a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Emlak Ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına İlişkin Yönetmelik

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

A-) GAYRİMENKULLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ           B-)HARİTA VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-      KİRALAR ŞEFLİĞİ                                                                    1- HARİTA ŞEFLİĞİ

2-      TAHSİSLER ŞEFLİĞİ                                                                2- KAMULAŞTIRMA ŞEFLİĞİ

3-      HİSSE SATIŞI ŞEFLİĞİ                              

 

 

 

 

 

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, yetki, görev, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Bu Yönetmelik; Malatya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve tabi olduğu diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu yönetmelikte ifade edilen;

Başkan: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’nı,

Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı,

Belediye Meclisi / Meclis: Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ni,

Belediye Encümeni / Encümen: Malatya Büyükşehir Belediye Encümeni’ni,

İlçe Belediyesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan İlçe Belediyesi’ni,

Genel Sekreter: Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’ni,

Genel Sekreter Yardımcısı      : Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısı’nı,

Daire Başkanlığı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nı,

Daire Başkanı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanını,

Şube Müdürlüğü: Gayrimenkuller Şube Müdürlüğü’nü ve Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nü,

Şube Müdürü: Gayrimenkuller Şube Müdürü’nü ve Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürü’nü,

Birim: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve idari yapılanmada yer alan diğer ilgili birimleri,

Personel: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 4 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı İdari Teşkilatı; Daire Başkanı, Şube Müdürleri ile Daire Başkanlığı bünyesinde görevli tüm memur, şef, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personelden oluşur.

Daire Başkanlığı’nın Görevleri

MADDE 5- Daire Başkanlığı aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

 1. Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi, korunması, en karlı ve verimli şekilde işletilmesi, tapu tescillerinin yapılmasını takip etmek, bu konuda diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, müstakil ve hisseli taşınmazların satılması ve satın alınmasını sağlamak, gerektiğinde izale-i şüyu davası açılmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Belediyenin mülkü olan taşınmazların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve bunların değer artışlarının günün koşullarına göre işlem görmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
 3. Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına uygun olarak Daire Başkanlığı’na ait plan, program ve bütçe önerisinin hazırlanmasını sağlamak ve onaya sunmak.
 4. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.
 5. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 6. Belediye tarafından satılan, satın alınan, tahsise, takasa ve irtifak hakkına konu taşınmazların değerlemesini ve kıymet takdirlerini hazırlamak için yeteri kadar Kıymet Takdiri Komisyonu kurulmasını sağlamak, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Lisans almış olan gayrimenkul değerleme kurum ve kuruluşları marifetiyle gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının değer tespitlerini yaptırmak.
 7. Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı’nın yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
 8. Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje, araştırma yapmak veya yaptırmak.
 9. Belediye mülkiyetinde bulunan ya da bu amaçla satın alınan gayrimenkullere kat karşılığı inşaat yaptırılması konusunda gerekli ihale dokümanını hazırlamak/hazırlatmak.
 10. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği parselasyon planlarını hazırlamak/hazırlatmak, kontrol etmek, onay ve tescilini sağlamak; irtifak haklarının tesis veya terkini işlemlerini yapmak/yaptırmak onaya sunmak; yol proje, profilleri ve kotlarını hazırlayıp/hazırlatıp uygulamaya koymak; ilgili birimlerin ihtiyacı olan tüm harita, plankote ve röleve alımlarını yapmak/yaptırmak.
 11. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli harita yapmak/yaptırmak ve onaylatmak.
 12. Belediyenin ilgili birimlerinin projelerine altlık oluşturmak üzere, görev sahası içerisinde, kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, bununla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede gerekli protokolleri düzenlemek.
 13. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkiler çerçevesinde Daire Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 14. 5393 sayılı Kanunun 69 ve 73’üncü maddeleri gereği Daire Başkanlığı’nın görev alanındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 15. 5216 sayılı kanunun 7. ve 11. maddelerine istinaden İlçe Belediyelerinin imar uygulama planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve onaya sunmakla ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak.
 16. Daire Başkanlığı çalışmalarında, iş dağılımının denge ve esnekliğini sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini oluşturmak.

