a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

T.C

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

 HUKUK İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Tarihi

22/01/2015

Sayısı

001

         

TALEBİ GÖNDEREN BİRİM ve İLGİLİ YAZI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2015 tarih, 2015/25 sayılı yazısı

 

MECLİS TOPLANTISININ TARİH VE GÜNDEM MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2015 tarih ve 2015/42 sayılı kararla Hukuk İhtisas Komisyonuna havale edilmiştir.

 

TALEP KONUSU

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenip hakkında karar alınması.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2015 tarih, 2015/25 sayılı yazısı okunup eklerinin incelenmesi sonucunda, komisyonumuza havale edilen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup, önerilen şekilde kalması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 Meclisimizin onayına arz olunur.

                                                                                                          

                                 Ramazan ACAR                               Aziz GÖRGEÇ                                  

                               Komisyon Başkanı                          Komisyon Başkan V.

 

 

 

 

 

Şefik ŞENGÜN                  Durmuş DOĞAN                    Hasan GÖĞÜS                Günnur TABEL

        Üye                                      Üye                                         Üye                                   Üye

 

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

                                      Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç

MADDE -1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin kuruluş, görev, yetki ve görevli personelin çalışma usul ve esasları ile ilgili yetki, görev ve sorumluluklarını kapsar.  

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31 inci maddesi, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunu, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun, 17/4/1975 tarihli ve 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve 4/7/1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye  vs. ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Kuruluş

MADDE 4- (1) İlgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı olarak görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını ve bağlı Şube Müdürlüklerini;                         

 (1.1) Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

Tanımlar

MADDE 5-  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Malatya Büyükşehir Belediyesini,

Belediye Başkanı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanını,

Başkanlık: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Genel Sekreter: Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,

Daire Başkanı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanını,

Daire Başkanlığı: Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

Müdür: İlgili Şube Müdürünü,

Müdürlük: İlgili Şube Müdürlüğünü,

Personel: Daire Başkanlığımız bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

Yönetmelik : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı, tüzel kişiliğe sahip kurum,  kuruluş,  birim ve iştirakleri, İfade eder.

Sosyal Yardımlar Yönetmeliği: Sosyal yardımların nasıl ve ne şekilde yapılacağını belirleyen yönetmelik.

Merkez           : Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevi’ni ifade eder.

Meclis : Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ni

Encümen       : Malatya Büyükşehir Belediye Encümeni

Bulaşıcı hastalık: Etkenin bulaşma yoluna göre gerekli koruyucu önlemler alınmadığı takdirde kişiye bulaşabilen, mikroorganizmaların ve/veya ürünlerinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını,

Cenaze (Ölü): Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,

Cenazeler için geçiş izin belgesi: Cenazelerin yurt dışı nakillerinde hareket edilen ülke yetkili makamları tarafından düzenlenmiş, ölünün kimlik bilgileri, ölüm tarihi ve yeri, ölüm şekli, nakil aracı, hareket ülkesi, yol güzergahı ve gidilecek ülke bilgilerinin yer aldığı, çok kullanılan bir yabancı dilde de yazılmış, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilatı, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerince doldurulan belgeyi.

Yol izin belgesi: Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi veya ilgili belediyenin görevlisi tarafından verilecek ve belediyece veya köy muhtarınca onaylanacak, tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösteren belgeyi ifade eder.

Defin: Cenazelerin şartlarına uygun olarak gömülmesini,

Gassal: Cenazeyi yıkamakla görevli kişiyi,

Ölüm belgesi: Tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösteren belgeyi.

Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi: Ölüm belgesi vermeye yetkili tabip bulunmaması halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle yetkilendirilmiş görevliyi,

Hükümet tabibi: Toplum Sağlığı Merkezi Hekimini veya Aile Hekimini,

Kefenleme: Cenazelerin şartlarına uygun olarak kefenlenmesini,

Nakil tabutu: Başka bir yerleşim yerine cenaze nakillerinde cenazenin dış ortamla irtibatını keserek mayi ve koku çıkışını önleyen, uygun muhafaza malzemesi kullanılmış tabutu,

Gasilhane: Fenni cenaze yıkama odasını

 

 

 

                                                             İKİNCİ BÖLÜM   

        

                         Daire Başkanlığı ve Bağlı Şube Müdürlükleri ile Birimlerin

                                                Görev,  Yetki ve Sorumlulukları  

 

   

Daire Başkanının görev,  yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Sağlık ve Sosyal Daire Hizmetler Daire  Başkanı’nın görevleri:

a)      Dairesine bağlı müdürlüklerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b)      Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

c)    Dairesine bağlı müdürlüklerde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ç) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemleri, amaçlara,  malî yönetim ilkelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol  güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

d) Bağlı Şube Müdürlükleri ile ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını  sağlamak,

e) Bağlı Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

f) Görevlerini yerine getirirken bağlı şube müdürlükleri içinde ve diğer müdürlüklerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

g)  Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

ğ)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral,  motivasyon   ve  performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

h) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ı) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini  sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

 

Şube Müdürlerinin görev,  yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Şube Müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir; 

a)  Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

b)Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak  tam  ve  zamanında    yapılmasını  sağlamak,

c) Çalışma odalarının, salon  ve  koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

ç) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

d) Birimiyle ilgili hizmet içi eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını  sağlamak,

e) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk  ve  idaresini yapmak,

f) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

g) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel 
      tutulmasını sağlamak,

ğ)  Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

h) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik  
  Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

ı) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari,  mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin  gerçekleştirilmesinden sorumludur,

i) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

                                               

SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat 

MADDE 8- 

(1) Sağlık İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 

a) Müdür

b) Şef  

c) Memur ve Büro Personeli

ç) Doktor

d) Diş Hekimi

e) Eczacı

f)Sorumlu Hemşire

g) Hemşire

h) Ebe

ı) Eczacı Kalfası

i) İşçi

j) Diğer Personel

 

 (2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 

 

 a) Müdür 

 1) Kurum Hekimliği 
 * Muayene

 * Müşahede

 * Evrak Kayıt Birimi

 * Muhasebe Birimi

 2) Diş Polikliniği

 3) Eczane

 

(3) Personel ihtiyacı durumunda Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Şube Müdürünün teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. 


(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personele verilecek imza yetkisi, birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.  

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri 
MADDE 9-
(1) Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve stratejileri ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içinde ikamet eden ve mali durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak muayene ve ayakta tedavilerini yapmak, ilaçlarını vermek,

(2) Belediyemiz bünyesinde çalışan memur personelin muayene ve müşahede gibi tedavi hizmetlerini yapmak,

(3) Vatandaşlarımızın ücretsiz muayenelerini yapmak ve ilaçlarını vermek,

(4) İlaç toplama kampanyası kapsamında temin edilen ve belediye tarafından düzenlenen ihaleler kapsamında alınan ilaçları hastalara reçete karşılığı ücretsiz olarak vermek,
 (5) Özürlü vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamak, 

 (6)Diş Muayenesi ve Poliklinik Hizmeti sunmak,
 (7) Sağlık  İl  Müdürlüğü  ve  ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, 

 (8) Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile ilgili hizmetleri yerine getirmek, sağlık eğitimleri düzenlemek.

 (9) Sağlıkla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek toplantı ve seminer düzenlemek,

Müdürlük Yetkisi 

MADDE 10- Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa dayanarak Büyükşehir Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Sağlık İşleri Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11-

 (1) Sağlık İşleri Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlük için, Başkanlığın amaç ve stratejileri, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak, 
b)  Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

 c) Belediye Başkanının ve/veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak.

d) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulması halinde personelin görev ve sorumluluk alanlarını değiştirmek veya yeniden düzenlemek.

 e) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak, Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek; gerekiyorsa düzeltmeye yönelik işlemleri yapmak. 


f) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde planlamak ve sonuçlandırmak.

g) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki işyeri, kadro, makine ve teçhizatın planlamasını yapmak, 


h) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak, 

ı)Personelin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak, 
i) Personele  işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek, 
j) Emrindeki çalışanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek, 


k) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri sunmak, 

l) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak, 
m) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak 
n) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek, 

o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek. Önemini kaybeden evrakı usullere göre imha etmek.
ö) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek.
p) Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.
r) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,

s) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, performans değerlendirmesi yapmak.

ş) İdari büro iş ve işlemlerinin denetimini yapmak,

t) İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, Daire Başkanının onayına

sunmak,

u) Müdürlüğün ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

ü) Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,

v) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Şef, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendisine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapar/ yaptırır.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Daire Başkanı, müdür veya şef tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmaları mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,

b) Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, arşivlemek, gelen ve giden evrakların takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek. Gelen evrakları ivedi olarak Daire Başkanı’na iletmek, daire içi giden evrakları zimmet karşılığı elden, daire dışına gönderilen evrakları ise ilgili daire başkanlığı kanalı ile göndermek,

c) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,

ç) Büro malzemeleri ile kendisine teslim edilen diğer malzemeleri korumak, itinalı, etkin ve verimli şekilde kullanmak,

d) Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Daire Başkanı ve Müdürü sürekli bilgilendirmek,

e) Bilgi edinme başvurularını cevaplayarak, müracaat sahibine zamanında iletmek ve sonucunu ilgili makama bildirmek,

f) Mahkemelerden ve icra dairelerinden gelen yazıların gereğini gecikmeksizin yerine getirmek ve cevap vermek,

g) Süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek,

h) Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek.

ı)Yetkili makamın onayı olmadan Müdürlük ve Kurumla ilgili olarak başka kurum merci ve kişilere başvurmamak, bilgi vermemek.

i)Talep ve şikâyetlerini sıralı amir hiyerarşisine uygun olarak bildirmek.

Kurum Hekiminin Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 14-

1- Müdür tarafından kendisine verilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.

2- Memur personelin tedavi yönetmeliğine göre muayenelerini yapmak,  ilaçlarını yazmak ve ilgili hastanelere yönlendirmek.

3- Müşahede altındaki hastaları takip etmek.

4-Gerekli ilaç, alet ve malzemelerin tam ve eksiksiz olmasını sağlamak.

5- Sağlık Mevzuatında kendine verilmiş görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

6- Umuma açık sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin denetimini yapmak,

7- İmkanlar dahilinde ilk yardım hizmetini yerine getirmek.

8- Poliklinik ortamının hijyenini takip etmek.

Diş Hekiminin Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 15-

1) Müdür tarafından kendisine verilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.

2) Müracaat eden hastaların diş muayene ve tedavilerini yapmak, gerektiğinde diğer hastanelere yönlendirmek.

3) Poliklinikteki diş ünitesi ve malzemelerin gerekli ilaç ve aletlerin tam ve eksiksiz olmasını, sterilizasyonunu sağlamak.

4)Poliklinik ortamının hijyenini takip etmek.

5) Sağlık Mevzuatında kendisine verilmiş görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Eczacının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 16-

1- Müdür tarafından kendisine verilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.

2- Diş Polikliniği ve muayene hastalarına yazılan reçeteleri kontrol edip ilaçlarını vermek,

3- Eczanedeki ilaçların kontrolünü ve tasnifini sağlamak,

4- İhtiyaç duyulan ilaçları tespit etmek ve temin edilmesini sağlamak,

5- Doktor ve Diş Hekimi ile irtibat halinde bulunmak,

6- İlaçların şartlara uygun olarak depolanmasını sağlamak,

7- İlaçların ve serumların kullanım sürelerini kontrol etmek,

8- Toplanan ilaçların kontrolünü ve tasnifini yapmak,

9- Eczane ve İlaç Deposunun düzenini sağlamak,

Sağlık Personelinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 17-

Sağlık personeli: Sorumlu hemşire, ebe, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinden oluşur,

1-Sorumlu Hemşire; Hemşirelik görevinin yanında poliklinik ve müşahade birimleri arasındaki görev dağılımını ve düzeni sağlamak; kendi görevlerinin ve diğer sağlık personelinin görevlerinin organizasyon yürütülmesinde şube müdürüne karşı sorumludur.

2- Müdür ve doktor tarafından verilen görevleri kanun ve yönetmeliklere göre tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

3- Poliklinik ve ilk yardım hizmetlerinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,

4-Doktora sağlık hizmetlerinde yardımcı olmak,

5- Poliklinik ortamının hijyenini sağlamak.

