a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

HUKUK İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Tarihi

20/11/2014

Sayısı

011

         

TALEBİ GÖNDEREN BİRİM ve İLGİLİ YAZI

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.11.2014 tarih, 2014/5077 sayılı yazısı

 

MECLİS TOPLANTISININ TARİH VE GÜNDEM MADDESİ

Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih ve 2014/266 sayılı kararla Hukuk İhtisas Komisyonuna havale edilmiştir.

 

TALEP KONUSU

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluş, Çalışma, Usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin görüşülüp karar alınması.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.11.2014 tarih, 2014/5077 sayılı yazısı okunup eklerinin incelenmesi sonucunda, komisyonumuza havale edilen iş bu yönetmelik, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup, önerilen şekilde kalması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 Meclisimizin onayına arz olunur.

 

                                 

                                 Ramazan ACAR                               Aziz GÖRGEÇ                                   

                               Komisyon Başkanı                          Komisyon Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şefik ŞENGÜN                  Durmuş DOĞAN                    Hasan GÖĞÜS                Günnur TABEL

        Üye                                      Üye                                         Üye                                   Üye

 

 

 

 

 

T.C

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı,  Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda Kamu Kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını temin etmek üzere, görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik hükümleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısı içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının kuruluş, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Bu yönetmelik 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 06/12/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun, 23/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 24/12/2003 tarihli ve  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 29/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 28/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, ilgili diğer kanunlar ile bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 4: (1) Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mali Hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birim Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı; birim yöneticisi Mali Hizmetler Dairesi Başkanıdır.

(2) Genel Sekreter Yardımcısına bağlı olarak görev yapan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı; bir Daire Başkanı ve Daire Başkanlığına bağlı Bütçe ve Kesin Hesap, Giderler, Gelirler ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlükleri olmak üzere üç şube müdürlüğü ile bu şube müdürlüklerine bağlı şefliklerden oluşur.

(3) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak istihdam edilir.

 

Tanımlar

 

MADDE 5 : (1) Bu yönetmelikte geçen;

Bakanlık : T.C. İçişleri Bakanlığını,

Başkan    :  Mali Hizmetler Dairesi Başkanını,

Başkanlık : Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

Birim : Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı şube müdürlükleri,

Genel Sekreter : Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

İdare : Malatya Büyükşehir Belediyesini,        

Kanun : 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Meclis : Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

Muhasebe yetkilisi : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,  

Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

Müdür: İlgili şube müdürünü,  

Müdürlük: İlgili şube müdürlüğünü,

Personel : Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi personeli ifade eder.

Şef : İlgili Şefi,

Şeflik : İlgili Şefliği,

Üst yönetici: Belediye Başkanını,

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

Daire başkanlığının görevleri

MADDE 6- (1) Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

a)        Üst yöneticinin oluru ile bağlı şube müdürlükleri arası görev değişikliği yaparak şube  müdürlüklerine  görev sorumluluğu vermek,

b)        İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c)        Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

ç)    Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

d)       İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

e)        İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

f)         Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak başkanlık faaliyet raporunu hazırlamak.

g)        İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

ğ)    İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

h)        İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.            Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

ı)     Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

i)          İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

j)          Sayıştay tarafından yapılan denetim sonuçlarını inceleyerek, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.

k)        Mali, stratejik ve diğer konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

Daire başkanının yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Daire Başkanı'nın yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)        Üst Yönetici, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

b)        Bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, müdürlükler arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

c)        Daire Başkanlığı'na gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

ç)    Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d)        Daire Başkanlığı'nın bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

e)        Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

f)         Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

g)        Daire Başkanlığı'nın stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

ğ)    Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

h)        Daire Başkanlığı'nı ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

ı)     Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

i)          Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

j)          Encümen toplantılarına katılmak,

k)        Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Gelirler ve ön mali kontrol şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 8- (1) Gelirler ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a)        İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki belediye gelirlerinin, 2464 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5393 Sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun, 6360 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile diğer yasal mevzuat çerçevesinde denetim, tarh, tahakkuk, tahsil işlemlerini gerçekleştirmek, usulsüzlük cezaları ile ilgili bildirimde bulunmak ve ihbarname düzenlemek,

b)        Gelirler ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ve İdareye bağlı tahsilat yetkisine sahip diğer birimler tarafından tahakkuk edilen ve yasal süreler içinde ödenmeyen 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi alacaklar için aynı Kanunun hükümlerine göre cebren tahsil yöntemlerini kullanmak,

c)        Gelirler ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilen ve yasal süreler içinde ödenmeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için Hukuk Müşavirliğince dava açılması için müracaatta bulunmak,

ç)    Terkini yada reddi gereken vergi, ceza ve faizlerinin 213 sayılı Kanuna uygun olarak düzeltilmesini ve ilgiliye iadesini sağlamak.

