a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Meclis Karar Özetleri - 2017


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

601- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan.   

Mazaretli Olanlar: Hasan Göğüs, Hacı Uğur Polat, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Vahap Küçük.

602- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 08.11.2017 tarihli meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

603- Gündemin 2’nci maddesi; 2015/379 sayılı Meclis Kararı kapsamındaki Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 25.maddesinde değişiklik yapılması,

-Gündemin 10’uncu maddesi; 12.08.2015 tarih,383 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde düzenleme ve güncellemeler yapılması,

İle ilgili tekliflerin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

604- Gündemin 3’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 5 dereceli Avukat kadrosuna karşılık Volkan DURHAN’ın tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi, ilgiliye ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

605- Gündemin 4’üncü maddesi; Yürülükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele Ticaret+Konut fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

606- Gündemin 5’inci maddesi; 13.09.2017 tarih ve 476 sayılı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptaline; Malatya İli, Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 nolu parsel üzerinde yapımı devam eden; yukarıda mezkur, yolcu bekleme salonu (60 m²), bebek bakım odası (2,5 m²), 2 adet wc (5 m²), büfe (5,6 m²) ve teras alanının (69 m²) işletme hakkının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine göre 31.12.2022 tarihine kadar bedelsiz olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

607- Gündemin 6’ncı maddesi; Hekimhan Belediye Meclisi’nin 05.10.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararıyla alınan ve 5.000.000,00 gelir ve aynı miktar gider olarak belirlenen Hekimhan Belediye ek bütçesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

608- Gündemin 7’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş.’nin 27.10.2017 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu’nda almış olduğu 2.200.000,00 TL.nakit sermaye artışı ile belirlenen meblağın Büyükşehir Belediyesince ödenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

609- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti İnönü Üniversitesi’ne ait olan, 49 (kırkdokuz) yıllığına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne intifa hakkı tesis edilen ve 13.09.2017 tarih, 478 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Belediyeye 1 yıl süre ile kiralanan 1178 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerindeki yeni şehir stadyumunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (Spor Genel Müdürlüğü) bedelsiz olarak tahsisinin talep edilmesine, oybirliğiyle karar  verildi

610-

Gündemin 9. maddesi; Buhara Bulvarı ile Boztepe Caddesi arasında kalan yolun sağ ve sol tarafında, Mimar Sinan Caddesi (Mimar Sinan Caddesi girişi başlangıç, İlter Sokak girişi bitiş) yolun sol tarafında parkmetre uygulamasına geçilerek, belirlenecek süre ve bedel karşılığında parkmetre işletme hakkının MOTAŞ'a verilmesi,

-Gündemin 27. maddesi; sulama sistemlerinde kullanılacak enerji ihtiyacı için yapılacak GES projelerinde ücret alınmaması için 2017 / 263 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

611-

1-Gündemin 11.maddesi; Yeşilyurt İlçesi,Yaka Mahallesi 243 ada 2 nolu parselde imar planı değişikliği,

2-Gündemin 12.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1190 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği,

3-Gündemin 13.maddesi; Battalgazi İlçesi Dernek Mah.1043 ada 111 ve 71 nolu parseller 1043 ada 111 nolu parselin park alanında kalan kısmının ve 1043 ada 71 nolu parselde yer alan kuzeydoğusundaki park alanının bir bütün olacak şekilde İbadet Alanı (Cami) olarak planlanması,

4-Gündemin 14.maddesi; Doğanşehir İlçesi Kelhalil, Karaterzi, Suçatı, Savaklı, Hudut ve Güroba Mahalleleri Yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı sınırlarını gösteren haritaların Büyükşehir Belediye Meclisince onanması,

5-Gündemin 15.maddesi; Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mah. 3763 nolu parselde imar planı değişikliği,

6-Gündemin 16.maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mah. 98 ada 12 nolu parselde imar planı değişikliği,

7-Gündemin 17.maddesi; Yazıhan İlçesi Ambarcık Mahallesi (Şevki Çiftliği) ile ilgili yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanması,

8-Gündemin 18.maddesi; Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mah.3071 nolu mera vasıflı parselde imar planı değişikliği,

9-Gündemin 19.maddesi; Yeşilyurt İlçesi İnönü Mah. 5498 ada 14 nolu parselde imar planı değişikliği,

10-Gündemin 20.maddesi; Yakınca Mah. 66 ve 4774 nolu parsellerde imar planı değişikliği,