Memur ve Büro Personelinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 18-
1 - Her türlü resmi evrakın kaydını yapmak,

2 - Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 

3 - Müdürlüğün mal ve hizmet alımı talep formları ve şartnameleri hazırlamak,


4 - Ayniyat işlemlerini takip etmek,


5 - Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,


6 - Meclis ve encümen kararıyla yapılması gereken konuların yazışmalarını yapmak,


7 - Puantajları hazırlamak,


8 - Bütçe hazırlamak ve yazışmaları takip etmek,


9 - Müdürlükle ilgili her türlü yazışmaları takip etmek,


10- Müdürlükle ilgili gelen ve giden resmi evrakları kayda alarak dosyalamak,

 

11-Gerektiğinde, müdürün verdiği görevle müdürlüğü temsilen toplantılara katılmak,

12-Müdürlüğü ilgilendiren yazışmalarda personeli bilgilendirmek,
13-Gerektiğinde, her türlü sosyal ve kültürel organizasyonlarda görev almak.

Şoförün görev ve sorumlulukları 

MADDE 19-
1- Müdürlüğe tahsis edilen araçları kullanmak,
2-Araçların kontrolünü yaparak rutin bakımını ve arıza halinde tamirini yaptırmak,
3-Hizmetlerin gerçekleşmesini sağlamak, 
4-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,
5-Verilen görevleri En kısa zamanda yerine getirmek, aksi bir durum olduğunda bilgi vermek.

6-Hizmet aracını Şube Müdürünün bilgisi dahilinde Müdürlük ve Kurum hizmet gereklerine uygun olarak kullanmak.

Hizmetlinin görev ve sorumlulukları 

MADDE 20-
1- Evrak dağıtımını gerçekleştirmek 
2-Müdürlük hizmet binası, faaliyet merkezleri ve diğer hizmet veren yerlerin temizlik işlerini yapmak, 

3-Alt hizmet birimi olarak faaliyetlerde görev almak,
4-Müdürlüğün hijyenini sağlamak, bunun için gerekli malzeme talebinde bulunmak.
5-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem 

MADDE 21 – 

1- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini, zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
2- Evraklar ilgili personele zimmet ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar; ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama 

MADDE 22-

 1- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
2- İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 
3- Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.


Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Planlanması 

MADDE 23-

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğündeki iş ve işlemler şube müdürü tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 24-

Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve zamanda yapmak zorundadır.

Koordinasyon

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon 

MADDE 25-


1-Müdürlükler arası yazışmalar şube müdürünün imzası ile yürütülür. 
2-Müdürlüğün; Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, müdür ve daire başkanının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Denetim

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri        

MADDE 26-

1-Sağlık İşleri Şube Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2- Sağlık İşleri Şube Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil ve performans değerlendirmesini yapar.

3- Sağlık İşleri Şube Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

4- Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme, cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

 

                                      SOSYAL YARDIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

       

Teşkilat
 MADDE 27- 

 (1) Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 
      a) Müdür 
      b) Şefler 
      c) Memurlar 
      d) İşçiler 
      e) Diğer Personel 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 
      * Müdür
      * Sosyal Yardımlar Birimi

      * Evrak kayıt Birimi

      * Muhasebe Birimi

      * Saha ( Tahkikat) Ekibinden oluşmaktadır.

       * Arşiv

 (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. 

(4)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Personel   

 MADDE 28- Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığına bağlı olarak işlerini yürütür.

Görev, Yetki Ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri        

MADDE 29- 

(1) Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve stratejileri ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara,  Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararı ile gerekli ayni, nakdi ve hizmet yardımları yapmak.

(2) Yardım faaliyetlerini, Sosyal Yardımlar Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek.

(3)Engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamak, 
(4) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak,  ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, 

(5) Yardımsever kişi ve kuruluşlara; yapacakları yardımlar konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

(6) Muhtaç olup, yolda kalmış, hastalık, sevk, askerlik vb. nedenlerle il dışına gitmesi gereken kişilerin biletlerini temin etmek,

(7) Maddi imkânsızlıklar sebebi ile resmi nikâhlarını yaptıramayanlara nikâh yardımında bulunmak, toplu nikâh törenleri organize etmek,

(8) İhtiyaç sahibi şehit yakınları ve gazilere imkânlar ölçüsünde yardım yapmak.

(9) Sokakta yaşayan aceze vatandaşların tespiti durumunda ilgili kuruluşlarla irtibata geçmek.

(10) Yangın ve tabii afete maruz kalmış vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararı ile ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

(11) İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Gerektiğinde yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak. 

 (12) Evinde kullanılmayan 2. el ev eşyaları talepler doğrultusunda evlerden alınarak ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyacı doğrultusunda yardım yapmak.

(13) İmkanlar ölçüsünde muhtaç öğrencilere yardımda bulunmak. 

(14) Engellilerin hayatlarını idame etmelerine yardımcı olmak amacıyla projeler  geliştirmek, yardımda bulunmak.

(15) Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelliler Merkezi gibi yardım kuruluşları ile koordinasyon kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak, 

(16) Muhtaç asker ailelerine gerekli yardımı sağlamak, 

Müdürlük Yetkisi 

MADDE 30-

Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı  Belediye Kanununa dayanarak kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 31- 

       (1) Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Daire Başkanının gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak. 


       (2) Müdürlüğü için, Başkanlığın amaçları, stratejileri, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak. 


       (3) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak. 


       (4) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlamak. 


       (5) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki işyeri, kadro, makine ve teçhizatın planlamasını yapmak. 


       (6) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak. 


       (7) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak. 


       (8) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek. 


       (9) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek. 


      (10) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri sunmak. 


       (11) Müdürlüğündeki astlarının diğer müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak.


       (12) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak, 


       (13) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek, 


       (14) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha etmek. 


       (15) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek.
       (16) Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak. 


       (17) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak.

       (18) Müdürlük emrinde görev yapan personellerle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, performans değerlendirmesi yapmak.

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 32-

a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütmek ve yerine getirilmesini sağlamak 
b) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 
c) Bürolarda ve çalışan personelin koordinasyonu sağlamak.
d) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlamak.
e) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin ederek, önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha etmek. 
f) Amirinin bilgisi dahilinde diğer ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak. 
g) İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması durumunun takip edilmesi işlerini yapmak. 
h) Müdürlüğün bütçesini hazırlatmak ve müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak, 

 i) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak. 
j) Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 

k)Evrakların usulüne uygun bir şekilde arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak.

l) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri yapmak.

Büro Personeli 

Memur ve Büro Personelinin Görev ve sorumlulukları
MADDE 33 -
• Her türlü resmi evrakın kaydını yapmak 
• Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. 
• Müdürlüğün mal ve hizmet alımı talep formları ve şartnameleri hazırlamak. 
• Ayniyat işlemlerini takip etmek.
• Yangın ve tabi afete maruz kalan kişilerin tesbitini yapmak, rapor düzenlemek ve encümene sunmak. 
• Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
• Meclis ve encümen kararıyla yapılması gereken konuların yazışmalarını yapmak. 
• Puantajları hazırlamak. 
• Bütçe hazırlamak ve yazışmaları takip etmek 
• Müdürlüğümüzle ilgili her türlü resmi yazışmaları takip etmek. 
• Müdürlüğümüzle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalamak ve müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirmek. 
• Gerektiğinde müdürün verdiği görevle müdürlüğü temsilen toplantılara katılmak. 
• Müdürlüğü ilgilendiren yazışmalarda personeli bilgilendirmek. 
• Evlerde kullanılmayan 2. el ev eşyaları talepler doğrultusunda evlerden alınarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak, 
• Saha (Tahkikat) ekibinin araştırması için kaydı yapılan listeleri saha araştırma formu haline getirerek, ekibin araştırma yapmasını sağlamak. 
• Saha (Tahkikat) ekibin araştırdığı formları tasnif etmek.  İhtiyaç sahiplerine teslim edilecek malzemeler için tutanak hazırlamak. 
• Yapılan araştırma formlarını bilgisayara kaydetmek. 
• Muhtaç olup, gitmesi gereken yere gidemeyen kişilerin biletlerini imkanlar ölçüsünde temin etmek.

• Muhtaç durumdaki askere gidecek gençlerin askerlik yapacağı yere gitmesi için veya dağıtım iznine gelen askerlerin gideceği birliklere gitmesi için otobüs biletini tedarik etmek. 

Saha Ekibi Personeli 

Saha Ekibi Personelinin görev ve sorumlulukları 

MADDE 34-

• Kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanarak müdürlüğümüze müracaat eden kişilerin sosyoekonomik durumunu araştırmak.

• İhtiyaç sahiplerinin yerinde tespitini yapmak.  Tahkikat raporu düzenlemek.
• Yardımı yapılması uygun görülen ve yardımını almaya gelemeyen vatandaşların tutanak karşılığı yardımlarını teslim etmek.

• Belediyenin yapacağı sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarda görev almak. 
• Yangın ve tabii afete maruz kalan vatandaşların tespitini yapmak ve yerinde rapor düzenlemek.

• Gezici aşevi faaliyetlerine katılmak.

• Ayrıca Müdürlüğün verdiği diğer görevleri yapmak.

Şoför

Şoförün görev ve sorumlulukları 

MADDE 35-

• Müdürlüğe tahsis edilen araçları amacına uygun olarak kullanmak.
• Araçların kontrolünü yaparak rutin bakımı için koordineyi sağlamak.
• Araçların arızası halinde tamiri için koordineyi sağlamak. 
• En kısa zamanda verilen görevleri yerine getirmek aksi bir durum olduğunda amirlerine bilgi vermek. 
• Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

Hizmetlinin görev ve sorumlulukları 

MADDE 36-

• Evrak dağılımını gerçekleştirmek. 
• Müdürlük hizmet binası, faaliyet merkezleri ve diğer hizmet veren yerlerin temizlik işlerini yapmak.
• Gerektiğinde Sosyal yardım çalışması kapsamında yardım malzemesini araca yüklemek, dağıtım sorumlusu nezaretinde görev yapmak. 
• Günlük, haftalık ve aylık periyotlar dahilinde rutin temizliği yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
• Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem 
MADDE 37– 

(1)   Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama 
 MADDE 38- 

 (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
 (2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 
 (3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Planlanması 

MADDE 39-

Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi 

MADDE 40-

Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Koordinasyon

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon 

 
(1)Müdürlükler arası yazışmalar Müdür'ün imzası ile yürütülür. 
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Daire Başkanının  imzası ile yürütülür.

Denetim

 

 

(1) Sosyal Yardımlar Şube Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 
(2) Sosyal Yardımlar Şube Müdürü, 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil ve performans değerlendirmesini  yapar. 
(3) Sosyal Yardımlar Şube Müdürü, 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. 
(4) Sosyal Yardımlar Şube Müdürü, Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 43:

 (1) Veteriner Şube Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümleri gereğince kurulmuştur.

      

Teşkilat

MADDE 44:

(1) Veteriner Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı: Şube Müdürü, Veteriner Hekimler, büro personeli ile Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde çalışan personelden oluşur.