 

d)       Belediyemiz gelirleri içerisinde yer alan Vergi , Resim , Harç , Paylar ile ücrete tabi işlerden dolayı kurum kuruluş ve kişilerle ilgili tebligatların tebligat kanunu uyarınca muhatabına tebliğ edilmesini sağlamak, diğer servislerce düzenlenmiş olan ihbarnamelerin dağıtımını yapmak,

e)        Muhasebe Yetkilisine bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerinin günlük tahsilatlarını takip, raporlama ve kayıtlarını tutmak ve 5018 sayılı Kanunun 61.Maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümleri gereğince tahsil edilen gelirlerin Belediye Hesabının bulunduğu bankaya yatırılmasını sağlamak.

f)         Belediye alacakları tahsilinde kullanılan ve muhasebe yetkilisi mutemetlerince kullanılan makbuz ve alındıları makbuz, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilat bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek,

g)        Matbaaca bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek,

ğ)    2464 sayılı Kanunda yer alan ve Belediyemizce yapılmış olan asfalt kaplama hizmeti sonrası  ilgili harcama birimi tarafından kişilere hesaplanan harcamalara katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak,

h)        İlçe Belediyeleri ile başka kurum ve  kuruluşların Belediyemize vereceği payların veya Belediyemizce başka kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılacak payların, ilgili yasal mevzuat gereğince tahakkuklarının yapılması, hesapların izlenmesi, takibi ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

ı)     2464 sayılı Kanunda yer alan Belediyemiz vergilerinden İlan ve Reklam Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ile Eğlence Vergisine ait mevcut yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre  tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

i)          Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu beyanları incelemek noksan görülen hususlarla ilgili gerekli yazışmalar yapılarak gelir kaybını önlemek,

j)          Biletle girilen  Eğlence yerleri ile ilgili biletlerin mühürlenmesini sağlamak,

k)        İlan ve Reklam Vergisi, Yangın Sigorta ve Eğlence Vergisine ait haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını çıkarmak,

l)          Belediye Gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili mercie ulaştırmak ve yargı kararlarını uygulamak,

m)      İdare gelirlerinin artırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili yasal mevzuat çerçevesinde araştırma ve değerlendirme çalışmalarını hazırlayarak faaliyete geçirmek,

n)        Bütçe dönemi içinde idareye ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’ne göndermek ve meclis tarafından kabul edilen tarifeleri yayınlamak,

  • o)        Bütçe dönemi dışında idareye ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini meclise sunmak ve kabul edilen tarifeleri yayınlamak,

ö)    Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların kontrolünü yapmak, bunlara yıl sonu konsolide işlemini yaparak Maliye Bakanlığına gerekli belgeleri göndermek.

p)        Ambar sayımlarını yapmak ve yaptırmak. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

r)         Ön Mali Kontrol işlemlerini yürütmek

s)         İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak,

ş)    İdare harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak,

t)         İdare harcama birimlerinde uygulanacak İç kontrole ilişkin standartlar hazırlamak,

u)        İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

ü)    Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, harcama yetkililerine ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı’na gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

v)        Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların İdare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapmak.

y)        Üst Yönetici, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Gelirler ve ön mali kontrol şube müdürünün yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Şube Müdürü’nün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)        Bu yönetmeliğin 8. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, iş ve işlemlerin kendisine bağlı  şeflikler aracılığıyla yürütülmesini, koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

b)        Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,       

c)        Mesai saati içerisinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildarlar arası görev bölümünü sağlamak,

ç)    Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

d)       Personelin performans değerlendirmesini yapmak, yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

e)        Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

f)         Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

 

Giderler şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 10- (1) Giderler Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a)        Belediye muhasebe hizmetlerini yürütmek,

b)        Yönetim dönemi hesabını hazırlamak,

c)        Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın faaliyet raporunu hazırlamak,

ç)    Malî istatistikleri hazırlamak,

d)       Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonuçlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak ve takibini yapmak, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

e)        04/02/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine göre tanınan zaman aşımı süresi içerisinde takip ve tahsilini sağlamak,

 

f)         5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 24. Maddesinde açıklanan Belediyenin giderlerini; Kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olanların 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolünü yapmak,

g)        İhale mevzuatı gereğince teminat olarak alınan (teminat mektubu, hisse senedi vb.) verilen değerli ve para ile temsil edilen kağıtların alındı belgesi düzenlenerek alınması, bu kağıtların kayda alınmasını sağlamak.

