a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Karar Özetleri - 2017

 

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.12.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

693- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda; Ramazan Özcan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Meltem Kavuk, Fetahmet Bay.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Mehmet Kızıldaş, Vahap Küçük, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel.

694- Gündemin 1’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Kayalık mevkiinde bulunan, mahkeme kararları doğrultusunda tapu tahsis belgesi almaya hak kazanan kişilere, yasal kesintiler yapıldıktan sonra Tecde Mahallesi 5549 ada 1 nolu parsel ve 5672 ada 1 nolu parseldeki taşınmazlardan mahkeme kararlarında ad ve soyadları bulunan şahıslara, Meclisin 16/10/2017 tarih ve 548 sayılı kararıyla yer verilmesine karar verildiği, ancak alınan meclis kararında 'tapu tahsis belgesine konu olan gecekonduların yıkılarak Belediyeye boş teslim edilmesi halinde yer verilmesi' ibaresinin yazılmadığı anlaşıldığından; 16.10.2017 tarih ve 548 sayılı meclis kararına 'gecekonduların yıkılarak boş teslim edilmesi halinde yer verilmesi' ibaresinin eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

695- Gündemin 2’inci maddesi; Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 3.000.000,00 TL'lik ödeneğin Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bütçesine (fonksiyonel sınıflandırmanın I.düzeyleri arasında) aktarılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

696- Gündemin 3’üncü maddesi; Battalgazi Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 201 sayılı kararıyla alınan ek bütçeye dair, olarak belirlenen ek bütçenin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, Battalgazi Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesine eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

      

GELİR BÜTÇESİ

Kodu

Açıklama

Ek Ödenek

1

8

2

İller Bankası

3.000.000,00 TL

TOPLAM

3.000.000,00 TL

 

 

 

 

 

GİDER BÜTÇESİ

Fen İşleri Müdürlüğü

Ek Ödenek

06.05.07.02

Hizmet Tesisleri

1.500.000,00 TL

06.05.07.07

Yol Yapım Giderleri

1.500.000,00 TL

TOPLAM

3.000.000,00 TL


697- Gündemin 4’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanı ve Belediye Hizmet Alanında yer almakta olduğu, parselin Belediye Hizmet Alanı dışında kalan Konut Alanı fonksiyonun Ticaret-Konut fonksiyonuna dönüştürülmesi ve yapılaşma koşulunun E:1.50, TAKS:0.28, Yençok: Serbest olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan paftasına işlenen kütleler ve parsel içerisindeki ruhsatlı yapılar dışında yapı yapılmaması şartıyla kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

698- Gündemin 5’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 1197 ada 1 nolu parsel yürürlükteki imar planında 5, 15 ve 50 metrelik imar yollarına cephesi bulunmakta olup parselin cephe yönünün 50 metrelik taşıt yolundan almasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan paftasına yapılaşma koşullarının TAKS:0.25 KAKS:2.00’nin işlenmesi şartıyla kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

699- Gündemin 6’ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde bulunan 267.608,00 m² yüzölçümlü Şehir Parkına yapılması için planlanan Yeşilyurt Kültür Sarayı için ekli krokide belirtilen 25.500,00 m²’lik alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt Belediyesi’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

700- Gündemin 7’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 4484 ada 1 nolu parselin, mevcut imar planında konut fonksiyonunda blok nizam 5 kat (BL-5) ve E:1.50 yapılaşma hakkına sahip olduğu, anlaşılan söz konusu parselin yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile yapılaşma koşulunun TAKS:0.20 blok nizam 11 kat (BL-11) olarak değiştirilmesini içeren; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mevcut parsel üzerinde yeşil alan ve otopark kullanım alanını artırmaya yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

701- Gündemin 8’inci maddesi; Bulgurlu Mahallesi’nde yer alan İnönü Üniversitesi ve Yeni Kent Stadyumu’nun bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2017 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan Kavşak Projesi’nin ulaşım bağlantılarının sağlanması ve çevre imar planları ile bütünleştirilmesi amacıyla hazırlanan yaklaşık 500 hektarlık alana ait 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “25.maddesindeki  hükümleri doğrultusunda hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

702- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesinde yer alan tapunun 1043 ada 72, 73 ve 74 nolu parseller yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında park alanı ve imar yolu olarak planlı olduğu, bahsi geçen parsellerin park alanında kalan kısmından petrol boru hattının geçtiği anlaşıldığından; uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için bu parsellerin Boru Hattı  (Petrol Boru Hattı) olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi

703- Gündemin 10’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi,   Yakınca Mahallesi 383 ada 1 parselin meri imar planındaki sağlık tesisi alanı plan fonksiyonunun ''Konut + Ticaret Alanı'' plan fonksiyonuna dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

704- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Eskimalatya Mahallesi’nde bulunan Üç Kardeşler Türbesi, Beş Kardeşler Türbesi Halfetih Minaresi ve Sahabiye-i Kübra Medresesi’nin bulunduğu kazı alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yapılacak olan imar planı değişikliğinin, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.12.2017 tarih 3997 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

705- Gündemin 12’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parselin yürürlükteki imar planında Konut Alanı olarak Blok Nizam 5 kat (BL-5) ve Emsal 1.40 yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselde yapılaşma koşullarının Emsal:1.40 (E:1.40), TAKS:0,34 Yençok=21,50 metre; yapı yaklaşma mesafelerinin ise plan paftasında olduğu gibi kabulünü içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 538 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, mevcut alan üzerinde yeşil alan ve otopark kullanım alanını arttırmaya yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

706- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi,   Tecde Mahallesi, 5600 ada 5 no.lu parselin yapılaşma koşullarının Emsal=1.00 TAKS=0.35 Yençok=9.50 olarak düzenlenmesini, yapı yaklaşma mesafeleri ile ilgili Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 26. maddesine göre akaryakıt pompa, kanopi vb. ikinci derece yapılar için 5 metre şartı aranır ifadesi göz önünde bulundurularak; “yapı yaklaşma sınırı; hizmet binası, servis, market ve büfe gibi yapılar için olup yeraltı, yerüstü akaryakıt ve LPG tankları, akaryakıt-LPG pompaları ve kanopi gibi yapılar parsel sınırının doğusunda 10 metreden fazla yaklaşmamak koşulu ile yapı yaklaşma mesafesi içerisinde; parsel sınırının güneyinden ve kuzeyinden 10 metreden, batısından 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile TSE standartlarına uygun olarak yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

707- Gündemde kalan konular ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 10.01.2018 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19.12.2017

 

 

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                Kâtip

Metin MANDAL

Kâtip

 

         

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.12.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

673- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda,Ramazan Özcan,Nevzat Aslan,Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün,Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar,İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş,Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,AliseydiMillioğulları, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Necmettin Özcan, Cumali Doğan.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Ali Kazgan,Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Recep Gülbey,Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz,Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel,Nevzat Öztürk.

674- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.12.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

675- Gündemin 2’inci maddesi; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü kurulmasıyla birlikte güncellenen ve ekte yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının, 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

676- Gündemin 3’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Konak Mahallesi, 3859 nolu parsel üzerinde bulunan Belediye İş Merkezinin 2. kat 5 nolu bağımsız bölümün, Eğitim ve Sosyal Kültürel Alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt Belediyesine tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

677- Gündemin 4. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi, 1945 ada, 7 nolu ve 1.135,20 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş.' ye ait, Battalgazi ilçesi, 125 ada, 165 nolu ve 625,00 m² yüzölçümlü taşınmazın takasına; takasa dair iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

678- Gündemin 5’inci maddesi; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2.fıkrasına istinaden EK’te ekonomik sınıflandırılmasıyla yer alan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden 9.500.000,00 TL' lık ödeneğin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bütçesine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

679   

- Gündemin 6‘ncı maddesi; Ekteki, 2018 Yılı Büyükşehir Belediyesi Ücret Tarifesinin;

-Katı Atık Sahasına Taşınan ve Özel İşlem Gerektiren Atık Maddeler İçin Alınacak Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmasına;

-Vergi ve Harçların Tespitinde Dikkate Alınacak Bölgeler” ile ilgili gerekli güncellemeler yapılmasına;

-İş Deneyim Kayıt İşlem Ücretleri’nin 2018 Yılı Ücret Tarifesine eklenerek uygulanmasına

oybirliğiyle karar verildi.

680- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 537 ve 540 nolu parseller yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna ayrılmış olup söz konusu parsellerin içerisinde bulunduğu alana Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

681- Gündemin 8’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 231 ada, 1 nolu parselde, toplam 2.599.198,00 m² yüzölçümlü mer’a vasıflı kamu ortak malının, ekli krokide gösterilen 13.000,00 m²'lik kısmının mer’a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında, Mezarlık Alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

682- Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planı 07.07.2017 tarih ve 367 karar numarasıyla Yeşilyurt Belediye Meclisince onaylandığı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.08.2017 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanarak 13.09.2017 tarihinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde Bostanbaşı Mahallesi 326 ada 3 ve 4 nolu parsellerin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07.11.2017 tarih ve 519 sayılı kararı ile reddedildiği anlaşıldığından; Yeşilyurt Belediyesi ilçe meclisince alınan itirazın reddinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

683- Gündemin 10‘uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parselin güneydoğusuna Teknik Altyapı Alanı (trafo yeri) ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin bölgenin enerji ihtiyacını karşılanabilmesine yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

684-Gündemin 11’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 355 ada 129 nolu parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanı olarak planlı olup Ayrık Nizam 5 kat (A-5) yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselüzerine bina kitlesinin işlendiği anlaşıldığından, yapılaşma koşulunun Yençok=16,50 metre; yapı yaklaşma mesafesinin doğu yönünde 9.20 metre olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, parselde alanın daha verimli kullanımını sağlayacağından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

685- Gündemin 12’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 6072 ada 1 nolu parselin yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı (BHA), bulunduğu yapı adası park alanı olarak planlı olduğu,söz konusu Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı fonksiyonları düzenlenerek Belediye Hizmet Alanı fonksiyonun bir kısmına Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

686- Gündemin 13’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Hekimhan İlçe Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan, Malatya ili Hekimhanilçesi Işıklı Karaköçek, Başkınık, Dereköy ve Yukarısazlıca Mahallelerine ait yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritalarının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

687- Gündemin 14’üncü maddesi; Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesinde yer alan 4781 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Nolu Parseller yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsellere Eğitim Alanı ( Özel ) fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bölgenin eğitim alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu, bölgenin ve yürürlükteki imar planın sosyal donatı standardını arttırmaya yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

688- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Alanı" fonksiyonuna sahip, tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

689-

-Gündemin 17’nci maddesi; 2017 Bütçeyılı Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması,

-Gündemin 18’inci maddesi; Battalgazi Belediyesinin 2017 Mali yılı Ek Bütçesi,

İle ilgili tekliflerin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

690- Gündemin 19‘uncu maddesi; Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan J Plaka İle Taşıma Yönetmeliğinin revize edilmesi istenen maddeleri teklifinin incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

691-

1) Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesinde bulunan 267.608,00 m² yüzölçümlü Şehir Parkı yapımı planlanan alanın 25.500,00 m²'lik kısmını Yeşilyurt Belediyesine tahsisi,

2) Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 4484 ada 1 nolu parselin yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile yapılaşma koşullarının TAKS: 0,20 blok nizam 11 kat (BL-11) olarak değiştirilmesi,

3) Gündemin 22’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parselde yapılaşma koşullarının Emsal:1.40 (E:1.40), TAKS:0,34 Yençok=21,50 metre; yapı yaklaşma mesafelerinin ise plan paftasında olduğu gibi kabulü,

4) Gündemin 23’üncü maddesi; Batalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi İnönü Üniversitesi ve Yeni Kent Stadyumunun bulunduğu alanda 2017/109 sayılı meclis kararı ile onaylanan "Kavşak Projesi"nin ulaşım bağlantıları ve çevre imar planları ile bütünlleştirilmesi için 500 hektarlık alan ait İmar Planı,

5) Gündemin 24’üncü maddesi; Doğanşehir ilçesi Sürgü Mah. 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 nolu parsellerin bir kısmına ''Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı'' diğer kısmına ise ''Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'' plan fonksiyonu verilmesi,

6) Gündemin 25’inci maddesi;Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

7) Gündemin 26’ıncı maddesi; Doğanşehir İlçesi, Kurucaova Mahallesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı,

8) Gündemin 27’nci maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesi 1043 ada 72, 73 ve 74 nolu parsellerin park alanında kalan kısmından petrol boru hattı geçmekte olup bu parsellerin boru hattı (Petrol Boru Hattı) olarak planlanması,

9) Gündemin 28’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 383 ada 1 nolu parselin Sağlık Tesisi plan fonksiyonunun ''Konut + Ticaret Alanı'' plan fonksiyonuna dönüştürülmesi,

10) Gündemin 29’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi, Eski Malatya Mahallesinde Üç Kardeşler Türbesi, Beş Kardeşler Türbesi, Halfetih Minaresi ve Sahabbiye-i Kübra medresesinin bulunduğu kazı alanına Özel Proje Alanı fonksiyonu verilmesini içeren plan değişikliği,

11) Gündemin 30’uncu maddesi; Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı,

12) Gündemin 31’inci maddesi; Battalgazi Belediye Meclisi'nin 06.12.2017 tarih 191 sayılı kararı,

13) Gündemin 32’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5600 ada 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

692- Gündemde kalan konular, komisyonlardan gelecek konular ile gündeme gelecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 19.12.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.(18.12.2017)

 

Hasan GÖĞÜS

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

        Meltem KAVUK

                      Kâtip

Metin MANDAL

Kâtip

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.12.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

657-Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığı’nda; Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Mehmet Karaman,

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Süleyman Eser, Rüstem Çatı, Nevzat Öztürk.

