a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektedir.

 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

 

Yasal dayanak

MADDE 3-  (1) Bu yönetmelik, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. maddesi,  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

 

 

            Kuruluş

            MADDE 4- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/04/2014 tarih ve 24 sayılı kararı ile kurulmuştur.

(2) İlgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı olarak görev yapan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; İhale İşleri Şube Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü, İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü alt birimlerinden oluşmaktadır.

(3) Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

 

 

 

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a)      Belediye: Malatya Büyükşehir Belediyesini,

b)      Başkan: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını,

c)      Başkanlık: Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,

d)     Meclis: Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

e)      Encümen: Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

f)       Genel Sekreter: Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

g)      Genel Sekreter Yardımcısı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını

h)      Daire Başkanlığı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını

i)        Daire Başkanı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanını

j)        Şube Müdürlüğü: İlgili Şube Müdürlüğünü,

k)      Şube Müdürü: İlgili Şube Müdürünü,

l)        Personel: Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan, Daire Başkanının verdiği görev ve hizmetleri noksansız yerine getirmekle yükümlü şube müdürü, şef, memur, sözleşmeli personel ve işçiyi

 

            ifade eder.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

            Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 6- (1) Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Malatya Büyükşehir Belediyesi birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları doğrudan temin ve ihale kapsamındaki her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ve bu kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri çerçevesince uygun şartlarda ve zamanında temin etmek,

b)      Satın alma talep evraklarını kontrol etmek, piyasada fiyat araştırması yaparak piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek, yükleniciye sipariş geçmek ve takip etmek,

c)      İhale ile ilgili idari şartname hazırlamak, ihale dosyasını hazırlamak, ilan ve ihale işlemlerini yerine getirmek, ihaleyi sonuçlandırmak üzere komisyon oluşturmak,

d)     Belediye birimlerinden talep edilen ve ortak kullanılan sarf malzemelerini (temizlik, kırtasiye vb.) en kısa sürede karşılayarak malzeme transferlerini sağlamak,

e)      Daire Başkanlığına ait tüm demirbaş malzemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

f)       Belediye hizmet binasının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g)      Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç ve malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre satışlarının yapılmasını sağlamak,

h)      Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde ambarda bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi ve büro malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak,

i)        Belediye envanterine kayıtlı her türlü araç ve iş makinesinin bakım, onarım ve tamirini yapmak ve yaptırmak,

j)        Belediye envanterine kayıtlı her türlü araç ve iş makinesi için, madeni yağ vb. gibi ihtiyaçları temin etmek ve Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde ambar giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtların düzenli yapılmasını sağlamak,

k)      Belediye envanterine kayıtlı her türlü araç ve iş makinelerinin yedek parça, lastik vb. gibi ihtiyaçlarını temin etmek ve Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde ambar giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtların düzenli yapılmasını sağlamak,

l)        Belediye envanterine kayıtlı araç ve iş makinelerine ait araç sicil kayıtlarını tutmak, araç tescil işlemlerini ve trafik sigorta işlemlerini takip etmek ve yapmak, yaptırmak,

m)    Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak olan alımların Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

n)      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Belediye Encümeni tarafından yapılacak olan ihalelerin sekretarya görevini yerine getirmek,

  • o)      Mevzuat hükümlerinde yer alan diğer görevler ile Başkanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

 

 

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygulamak,

b)      Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

c)      Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

d)     Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yerine getirmek,

e)      Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli kullanmak,

f)       Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

g)      İhale yetkilisi olarak, Daire Başkanlığı ödeneği ile yapılacak ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

h)      Daire Başkanlığının Faaliyet Raporunu hazırlamak ve hazırlattırmak,

i)        Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans programı çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

j)        Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

k)      Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine Başkanlık Makamınca teklif edilmesi uygun görülecek yazıları hazırlamak,

l)        Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

m)    Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

 

 

 

İhale İşleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) İhale İşleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık hizmet alımı ihale taleplerini değerlendirip, ihtiyaçların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre, uygun şartlarda ve zamanında temin edilmesini sağlamak,

b)      İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak,

c)      İhalesi üzerinde bırakılan istekliden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesi uyarınca ilgili belgeleri istemek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmesinin yapılmasını sağlamak,

d)     İhale komisyonunda; sekretarya görevini yaparak, dokümanları "İhale İşlem Dosyası" haline getirmek,

e)      İhale dosyasının müdürlüğe intikalinden, sözleşme imzalanma aşamasına kadar olan süreçte ihale ile ilgili yazışmaları yapmak,

f)       2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Belediye Encümeni tarafından yapılacak olan ihalelerin sekretarya görevini yerine getirmek,

g)      Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili değişiklikleri takip etmek,

h)      Belediye bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerin istatistik bilgilerinin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

i)        Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlar ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

j)        Kamu İhale Kurumu tarafından istenilen ihale işlem dosyasının suretini onaylayarak göndermek,

k)      Sonuçlandırdığı ihalelerin arşivini ve kayıtlarını tutmak,

l)        Sonuçlandırdığı ihalelerin ihale işlem dosyalarını ilgili daire başkanlığına teslim etmek.