 

Daire Başkanı’nın Yetki, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 6 – Daire Başkanı, aşağıdaki yetki, görev ve sorumluluklara sahiptir.

 1. Daire Başkanlığı’nı iç ve dış müşteriye karşı temsil eder.
 2. En üst yöneticisi olarak Daire Başkanlığı’nı sevk ve idare eder.
 3. Daire Başkanlığı ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.
 4. Daire Başkanlığı ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
 5. Daire Başkanlığı ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.
 6. Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.
 7. Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırır.
 8. Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirir, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar.
 9. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 10. Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar.
 11. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar
 12. Gayrimenkul satış ihalelerinde Belediye adına ihalelere katılır, 
 13. Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alır,
 14. Daire Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında Başkanlık, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılığı makamlarına yazılı ve sözlü bilgi vermek.
 15. Gerektiğinde personelinin hizmet içi eğitim almasını, yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini sağlamak.
 16. Belediye Başkanlığı’nca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarındaki görevlerini yerine getirmek.
 17. Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin sürekli gelişmesini sağlar, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar/yaptırır.
 18. Bağlı bulunan Şube Müdürlükleri’nin çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, işlerin daha etkin, verimli şekilde sonuçlandırılmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.
 19. Daire Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlükleri’nde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 20. Personel hareketlerini planlar, izinleri denetler ve koordine eder.
 21. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 22. Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığının yıllık çalışma raporunu hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar.
 23. Kesintisiz bir çalışmanın yürütülmesi için Daire Başkanlığı’nın araç, gereç, malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için ilgili makama teklifte bulunur.
 24. Belediye birimleriyle diğer kurum ve kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. Gelen giden evrakların havalesini yapar takip ederek sonuçlandırılmasını; bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini sağlar ve birimlerin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki dış gelişmeleri ve yayınları izler, ilgililere bilgi verir ve gerektiğinde personele konu kapsamında açıklama yapar.
 25. Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yaparak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 26. Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylar, onaylatır ve onaylanan iş seyahatleri ile ilgili işlemleri sonuçlandırır.
 27. Kendisi de dâhil olmak üzere, personelin herhangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirler.
 28. Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir, amiri tarafından istenen çalışmaları yapar/yaptırır.
 29. Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yürütülmesini sağlar.
 30. Daire Başkanlığı’na ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

 

Gayrimenkuller  Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 7 -   Gayrimenkuller  Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

 1. Belediyeye ait taşınmazların envanterini, bedel tespitlerini yaparak/yaptırarak tapu kayıtlarını güncel tutmak.
 2. Belediyeye ait taşınmazların satılması,  tahsisi, kiraya verilmesi, ipotek edilmesi, trampası, veya üzerinde ayni hak tesisi ile kat karşılığı inşaat yapılması, bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devri vb. yönelik iş ve işlemleri yapmak.
 3. Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak, tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
 4. Belediye’ye bağışlanan taşınmaz malların usulüne uygun olarak kabullerini ve tapu kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 5. Belediye ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini sağlamak, izale-i şüyu veya şufa davası açılması için teklifte bulunmak, hissedarlar tarafından açılan izale-i şüyu davalarında 1.Hukuk Müşavirliği’nce istenilen bilgi, belgeleri sağlamak, yetki verilmesi halinde davalara bizzat katılmak, pey sürmek, gerektiğinde satın almak.
 6. Belediye mülkiyetindeki binalarda kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 7. Satış, tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması vb. yönelik iş ve işlemlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili yapılacak olan protokol, teknik ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
 8. Medeni Kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine sınırlı ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 9. Şahıslarla hisseli olan Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre hissedarlara satış işlemlerini yapmak.
 10. Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.
 11. 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 5 yıllık İmar Programını hazırlamak,
 12. Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllık imar programında yer alan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942/4650 sayılı kamulaştırma yasasına göre istimlak işlemlerini yapıp belediye adına tescil veya terkinlerini sağlamak.
 13. Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişiliklere ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak.
 14. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu yararı dikkate alınarak ilgili Kurumlardan taşınmazın karşılıklı olarak tahsis işlemlerini gerçekleştirmek.
 15. Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, gerekmesi halinde gerekli terkin işlemlerini sağlamak ve Belediye’ye ait taşınmazların tapu sicillerindeki değişiklik işlemlerini yapmak.