658- Gündemin 1’inci maddesi; Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 22.11.2017 ve 24.11.2017 tarihli meclis toplantılarında alınan kararların karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

659- 1-Gündemin 2.maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin 3.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel,

3-Gündemin 6.maddesi, Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 5498 ada 14 nolu parsel,

4-Gündemin 7.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller,

5-Gündemin 12.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mah.4970 ada 1 parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan park alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu park planlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanması,

6-Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 148, 149, 537 ve 540 nolu parseller,

7-Gündemin 14.maddesi, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin değerlendirilmesini içeren 07.11.2017 tarih ve 516 sayılı Yeşilyurt Belediye Meclisi kararı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

660- Gündemin 4’üncü maddesi; 2015/379 sayılı Meclis Kararı kapsamındaki İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 25.maddesinde değişiklik yapılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

661- Gündemin 5’inci maddesi;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015/383 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin, uygulama esnasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yürürlükten kaldırılmasına, yürürlükten kaldırılan bu yönetmeliğin yerine, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde ilgili düzenlemeleri yapılarak son şekli verilerek güncel hale getirilen 15 maddeden müteşekkil Malatya Büyükşehir Belediyesi, Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

662- Gündemin 8’inci maddesi; Malatya Film Festivali” kültürel etkinliği dahilinde oluşturulan “Film Platformu” ile çekilmesi planlanan filmlere katkı sağlamak amacıyla “Ertem Eğilmez Aile Filmleri” kategorisi ile yaşam birlikteliğinin temeli aileyi koruma amaçlı senaryolara 100.000 TL finansal destekte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

663- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükte olan Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğine 07.10.2015 tarih, 493 sayılı meclis kararı ile eklenen ibareler ile 4736 sayılı Kanunun 1.maddesi arasında uyuşmazlık olduğu kanaatine varıldığından, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin almış olduğu 07.10.2015 tarih ve 493 sayılı kararın iptaline ve anılan karardaki ibarelerin Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nden kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

664- Gündemin 10’uncu maddesi; 2014/119 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması ve Büyükşehir Belediyesi Kadrolu Personeli, şirket personeli, hizmet alımı personeli ve İlçe Belediyelerin Personelinin ulaşımlarını sivil kart tarifesinden yapılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

665- Gündemin 11’inci maddesi; Kamu İhale Kanunu'nun 62/i maddesine göre hizmet alımı (taşeron) yoluyla çalıştırılan personelin görev yerine ulaştırılması için toplu taşıma sisteminden yararlandırılmasına; toplu taşıma işi için ise UKOME’nin her yıl almış olduğu toplu taşıma ücret tarifesinde yer alacak sivil biniş ücreti üzerinden aylık 104 binişlik olarak hesaplanmasına; çıkan tutarın %20'sini personelden, kalan %80’lik kısmının ise Büyükşehir Belediyesi’nden tahsil edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

666- Gündemin 15’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde yaklaşık 300 m² kısmının “Ticaret+Konut” fonksiyonu olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlığından kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

667- Gündemin 16’ncı maddesi; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün lojman binalarının bulunduğu Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi 1294 ada 1 nolu parselde, toplam 4.509,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Büyükşehir Belediyesi hissesine isabet eden 227,00 m²’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 25 (yirmibeş) yıllığına bedelsiz olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

668- 1-Gündemin 17.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mah.231 ada,1 nolu parselin 13.000 m²'lik kısmının mer'a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescili sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi,

2-Gündemin 21.maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 326 ada 3 ve 4 nolu parsellerin malikinin itirazı

3-Gündemin 22.maddesi; Yeşiltepe Mahallesi 4620 ada 4 nolu parselde imar planı değişikliği,

4-Gündemin 23.maddesi; Tecde Mahallesi 5605 ada 14 nolu parselde imar planı değişikliği,

5-Gündemin 24.maddesi; Aşağıbağlar Mah.1190 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği,

6-Gündemin 25.maddesi; Karakavak Mahallesi 4781 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

7-Gündemin 27.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mahallesi 1197 ada 1 nolu parselin cephe yönünün 50 m.lik taşıt yolundan alması ile ilgili imar planı değişikliği,

8-Gündemin 28.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mah.355 ada 129 nolu parselde yapılaşma koşulunun ve yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi,

9-Gündemin 32.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mah.6072 ada 1 nolu parselin kuzeybatı kısmına Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesi,

10-Gündemin 33.maddesi; Hekimhan İlçesi Işıklı, Karaköçek, Başkınık, Dereköy ve Yukarısazlıca mahallelerine ait yerleşik alan ve civarının tespitine yönelik haritalar,

İle ilgili tekliflerin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

669- Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesi’ne ait üzerlerinde su deposu bulunan, Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 5857 ada 5 nolu parselde hissemize isabet eden 926557/1026957 kısmının, Konak Mahallesi 2049, 4465, 5040 nolu parseller ve Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4147 ada 1 nolu parseldeki taşınmazların mülkiyetlerinin Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MASKİ) devredilmesine; ayrıca Konak Mahallesi 3817 nolu parsel ile Eskimalatya Mahallesi 391 nolu parseldeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MASKİ) 25 (yirmibeş) yıllığına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

670- Gündemin 19. maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Battalgazi İlçesi, Şifa Mah.1945 ada, 7 nolu parsel  ile Mülkiyeti Ziraat Bankası A.Ş.ye ait, Battalgazi İlçesi, Saray Mah.125 ada,165 nolu parselin trampa iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi,

 -Gündemin 20. maddesi; 2017 Yılı Büyükşehir Belediyesi Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması,

-Gündemin 30. maddesi; 24.11.2017 Tarih ve 646 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2018 Yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

671- Gündemin 19. maddesi; Arapgir Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi kapsamında; yaklaşık 143 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Nazım İmar Planı çalışmalarının yapımı konusunda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

672- Gündemde kalan konuları, komisyonlardan gelecek konuları ve gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 18.12.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.12.2017

 

 Ahmet ÇAKIR

Büyükşehir Belediye Başkanı

Hilal ACI

                     Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

24.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

643-Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

 Toplantıda Bulunmayanlar: Meltem Kavuk, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir.

 Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Ali Kazgan, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Murat Doğan, Vahap Küçük, Recep Gülbey, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk.

 

644- Gündemin 1’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Bütçesi;

Gelir

Miktarı (TL)

Vergi Gelirleri

21.700.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

34.400.000

Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler

7.000.000

Diğer Gelirler

408.100.000

Sermaye Gelirleri

37.800.000

İç Borçlanma

47.000.000

Toplam

556.000.000

 

 Gider Bütçesinin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre;

 

Fonksiyonel Sınıfı

 

Genel Kamu Hizmetleri

365.128.000

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

28.520.000

Ekonomik İşler ve Hizmetler

123.298.000

Çevre Koruma Hizmetleri

932.000

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

7.980.000

Dinlenme. Kültür ve Din Hizmetleri

21.642.000

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım

8.500.000

Toplam

556.000.000

Ekonomik Sınıfı

Miktarı (TL)

Personel Giderleri

43.092.000

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gid.

