İlimizin yerel sanatları başta olmak üzere, ulusal ve evrensel sanatların tanıtım faaliyetleri çerçevesinde toplantılar, sergiler, gösteriler, yarışmalar vb. düzenlemek.

e) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak, projeler üretmek,ve protokoller hazırlamak.

f) Müdürlük bünyesinde üretilen sanat eserlerin telif haklarını korumak, takibini yapmak, devralmak veya satın almak. Ayrıca uygun görülen tiyatro, müzik vb eserlerin telif hakkı ücretini ödeyerek satın almak,

g) Sanatsal faaliyetler çerçevesinde; sesli eser, kısa film, film, foto-albüm vb hazırlamak, basmak, yayınlamak, dağıtmak ve bu yapıtlar için reklam- tanıtım faaliyetleri yapmak.

h) Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun verimli çalışmasını sağlamak

i ) Müdürlük çatısı altındaki çeşitli koroları, müzik ve gösteri topluluklarını yapılandırmak ve etkinliklerinin sürdürebilirliğini sağlamak

j) Yıl içinde sahnelenecek tiyatro oyunlarının ve icra edilecek teatral faaliyetlerin,  MBŞT genel sanat yönetmeninin sunacağı tavsiyeler doğrultusunda belirlenerek, hayata geçirilmesini sağlamak

k)Sanatçı statüsünde çalışan personelin, verimliliğini ve yaratıcılığını artıracak çalışma ortam ve imkanlarını sağlayarak, sadece şube müdürüne karşı sorumlu bulunacak koro şefleri, genel sanat yönetmeni ve baş eğiticiler aracılığıyla, özgün ve örnek bir hiyerarşi oluşturmak.

l) İcra edilecek faaliyetlerin tanıtım işlemlerini yürütmek, turne ve festivaller programları belirlemek.

m) Gezici sanatsal faaliyetler hazırlayarak ( tiyatro, konser vb.) en verimli şekilde hayata geçirmek

n) Yazma eserler, tablo, harita, gazete ve benzeri her türlü eserin bakım onarım ve restorasyonu için laboratuarlar kurmak, bu konularda eleman yetiştirmek.

o) Üst yönetim ve daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Tesisler Şube Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7 Tesisler Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Daire Başkanlığına ait binaların fiziki kontrollerini, bakımlarını ve tadilatlarını yapmak ve takip etmek.

b)Daire Başkanlığı uhdesindeki tüm binaların elektrik, su, doğalgaz ve benzeri abonelik ödemeleri ile kullanım ödemelerini yapmak.

c)Daire Başkanlığı uhdesinde bulunup etkinlikler için kiraya veya yapılacak ortak projelerde geçici süreyle ücretsiz olarak S.T.K.lara verilecek mekânların protokollerini imzaya hazırlamak, verilen mekânların yazışmalarını ve takibatını yapmak.

d) Kent halkının spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımının sağlanması için gerekli projeleri üretmek, projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek,

e) Süreye bağlı olmaksızın, kurslar, spor ve gençlik konulu seminerler, panel ve konferanslar, kamplar düzenlemek. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek,

f) Kent halkına spor yapma imkânları sağlamak, sunulan hizmetleri sürdürmek ve verimliliğini artırmak,

g) Kentin sportif faaliyetlerine katkıda bulunacak ulusal-uluslararası organizasyonlar düzenlemek ve spor kulüplerince yapılan faaliyetleri teşvik etmek,

h) Yurt ve dünya çapında başarı elde etmiş sporcu ve antrenörleri desteklemek,

ı)Amatör spor kulüplerine yapılacak ayni ve nakdi yardımların iş ve işlemlerini yapmak. Yapılan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını takip etmek.

i) Sporu ve sporcuları, sporcu yetiştiren kulüpleri desteklemek amacıyla ödüller vermek, verilecek ödül iş ve işlemelerini ilgili yönergesine göre belirleyip yürütmek,

j) Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu etkileyecek organizasyonlar yapmak.

k)Belediyemiz bünyesinde kurulmuş amatör spor kulüplerinin çalışmalarını koordine etmek.

l) Üst yönetim ve daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

 Aile ve Sosyal işler Şube Müdürlüğünün görevleri

MADDE 8- Aile ve Sosyal işler Şube Müdürlüğünün görevleri:

a)Sosyal amaçlı toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü çalışmalar yapmak

b) Belediyemizce sosyal işler alanında yurt içi ve yurt dışı yapılacak işbirliği anlaşmaları ve programlarını hazırlamak ve uygulamak

c) Kentimizin eğitim ihtiyaçlarını günün koşulları göz önünde bulundurularak belirlemek, güncelleştirmek, yaygınlaştırmak

d) Başta okul öncesi olmak üzere çocuk, genç, kadın ve ailelere yönelik eğitim mekânlarını tespit, temin ve sürekliliğini sağlamak

e) Açılan merkezlerin ulusal ve uluslararası üyeliklerini sağlamak ve takip etmek

f) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde işbirliği protokolü hazırlamak

g) Madem (aile danışma ve destek merkezi)çalışmalarını planlamak organize etmek ve takibini yapmak

h) Nikâhla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

k)Evlilik öncesi adaylara evlilik süresince yaşanabilecek sıkıntılar konusunda gerekli eğitim desteği sağlamak.

l)Şube müdürlüğüne tahsis edilmiş binalarda uygun alanlarda açılabilecek sanatsal-hobi kurslarını açmak-kapatmak.

m) Üst yönetim ve daire başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9-   Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı,

a) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

c) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

d) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

e) İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak,

f) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

g) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,

h) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

i) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

j) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

k) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral,  motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

l) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

m) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

n)Kendisine bağlı birimlerde ihtiyaç duyduğu insan gücünü temin etmek için hizmet alımı yoluyla yapılacak ihalelerin koordinasyonunu sağlamak.

o) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürlerinin görev,  yetki ve sorumlulukları

Madde 10- Şube Müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak  tam  ve  zamanında    yapılmasını  sağlamak,

c) Çalışma  bürolarının, salon  ve  koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

d) Bağlı personelinin  mesai  takibini  yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

e) Birimiyle  ilgili  iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan  ve  program dahilinde yapılmasını  sağlamak,

f) Yapılan  iş bölümü  çerçevesinde  bağlı personelinin  sevk  ve  idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda  inisiyatif  alarak  sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

g) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

h) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını  sağlamak,

i) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

j) Birimine ait faaliyet  raporunu   ve  performans  bilgilerini hazırlamak,

k) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

l) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

m) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

n) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari,  mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

o) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şefler

Madde 11- Daire Başkanlığına  bağlı  Şube  Müdürlüklerinde  görevli  Şefler,  başında  bulunduğu  büroda  yapılan  tüm  iş  ve  işlemlerin  mevzuata  uygun  olarak  tam  ve  zamanında    yapılmasından/yaptırılmasından  ilgili  Şube  Müdürü  ve  Daire  Başkanına  karşı  sorumludur. Üstleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

Memur ve işçi personel

Madde 12- Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dairenin Çalışma Düzeni

Çalışma düzeni

MADDE 13-  Dairede görevli tüm personel;

a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremez,

b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yapar,

c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamaz. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremez.

d) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremez,

e) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

f) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

Bilgi verme yasağı

MADDE 14-  Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

   Yönergeler

Yönerge

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 16-  Bu Yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kararının kesinleşmesi ve mahalli bir gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

 

Madde 17-  Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.