 

Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 8-   Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

 1. 5216 sayılı kanunun 7. ve 11. maddelerine istinaden İlçe Belediyelerinin imar uygulama planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve onaya sunmak.
 2. Belediye Başkanı, Genel Sekreter,  Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
 3. Belediyenin görev alanındaki parselasyon planlarını hazırlamak/hazırlatmak, kontrol etmek, onay ve tescilini sağlamak.
 4. İrtifak hakkı tesis işlemlerini yapmak/yaptırmak, onaya sunmak.
 5. Yol proje, profilleri ve kotlarını hazırlayıp/hazırlatıp, uygulamaya koymak.
 6. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli harita yapmak/yaptırmak ve onaylatmak.
 7. Mevzuatın kapsamında ifraz ve tevhit işlemlerini yaparak onaya sunmak,
 8. İlgili birimlerin ihtiyacı olan tüm harita, aplikasyon, plankote ve röleve alımlarını yapmak/yaptırmak.
 9. Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak.
 10. Kadastro ve tapu bilgilerinin güncelliğini sağlamak amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol düzenlemek.
 11. Üretilen her tür harita, plan, projeyi arşivlemek, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili birimlere ve halkın hizmetine sunmak.
 12. Kamulaştırılacak arsa, arazi ve tesisler için Encümen kararı almak, gerektiği hallerde kamu yararı onayını almak üzere Valilik Makamına sunmak.
 13. Kamulaştırılacak alanın her türlü pafta, plan ve mülkiyet haritasını temin etmek, bu konuda bilgi ve belge toplamak.
 14. Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin uzlaşmaya çağırılması (tebligat) gibi konularda gereken sekretarya görevini yürütmek.
 15. Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların,   Belediyemizin ilgili birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini yaptırmak.
 16. Tapu Müdürlüğünde, Belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.
 17. Kamulaştırma sonucu Belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak ve kullanım amacına uygun ilgili daireye teslim etmek.
 18. Uzlaşma Komisyonunun iş ve işlemlerini takip etmek, uzlaşma sağlanamayan taşınmaz malikleri hakkında bedel tespit ve tescil için dava açılmasını sağlamak.
 19. Kamulaştırma ile ilgili olarak Belediye’ye karşı açılan davaları, 1.Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak takip etmek, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunmak.
 20. Belediye Başkanı, Genel Sekreter,  Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı’nın yasa ve mevzuat doğrultusunda vermiş olduğu iş ve işlemleri sonuçlandırmak.
 21. Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak.
 22. 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereği gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 23. Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje, araştırma yapmak veya yaptırmak.

 

 

Şube Müdürü’nün Yetki, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9 -  Şube Müdürü aşağıdaki yetki, görev ve sorumluluklara sahiptir.