 

Şube Müdürlüğünün ve Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün görevi

MADDE 45:

(1) Büyükşehir Belediyesi Başkanına veya yetki verdiği Daire Başkanına bağlı olarak görev yapan Müdürlüğün görevleri:

a) Kurban Bayramı dönemlerinde:

          aa) Kurban Hizmetleri Komisyonu ve ilçe belediyeleri ile ortak çalışmalar yaparak, şehrin muhtelif yerlerinde altyapısı uygun ve hijyenik kesim yerleri sağlamak,

          bb) Şehrin muhtelif yerlerinde, kesim öncesinde ya da kesim esnasında kaçan hayvanlar için Veteriner Hekim nezaretinde motorize yakalama ekibi oluşturmak, ilçe belediyeleri tarafından oluşturulmasını sağlamak ve gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirmek.

b) Gıda kontrolü:

          aa) Zabıta Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yaparak Veteriner Hekim ve Zabıta Memurlarından oluşan Gıda Denetim Ekibi kurmak ve şehrin muhtelif yerlerindeki et,  et ürünleri, tavuk ve balık satışı yapan; kasap, tavukçu ve balıkçı esnafını periyodik olarak denetlemek,

          bb) Avlanma yasağının olmadığı dönemlerde; toptan balık ticareti yapan esnafı periyodik olarak denetlemek ve Balık Raporu düzenlemek,    

c) Ev ve süs hayvanı satan kişilere verilen eğitim: Ev ve Süs Hayvanı satan kişilerin; yazılı müracaatlarını alarak, Veteriner Hekim tarafından eğitim programına tabi tutmak ve başarılı olanlara sertifika düzenlemek,

d) Mezbahalar: İlçe belediyesi sınırlarında mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

e) Şube Müdürlüğünün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak,

f) Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

(2) Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinin görevleri:

a) Kuruluş ve Ruhsat: Merkez “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” hükmü gereğince   kurulmuş; Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğünün teklifi ve Malatya Valiliğinin onayı ile ruhsatlandırılmıştır,

b) Sorumlusu: Merkezin sorumlusu; “Sorumlu Veteriner Hekim”dir,

c) Denetim: Merkezin denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılır,

d) Bölümleri:

          aa) İdari bölüm ve Veteriner Hekim odası,

          bb) İşçi dinlenme odası,

          cc) Duş – lavabo – depo bölümü,

          dd) Muayenehane ve ameliyathane bölümü,

          ee) Hayvan yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü,

          ff) Hayvanların barınması için yeterli büyüklükte açık ve kapalı bölümler,

          gg) Karantina bölümü,

          hh) Müşahede bölümü,

          ıı) Yavrulu anne bölümü.         

e) Görevleri:

          aa) Yakalama: İlçe belediyeleri sınırlarındaki sahipsiz sokak hayvanlarını uygun yakalama yöntemleri ya da Veteriner Hekim nezaretinde uyuşturucu ilaç kullanarak yakalayıp merkeze getirmek veya bu işlemler için hizmet alımı gerçekleştirmek ve denetlemesini yapmak.

          bb) Kayıt: Merkeze getirilen sahipsiz sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine, sahipli hayvanları Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıt etmek,

          cc) Rehabilitasyon: Merkeze getirilen sahipsiz sokak hayvanlarını; ırk, yaş, cinsiyet, sağlık durumu ve diğer etolojik özelliklerine göre sınıflandırılarak ilgili bölümlere ayırmak,

          dd) Teşhis ve Tedavi: Herhangi bir dahili ya da cerrahi hastalığı teşhis edilen hayvanların tedavisine başlamak,

          ee) Bakım ve besleme: Kapalı ya da açık bölümlere alınan hayvanların kafes temizliklerini yapmak, su ihtiyaçlarını gidermek ve etolojik özelliklerine göre yeterli kaloriyi içeren diyet ile beslemek,

          ff) Kısırlaştırma: Kontrolsüz üremenin önlenmesi amacı ile sağlık durumu uygun, erişkin erkek ve dişi hayvanların kısırlaştırmalarını ve post-operatif tedavilerini yapmak,

          gg) İşaretleme: Kısırlaştırılan hayvanları, üzerinde seri numarası yazan kulak küpesi veya mikroçip uygulayarak işaretlemek ve fotoğraflayarak kayıt altına almak,

          hh) Aşılama: Toplum ve hayvan sağlığının korunması, sokak hayvanları vasıtasıyla bulaşabilen zoonoz hastalıkların önlenmesi amacı ile merkeze getirilen yaşı ve sağlık durumu uygun bütün sahipsiz sokak hayvanlarına kuduz ve parazit aşıları yapmak,

          ıı) Duyurular ve sahiplendirme: Merkezde bulunan sahipsiz hayvanların, gönüllüler tarafından sahiplenilmesi için Belediye’nin resmi internet sitesinden sürekli duyuru yayınlanmasını sağlamak ve sahiplendirme işlemleri için Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurmak,

          ii) İtlaf: Kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa yakalanan ve alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığına önlenemez derecede tehdit vereceğine Sorumlu Veteriner Hekim tarafından karar verilen hayvanları, en az acı veren ve süratle ölümü sağlayan yöntemlerle itlaf etmek,

          jj) Alındığı yere  bırakma: Rehabilitasyonu tamamlanan hayvanları; hastalığı iyileşip sağlığına kavuşan hayvanları; sütten kesilen yavruları ve kısırlaştırılıp sağlığına kavuşan hayvanları, eğer sahiplenecek gönüllü olmamış ise kanun gereği alındıkları bölge veya mahalle geri bırakmak veya geri bırakılmasını sağlamak. 

          kk) Sahipli hayvanlar için aşılama: Sahipli kedi ve köpekler, sahipleri tarafından merkeze getirildiklerinde, ücretsiz olarak kuduz aşılarını yaparak kayıt altına almak ve sahiplerine aşı karnesi vermek,

f) Gönüllü ziyaretleri: Merkeze gönüllü ziyaretleri “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” gereğince Müdürlük tarafından düzenlenmiş ve ilan edilmiştir;

Ziyaretçilerimizin ve Hayvanların Sağlığı İçin Uyulması Gereken Kurallar:

1)  İzinsiz Ziyaret Yasaktır.

2)  Ziyaret Esnasında Hayvanlarla Temas Yasaktır.

3)      Hayvanlara İzinsiz Yiyecek Vermek Yasaktır.

4)      Tesisin Kapalı Bölümlerine İzinsiz Girmek Yasaktır.

5)      Tesisin Sorumluluğu Veteriner Hekime Aittir.

6)      Tesis Ziyarete Her Pazartesi Günü Saat 14.00 – 15.00 Arası Açıktır.

g) Mesai mefhumu: Merkez faaliyetlerine gündüz ve gece olmak üzere 2 yakalama ekibi ile devam eder. Hafta sonları ve resmi tatillerde, Sorumlu Veteriner Hekim tarafından hazırlanan nöbet listesine göre nöbetçi personel; merkezde bulunan hayvanların temizlik, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını giderir ve acil sağlık durumlarında Sorumlu Veteriner Hekime haber verir.

 

Şube Müdürlüğünün yetkisi

MADDE 46:

 (1) Şube Müdürlüğü, yukarıda belirtilen ve diğer mevzuat gereğince yüklenen görevlerini yaparken Başkanın, ilgili kanunların ve diğer mevzuatın verdiği yetkilere sahiptir.

 

Sorumluluk

MADDE 47:

(1) Şube Müdürlüğüne ait görevlerin yapılmasında; Veteriner Hekimler, Şube Müdürlüğü idari personeli ve diğer personel Şube Müdürüne, Şube Müdürüde de Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve var ise bağlı olunan Daire Başkanına karşı sorumludurlar.

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 48:

(1) Veteriner Şube Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir:

a) Veteriner Şube Müdürü: Belediyenin norm kadro ve standartlarına göre, Müdürlük bünyesinde ihdas edilmiş olan Veteriner Hekim kadrolarına daimi  memur statüsünde atanan Veteriner Hekimler arasından, Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından bu kadroya aslen veya vekâleten atanan veya görevlendirilen ve harcama yetkilisi sıfatıyla Şube Müdürlüğü bütçesini gerekli yerlere sarf etmeye yetkili kişiyi ifade eder.

b) Veteriner Hekimler: Belediyenin norm kadro ilke ve standartlarına göre, Şube Müdürlüğü bünyesinde ihdas edilmiş olan Veteriner Hekim kadrolarına daimi veya sözleşmeli memur statüsünde atanan, Veteriner Hekimlik mesleğini icra etme yetkisi bulunan kişileri ifade eder.

d) Personel: Belediyenin memur veya işçi kadrolarında istihdam edilmiş olup ihtiyaca göre Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından Şube Müdürlüğünde görevlendirilen veya Şube Müdürlüğünün ilgili kadrolarına atanan ve evrak kayıt-takip, yazım, dosyalama, arşiv, mutemetlik, tahakkuk, santral memurluğu, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve diğer idari hizmetleri yürüten personel ile Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde görev yapan; Veteriner Sağlık Teknikeri, şoför ve yakalama elemanları ile temizlik, bakım ve besleme elemanlarını ifade eder.

 

 

Şube Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 49:

(1) Veteriner Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Veteriner Şube Müdürünün Görevleri:

          aa) Şube Müdürlüğünü Başkanlık huzurunda temsil eder,

          bb) Şube Müdürlüğünün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

          cc) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

          dd) Şube Müdürlüğünün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

          ee) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar,

          ff) Şube Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve Şube Müdürlüğünde çalışan memur personelin birinci sicil amiri olup başarı ve performans değerlendirmelerini yapar,

          gg) Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

          hh) Diğer Şube Müdürlükleriyle gerekli adli ve idari yazışmaları sevk ve idare eder,

          ıı) Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,

          jj) Veteriner Şube Müdürlüğü ile diğer Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar,

          kk) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

          ll) İlgili mevzuata göre; İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kurulu, İl Hayvanları Koruma Kurulu, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantılarına katılır.

b) Veteriner Şube Müdürünün Yetkileri:

          aa) Şube Müdürlüğünün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

bb) Şube Müdürlüğünün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,

cc) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,

dd) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

ee) Şube Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi,

ff) Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi,

          gg) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

          hh) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, şube müdürlüğüne tayin şartlarına haiz olan personelden birini şube müdürlüğüne vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,

          ıı) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi,

          jj) Şube Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla               haberleşme yetkisi.

c) Veteriner Şube Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili diğer kanunlar ve Büyükşehir Belediyesi Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Veteriner Hekimler

MADDE 50:

(1) Veteriner Hekimler, 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda atanır.

 

(2) Sözleşmeli Veteriner Hekim: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve sözleşme hükümlerine tabi olup sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 Tarih ve               7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılır. Sözleşme hükümlerine uymamak haklı fesih sebebi sayılır.

(3) Veteriner Hekimlerin görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Veteriner Hekimin Görevleri: Bu yönetmeliğin yedinci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan Müdürlüğün görevlerini yerine getirir.

b) Veteriner Hekimin Yetkileri: 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, diğer ilgili mevzuat, Başkanlık Makamı ve Veteriner Şube Müdürünün verdiği yetkileri kullanır.

c) Veteriner Hekimin Sorumlulukları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili diğer kanunlar ve Büyükşehir Belediyesi Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 51:

(1) Müdürlüğün görevlerini; ilgili kanunlar ve diğer mevzuata göre, Başkanlık Makamı ve Veteriner şube Müdürünün kendilerine verdiği yetkiyle yerine getirirler.

 

(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili diğer kanunlar ve Büyükşehir Belediyesi Mevzuatının kendilerine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE 52:

(1) Veteriner Şube Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir:

a) Görevin kabulü: Şube Müdürlüğüne gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Veteriner Şube Müdürlüğündeki çalışmalar, Şube Müdürü ve Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Veteriner Şube Müdürlüğünün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 53:

(1)a) Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

     aa) Veteriner Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Şube Müdürü tarafından sağlanır.

     bb) Veteriner Şube Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Şube Müdürüne verilir.

     cc) Veteriner Şube Müdürü dosyadaki evrakları gerektiğinde ilgililerine havale eder.

b) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Veteriner Şube Müdürlüğünün, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalar, sorumlu personel ve Şube Müdürünün parafı ile Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve/veya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilen yöneticilerin imzası ile yürütülür.

 

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Şube Müdürlüğü içi denetim

MADDE 54:

(1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

 

(2) Veteriner Şube Müdürü; Şube Müdürlüğünün tüm personelini her zaman gerekli gördüğü hallerde denetlemek ve ilgililere yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili

MADDE 55:

(1) Veteriner Şube Müdürü her sene sonu memur personel için Birinci Sicil Amiri olarak puan verir. Kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğüne teslim edilir. Personel özlük dosyaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünde dosyalanır ve muhafaza edilir.

 

Disiplin cezaları

MADDE 56:

 (1) Veteriner Şube Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir. 

 

 

 

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                              

Teşkilat 

MADDE 57- 

(1) Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 

a) Müdür

b) Memur ve Büro Personeli

c)Gassal

ç) Gassale

d) Şöfor

e) İşçi

f) Diğer Personel

 

 

(2) Personel ihtiyacı durumunda Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Şube Müdürünün teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. 


(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan memur ve diğer personele verilecek imza yetkisi, birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.   

 Mezarlık Yeri Seçimi ve Komisyonu

 

Mezarlık yerinin seçimi

 

MADDE 58 – (1) Mezarlık olarak seçilecek alanın, hakim rüzgarların ve akarsuların yerleşim yerinden gittiği yönde ve ulaşım yolları ile münasebeti kolay olan yerlerde olması zorunludur. Çukur veya bataklıklara ve su birikintilerinin olduğu yerlere mezarlık yapılmaz. Bu hususta hafif meyilli düzlükler tercih edilir.

             (2) Toprağın jeolojik vasıfları, gömülecek cesetlerin ayrışmasına müsait, su ve havanın geçmesine izin verecek şekilde küçük taneli olmalıdır. Bu maksatla kumlu, az miktarda kireçle karışık topraklar uygundur.

 

Mezarlık yeri seçimi komisyonu

MADDE 59 – (1) Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir.

         (2) Mezarlık yeri seçimi için, il merkezindeki belediye ve köyler valiliğe, ilçeye bağlı belediye ve köyler ise bağlı oldukları kaymakamlığa müracaat ederler.