ğ)    Doğrudan şahıslara veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek giderlerin kanunların belirlediği süre içerisinde ödenmesi için Muhasebe İşlem Fişi düzenlemek,

h)        5018 sayılı Kanun, 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Yönetmeliği ve 18/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili hükümleri gereğince, mutemet, müteahhit ve yolluklara ait ön ödeme ile bankalarda mutemetler adına açılacak kredilerle, yabancı ülkelerden yapılacak satın alımlar için milli bankalar nezdinde akreditif karşılığı açtırılacak kredilere ait muhasebe işlem fişi düzenlemek,

ı)     19/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile 06/06/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye personellerinin icra, nafaka, kefalet aidatı, öğrenim kredisi gibi tahakkuk edecek borçların ücret ve maaş bordrolarından yapılacak kesintilere ait ödemelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ödemesinin yapılmasını sağlamak, bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden alacakları Kişi Borçları Hesabına almak ve kayıtlara işlemek,

i)          Kanuni mahsup sürelerini geçiren mutemetler hakkında 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesine göre işlem yapılmasını her mutemedin mali yılın son gününde avans akçesinden üstünde kalan tutar var ise; tahsil etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcama belgelerini mutemetlerden yazılı olarak istemek, Ön Ödeme  artığını yatırmayanların Maaş Tetkik Servisi ile diyalog kurarak maaş veya ücret bordrolarından tutularak kişi borçlarına alınmasını sağlamak, önceki aylardan devir gelen ayı içerisinde verilen ve mahsup edilen ve gelecek aya devreden avans-kredi hesap listelerini ay sonları ile yıl sonunda İdare ve Kesin Hesaba esas olacak şekilde çıkarmak ve hesap toplamlarını tutturmak,

j)          Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

k)        Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

l)          Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

m)      Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığına, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

n)        İdare adına bankaya yapılan teslimat, bankaca yapılacak tahsilat ve bankadan yaptırılacak her türlü ödeme işlemlerini yapmak, takip etmek ve kayıtlarını tutmak,

  • o)        İdarenin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla yapacağı borçlanmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak,

ö)    İdarenin iç ve dış borç ödemelerini yapmak,

p)        İdarenin nakit, mevduat ve mali borç yapısı ile ilgili rapor ve cetvelleri hazırlamak.

r)         Başkanlığa intikal eden evrakların kaydını tutmak ve zimmet karşılığı ilgili müdürlüklere sevk etmek.

 

Giderler şube müdürünün yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Şube Müdürü’nün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)        Bu yönetmeliğin 10. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, iş ve işlemlerin kendisine bağlı  şeflikler aracılığıyla yürütülmesini, koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

b)        Muhasebe yetkilisi görevini ve muhasebe birimi yöneticiliğini ifa etmek

c)        Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

ç)    Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

d)       Personelin performans değerlendirmesini yapmak, yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

e)        Daire Başkanlığı idari büro iş ve işlemlerini yürütmek.

f)         Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

g)        Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

ğ)    Üst Yönetici, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Muhasebe yetkilisinin görev, yetkileri şunlardır:

a)        Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b)        Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c)        Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

ç)    Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

d)        Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığı'na, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

e)        Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

f)         Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

g)        Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

ğ)    Gider şube müdürü görevini ifa etmek,

h)        Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,

ı)     Üst Yönetici ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları

MADDE 13- (1) Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları şunlardır:

a)        Bu yönetmeliğin 12. maddesinde yazılı hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

b)        Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

c)        Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünün yaptırılmasını sağlamak,

ç)    Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

d)        Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

e)        Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,

f)         Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,

g)        Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.

              (2) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

              (3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, bu yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.

 

Bütçe ve kesin hesap şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 14- (1) Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a)        İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak,

b)        Bütçe hazırlıkları sürecinde Harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak ve Ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

c)        İdarenin Finansman Programını hazırlamak,

ç)    Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, raporlamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,

d)       Sayıştay  Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonuçlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak ve takibini yapmak, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

e)        Bütçe yılı içerisinde ödeneği kalmayan veya yılsonuna kadar yetişmeyeceği kesinleşen harcama kalemlerine aktarma ile gerektiği hallerde ek bütçe tekliflerini hazırlamak ve ödeneklerin yıl sonu devir ve iptallerini sonuçlandırmak,

 

 

f)         Kabul edilen bütçeyi ilgili mercilere göndermek,

g)        İlgili harcama birimlerince düzenlenen ihale onay belgesi ve harcama talimatı belgesine dayanılarak ödeneğin kontrolünü yaparak onay numarası vermek, ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

ğ)    5216 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanunda (60. Madde), ilgili yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlarla belirlenen Mali Hizmetler Birimi Stratejik Planlama ve Bütçe iş ve işlemlerinin tümünü yürütmek,

h)        Belediyenin orta ve uzun vadeli plan ve programlarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

ı)     Belediye faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek.

 

Bütçe ve kesin hesap şube müdürünün yetki ve sorumlulukları

       MADDE 15- (1) Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürü’nün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)        Bu yönetmeliğin 14. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, iş ve işlemlerin kendisine bağlı  şeflikler aracılığıyla yürütülmesini, koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek,

b)        Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

c)       Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

ç)    Personelin performans değerlendirmesini yapmak, yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

d)      Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

e)       Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde mevzuat hükümleri ile Üst Yönetici emir ve talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- - (1) İşbu Yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye İlan Tahtasında ve/veya Büyükşehir Belediyesi WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 18- - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.