 1. Şube Müdürlüğü’nü iç ve dış müşteriye karşı temsil eder.
 2. En üst yöneticisi olarak Şube Müdürlüğü’nü sevk ve idare eder.
 3. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.
 4. Şube Müdürlüğünün bütçe teklifinin hazırlanması yetkisine sahiptir.
 5. Şube Müdürlüğü ile ilgili Harcamalarda Gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahiptir.
 6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı Kanun uyarınca, Şube Müdürlüğü’nün faaliyet raporlarını, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak, Daire Başkanı’na sunar.
 7. Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecinde sorumlu olduğu odak alanı toplantılarını organize eder, hedefleri belirler, faaliyetleri oluşturur, diğer odak alanlarının da görevi olması durumunda çalışmalarına katılır ve Stratejik Planın oluşmasına katkı koyar.
 8. Şube Müdürlüğünün görevlerinin yerine getirilmesinde etkinlik ve verimliliği dikkate alarak gerekli tedbirleri alır.
 9. Belediye Başkanlığınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarındaki görevlerini yerine getirir.
 10. Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 11. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır.
 12. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar,
 13. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
 14. Şube Müdürlüğünde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
 15. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 16. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar.
 17. İzinleri denetler ve koordine eder.
 18. Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.
 19. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda biriminin performans programını hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
 20. Şube Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirleri alır, aldırır.
 21. Şube Müdürlüğünün Performans esaslı yıllık bütçesinin oluşmasını sağlar.
 1. Şube Müdürlüğünün aylık, yıllık, dönemlik ve performans programı çalışma raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
 2. Biriminde yapılacak olan düzeltici – önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına katılır, ekibinin katılmasını sağlar.
 3. Şube Müdürlüğünün taşınır mal ve malzeme hareketlerinin düzenli yapılmasını sağlar, yılsonu ambar sayımlarını yaptırır, sayım tutanaklarını kontrol ederek Harcama Yetkilisi olan Daire Başkanına sunar.
 4. Şube Müdürlüğünün demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder.
 5. Şube Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır.
 6. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir.
 7. Bilgi Edinme Kanunu yoluyla ve Belediyenin Şikâyet Sistemi üzerinden gelen şikâyet, istek vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar.
 1. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
 2. İç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirir.
 3. Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi verir.
 4. Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş ve İşlemlerin Yürütülmesinde Uyulması Gereken Esaslar

 

Gayrimenkuller Şube Müdürlüğü’nün İş ve İşlemleri

MADDE 10-

A-Kiralama

1.   Resmi Kurumlara bina kiralama

2.   Resmi Kurumlara bina tahsisi

3.   5393 sayılı yasanın 75.maddesinin d fıkrasına ve 34 g fıkrasına göre Resmi Kurumlardan bina ve arsa kiralama

4.   4734 sayılı yasanın 22.maddesinin e bendine göre doğrudan teminle Şahıslardan işyeri kiralama

5.   5216 sayılı yasanın 26. maddesine göre kiralanması Belediye şirketlerine işyeri ve binaların

6.  Belediyeye ait işyerleri ve arsaların 2886 sayılı yasaya göre kiralanması

7.  Belediyeye ait lojmanların 2946 sayılı yasaya göre memur personele kiralanması

8.  Belediyenin kendi birimlerine işyeri tahsisi

9.  Özel şirketlere yap işler devret sözleşmesine göre arsa kiralama

10.Kira borçlarını ödemediklerinden dolayı kiracılara tebligat gönderilmesi

11.Kira borçlarını ödemeyen kiracılar hakkında icra ve tahliye işlemi yapılması

12.Belediyemizce kiraya verilen işyerinin devir işlemlerinin yapılması

13.Belediyemizce kiraya verilen işyerlerinin kira süreleri dolan kiracılara yıllık kira artışı yapılması

14.Kiracı tarafından tahliye edilen işyerini kira kontratının fesh edilmesi

15.Kiracılardan gelen işyeri değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi

16.Belediyemize ait kiracı listelerinin güncelleştirilmesi

         17.Çeşitli yazışmalar (Vatandaştan gelen dilekçeler, bilgi yazıları, kurum ve kuruluşlardan gelen yazışmalar) yapılmaktadır