          (3) İlde oluşturulacak komisyon; ilgili vali yardımcısının başkanlığında Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Bayındırlık Ve İskân Müdürlüğü, İl Kadastro Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ve mezarlık talebinde bulunan belediye veya köy tüzel kişiliği temsilcisinin katılımıyla oluşturulur.             

(4) İlçede oluşturulacak komisyon; kaymakamın başkanlığında; Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Kadastro Müdürlüğü temsilcileri ile İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünce görevlendirilecek personel ve mezarlık talebinde bulunan belediye veya köy tüzel kişiliği temsilcisinin katılımıyla oluşturulur.

(5) Mezarlık olarak seçilecek alanın özelliklerine göre mülki amirce uygun görülecek diğer kurum temsilcileri veya teknik elemanlar da mezarlık yer seçimi komisyonuna dahil edilebilir. Komisyon, ihtiyaç duyarsa diğer kurumlardan da ek bilgi ve belge isteyebilir.

        (6) Komisyon, yer tetkikini gerçekleştirdikten sonra raporunu hazırlayarak il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kuruluna sunar. Umumi hıfzıssıhha kurulu, komisyonun raporuna göre teklif edilen alanın mezarlık yeri olarak kullanımının uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görüş verilirse rapordaki mesafeler ile diğer konular belediyece imar plan notlarına işlenir. Muhtarlıklarca da karar defterlerinde kayıt altına alınır. Uygun görüş verilerek mezarlık yeri olarak seçilen alanlar, tapu tescili yapılmadan mezarlık olarak kullanılmaz.

 

Mezarlıkların su kaynaklarına mesafesi

 

MADDE 60 – (1) Mezarlıkların su kaynaklarına mesafesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

 a) Mezarlıklar, insanların içme ve kullanma suyunun temini amacıyla yapılmış kuyu, göl, gölet, baraj gibi su kaynaklarından arazinin meyil durumu, mezarlığın kapasitesi ve toprağın yapısına göre, killi topraklarda en az150 metre, kumlu topraklarda ise en az250 metre mesafede kurulabilir. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzaların 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerinde  belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında mezarlık yapılamaz.

b) Mezarlıklar içinde kullanılacak içme ve kullanma suları mezarlık sınırından en az250 metre mesafeden borularla getirilir. Hidrojeolojik ve hidrolojik şartların gerektirdiği hallerde il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun da uygun görüşü alınmak suretiyle bu mesafe 100 metreye kadar kısaltılabilir. Daha yakın mesafedeki sulardan içme ve kullanma suyu olarak faydalanılamaz. Mezarlıklar içinde içme-kullanma suyu temini amacıyla kuyu açılamaz.

 

Mezarlıkların ve Mezarların Mülkiyeti, Tesisi ve İnşası

 

Mezarlıkların mülkiyeti

 

MADDE 61 – (1) Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisindeki mezarlıkların mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemez.

             (2) Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır. Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar da mezarlık dışında başka hiç bir amaç için kullanılamaz.

            (3) Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı alınan mezarların (aile mezarlığı) kullanım hakkının satın alan kişiye ait olduğunu, vefat etmesi halinde kanuni varislerine devredilebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak mükerrer defnin ancak varislerinin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtir. Mezar sahipleri sahip oldukları mezarın sınırlarını aşamaz etrafını çeviremez, merdiven, basamak veya bunlara benzer şeyler yapamazlar.

 

Mezarlık alanları tesis etmek

 

MADDE 62– (1) Mezarlık alanlarının, tesis edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun duvarla ve çitle çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılması büyükşehirlerde büyükşehir belediyesince veya birlikte yapabilirler. İhtiyaca göre birden fazla mezarlık tesis edilebilir. Birbirine sınır olan köyler için ortak bir mezarlık yapılabilir.

 

Mezarlık vasfı taşımayan mezarlıklar

MADDE 63– (1) Mezarlık vasfı taşımayan ve defin yapılmayan mezarlıkların bakım temizlik onarım ve ağaçlandırılmasına devam edilir. Bu alanlar mezarlık dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

 

Mezarlıkların genişliği

 

MADDE 64– (1) Mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı = (o beldenin senelik en az ölüm miktarı x toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x3.50 m²) + yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur. Toprağın cesedi ayrıştırma süresi mezarlık yeri seçimi komisyonunca belirlenir.

 

Mezarlıkların iç planı

 

MADDE 65 – (1) Mezarlıklar için yapılacak plan aşağıdaki hususları kapsar:

a)    Mezarlığın büyüklüğüne göre, kapıdan itibaren geniş bir yol bulunur.

b)   Kapıdan itibaren mezarlık duvarının iç tarafını dolaşacak bir yol bırakılır.

c)    Mezarlık, lüzumu kadar yol ve küçük yollarla muntazam adalara ayrılır.

d)   Uygun yerlerde, lüzumu kadar genişlikte, bir veya birkaç meydan açılır.

e)    Mezarlıklarda kar ve yağmur sularının birikmesini engelleyecek suyolları yapılır. Bu sular varsa umumi kanallara, yoksa üstü kapalı derin bir çukura akıtılır.

f)    Özel görevli istihdam edilen mezarlıklarda, görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir bina yapılır.

g)   Cenaze namazı kılınabilecek uygun bir yer ve musalla taşı bulunur.

h)   Mezarlar, mezarlıklardaki adacıklar içinde ve muntazam hatlar üzerinde sıralanır ve mezarlara birbirini takip eden bir sıra numarası verilir.

i)     Mezarlık içerisinde açılacak en geniş yol cenaze araba ve kamyonlarının serbestçe girip manevra yapmasına müsait olacak genişlikte yapılır.

j)     Mezarlığı şehre bağlayan yol daima iyi bir halde muhafaza edilecektir.

k)   Mezarlık dâhilinde en geniş yolun ve ikinci derecede yolların iki tarafı ağaçlandırılır.

l)     Belediyeler tarafından, cenazelerin bekleme, yıkama ve kefenleme yerinin ihtiva edecekleri dezenfeksiyon tertipleri, memur ve müstahdemlere ait yerlerle cenazelerin hazırlama yerlerine ve mezarlıklara nasıl nakledileceği hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 22 nci maddesine göre bir yönetmelik hazırlanır.

 

 

 

Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama yerleri

 

MADDE 66– (1) Belediye cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması ve belirli bir süre muhafazası için nüfus yoğunluğuna göre gerekli sayıda cenaze hazırlama yerleri yapmaları  veya cenaze hazırlama aracı hazırlamaları  zorunludur.

                          (2) Cenaze hazırlama yerleri asgarî aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:

a)    Cenaze yıkama ve hazırlama yerleri tabandan itibaren en az2 metreyüksekliğe kadar kolay yıkanıp kir barındırmayacak bir maddeyle kaplanır,

b)   Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı bulunur,

c)    Cenaze yıkama yerlerinden ortaya çıkacak atık suların sıhhi bir şekilde kanalizasyon tertibatına veya fosseptik çukuruna atılması sağlanır.

d)   Defne hazır cenazenin bekletilmesi gerektiği durumlarda, bozulmaması için belediye morglarında faydalandırılır.

 

Mezarların ebatları

 

MADDE 67– (1) Mezarların büyüklüğü 1/7/1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye uygun olarak yapılır.

(2) Mezarların ebatları ile ilgili olarak;

a)    Bir mezarın uzunluğunun2 metre, eninin80 santimetre, derinliğinin  en az1,5 metreolması,

b)   Hazır beton mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını önlemek için üzerleri en az60 santimetretoprakla örtülebilecek şekilde inşa edilmesi,

c)    İki mezarın yan yana aralığı, baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi, küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere50 santimetreolması,

d)   Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların aynı ada içerisinde1 metreuzunluğunda,50 santimetreeninde ve  en az1,5 metrederinliğinde olması gerekir.

 

Ölüm Kayıtlarının Tutulması Ve Mezarlık Defteri

 

MADDE 68 – (1) Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi, adresi, ölüm şekli, cenaze ölüm belgesi numarası ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösteren mezarlık defteri tutulur. Bu defter gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.

            (2) Mezarlıklara defin edilen ölülerin ölüm belgesi, mezar yeri satış sözleşmesi gibi belgeler mezarlık defteri ile bilgisayara işlendikten sonra arşivlenir.

 

Ölüm Belgesi Düzenleme Yetkilisi ve Ölüm Belgesi Düzenlenmesi

 

Ölüm belgesi verilmesi

 

MADDE 69 – (1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.

 (2) Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Veya Aile Hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. Tasdik işlemi elektronik ortamda da yapılabilir.

 (3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi yoksa Aile Hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.

(4) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir.

                                                      

Şüpheli Ölümler, Ölüm Olaylarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi ve Yabancı Uyrukluların Ölümü

Şüpheli ölümler

MADDE 70 – (1) Ölüyü muayene edenler veya ölüm belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe veya kanaat taşıdıkları takdirde adli makamları, bulaşıcı hastalıktan olduğuna dair şüphe taşıdıklarında ise, cenazenin bulunduğu mahaldeki Toplum Sağlığı Merkezini haberdar etmeden ölüm belgesi veremezler. Tabip olmayan yerlerde bulaşıcı hastalık şüphesiyle vefat edenler için, ölüm belgesi düzenleme yetkililerince, haberdar edilen sağlık biriminin talimatlarına göre ölü muayenesi yapılır, ölüm belgesi verilir ve defnin talimatlara uygun olarak yerine getirilmesi sağlanır.

 

Ölüm Olaylarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi

 

MADDE 71 – (1) Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne bildirilir.

 

Yabancı Uyrukluların Ölümü

 

MADDE 72 – (1) Ülkemizde turistik veya ticari amaçla ya da yerleşik olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin ölümlerinin aynı usullerle bildirilmesi zorunludur.

 

Cenazelerin Yıkanması, Kefenlenmesi, Tabutlanması

 

Cenazelerin yıkanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar

 

MADDE 73– (1) Cenazelerin yıkanması esnasında,

a)    Eldiven, muşamba önlük ve çizme giyilir,

b)   Ölünün kan ve kanla kirlenmiş vücut sıvılarına, ağız, göz ve bütünlüğü bozulmuş derisine temastan kaçınılır,

c)    Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan ölenlerin yıkanması sırasında koruyucu maske takılır,

d)   Bulaşıcı hastalık nedeni ile ölenler için ölüm belgesi veren hekimin veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler alınır,

e)    Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde ceset kaynaklı kan veya vücut sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracı % 10’luk çamaşır suyu çözeltisiyle yıkanır veya bu mümkün olmadığı takdirde silinir.

 

Fakir Ve Kimsesizlerin Cenaze İşlemleri

MADDE 74- (1) Fakir veya kimsesiz cenazeler, belediyeler tarafından herhangi bir ücret alınmadan kaldırılır, yıkattırılır, kefenlenir ve gömülür.

                        (2) Kadavra olarak değerlendirilen cenazelerin nakil ve defin hizmetleri ücretsiz yapılır.

 

Cenazelerin yıkanması

 

MADDE 75 –  (1) Ölüm belgesi alındıktan sonra, cenaze yakınlarının talebi halinde, cenaze nakil aracı ile belediyenin gasilhanesine getirilerek görevli gassallar tarafından yıkanır, kefenlenir, tabutlanır.  

                           (2) Kadın cenazeler için belediye tarafından kadın gassale görevlendirilir.

 

Mahal dışına nakledilecek cenazelerin tabutlanması

 

MADDE 76– (1) Bulunduğu yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine nakledilecek cenazelerin; yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve sıvı akıntısına izin vermeyecek şekilde iç yalıtımı yapılmış nakil tabutu ile taşınması gereklidir.

 

Ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutlanması

 

MADDE 77– (1) Ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutları, sızdırmaz özelliğe sahip olur ve bunların tabanına sıvı emici madde konulur. Bu tabutların en az20 mm. kalınlığında tahtadan yapılma bir dış tabut ve kurşundan veya kendiliğinden tahrip kabiliyeti olan sıvı sızdırmayan başka bir maddeden yapılma bir iç tabuttan müteşekkil olması  gerekir.

             (2) İç tabut, lehimleme veya benzeri usullerle sızdırmazlığı sağlanarak dış tabutun içine konulur. İki tabutun sallanmayacak surette birbirine irtibatlandırılması sağlanmalıdır. Dış tabutun tahtaların birleştikleri yerlerin su sızdırmayacak surette olması ve tabutun kapanmasının birbirlerinden en çok20 cm. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir. Dış tabutun etrafı madenden çember sarılmak suretiyle kuvvetlendirilir.