6.632.000

Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

269.259.000

Faiz Giderleri

46.002.000

Cari Transferler

23.291.000

Sermaye Giderleri

101.423.000

Borç Verme

16.000.000

Yedek Ödenekler

50.301.000

Toplam

556.000.000

Olarak hazırlanan 556.000.000,00 TL gelir ve aynı gelire denk 556.000.000,00 gideri havi Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin ve 18 maddeden müteşekkil Bütçe Kararnamesinin kabulüne; oyçokluğuyla karar verildi.

 645- İlçe gelir ve giderleri toplamı ayrı ayrı yazılı olan ve hepsinin toplamı 515.213.055,33.-TL. gelir ve bu gelire denk 515.213.055,33.-TL. giderden oluşan 2018 Mali Yılı Malatya İlçe Belediyeleri Bütçelerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

2017 MALİ YILI İLÇE BELEDİYELERİ BÜTÇELERİ

İlçe

Gelir Bütçesi (TL)

Gider Bütçesi (TL)

Battalgazi Belediyesi

165.000.000,00

165.000.000,00

Yeşilyurt Belediyesi

180.600.000,00

180.600.000,00

Doğanşehir Belediyesi

27.000.000,00

27.000.000,00

Akçadağ Belediyesi

16.256.000,00

16.256.000,00

Darende Belediyesi

40.000.000,00

40.000.000,00

Hekimhan Belediyesi

16.566.862,00

16.566.862,00

Pütürge Belediyesi

16.000.000,00

16.000.000,00

Yazıhan Belediyesi

11.750.000,00

11.750.000,00

Arapgir Belediyesi

10.000.000,00

10.000.000,00

Arguvan Belediyesi

8.855.000,00

8.855.000,00

Kuluncak Belediyesi

13.330.000,00

13.330.000,00

Kale Belediyesi

6.215.193,33

6.215.193,33

Doğanyol Belediyesi

3.640.000,00                                            

3.6400.000,00

Genel Toplam

515.213.055,33

515.213.055,33

 

646- Gündemin 3’üncü maddesi; İl genelinde yapılacak çeşitli yatırımlar ile ilimizin hızlı gelişmesine katkı sağlayarak, vatandaşın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturup daha duyarlı hizmet verebilmek için hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından gerekli görülen kısımlarında değişiklikler yapılarak son şekli verilen ve ekte yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yıl Ücret Tarifesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

647- Gündemin 4. maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 122 sayılı kararında, il merkezi içinde uygulanan toplu taşıma hizmetleri dışında kalan ve belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan kırsal diye tabir edilen bölgeler (ilçe, köy ve mahalleler) için MOTAŞ A.Ş'ye devredilen Tablo-1’de yer alan mahallelere yapılan ulaşım seferlerinde yolcu taleplerinin düşük olması sebebiyle; ulaşımda sürdürebilirliğin sağlanamadığı ve UKOME tarafından alınan 2016/6 - 2016/35 ve 2017/74 sayılı kararlar dönüşümü yapılan ve Tablo-2’de mezkur Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde yer alan güzergahlara MOTAŞ A.Ş. tarafından toplu taşıma hizmeti verilmemesinden dolayı bahse konu güzergahlara ait MOTAŞ A.Ş.’ne, ilgili Meclis kararıyla kiraya verilmiş kırsal diye tabir edilen bölgeler (ilçe, köy ve mahalleler) işletme hakkının iptaline; Bahse konu 12.03.2015 tarih ve 122 sayılı Meclis kararında belirtilen yıllık kira miktarının 100.000,00 TL’ye düşürülerek 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmasına; yıllık kira bedelinin ve yıllık kira artış oranın daha önceki ilgili meclis kararında belirtilen oranda ve şartlarda uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

                                                      KIRSAL BÖLGELER TABLOSU                    

                                                                                       TABLO-1                

 

Hat No

Kırsal Bölgeler

3G

İlçe Garajı

7A

Şehir Mezarlığı-Merkez

7B

Yaka Mahallesi-Merkez

13A

Organize

13B

Özalköyü-Merkez

14B

Kaynarca

15A

H.Halil Çift.-Şirepazarı

16C

Cankoç

21A

Sütlüce

21B

Yazıhan

27A

Tohma

151

Yakınca-Maşti

154

Yeşilyurt-Yakınkent

300

Yaygın-Şirepazarı

301

Bulgurlu Şire Pazarı

350

Kale-Şirepazarı

351

Erenli-Düzyol

401

Kaldırım

402

Elmasuyu-Vaizpınarı

403

Leylek Pın.-Pazarbaşı

404

Şanlıkaya

405

Pınarbaşı

406

Şişman

 

                                         DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN ANCAK KİRASI ALINAN HATLAR

                                                                                                                   TABLO-2                                        

 

Hat No

Dönüşümü Yapılan Hatlar

250

Battalgazi-Şirepazarı

251

Battalgazi-Şirepazarı

252

Battalgazi-Şirepazarı

253

Battalgazi-Üniversite

254

Boran-Toygar

255

Hasırcılar-Kampüs

256

Kuluşağı

25A

Akçadağ-Malatya

 

648- Gündemin 5’inci maddesi; MASKİ Yönetim Kurulunun 16/11/2017 tarih ve 52 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen; Malatya ili, Yazihan ilçesi, Buzluk Mahallesi 31 nolu  816,00 m² alana sahip taşınmazın, rayiç bedel üzerinden, ÇTV alacaklarına karşılık mahsup edilmesi için, Yazıhan Belediye Başkanlığı‘na devrine, oybirliğiyle karar verildi.

649- Gündemin 6‘ncı maddesi; Arapgir ilçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni mahallelerini kısmen kapsayan alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, bölgede sosyal ve teknik altyapı alanları ile konut alanlarının dengesi sağlanarak hazırlanmış olması, plan kararları ile bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli yapılaşmanın altyapısının oluşturulması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar   verildi.

650- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 09.11.2017 tarih ve 544 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2017 tarih ve 500 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

651- Gündemin 8’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3997 ada 1 nolu parselin Emsal: 0.50 ve Yençok: Serbest yapılaşma koşuluna sahip "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesini içeren ve Battalgazi Belediye Başkanlığı'nın 06.09.2017 tarih ve 137 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 17.07.2017 tarih ve 414 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlatıldığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

652- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Plansız sahada kalmakta olan tapunun Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

653- Gündemin 10‘uncu maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış Malatya ili Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi ve Ambarcık Mahallesi (Şevki Çiftliği) ile ilgili yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

654-

-Gündemin 11’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Şifa Mahallesi 580 ada 132, 148, 149, 537 ve 540 nolu parsellerin bir kısmının içerisinde bulunduğu alana Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 12’nci maddesi; 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda çelişkiye düşülen maddelerin değerlendirilmesini içeren 07.11.2017 tarih ve 516 sayılı Yeşilyurt Belediye Meclisi kararı,

-Gündemin 13’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde yaklaşık 300 m²'lik kısmının ticaret+konut fonksiyonu olarak değiştirilmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 655- Gündemin 14’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 1294 ada 1 nolu parseldeki  Büyükşehir Belediyesi hissesine isabet eden 227.00 m²'lik kısmının  25 yıllığına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

656-Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.12.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 24.11.2017

 

 

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Metin MANDAL

                  Kâtip

Şahin ÖZER

Kâtip

 

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

22.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

613- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan,Nevzat Aslan,Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk,Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar,Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı,Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey,Nebi Yiğit,Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel,Memet Aslan, Nevzat Öztürk,Selim Gültekin,Kadir Yoldaş,Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Fetahmet Bay, Cemal Akdemir, Mehmet Polat.

Mazaretli Olanlar: Necmettin Özcan,Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Vahap Küçük, AliseydiMillioğulları,Mehmet Baysar.

614- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.11.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

615- Gündemin 2’incimaddesi; Turgut Temelli Caddesi (Buhara Bulvarı ile Boztepe Caddesi) arasında kalan kısmın trafik akış yönü istikametinde yolun sağ ve sol tarafına tek sıra kaldırıma paralel nizamda toplam 39 araçlık yer ile Mimar Sinan Caddesinin (Mimar Sinan Caddesi girişi başlangıç, İlter Sokak girişi bitiş) trafiğin akış yönü istikametinde yolun sol tarafına tek sıra kaldırıma paralel nizamda toplam 27 araçlık kesimine parkmetre uygulamasına geçilmesine ve parkmetre işletme işinin MOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

616- Gündemin 3’üncü maddesi; Belediye Encümenince incelenerek son şekli verilen ve usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nın kabulüne,  oyçokluğuyla karar verildi.

617- Gündemin 4’üncü maddesi; Tarım alanlarındaki sulama sistemlerinde kullanılacak enerji ihtiyacı için Kamu tüzel kişiliği kapsamında olan ve Bölge halkının tarıma teşvik etmek, bölge ekonomisini güçlendirmek amacıyla kurulmuş, Sulama Birlikleri ile Sulama Kooperatifleri tarafından yapılacak 500 KW’ta kadar olan GES projelerinde, Belediyemizce uygulanan ücret tarifesinden istisna tutulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

618- Gündemin 5’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 4465 ada, 2 nolu parselin 35,97 m² lik kısmı Kamil YILMAZ' a, 23,70 m² lik kısmı ise Yusuf Ziya ERDEMİR' e ait olduğu anlaşılmış ve adı geçen şahısların parsel üzerindeki hisselerinin Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an Kursu yapılması şartı ile Belediyemize bağışlarının kabulüne; akabinde anılan yerin Kur' an Kursu yapılması şartı ile Battalgazi İlçe Müftülüğü’ne 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

619- Gündemin 6’ncı maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nin 2013/89 Esas ve 2014/262 nolu kararında adı geçen Ferit ALACA'ya, ilgili karar doğrultusunda yasal kesintiler yapıldıktan sonra ve tapu tahsis belgesine konu gecekondunun yıkılarak belediyemize boş teslim edilmesi halinde Yeşilyurt ilçesi, Kayalık mevkiinde yer verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

620- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, (eski) 1911 nolu parsel, Büyükşehir Belediye Encümen’inin 26/04/2016 tarih ve 1273 sayılı kararı ile 12 (oniki) parsele ayrılmış olup, ayrılan bu parsellerin tapu tahsisi olan hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi açısından yasal kesintiler sonunda kalan hisseleri oranında ve tapu tahsis belgesine konu gecekondunun yıkılarak belediyemize boş teslim edilmesi halinde tapu devrinin yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

621- Gündemin 8’inci maddesi; Hanımınçiftliği Eğitim Derneği (HAN-DER)  ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ve ekte yer alan protokol dahilinde “Milli ve Manevi Bilinci Aşılama” projesine ortak olunmasına,  oyçokluğuyla karar verildi.

Hurşit Kuşçu'nun muhalefet şerhi: “Malatya Büyükşehir Belediyesinin bütün dernek veya vakıflara eşit mesafede yaklaşmadığı kanaatini taşıdığımdan, projeye red veriyorum."

622- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan 3711 nolu parsel ve çevresinde; Eğitim Alanı, Ticaret Alanı ve Sosyal Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Özel Eğitim Alanı fonksiyonu, E:1.20 Yençok=Serbest yapılaşma koşulu; Ticaret Alanı fonksiyonu, E=1.50 Yençok=Serbest yapılaşma koşulu; Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu, E=0.80 Yençok=Serbest yapılaşma koşulu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; bölgedeki ticaret, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik olması ve kamu yararı amaçlanması sebebi ile şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da değerlendirilerek kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

623- Gündemin 10’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi Bulguru Mahallesi Göller Mevkii 5315 ada 3 nolu parselin (eski 534 nolu parsel) bir kısmına Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla, "Enerji Depolama Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

624- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi 92 ada 8 nolu parselin içerisinde 50 m²’lik trafo alanı ayrılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebine karşılık; bölgenin ihtiyacını karşılaması açısından gerekli görülmesi ile 92 ada 8 nolu parsel ve 92 ada 84 nolu parsel arasında kalan kadastro boşluğunun güneyine gelecek şekilde düzenlenmesi konusunu içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

625- Gündemin 12’nci maddesi; Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi 93 ada 21 nolu parselden 7 metrelik yolun tamamının geçmesi ve bitişik parsellerde yapılaşmanın tamamlanmış olması sebebi ile parselin kalan kısmının cephesinin konut yapımına uygun olmadığı görülmüş olup, 7 metrelik yolun 5 metrelik yol olarak düzenlenmesi (arkat olmaması şartı ile) konusunu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, plan bütününe bakıldığında talep edilen yol ile ilgili bir süreklilik söz konusu olmadığından ve bağlantı yollarına yönelik yol hiyerarşisini bozmayacağı gerekçesi göz önünde bulundurularak Battalgazi Belediye Meclisi kararı doğrultusunda kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

626- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 243 ada 2 nolu parselde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini ve plan bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olduğu gerekçesi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

627- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parsel ve çevresinde ulaşım bağlantılarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, bölgede sosyal teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilerek hizmet standardının artırılmasına yönelik olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

628- Gündemin 15’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Dernek Mahallesi 1043 ada 111 nolu parselin park alanında kalan kısmının ve 1043 ada 71 nolu parselin içerisinde yer alan kuzey doğusundaki park alanının bir bütün olacak şekilde İbadet Alanı (Cami) olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, bölgenin İbadet Alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

629- Gündemin 16’ncı maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, onanan Doğanşehir İlçesi Kelhalil, Karaterzi, Suçatı, Savaklı, Hudut ve Güroba Mahallelerinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