B-Belediyemize Ait Hissenin Satışı

 1. Hisseyi satın almak isteyenin taşınmazda hissesi var ve diğer hissedarlardan muvaffaktı var ise Encümen Kararı alınarak Kıymet Takdir Komisyonunca muhammen bedel tespit edilir.
 2. Talep sahibi uzlaşma komisyonuna davet edilerek anlaşma sağlanır ise bedel tahsil edilerek Tapu Müdürlüğünde tapu devri gerçekleştirilir.
 3. Talep sahibi uzlaşma komisyonuna davet edilerek anlaşma sağlanamaz ise satış iptal edilir. Taraflar İzale-i Şüyu davası açar ise davalı olma süreci başlayarak bilgiler 1.Hukuk Müşavirliği’ne gönderilir.

C-Resmi Kurumlara Tahsis

 1. Resmi kurumdan tahsis ile ilgili talep yazısı geldikten sonra imar durumu, hâlihazır haritalar, tapu kaydı incelenip, üzerinde ipotek, haciz gibi şerhler olup olmadığı araştırılıp, başka bir yere tahsisli değil ise üst yönetimden görüş alınır.
 2. Uygun görüşe dayanılarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yazılır. 5393/ 18. ve 75.maddelerine dayalı olarak süre ve bedel belirlenir (bedelsizde olabilir). Parsel tahsis edilirken imar planındaki amacına uygunluğuna dikkat edilir. Uygun değilse talebe red cevabı yazılır.
 3. Encümende karar alındıktan sonra, Başkan ile ilgili resmi kurum yetkilisi tarafından hazırlanan protokol imzalanır.
 4. Eğer tahsis kararında bedel belirtilmişse bu evrak ilgili dairesine yollanır.
 5. İlgili kuruma ve Tapu Müdürlüğüne yazılır.

D-Resmi Kurumlara Arsa ve Hisse Satışı

 1. Resmi kurumdan talep yazısı gelir. 4650/2942 sayılı yasanın 30. maddesine göre işlem yapılır.   
 2. Belediye Meclisine yazılıp Başkana veya Encümene yetki alınır.
 3. Encümende satış kararı alınır (kararda bedel ve alan m² olarak belirtilir).
 4. Bedelin tahsili için ilgili birime yazılır.
 5. Tapu Müdürlüğü’ne tapunun devri için yazılır (ekine encümen kararı konur).
 6. Tapu Müdürlüğü’ne imzaya gidilir (imzaya giden yetki belgesiyle gider).

 

E-Belediyeye Ait Arsa Ve Binanın 2886 Sayılı Yasaya Göre Satışı

 1. Satış için Belediye Meclisi’ne yazılıp, Başkan’a veya Encümen’e yetki alınır (5393/18.e maddesine dayalı olarak).
 2. Kıymet Takdir Komisyonu’na muhammen bedel tespiti yaptırılır, tasvibi ve ihaleye çıkılması için Encümen’e sunulur.
 3. İhale İşlemleri için ilgili birime tüm bilgi, belge ve evraklar gönderilir.
 4. İhale İşlemleri sonuçlandıktan sonra Tapu Müdürlüğü’ne yazılır ve satış işlemi sonuçlandırılır.

 

F-Maliye Hazinesine Ait Bir Taşınmazın Belediyeye Terki

 1. 3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesine istinaden ilgili taşınmaz Milli Emlak Müdürlüğü’nden istenir. Yazının ekine kroki, çap ya da haritası ile imar durumu konur.
 2. Uygun görüş geldikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilgili Tapu Müdürlüğü’ne konu iletilir ve Tapu Müdürlüğü’nde terkin işlemi gerçekleştirilir.