 

Cenazelerin Nakli

 

Cenaze nakil araçlarının temini

 

MADDE 78– (1) Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde belediye sınırları içinde nakline nezaret ve bu hususta gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri  donanımın temini belediyelerin görevidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu görevlerini kendileri veya izin verecekleri özel şirketler vasıtasıyla yerine getirirler. Genel araçların cenaze nakli veya cenaze nakline mahsus araçların diğer amaçlarla kullanılması yasaktır.

 

Cenaze nakil araçlarının taşıması gereken şartlar

 

MADDE 79 – (1) Başka yerleşim yerine cenaze nakledecek araçlar, soğutma tertibatı ile donatılmış olmalıdır. Ancak, soğutma tertibatı bulunmayan araçlarda özel tabut bulunması halinde veya cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan kısa mesafeli nakillerde araçta soğutma tertibatı bulunması mecburi değildir.

 (2) Cenaze nakil araçlarında uygun tertibat sağlanarak birden fazla cenaze nakli yapılabilir.

 

Cenazenin bulunduğu mahal içinde nakli

 

MADDE 80– (1) Belediye sınırları içerisindeki cenaze nakli, belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

 

Cenazenin başka bir yerleşim yerine nakli

 

MADDE 81– (1) İl dışına nakledilecek cenazeler için, belediye yetkilisinden yol izin belgesi alınır.

 

Fakir cenazelerin nakli

 

MADDE 82 – (1) Fakir cenazelerin nakilleri, bulunduğu muhtarlıktan alacağı fakirlik belgesi ile ücretsiz nakli sağlanır.

 

Cenazelerin yurtdışına nakli

 

MADDE 83– (1) Deniz, hava ve demiryollarıyla yurtdışına yapılacak cenaze nakillerinde, belediye sağlık işleri birimlerince cenaze yol izin belgesi düzenlendikten ve ilgili sağlık biriminden cenaze geçiş izin belgesi alındıktan sonra; naklin yapılacağı yerdeki Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine, belgeler teslim edilerek nakil gerçekleştirilir.

 

Anlaşmalı ülkelere cenaze nakli

 

MADDE 84 – (1)  Anlaşmalı ülkelerden ülkemize gelecek veya ülkemizden anlaşmalı ülkelere nakledilecek her cenaze ve cenaze parçası için ölümün vuku bulduğu yerin yetkili makamından, cenazeler için geçiş izin belgesi alınacaktır. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin tıbbi ve kanuni açıdan hiçbir sakınca doğurmadığını ve usulüne uygun olarak tabutlandığını gösterir resmî bir belge düzenlenir.

             (2) Cenaze anlaşmalı ülkeler dışında bir ülkeye götürülecekse cenaze yakınları tarafından o ülkenin cenaze nakli için istediği belgeler ve cenaze yol izin belgesi alındıktan sonra nakil işlemi yapılır.

 

Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin nakli

 

MADDE 85 – (1) Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır.

 

Yurtdışından gelen cenazeler

 

 MADDE 86 – (1) Yabancı ülkelerden getirilen cenazelerin nakline müsaade edildiğini ve naklinde sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösteren cenazenin geleceği yerin yetkili makamından verilmiş cenaze nakil belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde cenazenin kimlik numarasının, ad ve soyadının, baba adının, ölümün vuku bulduğu yerin, tarihin, ölüm şeklinin, nakline izin verildiğinin, naklinin sağlık sakıncası doğurmayacağı hususunun ve ilgili diğer hususların açıklıkla kaydedilmesi zorunludur.

                                                                

Cenazenin Defni

 

MADDE 87 – (1) Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere cenaze defni, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211 inci maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktır. Ölüm belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.

             (2) Mezarlıklara, sabah saat sekizden akşam gün batıncaya kadar cenaze gömülebilir. Bu saatler dışında, zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin tayini Büyükşehir Belediye başkanına aittir.

   (3) Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dâhil olmak üzere yetkili ve görevli makamlardan ölüm belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa kabul ve defin edilemez.

 

Mükerrer defin

 

MADDE 88 – (1) Bir mezar yerine mükerrer defin 5 seneden az olmamak üzere yapılabilir.

a)      Şehir Mezarlığında 5 yılı doldurmuş mezarların üzerine cinsiyet farkı gözetmeden 1.derece yakını ve kan hısımlığı olmak şartıyla cenaze defni yapılabilir. Ancak birden fazla talebin olması durumunda kanuni varislerinin yazılı muvafakatiyle kimin defin edileceği belirlenir.

 

 

 Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin defni

 

 MADDE 89 – (1) Bulaşıcı veya salgın bir hastalıktan öldüğünden şüphelenilen cenazelerden tabip tarafından gerekli görülmesi durumunda örnek alınabilir, bu cenazelere otopsi yapılabilir.

             (2) Bulaşıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit ettiği mahallerde, Halk Sağlığı Müdürlüğünce bütün cenazelerin gömülmeden önce bir tabip tarafından muayenesi zorunlu tutulabilir.             

(3) Özel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgili memurların gözetimi altında tabutlanıp defnedilir.

 

Mezardan çıkarılarak başka bir yere cenaze nakli

 

MADDE 90 – (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki mezarlıklardan başka bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için, belediye tabibinin, bulunmaması halinde hükümet tabibinin uygun görüşü alındıktan sonra belediyeden izin alınması gereklidir.

(2) Bir yılını doldurmayan cenazeler nakledilemez.

            (3) Köy mezarlıklarından başka bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için ise, mülki idare amirince görevlendirilecek sağlık görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra muhtarlıkça izin verilmesi gereklidir.

            (4) Kolera, veba, çiçek veya lekeli humma hastalıklarından ölmüş olanların bir sene geçmedikçe mezardan çıkarılarak yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır.

(5) Baraj, gölet, heyelan alanı veya yeni açılacak yol güzergâhı içinde kalan mezarlıklar mezar sahiplerinin gözetiminde ilgili idare tarafından, yeni ihdas edilecek bir mezarlık alanına veya uygun bir mezarlığa nakledilir. Söz konusu yerlere bir sene öncesi itibariyle bu mezarlığa yeni cenaze defni yapılamaz. Eğer yapılmışsa bu cenazeler mülki idare amirince görevlendirilecek sağlık görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra ilgili idare tarafından nakledilir.

(6) Adli ve idari mezar nakillerinde cenaze sahiplerinin muvafakatı aranmaz, mezar nakli için herhangi bir ücret alınmaz ve durumdan cenaze sahipleri haberdar edilir.

 

 

 

Adli otopsi amacıyla cenazenin mezardan çıkarılması

 

MADDE 91– (1) Adli otopsi amacıyla yetkili makamlarca cenazenin mezardan çıkarılması halinde belediye yetkililerine bilgi verilir.

                       

Mezarlıklar Şube  Müdürlüğü’nün çalışma takvimi görev yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 92-(1) Normal çalışma günleri ile resmi tatil günlerinde mezarlıkta yeteri kadar cenaze nakil araç şoförü, gassal ve gassale, cenaze kayıt servisi personeli, defin ekibi, güvenlik görevlisi ve  işçi hizmet için görev başında durur.

(2) Mesai saatlerine uyulması zorunludur.

(3) Mezarlık çalışanları greve iştirak edemezler.

(4) Mezarlıkta çalışan personel, mesai saatleri dâhilinde izinsiz iş yerini terk edemezler.

 

Mezarlıklar Şube Müdürünün Görevleri

 

MADDE 93-(1) Mezarlıklar Şb. Müdürü’nün görevleri:

a)    Büyükşehir Belediyesince oluşturulan mezarlıklardan başka yerlere cenaze defnettirmemek,

b)   Yetkili mercilerce gömme izin belgesi verilen cenazelerin gömülmesine ruhsat vermek,

c)    Ücretli veya ücretsiz cenazelerin fenni şartlar dâhilinde nakil ve defnini sağlamak,

d)   Mezarlıkların muhafazası için gerekli önlemleri almak,

e)     Malatya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde cenaze defin hizmetlerini yürütmek, mevcut mezarlıkların bakım ve onarımı, ihtiyaca göre genişletilmesi ve yeni mezarlık sahalarının kurulmasının teklifi, cenazelerin gasil ve muhafazası için gasilhaneler ve morgları temin etmek, mezar yeri hazırlatmak,

f)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, mezarlıklara cenazelerin defni, mezardan çıkarılması ve nakli Belediye Mezarlıklar Nizamnamesinde belirtilen hususları yasalara uygun şekilde yürütmek,

g)   Mezarlıklar dâhilinde mezar sahipleri tarafından yapılacak duvar, mezar inşaatı ve her türlü inşaatın Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün müsaade ve kontrolü altında olacağından, bunları usulüne göre ruhsata bağlamak, mezarlıkların temizliğini, düzenini sağlamak, koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacı ile her türlü yasal tedbirleri almak ve aldırtmak,

h)   Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında stratejiyi belirleyip proje üretmek,

i)     Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

j)     Cenaze levazımı ve cenaze araçlarını temin etmek,

k)   Günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlatmak,

l)     Nakil nedeniyle boşalan mezar yerlerine cenaze defnini sağlamak.

m) Personel arasında görev ve iş bölümünü yaparak, görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak. 

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

 

MADDE 94–(1) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları şunlardır.

a)    Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak,      ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b)   Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c)    Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

d)   Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

e)    Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

f)    Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

g)   Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

h)   Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

i)     Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

j)     Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

     (2) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

     (3) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

 

Evrak Kayıt Servisi’nin görev, yetki ve sorumlukları

 

MADDE 95 –(1) Evrak Kayıt Servisi’nin görev, yetki ve sorumlukları şunlardır.

a)    Şube Müdürlüğü makamına imzaya sunulacak evrakların yazışma şekillerine uygun olarak hazırlayıp imzalatmak,

b)   Gelen ve giden tüm evrakların kayıt kontrol ve muhafazasını temin etmek,

c)    Şube Müdürlüğüne gelen ve müdürlükçe çeşitli birimlere giden evrakların kayıt işlemlerini zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

d)   Belli zamanlarda kayıtların karşılığı kapanmayan evrakların araştırmasını yapmak,

e)     Şube Müdürlüğü yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak,

f)    Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve gerektiğinde ilgili personelin bilgisine sunmak,

g)   Her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek.

h)   Şube Müdürü tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

i)     Kırtasiye, büro malzemesi vb. eşyanın teminini zamanında yapmak.

j)     Memur, İşçi ve hizmet Personellerinin çalışma puantajlarını düzenlemek.

k)      Personellerin özlük dosyalarını oluşturmak ve güncel tutmak.

l)     Evrak kayıt servisinin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludurlar.

m) Yetkili üst amirlerinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen görevleri zamanında yerine getirmek.

           

 Cenaze Kayıt Servisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 96–(1) Cenaze Kayıt Servisinin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a)    Ölüm belgesi gelmeden cenaze işlemi yapmamak,

b)   Cenaze bilgilerini bilgisayar ortamına ve mezarlık kütük defterine kaydetmek,

c)    Tahakkukla ilgili işlemleri belirlenen tarifeye uygun olarak yapmak,

d)   Cenaze bilgi ve belgeleri sağlıklı tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,

e)    Cenazenin hangi parsel ve mezar numarasına defin yapılacağı ile ilgili kayıt bilgilerinin krokide işaretlemesini yapmak.

f)    Aile ve eş mezarlara defnedilecek cenazelerin, definden önce bilgisayar ortamında ve arşivde kayıt sorgulamasını yapmak.

g) Cenazenin hangi tarih ve saatte nereye defin edileceği konusunda ilgili üniteleri      bilgilendirmek,

g)   Cenaze Kayıt Servisi Personeli, cenazenin mezarlığa gelişinden sonra cenaze sahibinin ve cenazenin nüfus bilgileri ve adresleri kayıt altına alınır. Cenaze defin edildikten sonra cenaze sahiplerine Mezar Sözleşme Senedi verilir.

h)   Kabir ziyaretine gelen ve  mezar yerini bulamayan vatandaşlara Mezar Yeri Tespit Krokisini vermek.

i)     Mezar üst yapımını yaptırmak isteyen cenaze yakınlarına Mezar Üst Yapı İzin Belgesini vermek.

j)     Ölüm kayıtlarının, mezar üst yapı izin belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin arşivleşmesini ve saklanmasını sağlamak,

k)   Günlük defnedilen cenazelerin adı soyadı,yaşı,doğum yeri,ölüm sebebi,taziye adresi ve cenaze yakınına ait adres bilgilerinin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne ve ilgili yerlere iletilmesini sağlamak.