m)    Teklif zarfı içine suret belge koymak isteyen isteklilerin asıl belgelerini kontrol ederek suret belge üzerine aslı görülmüştür kaşesi basıp onaylamak,

n)      İhale ilanlarını belediyenin resmi internet sitesinde yayınlamak

  • o)      Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

İhale İşleri Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 9-  (1) İhale İşleri Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

b)      Bu yönetmeliğin 8. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, personeller arası koordineyi sağlamak, personellerin çalışmalarını denetlemek,

c)      Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

d)     Personeller arasında görev dağılımı yapmak,

e)      Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

f)       Faaliyet alanı ile ilgili konularda proje üretmek, takip etmek ve uygulamak.

g)      Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatlara uymak

 

 

 

Satın Alma Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Satın Alma Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belirtildiği üzere harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri yerine getirmek,

b)      Satın alma talep evraklarını kontrol etmek, piyasada fiyat araştırması yaparak piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek, yükleniciye sipariş geçmek ve takip etmek,

c)      Daire Başkanlığına ait tüm demirbaş malzemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d)     Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde ambarda bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi ve büro malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak,

e)      Belediye birimlerinden talep edilen ve ortak kullanılan sarf malzemelerini (temizlik, kırtasiye vb.) en kısa sürede karşılayarak malzeme transferlerini sağlamak,

f)       Daire Başkanlığı ödeneği ile yapılacak olan mal alımı ihalelerinin (yedek parça, lastik, madeni yağ ile araç ve iş makineleri için yapılacak olan alımlar hariç) taleplerini yapmak ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte alınan malların muayene kabul işlemlerinin yapılarak hak ediş raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

g)      Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

Satın Alma Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) İhale İşleri Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

b)      Bu yönetmeliğin 10. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, personeller arası koordineyi sağlamak, personellerin çalışmalarını denetlemek,

c)      Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

d)     Personeller arasında görev dağılımı yapmak,

e)      Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

f)       Faaliyet alanı ile ilgili konularda proje üretmek, takip etmek ve uygulamak.

g)      Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatlara uymak

 

 

İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Daire Başkanlığı ile ilgili yapılacak olan ihalelerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,

b)      Daire Başkanlığı ile ilgili yapılacak olan hizmet alımı ihalelerinin (zorunlu mali sorumluluk sigortası hariç) taleplerini yapmak ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte alınan hizmetin muayene kabul işlemlerinin yapılarak hak ediş raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

c)      Belediye hizmet binası ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak ve denetlemek,

d)     Daire başkanlığı ile ilgili her türlü yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

e)      Hizmet binasında kurulan kantin, çay ocağı vb. gibi sosyal servislerin temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek,

f)       Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan sosyal tesislerin bakım, onarım ve temizliğini yapmak ve yaptırmak,

g)      Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

b)      Bu yönetmeliğin 12. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, personeller arası koordineyi sağlamak, personellerin çalışmalarını denetlemek,

c)      Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

d)     Personeller arasında görev dağılımı yapmak,

e)      Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

f)       Faaliyet alanı ile ilgili konularda proje üretmek, takip etmek ve uygulamak.

g)      Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatlara uymak

 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Belediye envanterine kayıtlı her türlü araç ve iş makinesinin bakım, onarım ve tamirini yapmak ve yaptırmak,

b)      Belediye envanterine kayıtlı her türlü araç ve iş makinesi için, madeni yağ vb. ihtiyaçlarının teminini sağlamak,

c)      Belediye envanterine kayıtlı her türlü araç ve iş makinesinin yedek parça, lastik vb. talep işlemlerini takip ve kontrol ederek teminini sağlamak,

d)     Belediye envanterine kayıtlı araç ve iş makinelerine ait araç tescil işlemlerini takip etmek, yapmak ve yaptırmak,

e)      Belediye envanterine kayıtlı araç ve iş makinelerine ait trafik sigorta işlemlerini takip etmek, yapmak ve yaptırmak,

f)       Hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç ve malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre satışlarının yapılmasını sağlamak,

g)      Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

b)      Bu yönetmeliğin 14. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, personeller arası koordineyi sağlamak, personellerin çalışmalarını denetlemek,

c)      Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

d)     Personeller arasında görev dağılımı yapmak,

e)      Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

f)       Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatlara uymak

 

Personelin görev, yetki ve sorumlukları

MADDE 16- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Daire Başkanı veya şube müdürü tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,

b)      Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, arşivlemek, gelen ve giden evrakların takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek,

c)      Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,

d)     Büro malzemeleri ile kendisine teslim edilen diğer malzemeleri korumak, itinalı, etkin ve verimli şekilde kullanmak,

e)      Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

f)       Görevleriyle ilgili konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürünü sürekli bilgilendirmek,

g)      Süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek,

h)      Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak ve mesleki bilgisini geliştirmek.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

           

 

            Daire Başkanlığının bütçe, performans programı ve faaliyet raporu

            MADDE 17- (1) Daire başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.

           

           

           

 

İnceleme ve Araştırma

            MADDE 18- (1) Daire başkanı, daire başkanlığının faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme-araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından onay alınması gerekir.

 

 

            Yazışmalar

            MADDE 19- (1) Daire Başkanlığı; İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. Belediyenin diğer birimleri ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

 

 

            Değişiklik

            MADDE 20- (1) Bu yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik Belediye Meclis kararı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

            Hüküm Bulunmayan Haller

            MADDE 21- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

 

 

            Yürürlük

            MADDE 22- (1) Bu yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

            Yürütme

            MADDE 23- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

(Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin … / … / 2014 tarih ve ……. sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)