 

G-Kurumlar Arası Takas

 1. Takas edilecek taşınmazların kıymet takdiri yapılır.
 2. Takası istenen taşınmaz ile ilgili olarak ilgili kuruma teklifle müracaat edilir.
 3. İlgili kurumdan olumlu cevap gelince takas konusu taşınmazlar ile ilgili olarak Meclis’ten, Başkan veya Encümen için yetki alınır (5393 sayılı yasanın 18.e mad.).
 4. Kurumlar arasında takas ile ilgili protokol yapılır.
 5. Encümen’e yazılır. Uygulama ile ilgili karar alınır (5393 34.g ve 2942/4650 K.K. 26. ve 30. maddelerine dayalı olarak).
 6. Tapu Müdürlüğü’ne resmi yazı ile gönderilerek karşılıklı tapu devri yapılır.
 7. Bu arada eğer takas edilecek taşınmazlar arasında bedel farkı varsa farkın ödenmesi veya tahsili için ilgili birime yazılır.

 

H-Belediyenin Başka Kurumlardan Arsa / Bina Tahsis Talebi

 1. Tahsisi istenen taşınmazın varsa imar planı ile tapu kaydı, haritası hazırlanır ve ilgili kuruma yazıyla müracaat edilir. Eğer arazinin bir kısmı istenecekse haritasında bu kısım işaretlenir ve 1/1000 ölçekli alanı hesaplanır.
 2. İlgili kurum olur cevabını verdikten sonra konu Belediye Meclisi’ne yazılır. (Yazı gerekçeli ve yasal dayanaklı olacaktır 5393/18.e ve gerekirse 5216 sayılı yasanın ilgili maddeleri meclise yazılan yazıda belirtilir). Eğer muhatap kurum tahsisi bedelli yapıyorsa, mecliste bedel ve süre ile tahsis şartları ve protokol kararları belirtilir. 5393/34-g maddesine dayalı olarak belediye meclis kararının uygulanması için ayrıca Encümen kararı alınır (Tahsis şartları: bedelli, bedelsiz, süresi ve diğer şartlar her iki kararda yazılı olmalıdır).
 3. Protokolde öngörülüyorsa İlgili Tapu Müdürlüğü’ne tahsis ile ilgili şerh konulması için yazılır.
 4. Tahsis bedelli yapılmışsa ödeme için tüm işlemlerin ardından dosya ilgili birime yollanır.

 

I-Belediye Şirketlerine ya da Özel Şirketlere Tahsis

 1. Belediye, yasada belirtilen kendisine ait taşınmazları yasadaki tanımına göre şirketlerine Belediye Meclisinden alınacak karar ile belirlenecek bedel ve süre ile işletilmesini devredebilir.
 2. Özel şirketlere Meclis Kararı ile direkt tahsis yapılamaz. Ancak söz konusu taşınmazın kiralanması veya şartlı tahsisi için karar alınır. Tahsis veya kiralama işlemi 2886 sayılı İhale yasası gereği yapılacağından tüm bilgi ve belgeler ilgili birime gönderilir.

 

J-5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesine göre taşınmaz mal devri

 1. Devredilecek taşınmazın haritası, imar durumu, imar planı paftası ve eğer binası devredilecekse inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni belgeleri hazırlanır.
 2. Tapu sureti alınır. Tapu kaydı üzerinde şerhler ve hacizler varsa kaldırılır.
 3. Devir için 5393 sayılı yasanın 75/d ve 18/e maddelerine dayalı olarak meclise yazılır ve satış yâda devir kararı alınır. Kararda bedelli ya da bedelsiz olup olmadığı, imar planlarındaki plan amacının ne olduğu, beldesi, mahallesi, paftası, adası, parsel numarası ve alanı (m2 olarak), devrin amacı, gerekçesi, devrin ya da satışın hangi kuruma yapılacağı belirtilir. (Örneğin belediyeye satılmasına veya devredilmesine gibi). Ayrıca devir için 18/e maddesine dayalı olarak Başkan’a veya Encümen’e yetki alınır.
 4. Çıkan meclis kararının uygulanması için 5393 sayılı yasanın 34/g maddesi gereği encümene yazılır. Kararda bedel tespiti yapılır ve “…bedelle Büyükşehir'e” yâda “ilgili kuruma satılmasına” denilerek karar alınır. Kararda yukarıda anılan tüm bilgiler bulunmalıdır.
 5. Taşınmazın devredilmesine ilişkin üst yazı ilgili kuruma gönderilir. Yazı ekine meclis kararı, Encümen Kararı, haritası, imar planı, imar durumu varsa inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile şerhlerden temizlenmiş tapusu ve tapu kaydı konulur.
 6. Evrak Meclis Kararından sonra değeri belirlenmek üzere Kıymet Takdir Komisyonu’na yazılır. Binanın ya da arsanın bedeli belirlenir daha sonra bedelin ödenmesi için ilgili birime gönderilir ve Tapu tescili için ilgili Tapu Müdürlüğü’ne yazılır.