           

Çağrı Merkezi (Santral)nin görev ve sorumlulukları

 

MADDE 97- (1) Çağrı Merkezi (Santral)nin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a)    Hizmet 24 saat aralıksız devam eder,

b)   Telsiz ve telefonlara duyarlı olmak,

c)    Telsiz ve telefon görüşmelerinde görgü ve nezaket kurallarına uymak,

d)   Gelen ihbarları anında değerlendirmek, adres bilgilerini açık ve eksiksiz almak,

e)    Cenaze yakınlarını ölüm belgesi almaları hususunda bilgilendirmek,

f)    Göreve çıkan araç sürücüleri ile iletişimi sağlamak,

g)   Göreve çıkan cenaze araçlarının km. kayıtlarını tutmak,

h)   Çağrı merkezini, telsiz ve telefonlarını gereksiz yere meşgul etmemek,

i)     Çağrı merkezinde bulunan araç ve gereçlerin muhafazasını sağlamak.

    

 

Cenaze Nakil Araç Sürücülerinin görev ve sorumlulukları

 

MADDE 98- (1) Cenaze Nakil Araç Sürücülerinin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a)    Yetkili amirlerinden cenazeye ait adres bilgilerini alarak cenaze mahalline intikal etmek ve cenaze naklini gerçekleştirmek.

b)   İl dışına nakli yapılacak cenazeler için Taşıt Görev Formu ve Cenaze Yol İzin Belgesini almak.

c)    Araçların periyodik bakımlarını takip etmek ve yaptırmak.

d)   Araçların nöbetçi şoförlere tesliminde, temiz ve vukuatsız bir şekilde teslimini sağlamak.

e)     Araç sürücülerinin olası herhangi bir kaza durumunda, aracın yerinden kaldırılmaması, fotoğraflarının çekilmesi ve kaza tespit tutanağı düzenlenerek yetkilileri bilgilendirmek.

f)    Telsiz ve telefonlara duyarlı olmak,

g)   Araçları temiz ve itinalı kullanarak her zaman göreve hazır hale getirmek.

h)   Araçları görev ve güzergâh harici kullanmamak,

i)     Cenaze yakınlarına karşı saygılı ve kibar davranmak.

j)     Görev esnasında sigara, yiyecek ve içecek kullanmamak,

k)   Cenaze yakınlarından her ne ad altında olursa olsun hediye, bahşiş, ayni ve nakdi talepleri ret etmek.

 

Gassal ve Gassale Hocaların görev ve sorumlulukları

MADDE 99 –(1) Gassal ve Gassale Hocaların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)    Resmi bilgi ve belgeler gelmeden işlem yapmamak,

b)   Cenazeleri dini vecibelere uygun olarak yıkamak, kefenlemek ve tabutlamak.

c)    Ölüm Belgesi’nin aslını Cenaze Kayıt Servisi’ne teslim etmek,

d)    Cenaze Kayıt Servisi tarafından verilen ada, parsel ve mezar numarasına uygun olarak defin yapmak,

e)    Cenaze yakınlarına nazik ve kibar davranarak yardımcı olmak,

f)    Gasilhaneleri temiz tutmak, yıkanan havluları ütüleyip, katlayıp dolaplara koymak,

g)   Cenaze hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçleri etrafta bırakmamak,

h)   Morgları temiz tutmak, kombi, şofben vb. elektrikli araç ve gereçlerin bakımını yaptırmak.

i)     Dini kurallara uygun olarak cenaze namazı kıldırma, defin, telkin vs. işlemleri yapmak.

j)     Cenaze törenlerinde din görevlisi olarak müdürlüğü temsil etmek,

k)   Cenaze yakınlarından her ne ad altında olursa olsun hediye, bahşiş, ayni ve nakdi talepleri ret etmek.

 

 

Güvenlik görevlisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 100-(1) Güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Mezarlık alanını 24 saat vardiyalı olarak sürekli gözetim ve denetim altında tutmak,

b)      Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada ve mezar levhasını bildirmek, çeşmeleri kontrol etmek,

c)      Mesai saatleri dâhilinde, mezarlığa giren ve çıkan kişilerde şüpheli gördüklerini önce ikaz etmek, ikna edemezse ilgili mercilere bilgi vermek,

d)     Kimsesiz çocukların, dilencilerin, sarhoşların mezarlığa girmesini engellemek,

e)      Ziyaretçiler, refakatçiler ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara yapılabilecek zararları kanunlar çerçevesinde engellemek,

f)       Mezarlık alanında oluşabilecek her türlü hırsızlığa ve eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olmak, şüpheli durumları Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne iletmek.

g)      Mezarlıklar alanında uygunsuz yerlere park etmeye çalışan araçlara engel olmak, trafik düzenini sağlamak,

h)       Ağaç ve çiçeklerin kırılıp, sökülmesini engellemek,

i) Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere yardımcı olmak,

j) Mezarlık içerisine evcil ve diğer hayvanların girişini önlemek,

k)       Işıklandırma sistemini kontrol etmek,

l) Ziyaret saatleri dışında giriş kapılarını kapalı tutmak,

m)     Defin esnasında mezara su dökerek cenaze yakınlarından para isteyen çocukların mezarlık alanına girmelerine ve benzeri faaliyetlerde bulunmalarını engellemek,

n)       Çalışma izin belgesi olmayan mezar inşaatçılarının mezarlık alanına girmelerini engellemek,

  • o)       İşi biten mezar ustalarının mezarlık alanı içerisinde beklemelerine mani olmak,

p)       Mezarlık alanı içerisinde fidan, çiçek vs. satmalarına müsaade etmemek,

q)       Mezarlığın manevi havasına uymayan davranışlarda bulunan şahısları mezarlık alanının dışına çıkarmak,

 

Taziye Çadırı ve Masa-Sandalye görevlilerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 101-(1) Taziye Çadırı ve Masa-Sandalye görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a)    Şube Müdürlüğü yetkililerinin vereceği talimatlar doğrultusunda belirtilen adreslere taziye çadırı,masa ve sandalye hizmetini sunmak. 

b)   Taziye adreslerine taziye çadırı kurulmasını ivedilikle yapmak.

c)    Hizmeti yaparken cenaze yakınlarına karşı kibar ve nazik davranmak.

d)   Taziye çadırı vs. hizmetleri sunarken sessiz ve gayet ağır başlılık içerisinde yapmak.

e)    İdarenin izni ve haberi olmadan taziye çadırı kurmamak ve diğer malzemeleri vermemek.

f)    Cenaze sahiplerine verilen hizmetten sonra başsağlığı dilemek

g)   Taziye adreslerine verilen malzemeyi (taziye çadırı, masa, masa ayakları, sandalye, soba, dirsek, soba borusu, elektrikli çay kazanı vs. ) tutanak karşılığında teslim etmek.

h)   Kullanımdan dolayı yıpranan, aşınan ve kırılan malzemeyi zamanında idareye bildirmek.

i)     Taziyenin süresinin (3-5 gün) bitimine müteakip verilen malzemelerin (taziye çadırı, masa, masa ayakları, sandalye, soba, dirsek, soba borusu, elektrikli çay kazanı vs. ) zamanında toplanmasını sağlamak.

j)     İdare ile devamlı iletişim içerinde olmak.

k)   Taziye hizmetleri için verilen malzemelerin belli aralıklarla sayımını yapmak.

l)     Cenaze yakınlarından her ne ad altında olursa olsun hediye, bahşiş, ayni ve nakdi talepleri ret etmek.

 

Cenaze Defin İşçisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 102-(1) Cenaze Defin İşçisinin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a)    Mesai saati boyunca görev mahallini terk etmemek.

b)   İdareden gelen resmi bilgi ve belgelere göre defin yapmak.

c)    Mezarları imar planına, yönetmeliklere ve dini kurallara uygun olarak hazırlamak,

d)   Cenaze sahiplerine karşı son derece kibar ve nazik davranmak.

e)    Defin işlemlerini sessiz ve gayet ağır başlılık içerisinde yapmak.

f)    Araç ve gereçleri düzenli ve itinalı olarak kullanmak.

g)   Araç ve gereçlerin zamanında teminini sağlamak.

h)   İdarenin önerdiği iş elbiselerini giymek,

i)     Cenazenin hangi tarih ve saatte nereye defnedileceği bilgisini ilgili birimden öğrenmek,

j)     İdarenin izni olmadan kimseye sal ve baş taşlarını vermemek.

k)   Cenaze sahiplerine defin işleminden sonra başsağlığı dilemek

l)     Defin işleminde kullanılacak el arabası, kazma, kürek ada ve mezar levhaları gibi malzemeleri hazır tutmak,

m) Cenaze yakınlarından her ne ad altında olursa olsun hediye, bahşiş, ayni ve nakdi talepleri ret etmek.

 

Temizlik İşçisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 103- (1) İşçinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)    Mezarlığın periyodik olarak temizliğini yapmak.

b)    Günlük olarak kullandığı (kazma, kürek, budama makası, testere çim biçme makineleri vs.) malzemeyi temizleyip depoya bırakmak,

c)     Kuruyan ağaçları tespit etmek,

d)   Toprağı eksik veya çökmüş mezara toprak ilavesi yapmak.

e)    Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilerine nazik ve kibar davranmak,

f)    Yıkılan hasar gören mezarlar hakkında şube müdürlüğüne bilgi vermek,

g)    İdarenin önerdiği iş elbiselerini giymek,

h)   Ağaç, gül ve çimlerin günlük budama, sulama ve bakımını yapmak.

i)     Mezarlık alanındaki ada, parsel, ana ve ara yolların temizliğini yapmak,

j)     Mezarlara su dökmek isteyen çocukları ve dilencileri mezarlığa sokmamak.

k)   İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak,

l)     Mezar ziyaretine gelen vatandaşlardan her ne ad altında olursa olsun hediye, bahşiş ayni ve nakdi talepleri kabul etmemek,

 

Mezar Türleri

 

Birinci Sınıf Mezarlar (Aile Mezarları)

MADDE 104-(1) Bu mezarlar ölüm şartı aranmaksızın aileye tahsis edilen mezarlardır. Aile mezarları en az 3 (üç) en fazla 10 (on) kişilik olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin o yıl için belirlediği ücreti peşin ödemek sureti ile parselasyonu yapılmış geniş yollar arasındaki adalarda tahsis edilen ücretli mezarlardır.

2) Aile Mezarlığında defni tamamen biten parsellerin, etrafının bordür ile çevrilmesinden sonra bordür ile mezar arasında kalan alanların mezar yeri olarak satışı, mevcut boş alanın bitişiğindeki mezar sahiplerinin, satın alma talepleri olması halinde şube müdürlüğündeki kayıtlar göz önünde bulundurularak o yıl için belirlenen ek aile mezar ücretini peşin ödemek sureti ile satışı yapılır.

3)Aile Mezarlığı tahsis edilen mezar sahiplerine ‘’Ailelere Ait Mezar Satış Sözleşme Senedi’’ verilir.

 

İkinci Sınıf Mezarlar (Şahsa Mahsus Mezarlar)

 

MADDE 105- (1)  Şahsa ait günlük defin yapılan mezar : Bu mezarlar şahsa mahsus olup ölüm şartı aranır. Önceden yer belirlemeksizin sırasıyla kazı ve gömü işlemi yapılan ada ve parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin o yıl için belirlediği ücreti peşin ödemek sureti ile günlük defin yapılan mezarlardır. Mezar sahiplerine ‘’Ücretli Mezar Satış Sözleşmesi Senedi’’ verilir.

            2) Eş mezar satışı: Bu mezarlar şahsa mahsus olup ölüm şartı aranır. Önceden yer belirlemeksizin sırasıyla kazı ve gömü işlemi yapılan ada ve parsele cenaze defni yapılır. Defnedilen cenazenin birinci derece yakınları (anne, baba, eş, çocuklar ve kardeşler) talep ederlerse defin yapılan mezarın sağ ve sol yanı ile baş ve ayakucundaki mezarlardan birden fazla olmamak şartı ile o yıl için belirlenen eş mezar ücretini ödeyerek satın alınan ikinci mezarlardır.

3) Ek Mezar Satışı: Aile Mezarlığı dışındaki diğer bitmiş eski parsellerde bordür ile mezar arasında kalan alanların mezar yeri olarak satışı; talep edilen parselde daha önce birinci derece yakınının (anne, baba, eş, çocuklar ve kardeşler) defnedilmiş olması ve önceden eş mezarı satın alınmamış ise, birden fazla olmamak şartı ile o yıl için belirlenen ek mezar ücreti ödemek sureti ile satışı yapılır.