630- Gündemin 17’nci maddesi; Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 3763 nolu parselin yapılaşma koşulunun Yençok:15.50 m. olarak düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, spor tesis alanında nitelikli yapılaşmanın önünü açacağından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

631- Gündemin 18’inci maddesi; Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi 3071 nolu mer’a vasıflı parselde Mer’a Kanunun 14. maddesine istinaden tahsis amacı değişikliğinin talep edildiği, söz konusu kanunun ilgili yönetmeliğinin 8a-4 maddesi doğrultusunda imar planı yapılması için mer’a parsellerin tahsis amacının değiştirilmesi işleminin başlatılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

632- Gündemin 19’uncu maddesi; Darende ilçesi Zaviye Mahallesi sınırları içerisinde 52 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanında Malatya İdare Mahkemesi’nin 08.11.2012 tarih ve 2012/3157 sayılı kararındaki hususları giderici şekilde hazırlatılan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.11.2017 tarih ve 3971 sayılı kararı ile onaylanan Darende 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, çalışma alanının dokusuna uygun olarak hazırlanmış, koruma kullanma dengesi gözetilmiş olup şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından da uygun olduğundan kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

633- Gündemin 20’nci maddesi; Malatya İli Hekimhan İlçesi Yama Dağı Çimen Yaylası Mevkii 158 ada 1 ve 159 ada 1 numaralı mera vasıflı parsellerde Mer’a Kanunun 14.maddesine istinaden tahsis amacı değişikliği talep edildiği, söz konusu kanunun ilgili yönetmeliğinin 8a-4 maddesi doğrultusunda imar planı yapılması için mer’a parsellerin tahsis amacının değiştirilmesi işleminin başlatılmasının kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi

634- Gündemin 21’inci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5929 ada 15 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 543 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönünde alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

635- Gündemin 22’nci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5907 ada 5 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 541 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönünde alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

636- Gündemin 23’üncü maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5909 ada 3 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 540 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönündeki alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

637- Gündemin 24’üncü maddesi; Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5906 ada 12 nolu parselin maliki tarafından yapılan itiraz Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.11.2017 tarih ve 540 sayılı kararı ile reddedilmiş olup; Yeşilyurt ilçe Belediyesi meclisince itirazın reddi yönünde alınan kararın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

638- Gündemin 25’inci maddesi; Malatya İli Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 98 ada 12 nolu parselin bodrum ve zemin katta parselin tamamının kullanılması için plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, söz konusu parselin bulunduğu bölgenin yapılaşmasını tamamlamış olması nedeniyle oluşan cephe hattı ve sokak dokusunun korunmasına yönelik olduğundan kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

639- Gündemin 27‘nci maddesi; Malatya Film Festivali bünyesinde ilk defa oluşturulan Film Platformu ile aile kurumuna değinen "Ertem Eğilmez Aile Filmleri” desteği kategorisi ile yaşam birlikteliğinin temeli aileyi koruma amaçlı senaryolara 100.000 TL finansal destek sağlanması teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

640- Gündemin 28’inci maddesi; 07.10.2015 tarih ve 493 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali,

-Gündemin 29’uncu maddesi; 2014/119 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Büyükşehir Belediyesi Kadrolu Personeli, şirket personeli, hizmet alımı personeli ve İlçe Belediyelerin Personelinin ulaşımlarını sivil kart tarifesinden yapılması ile ilgili karar alınması,

-Gündemin 30’uncu maddesi; 2015/509 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararına istinaden belediye hizmet alım personelinin 2018 yılı için aylık 104 binişinin sivil tarifeden hesaplanması kurum ve personelin ödeme oranlarının belirlenmesi,

-Gündemin 31’inci maddesi; 2016/226 sayılı meclis kararında belirtilen belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan kırsal diye tabir edilen bölgeler (ilçe, köy ve mahalleler) için MOTAŞ A.Ş'ye devredilen toplu taşıma hizmeti işletim hakkının iptali; meclis kararında belirtilen kira bedellerinin düşürülmesi,

İle ilgili tekliflerin, gerekli çalışmaları yapmak üzere Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

641-1)Gündemin 32’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 3997 ada 1 nolu parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesi,

2)Gündemin 33’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4970 ada 1 parselin batısında, 4969 ada 1 nolu parselin batı ve güneyinde yer alan Park Alanlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak planlanması ve bahse konu Park Alanlarının 4969 ada 1 nolu parselin güneydoğu köşesinde planlanması,

3)Gündemin 34’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

642- Gündemde kalan konular ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 24.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.22.11.2017

 

 

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                   Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

601- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan.   

Mazaretli Olanlar: Hasan Göğüs, Hacı Uğur Polat, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Vahap Küçük.

602- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.11.2017 tarihli meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

603- Gündemin 2’nci maddesi; 2015/379 sayılı Meclis Kararı kapsamındaki Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 25.maddesinde değişiklik yapılması,

-Gündemin 10’uncu maddesi; 12.08.2015 tarih,383 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde düzenleme ve güncellemeler yapılması,

İle ilgili tekliflerin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

604- Gündemin 3’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 5 dereceli Avukat kadrosuna karşılık Volkan DURHAN’ın tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi, ilgiliye ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

605- Gündemin 4’üncü maddesi; Yürülükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele Ticaret+Konut fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

606- Gündemin 5’inci maddesi; 13.09.2017 tarih ve 476 sayılı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptaline; Malatya İli, Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 nolu parsel üzerinde yapımı devam eden; yukarıda mezkur, yolcu bekleme salonu (60 m²), bebek bakım odası (2,5 m²), 2 adet wc (5 m²), büfe (5,6 m²) ve teras alanının (69 m²) işletme hakkının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine göre 31.12.2022 tarihine kadar bedelsiz olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

607- Gündemin 6’ncı maddesi; Hekimhan Belediye Meclisi’nin 05.10.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararıyla alınan ve 5.000.000,00 gelir ve aynı miktar gider olarak belirlenen Hekimhan Belediye ek bütçesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

608- Gündemin 7’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş.’nin 27.10.2017 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu’nda almış olduğu 2.200.000,00 TL.nakit sermaye artışı ile belirlenen meblağın Büyükşehir Belediyesince ödenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

609- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti İnönü Üniversitesi’ne ait olan, 49 (kırkdokuz) yıllığına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne intifa hakkı tesis edilen ve 13.09.2017 tarih, 478 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Belediyeye 1 yıl süre ile kiralanan 1178 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerindeki yeni şehir stadyumunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (Spor Genel Müdürlüğü) bedelsiz olarak tahsisinin talep edilmesine, oybirliğiyle karar  verildi

610-

Gündemin 9. maddesi; Buhara Bulvarı ile Boztepe Caddesi arasında kalan yolun sağ ve sol tarafında, Mimar Sinan Caddesi (Mimar Sinan Caddesi girişi başlangıç, İlter Sokak girişi bitiş) yolun sol tarafında parkmetre uygulamasına geçilerek, belirlenecek süre ve bedel karşılığında parkmetre işletme hakkının MOTAŞ'a verilmesi,