 

Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün İş ve İşlemleri

MADDE 11-

A-Kamulaştırma

 1. Kamulaştırma ile ilgili talep gelmesi ile 5 Yıllık İmar Programında mevcut ise ilgili dairelerin görüşü alınarak konu Encümen’e sunulur.
 2. Encümen’in kamulaştırma kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanır, kamulaştırma haritalarının hazırlanması için yazı ile işlem Harita Şube Müdürlüğü’ne iletilir.
 3. Kamulaştırma kararı alınan taşınmaz için Kıymet Takdir Komisyonu tarafından bedel tespitleri yapılır.
 4. Taşınmaz sahiplerine tebligatlar yapılarak uzlaşma komisyonuna davet edilir.
 5. Uzlaşma komisyonunda taşınmaz sahipleri ile anlaşma sağlanması durumunda Encümen’den karar alınarak işlem Tapu Müdürlüğü’ne iletilerek taşınmazın belediyemize devri tamamlanır.
 6. Tapu devrinin gerçekleşmesiyle ilgili birime konu iletilerek taşınmaz sahiplerine anlaşma sağlanan kamulaştırma bedelinin ödenmesi sağlanır.
 7. Kamulaştırılması istenen taşınmaz 5 Yıllık İmar Programında mevcut değil ise konu Meclis’e İmar Programına ek olarak alınması için iletilir.
 8. Meclis olumlu karar almaz ise kamulaştırma talep sahibine kamulaştırmanın yapılamayacağı yazı ile bildirilir.
 9. Uzlaşma komisyonunda taşınmaz sahipleri ile anlaşma sağlanmaması halinde 2942 sayılı değişik 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre işlem yapılması için konu 1.Hukuk Müşavirliği’ne havale edilir. Mahkeme sonuçlanması neticesi tapu tescil işlemi gerçekleştirilir.

 

B-İmar Uygulamaları

 1. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacına yönelik, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
 2. 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine göre Belediyemiz mülkiyetindeki parsellerde yola terk, ifraz, tevhit ile ihdas çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 3. Belediyemizce yapılacak olan kamulaştırmalarda, kamulaştırma haritalarını yapmak.
 4. 5216 sayılı kanunun 7. ve 11. maddelerine istinaden İlçe Belediyelerinin imar uygulama planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve karar için Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne sunmak.

 

C-Yol Projelendirme Çalışmaları

 1. Belediyemiz sorumluluğunda olan ana arterlerin yol veya revize yol uygulama projelerini hazırlama/hazırlatma ile kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
 2. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki kavşakların uygulama projeleri veya revizyon uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
 3. Belediyemiz sorumluluğundaki ana arter, teleferik gibi çalışmalarına (projelerine) altlık teşkil etmek üzere güzergâh profillerinin çıkarılmasını, arazi modellemesinin ve kübaj hesabının yapılmasını sağlamak.

 

D-Arazi Çalışmaları ve Teknik Destek

Belediye hizmet sınırları içinde, Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü hâlihazır alım ve aplikasyon çalışmalarını yapma/yaptırma çalışmalarını kapsar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 12-

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

        Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.