4) Eş mezarı tahsis edilen mezar sahiplerine ‘’Eşlere Ait Mezar Satış Sözleşme Senedi’’ verilir.

5) Başka mezarlıklardan çıkarılarak Şehir Mezarlığı’na nakli yapılan mezarların, sahiplerine eş veya ek mezar satışı yasaktır.

            6) İki katlı mezar satışı; Büyükşehir Belediye Meclisinin o yıl için belirlediği ücret tarifesi üzerinden talep eden kişilere tahsis edilir. İki katlı mezarlar mezar sahibinin talebi üzerine en az 1-adet 2 (iki) katlı ve en fazla 4-adet 2 (iki) katlı mezar olup ölüm şartı aranmaksızın belirlenen ücreti peşin ödemek sureti ile parselasyonu yapılmış geniş yollar arasındaki adalarda tahsis edilen ücretli mezarlardır.

7) Mezarlık ücret tarifesi, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün teklifi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararı ile her yılbaşında tespit edilir.

 

Üçüncü Sınıf Mezarlar (Ücretsiz Mezarlar)

 

MADDE 106-(1)  Bu mezarlar ücretsiz olup fakir ve kimsesizlerin defin edildiği mezarlardır. İhtiyaç halinde defin tarihinden itibaren beş yıldan az olmamak şartı ile yeniden bu mezarlara defin yapılabilir. Ancak beş yılı doldurmadan veya yerine defin yapılmadan önce mezar sahipleri tarafından o günkü yürürlükte olan ücreti yatırılırsa adına yeniden ücretli işlemi yapılarak ona tahsis edilir ve ücretli mezara dönüştürülür.

a)Ücretsiz mezarların, mezar üst yapımına (mozaik, mermer, granit vs.) ruhsat verilemez.

Şehit ve Gazi Mezarları

MADDE 107-(1) Parselasyonu yapılmış adalar içinde ayrı olarak dizayn edilen ve ücretsiz olarak defin yapılan Şehit ve Gazilere ait mezarlardır.

(2) İlgili resmi kurumlarca verilmiş şehit veya gazilik belgesi olanlar bu parsellere defnedilir.

 

 

Mezar Yeri Devirleri

 

MADDE 108-(1) Aile mezarları, Katlı mezarlar, Eş ve Ek mezar yerlerinin kullanım hakkı, belge sahibinin ancak, eş, 1’nci, 2’nci ve 3’üncü derecede kan ve sıhrî hısımlarına noter kanalıyla devredilebilir. Başkalarına devredilemez. Madde anılan belgeye şerh olarak kayıt edilir. Cenaze defni konusunda kan ve sıhrî bağı olmayan kişilerin mezar sahibinin muvafakatı olsa dahi defni yapılmaz.

                                                    

Mezar Üst Yapı Ruhsatı, Mezar Satışları, Mezar levhaları ve Mezar üst yapı tip projeleri

 

Mezar Üst Yapı Ruhsatı

 

MADDE 109-(1) Mezar üst yapı ruhsatı, ücretli mezar olması şartıyla cenazenin gömüldüğü tarihten itibaren en az üç ay (90 gün) dolmasından itibaren istedikleri zaman verilir.

2) Mezar üst yapım inşaatı, Şube Müdürlüğünün iznine tabidir.

3) Mezar üst yapım ruhsatını alan mezar sahibi, yanlızca Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden çalışma izin belgesi almış olan kişilere mezar inşaatını yaptırabilir.

 

Mezar satışları

 

MADDE 110-(1) Ölüm halinde yapılan satışlar;

a)Ölüm halinde mezar yeri almak için cenaze yakını, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenen ücret karşılığında aldığı mezardır. Cenazesi olan vatandaş, ücretini ödeyerek cenazesini defin eder.

b)Cenaze yakını isterse defnettiği cenazenin sağ ve solu ile baş ve ayakucundaki mezarlardan birden fazla olmamak şartı ile herhangi birinin ücretini peşin ödemek sureti ile ikinci bir mezarı, Eş Mezarı olarak satın alabilir.

c)Fakir ve kimsesiz vatandaşların defin işlemleri ücretsiz yapılır.

(2) Ölüm şartı aranmaksızın yapılan satışlar; Ölüm şartı aranmaksızın isteyen vatandaşlar ücretini peşin ödemek sureti ile, Aile Mezarlığı ve Katlı Mezarları satın alabilir.

a) Boş olarak satılan Aile mezarları ve Katlı Mezarlar ikinci bir şahsa ücret mukabili satılamaz.

 

 

Ada, parsel ve mezar levhaları

MADDE 111- (1) Mezarlıkta intizamlı ve düzenli bir çalışma için, ölenlerin gömülmesinde, mezar yapımında ve ziyaretçi için kolaylık sağlandığından, parselasyon planı uyarınca ada, parsel ve mezar numaralarını gösteren levhalar yaptırılır.

(2) Ada ve parsel levhaları parsellerin köşelerine, mezar numaraları ise mezar baş taşlarının yanına dikilir.

a) Parsel levhası; Her parselin ön ve arka cephesine dikilen kompozit panel üzerine yazılı 150cm.yüksekliğinde ki 30x30 mm. kutu profile monteli (Levha Eni: 50cm. Levha Boyu: 70cm.,) levhalardır.

b) Mezar Levhası; 100cm.yüksekliğindeki 10x20mm.kutu profile monteli (Levha Eni:10 Levha Boyu15 cm.,) levhalardır.

 

 

Mezar üst yapı tip proje ve ölçüleri

 

MADDE 112-(1) Şehir Mezarlığında mezarlar dört tip olarak düzenlenir;

a)      Mermer

b)      Mozaik

c)      Granit

d)     Toprak mezarlardır.

2) Mermer mezar üst yapı ölçüleri:

    a) 1(bir) katlı mermer mezar ölçüleri enxboyxyükseklik=100x200x40cm.

    b) 2 (İki) katlı mermer mezar ölçüleri:1.kat enxboyxyükseklik=100x200x25cm.  2.kat ölçüleri  enxboyxyükseklik=80x180x30cm.

Baştaşları 45 derecelik açıyla konulacak. En fazla yüksekliği:45 cm. olacaktır.

3)Mozaik mezar üst yapı ölçüleri

a)Tek katlı mozaik mezar ölçüleri: enxboyxyükseklik=100x200x20cm.

b)İki katlı mozaik mezar ölçüleri: 1.kat enxboyxyükseklik=100x200x20cm.

2.kat, enxboyxyükseklik=80x180x20cm.

Baştaşları 45 derecelik açıyla konulacak. En fazla yüksekliği:45 cm. olacaktır.

4) Çocuk mezarı üst yapı ölçüleri

a) 1 katlı Mermer mezar ölçüleri (çocuk): enxboyxyükseklik=100x150x40cm.

b) 2 katlı Mermer mezar ölçüleri 1.kat enxboyxyükseklik=100x150x25cm.

2.kat enxboyxyükseklik=80x130x25cm.

c) 1 katlı Mozaik mezar ölçüleri (çocuk): enxboyxyükseklik=100x150x20cm.

2 katlı Mozaik mezar ölçüleri (çocuk) 1.kat enxboyxyükseklik=100x150x20cm.

2.kat enxboyxyükseklik=80x130x20cm.

Baştaşları 45 derecelik açıyla konulacak. En fazla yüksekliği:45 cm. olacaktır.

5) Mermer Mezar üst yapı ölçüleri Granit mezar üst yapımı içinde geçerlidir.

6)Mezarların etrafı çevrilemez ve mezarlar abideleştirilemez.

 

Mezar üst yapım inşaat izni ve uygulanacak yaptırımlar:

MADDE 113-(1) Mezar Üst Yapımında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır.

a)    Mezar Üst yapım inşaatçıları, mezar inşaatı yapabilmeleri için Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden ÇALIŞMA İZİN BELGESİ alırlar.

b)   Mezar üst yapım inşaatı ve mezarlıklarda yapılacak her türlü çalışma müdürlüğün iznine tabidir.

c)      Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı mezarlıklarda çalışan mezar inşaatçılarından, yıllık çalışma izin belgesi için belediye meclisince o yıl için tarifede belirtilen ücret alınır.

d)     Çalışma İzin Belgesi almış olan mezar inşaatçıları yanlarında çalıştıracakları işçiler için müdürlükten onay alırlar.

e)      Çalışma İzin Belgesi alan mezar inşaatçılarına ait kayıtlar, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün mezar üst yapı kontrol biriminde tutulur.

f)       Mezar inşaatçıları cenazenin defin tarihinden itibaren 90 günlük süre dolmadan ve idareden Mezar Üst Yapı İzin Formunu almadan mezar inşaatına başlayamazlar.

g)      Mezar üst yapı inşaat çalışma saatleri 08:00—17:00 arasıdır.

h)      Mezar inşaatçıları, mezar üst yapım inşaatını yaparken diğer mezarlara zarar veremez, sınırlarını aşamaz, çardak ve gölgelik yapamazlar.

i)        Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan mezar inşaatçılarının, izinsiz mezar yapmaları ve mezar üst yapı izin formunda belirtilen ölçülerin dışına çıkmaları yasaktır.

j)        Mezar İnşaatçıları mezarlık alanında bulunan yollara, çeşmelere, ağaçlara, çiçeklere, zarar veremez ve malzeme bakayasını mezarlık alanının ana ve ara yollarına bırakamazlar. Aksi halde idare tarafından yapılan tespitte verilen zararın iki katı ceza uygulanır.

k)      5 yıl süreyle, yapılan mezarlarda işçilik ve malzemeden dolayı meydana gelebilecek (çökme, yan yatma vs.) hasarlardan mezarı yapan firma sorumlu olup hasarı gidermekle yükümlüdür.

l)        İklim şartlarından dolayı üst yapıları bozulan mezarların yenilenmesi halinde mezar inşaatçıları mezar üst yapı izin formunu tekrar almalıdır.

m)    Mezar inşaatçıları mezarlık alanının veya yaptığı mezarın herhangi bir yerine mezar inşaatçılarını tanıtıcı levha, afiş, tabela vb. asamazlar.

n)      Mezar inşaatçıları İki mezar arasında mesafeyi,70 cm, ayak ve başucundaki mesafeyi ise en az70 cm. olarak bırakmalıdır.

  • o)      Mezar inşaatçıları Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait malzemeleri (kazma, kürek, kum vs) kullanamazlar.

p)      Çalışma izin belgesine sahip mezar inşaatçıları, yanlarında çalıştırdıkları elemanlarının mezarlıklardaki hal ve hareketlerinden birinci derecede sorumludurlar.

q)      Mezar inşaatçılarının yanında çalışan elemanlar, kendi adlarına iş yapamazlar.

r)       Tüm mezar inşaatçıları ve yanlarında çalışanlar yaka kartlarını takmalı, idarenin belirleyeceği renkte tek tip, firmanın tanıtıcı yazısı olan elbiseyi giymelidir.

s)       Mezar üst yapı inşaatçılarına uygulanacak cezalar Müdürlüğün görevli personelince yerinde yapılacak inceleme neticesi tutanakla tespit edilir ve uygulanır.

t)       Mezar inşaatçılarının Cuma ve dini bayram günlerinde mezar inşaatı yapmaları kesinlikle yasaktır.

u)      Mezar inşaatçıları mezarlık alanında sesli müzik, korna, klakson vb. gibi vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar.

v)      Mezar inşaatçıları ve yanlarında çalışan işçiler mezarlıklardaki görevli personele sözlü hakaret ve fiili mukavemette bulunamazlar.

w)    Mezar inşaatçıları ve yanlarında çalışan işçiler mezarlık alanında mezar bakım işi ve bahçıvanlık yapamazlar.

x)      Mezar inşaatçıları mezar sahipleri ile yaptıkları sözleşmenin hükümlerini kusursuz yerine getireceklerdir.

y)       Mezar inşaatçıları, müşteri bulmak için vatandaşı rahatsız etmeyecekler ve işleri bittiğinde mezarlık alanı içerisinde her ne sebeple olursa olsun beklemeyeceklerdir.

z)      Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket edenlere, önce yazılı uyarı yapılır. Tekrarı halinde çalışma izin belgesi bedelinin yarısı kadar,3.kez tekrarı halinde çalışma izin belgesi bedeli kadar,4.kez tekrarı halinde çalışma izin belgesi iptal edilir. İdare tarafından verilen para cezaları tebligat tarihinden sonra 15 (onbeş) gün içerisinde ödenmediği takdirde ilgili kişi adına mezar yapım izni verilmez.

aa)   Mezar inşaatçıları çalışma izin belgesini başka şahıslara devredemezler.