-Gündemin 27. maddesi; sulama sistemlerinde kullanılacak enerji ihtiyacı için yapılacak GES projelerinde ücret alınmaması için 2017 / 263 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

611-

1-Gündemin 11.maddesi; Yeşilyurt İlçesi,Yaka Mahallesi 243 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliği,

2-Gündemin 12.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1190 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği,

3-Gündemin 13.maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mah.1043 ada 111 ve 71 nolu parseller 1043 ada 111 nolu parselin park alanında kalan kısmının ve 1043 ada 71 nolu parselde yer alan kuzeydoğusundaki park alanının bir bütün olacak şekilde İbadet Alanı (Cami) olarak planlanması,

4-Gündemin 14.maddesi; Doğanşehir İlçesi Kelhalil, Karaterzi, Suçatı, Savaklı, Hudut ve Güroba Mahalleleri Yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı sınırlarını gösteren haritaların Büyükşehir Belediye Meclisince onanması,

5-Gündemin 15.maddesi; Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mah. 3763 nolu parselde imar planı değişikliği,

6-Gündemin 16.maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mah. 98 ada 12 nolu parselde imar planı değişikliği,

7-Gündemin 17.maddesi; Yazıhan İlçesi Ambarcık Mahallesi (Şevki Çiftliği) ile ilgili yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanması,

8-Gündemin 18.maddesi; Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mah.3071 nolu mera vasıflı parselde imar planı değişikliği,

9-Gündemin 19.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mah. 5498 ada 14 nolu parselde imar planı değişikliği,

10-Gündemin 20.maddesi; Yakınca Mah. 66 ve 4774 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

11-Gündemin 21.maddesi; Darende İlçesi'nde kentsel sit alanı için hazırlatılan Darende Koruma Amaçlı İmar Planı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 3971 sayılı kararı ile onaylanmış olup söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı,

12-Gündemin 22.maddesi; Hekimhan İlçesi, Yama Dağı, Çimen Yaylası Mevkii 158 ada 1 ve 159 ada 1 numaralı mera vasıflı parsellerde imar planı değişikliği,

13-Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5929 ada 15 numaralı parsel malikinin itirazı,

14-Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planın askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5907 ada 5 numaralı parselin malikinin itirazı,

15-Gündemin 25.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5909 ada 3 numaralı parsel malikinin itirazı,

16-Gündemin 26.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5906 ada 12 numaralı parsel malikinin itirazı,    

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

612- Gündemde kalan ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 22.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.11.2017

  

Şahin ÖZER

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

584- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan VekiliŞefik Şengün’ün Başkanlığı’nda,Selahattin Gürkan,Ramazan Özcan,Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk,Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi,Mehmet Metin Bölükbaşı,Süleyman Eser,Orhan Ormancı,Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay,Nebi Yiğit,Mehmet Baysar,İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel,Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,Aliseydi Millioğulları,Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin Özcan,Cumali Doğan.

Mazaretli Olanlar:Hacı Uğur Polat,Ali Kazgan, Recep Gülbey, Haluk Cömertoğlu, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz,Mehmet Polat, Nevzat Öztürk, Mehmet Kızıldaş.

585- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16-17.10.2017 tarihli meclis karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

586- Gündemin 2.maddesi; -Gündemin 2‘nci maddesi; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2018 Yılı Bütçeleri,

-Gündemin 19’uncu maddesi; Hekimhan Belediyesinin 2017 Mali yılı Ek Bütçesi,

-Gündemin 20’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi,4465 ada,2 nolu parselin hissedarlarının hisselerini Kur'an Kursu yapılması şartı ile  Büyükşehir Belediyemize devirlerinin kabulü ve bu yerin 25 yıllığına Kur'an Kursu yapılmak üzere Battalgazi İlçe Müftülüğü'ne tahsisi,

-Gündemin 28’inci maddesi;Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, Kayalık mevkiinde bulunan, Belediyemizce tapu tahsis belgesi verilen Mahkeme kararı ve 2017/548 Meclis kararını dikkate alınarak Belediyemize ait parselden ya da hisseden mülkiyet hakkı,

-Gündemin 29’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, eski 1911 nolu parselde adlarına tapu tahsisli olan kişilerin tapu tahsislerinin hak sahiplerine dönüştürülmesi ve hisseleri oranında tapu devri yapılması,

-Gündemin 30’uncu maddesi; Hanımınçiftliği Eğitim Derneği'in “Milli ve Manevi Bilinci Aşılama” başlıklı projesine ortak olunması,

-Gündemin 32’nci maddesi; MOTAŞ'ın sermaye artırımı,

İle ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

587- 1-Gündemin 3.maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi.

3-Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

4-Gündemin 7.maddesi, Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

5-Gündemin 12.maddesi, Battalgazi Atabey Feribot İskelesi bünyesinde yapımı devam eden; yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası, 2 adet wc, büfe ve teras alanın işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi ve buyer ile ilgili 2017/476 sayılı meclis kararının iptali,

6-Gündemin 13.maddesi, Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ücret Tarifesi,

7-Gündemin 15.maddesi, Arapgir İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Nazım İmar Planları,

8-Gündemin 17.maddesi, Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3711, 3658 nolu parselleri ve çevresinde yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,

9- Gündemin 18.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

588- Gündemin 6’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip, tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesine kayıtlı 66 ve 4774 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

589- Gündemin 8’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 1339 ada 1 nolu ve 5.706,00 m² yüzölçümlü parsel, Yeşiltepe Mahallesi 3184 ada 28 nolu ve 300,00 m² yüzölçümlü, Uç Mahallesi 185 ada 127 nolu ve 1.081,00 m² yüzölçümlü parselin okul alanı olarak kullanılmak üzere ve tahsis süresi, bina teslimi ve ilgili yerin yıkılmasından sonra başlamak kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine istinaden, 25 (yirmibeş) yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

590- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal İşler Müdürlüğünün feshedilmesinden dolayı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2017 tarih, 175 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına; kaldırılan bu yönetmelik yerine hazırlanan ve usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde ilgili düzenlemeleri yapılarak son şekli verilen 17 maddeden müteşekkil, Ek’te yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

591- Gündemin 10’uncu maddesi;  Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ve ekte yer alan protokol dahilinde “Gençler ile Geleceğe” başlıklı söz konusu projeye ortak olunmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

592- Gündemin 11’inci maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulunun 28.03.2013 tarih 2013/4586 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, kentsel yenilemenin sağlanması, parçalı imar adalarının düzenlenmesi, ulaşım akslarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

593- Gündemin 14’üncü maddesi; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 215 ada, 1 nolu ve 24.120,61 m² yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında ibadet alanı olarak ayrılan 2.353,47 m²’lik kısmının (ekli aplikasyon krokisinde gösterilen alanın)camiyapılmak üzere, 5393 Sayılı Kanununun 75/d maddesine istinaden 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