(2) Tüm mezarlıklarda mezar bakıcılığı yapanlar ve yapacaklar için, Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen Mezar üst yapım inşaatçılarından alınan Çalışma İzin Belgesi bedelinin %50 sı kadar ücret alınarak, Çalışma İzin Belgesi verilir.

a)      Çalışma İzin Belgesi almayanlar, mezar bakıcılığı yapamazlar.

b)      Mezar bakıcıları mezarlıklarda çiçek, gül, çam fidanı vs. bitki çeşitlerini satamazlar.

c)      Mezar bakıcıları idarenin kontrol ve denetimi altında görev yaparlar ve idareye karşı sorumludurlar.

d)     İdarenin emir ve yasaklarına uymayan mezar bakıcılarının Çalışma İzin Belgesi iptal edilir.

e)      Mezar inşaatçıları için geçerli olan tüm emir ve yasaklar mezar bakıcıları içinde aynen geçerlidir.

 

 

 (3) Mezar inşaatçıları ve mezar bakıcılarının.’’Çalışma İzin Belgesi’’ alabilmeleri için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

      a) Nüfus Cüzdan Örneği (Aslını ibraz etmek suretiyle)

      b) İkametgah İlmuhaberi

      c) 2 Adet Fotoğraf(son üç ayda çekilmiş olacak)

      ç) İşyeri Ruhsatı (Belediyeden)

      d) İşyeri kontratı ve Tapu fotokopisi

      e) Belediye veznesine yatırılacak çalışma izin belgesi harç makbuzunun kendisi veya fotokopisi (Müdürlükçe ‘’ASLI GİBİDİR’’ tasdikli)

      f) Çalışma izin belgesi almış mezar inşaatçılarının ve mezar bakıcılarının yanında çalıştıracakları usta veya işçiler;

      1) Nüfus Cüzdan Örneği (Aslını ibraz etmek suretiyle)

      2) Sosyal Güvenlik Kurum numarası, SGK işe giriş bildirgesi fotokopisi,

      3) 2 Adet fotoğraf.

 

Ziyaret, Yasaklar ve cezalar

 

Ziyaret

 

MADDE 114-(1) Arefe ve Bayram günleri güneşin doğuşundan, batışına kadar, diğer günlerde ise sabah saat 8.00’den akşam güneş batımından 1(bir) saat öncesine kadar mezar ziyareti yapılabilir.

2) Ziyaretçilerin, hürmet ve nezaketle hareket etmeleri mecburidir. Münasebetsiz hareketlerde bulunanlar ve kurallara aykırı hareket edenler, derhal mezarlıktan çıkartılır. Haklarında cezai işlem tatbik olunur. Zorluk çıkartanlar Belediye ve Polis Karakoluna bildirilir.

3)Mezar yerini tespit edemeyenlere, Cenaze Kayıt Servisi tarafından Mezar Yeri Tespit Krokisi verilerek yardımcı olunur.

 

 

 

Yasaklar

 

MADDE 115-(1)  Ölenlere hürmet bakımından, mezarlıkta uygulanacak yasaklar şunlardır:

a)      Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak, tırmanmak ve zarar vermek,

b)     Mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak ve sökmek,

c)      Mezarların üzerine konmuş eşya ve işaretleri (levha, mezar numarası) kaldırmak ve yerlerini değiştirmek,

d)     Mezarlık alanına çöp poşetlerini, bilumumum içecek şişelerini vb. atmak,

e)      Mezarlara bez çaput bağlamak, fotoğraf ve resim yapıştırmak, mezar taşlarını boyamak ve mum yakmak.

f)       Her ne suretle olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal edici davranışlarda bulunmak,

g)      Mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.

h)     Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların ve yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık alanına girmesi.

i)       Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek

j)       Belediyeden izin almadan mezar üst yapımını yapmak, her türlü tesisat ve tamirat yapmak yaptırmak.

k)     Belediyeden izin almadan mezarların etrafına rastgele ağaç dikmek.(Ağaçlar sadece mezarın baş ve ayak ucuna dikilebilir.)

l)       Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da kuran okumak.

m)   Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.

n)     Defin ruhsatı ve belediyeden izin alınmadan cenaze defnetmek.

  • o)     Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ve cenaze defnine kapalı Sancaktar, Kuyu önü, Tecde, Kiltepe, Çöşnük, Melekbaba, Yeşiltepe, Kaynarca, Yıldıztepe, Şentepe, mezarlıklarına defin yapmak ve izinsiz cenaze çıkarmak.

p)     Mezarlık alanında sürücü eğitimi yapmak yaptırmak, korna, klakson, müzik çalmak, araç yıkamak, piknik yapmak ve çeşmelere zarar vermek,

q)      Belediyenin mezar üst yapımları için belirlediği ölçü ve kuralların dışına çıkmak, inşaat molozlarını mezarlık alanına bırakmak.

r)      Mezar üzerine çiçek haricinde herhangi bir eşya koymak,

s)      Zorunlu haller hariç geceleyin mezar ziyareti ve defin yapmak.

 

Cezalar

 

MADDE 116-(1) Bu yönetmelikte belirtilen hükümlere ve yasaklara uymayanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununu ve Zabıta Tembihnamesi hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler ve cezalar uygulanır.

 

Çeşitli Ve Son Hükümler

 

MADDE 117-(1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesince verilen cenaze hizmetleri görevi, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

MADDE 118-(1) Her cenaze için ayrı bir beyanname düzenlenip, cenaze sahibinin talebi ile, ölen kişi ( mevta: meyyit), gasilhanede yıkanıp, kefenlenip namazı kılındıktan sonra mezarlığa götürülüp defin işlemi gerçekleşir.

(2) Mezarlık personeli tarafından cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere karşı nazik, saygılı ve anlayışlı davranarak, yönetmelik şartları dâhilinde gereken kolaylıklar gösterilecektir.

 

 MADDE 119-(1) Fakir ve kimsesizlerin cenaze masrafları, tamamen Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır. Defin işlemi yapılıp, ada, parsel ve mezar numarası verilir.

(2) Fakir, kimsesiz cenazeler ile şehit ve gaziler için, ilgilenen özel ve tüzel kişi tarafından olur alınmasına ya da encümen kararına lüzum yoktur.

(3) Şehit ve Gazilerin cenaze ile ilgili tüm hizmetler ücretsiz olarak yapılır.

(4) 5 yılını dolduran fakir ve kimsesiz mezarlardan ücretli bile olsa, kurum, özel veya tüzel kişilere insan iskeleti verilemez.

 

MADDE 120-(1) Herhangi bir hastanede tedavi esnasında kesilen kol veya bacak gibi organlar için mezar tahsis edilir söz konusu kişinin ölümü halinde tahsis edilen mezar açılarak aynı mezara defni yapılır.

 

2) Mezarlıkta cenaze sahibinin resmi talebi ya da resmi ( hukuki ) sebeple mezar boşaltılırsa, mezarın mülkiyet hakkı (kayıtsız, şartsız) Malatya Büyükşehir Belediyesine intikal eder. Kullanılmayan mezar bedeli hiçbir suretle, mezar sahibine ( mezarı satın alana ) veya mirasçısına iade edilmez. Tahsis edilen mezarlar satılamaz.

 

MADDE 121-(1) Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilen gelir-ücret tarifesi aynen uygulanır. Mezar ücretleri peşin ödenir.

 

MADDE 122-(1) Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediyesinin diğer birimleri gerektiğinde, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü hizmetlerinde destek olmakla yükümlüdürler.

 

MADDE 123-(1) Mezarlığa defnedilecek cenazeler için, mezarlıkta günlük kayıt, ücretli ve yaptırılan mezarlar için ruhsat defteri büroda ise günlük kayıt, ada(sicil), ruhsat, gelen-giden evrak defterleri, cenaze beyannamesi, çeşitli gelir fişleri ve dosyalar hizmet gayesiyle hazır tutulur.

 

MADDE 124-(1) Şehir Mezarlığında mezar yaptıracak olan vatandaş, mezar yaptırma ruhsatını aldıktan sonra, izin belgesi olan mezar ustasını seçmekte serbesttir. Mezar ustaları, mezar inşaatından artan moloz ve kumları en geç 24 saat içinde mezarlık dışına taşımak zorundadır. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulanır.

 

MADDE 125-(1) Defin işleminden önce veya sonra yapılacak dini merasimler, mezarlıkta görevli hocalar tarafından sevk ve idare edilir. Dışarıdan gelenler din görevlisi bile olsalar, yapılacak işlere müdahale edemezler ve görevli personelin işine karışamazlar.

 

MADDE 126-(1) Mezar üst yapım firmaları, müdürlükçe belirlenen ölçü ve kurallara uymak zorundadırlar. Ölçü ve kurallara aykırı yapılan mezarlar yıktırılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

MADDE 127 - (1) Daire Başkanlığınca, Şube Müdürlüğüne gönderilen yazılar Müdür tarafından ilgili personele sevk edilir.

 

MADDE 128-(1) Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Standart Dosya Planı uygulanır.

 

MADDE 129-(1) Şube Müdürlüğü, Stratejik Plan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen hedefleri, performans kriterlerini ve performans göstergelerini, Veri Analizi Prosedürüne göre değerlendirir ve ilgili birime sonuç raporlarını sunar.

 

MADDE 130-(1) Bağlı bulunan Mevzuat ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Şube Müdürlüğünde tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre arşivlenir ve muhafaza edilir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat :

 MADDE 131- 

a)      Müdür

b)      Şef

c)      Memur

MADDE 132-

 İş sağlığı ve güvenliği şube müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler gereğince görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır.

  a) 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklere göre Büyükşehir Belediyesine ait tüm işyerlerine ( bağlı kuruluşlar hariç ) faaliyet konularına bakılmaksızın bu iş yerlerinin işveren, işveren vekilleri, çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm çalışanların memur, işçi ve sözleşmeli personel, koşulların oluşması halinde alt ve taşeron işverenlerin işçilerine de uygulamak üzere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması için gerekli çalışmaların yapılması.

 

b) Belediyemiz işyerlerinin tehlike durumuna göre sınıflandırmasının yapılması.

c) Risk değerlendirmesi ve acil durum planın hazırlanması.

ç) Çalışanlara iş güvenliği eğitiminin verilmesi; ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması.

d) İşyeri çalışanları arasında temsilci atamalarının yapılmasının sağlanması.

e) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulmasının sağlanması.

f) Çalışanlar arasından İşyeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve diğer sağlık Personelinin görevlendirilmesinin sağlanması.(Bu ihtiyaç belediyemiz de çalışan personellerce yerine getirilebileceği gibi Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler ya da ilgili kuruluşlardan ( OSGB )hizmet alımı yaparak ta yerine getirilebilir.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğüne; bağlı görev yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliğinin görev yetki ve çalışma konuları şunlardır:

MADDE 133-

 a) Ölçüm, analiz, teknik,  kontrol ve risk değerlendirme konularında gerekli çalışmaları yapmak, çalışmalarla ilgili değerlendirme raporunu Müdürlüğe sunmak.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere çalışmalar yapmak, acil durum planlarını hazırlamak.

  c) İş yerinde alınan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek. Alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine alınmasını sağlamak.

  d) İş yerindeki kurulların iş ve işlemlerin takibini yapmak.

  e) Şube müdürlüğünün gelen giden evrak kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.

  f)  Şube müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili her türlü rapor, karar ( temsilci, kurul kararları vb.) bildirim ve diğer yazışmaların dijital ortamda bulunmasını sağlamak ve uygun bir şekilde dosyalamasını yapmak.

  g) Tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

  h) Şube müdürlüğüne bağlı görev yapan çalışan personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri takip etmek, yazışmalarını yaparak kayıtlarını tutmak.

  k) Şube müdürlüğünün faaliyet raporunu hazırlamak.

  l) Şube Müdürlüğünün hizmetleri ile ilgili bütçe hazırlıklarını yapmak ve taslak bütçeyi hazırlamak.

  m) Üst birimlerce konusu ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dairenin Çalışma Düzeni ve Bilgilendirme

 Dairenin Çalışma Düzeni

MADDE 134- (1) Dairede görevli tüm personel;

a)  Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,

b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

c)  Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler.

ç)  Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve   yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

d)  Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

e)  Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

Bilgi verme yasağı

MADDE 135- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 136- (1)  Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

 

Yönerge

MADDE 137- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.

 

 

                                                    

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 138- (1) İşbu Yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye İlan Tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme
MADDE 139- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı yürütür.