594- Gündemin 16’ncı maddesi; Arapgir Belediyesinin 2017 yılı bütçesine, 1.500.000,00 TL, gelir ve bu gelire denk 1.500.000,00 TL gider olarak belirlenen ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25.maddesi uyarınca eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

595- Gündemin 21’inci maddesi; Doğanşehir İlçesi Reşadiye Mahallesi 902 nolu parselde toplam 132.150,54 m² yüzölçümlü mera vasıflı kamu orta malının, ekli krokide gösterilen 15.000,00 m²' lik alanının mera vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında Mezarlık Alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

596- 1-Gündemin 22.maddesi; Battalgazi İlçesi Bulguru Mahallesi Göller mevkii 5315 ada 3 (eski 534) nolu parselde imar planı değişikliği,

2- Gündemin 23.maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 92 ada 8 nolu parsel ve 92 ada 84 nolu parselde imar planı değişikliği,

3-Gündemin 24.maddesi; Battalgazi İlçesi Hidayet Mahallesi 93 ada 21 nolu parselde imar planı değişikliği.

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

597- Gündemin 25’inci maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2017 tarih ve 519 sayılı kararında sehven "Malatya İli, Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi’nde plansız alanda kalmakta olan,  (eski 107 numaralı) 150 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" olarak yanlış yazılan ibarenin;"Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi plansız alanda kalmakta olan,  (eski 107 numaralı) 150 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" olarak değiştirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

598- Gündemin 26’ncı maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Ekli III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

599- Gündemin 27’nci maddesi; Mülkiyeti MASKİ Genel Müdürlüğü’nde olan Hekimhan ilçesi Budaklı Mahallesi 403 ada 5 nolu parselde bulunan kargir çeşme vasfındaki 281,00 m² alana sahip taşınmazın rayiç bedeli üzerinden Hekimhan Belediyesi’ne devrine ve ÇTV alacaklarına karşılık mahsup edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

600- Gündemde kalan ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 14.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 08.11.2017

 

 

Şefik ŞENGÜN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Hilal ACI

                     Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

                          Kâtip


 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.10.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

559- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz. İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hilal Acı, Recep Gülbey.   

Mazaretli Olanlar Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Hacı Uğur Polat, Meltem Kavuk, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Vahap Küçük, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Polat.

560- Gündemin 1.maddesi; Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi 1044 parsel taşınmazına “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, bölgenin kentsel hizmetlerini karşılamaya, sosyal ve teknik altyapı standardını artırmaya yönelik olduğundan kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

561- Gündemin 2.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nın, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

562- Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Malatya İli, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, 22.06.2017- 22.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik yapılan itirazların (plan bütünlüğü, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile uyuşmaması sebebiyle) reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

563- Gündemin 4’üncü maddesi; Pütüge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 119 ada 52 nolu parselin “Açık Spor Tesisi Alanı” ve 119 ada 54, 79 nolu parsellerin ise bütün cephelerinden 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi verilen “Kapalı Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasını içeren ve Pütürge Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

564- Gündemin 5’inci maddesi; Pütürge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parselleri ayıran 10 metrelik taşıt yolunun güneyde 12 metrelik ana taşıt yolu ile bağlantı noktasındaki topoğrafik yapının bağlantıyı engellemesinin önüne geçilmesi amacıyla, bu yolun doğu ve batısında "Park Alanları" oluşturulmasını içeren ve Pütürge Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

565- Gündemin 6’ıncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Görgü Mahallesi 255 ada 4 parsel numaralı taşınmazı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 265 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Enerji Depolama Alanı (GES)" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Güneş Enerjisi Santrali" fonksiyonu verilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/06/2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

566- Gündemin 7’nci maddesi; Tapunun Yeşilyurt İlçesi Dilek İstasyon Mahallesi 222 ada 7 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Meskun Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 2 kat (A-2) olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle arka-yan cephedeki imar hatlarının parsel sınırına göre düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının Emsal:0.80 Ayrık Nizam 3 kat (A-3) olmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ön bahçe mesafesinin 5 metre olması şartı ile kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

567- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1-2-6-7 nolu parseller yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 4 kat (A-4) TAKS=0.30 KAKS=1.20 olan 2000 ada 6-7 parseller ve Emsal=1.20 Yençok=24.50 metre olan 2000 ada 1-2 parsellerin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ada ayrım çizgisinin kaldırılarak Emsal=1.20 Yençok=25.50 metre olmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 381 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

568- Gündemin 9’uncu maddesi; Darende İlçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1, 21, 22 ve 24 nolu parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 14.03.2017 tarih ve 167 sayılı kararıyla onaylandığı, söz konusu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına yönelik hazırlanan ve Darende Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından; yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle olduğu anlaşıldığından kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

569- Gündemin 10’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Sosyal Tesis Alan" fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 parsel nolu taşınmazı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2017 tarih ve 419 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Ticaret Alanı"  fonksiyonu ve yapılaşma şartlarının E=1.50 Yençok=12.50 metre verilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03/10/2017 tarih ve 463 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

570- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Karatepe Mahallesi 271 nolu parselin E: 0.10 ve Yençok : 9.50 m yapılaşma koşullarına sahip, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak planlanması içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlanması sebebiyle Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 tarih ve 154 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

571- Gündemin 12’nci maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nde ikame edilen 2016/966 ve 2016/969 E. kayıtlı davalar neticesinde alınan yürütmenin durdurulması kararları doğrultusunda hazırlanan, Yaka Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, mahkeme kararlarında bahsi geçen hususların yerine getirilmiş olması sebebi ile kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

572- Gündemin 13’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 4.fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43.maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış olan Yazıhan İlçesi Balaban Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 573- Gündemin 14’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 4.fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43.maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış olan Battalgazi İlçesi Boran Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

574- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parsel E=0.50 Yençok= 8 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin batı yönündeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 7 metre olarak değiştirilmesini, güney yönünden ise 3 metre yapı yaklaşma mesafesi eklenmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, uygulamada yaşanan sıkıntıları gidereceğinden kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

575- Gündemin 16’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 nolu parseller E=1.50 TAKS=0.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parsellere Ticaret+Konut fonksiyonu ve E=1.50 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarının verilmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarih ve 465 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlandığından kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

576- Gündemin 17’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20.06.2017 tarih ve 271 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup 21.07.2017- 21.08.2017 tarihleri arasında Yeşilyurt Belediye Başkanlığında askıya çıkarıldığı, askı sürecinde Aşağıbağlar Mahallesi 1566 ada 6 nolu parsel sahibinin itiraz ederek, eski imar planına dönüştürülmesini istemiş olup, sözkonusu itirazın reddi yönündeki Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 461 sayılı kararının aynen kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

577- Gündemin 18’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5586 ada 7 nolu parselin batı bölümünün bir kısmının trafo yeri ayrılmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe meclis kararında belirtildiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi

578-