11-Gündemin 21.maddesi; Darende İlçesi'nde kentsel sit alanı için hazırlatılan Darende Koruma Amaçlı İmar Planı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 3971 sayılı kararı ile onaylanmış olup söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı,

12-Gündemin 22.maddesi; Hekimhan İlçesi, Yama Dağı, Çimen Yaylası Mevkii 158 ada 1 ve 159 ada 1 numaralı mera vasıflı parsellerde imar planı değişikliği,

13-Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5929 ada 15 numaralı parsel malikinin itirazı,

14-Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planın askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5907 ada 5 numaralı parselin malikinin itirazı,

15-Gündemin 25.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5909 ada 3 numaralı parsel malikinin itirazı,

16-Gündemin 26.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde Karakavak Mahallesi 5906 ada 12 numaralı parsel malikinin itirazı,    

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

612- Gündemde kalan ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, bir sonraki birleşimin 22.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14.11.2017

  

Şahin ÖZER

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

08.11.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

584- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan VekiliŞefik Şengün’ün Başkanlığı’nda,Selahattin Gürkan,Ramazan Özcan,Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk,Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi,Mehmet Metin Bölükbaşı,Süleyman Eser,Orhan Ormancı,Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay,Nebi Yiğit,Mehmet Baysar,İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel,Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,Aliseydi Millioğulları,Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar:Necmettin Özcan,Cumali Doğan.

Mazaretli Olanlar:Hacı Uğur Polat,Ali Kazgan, Recep Gülbey, Haluk Cömertoğlu, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz,Mehmet Polat, Nevzat Öztürk, Mehmet Kızıldaş.

585- Gündemin 1.maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16-17.10.2017 tarihli meclis karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

586- Gündemin 2.maddesi; -Gündemin 2‘nci maddesi; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ilçe Belediyelerinin 2018 Yılı Bütçeleri,

-Gündemin 19’uncu maddesi; Hekimhan Belediyesinin 2017 Mali yılı Ek Bütçesi,

-Gündemin 20’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi,4465 ada,2 nolu parselin hissedarlarının hisselerini Kur'an Kursu yapılması şartı ile  Büyükşehir Belediyemize devirlerinin kabulü ve bu yerin 25 yıllığına Kur'an Kursu yapılmak üzere Battalgazi İlçe Müftülüğü'ne tahsisi,

-Gündemin 28’inci maddesi;Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, Kayalık mevkiinde bulunan, Belediyemizce tapu tahsis belgesi verilen Mahkeme kararı ve 2017/548 Meclis kararını dikkate alınarak Belediyemize ait parselden ya da hisseden mülkiyet hakkı,

-Gündemin 29’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, eski 1911 nolu parselde adlarına tapu tahsisli olan kişilerin tapu tahsislerinin hak sahiplerine dönüştürülmesi ve hisseleri oranında tapu devri yapılması,

-Gündemin 30’uncu maddesi; Hanımınçiftliği Eğitim Derneği'in “Milli ve Manevi Bilinci Aşılama” başlıklı projesine ortak olunması,

-Gündemin 32’nci maddesi; MOTAŞ'ın sermaye artırımı,

İle ilgili teklifin incelenerek, rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

587- 1-Gündemin 3.maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi.

3-Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsele "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

4-Gündemin 7.maddesi, Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsele "Enerji Üretim Alanı" fonksiyonu verilmesi,

5-Gündemin 12.maddesi, Battalgazi Atabey Feribot İskelesi bünyesinde yapımı devam eden; yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası, 2 adet wc, büfe ve teras alanın işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi ve buyer ile ilgili 2017/476 sayılı meclis kararının iptali,

6-Gündemin 13.maddesi, Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ücret Tarifesi,

7-Gündemin 15.maddesi, Arapgir İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Nazım İmar Planları,

8-Gündemin 17.maddesi, Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3711, 3658 nolu parselleri ve çevresinde yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,

9- Gündemin 18.maddesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

588- Gündemin 6’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip, tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesine kayıtlı 66 ve 4774 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

589- Gündemin 8’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 1339 ada 1 nolu ve 5.706,00 m² yüzölçümlü parsel, Yeşiltepe Mahallesi 3184 ada 28 nolu ve 300,00 m² yüzölçümlü, Uç Mahallesi 185 ada 127 nolu ve 1.081,00 m² yüzölçümlü parselin okul alanı olarak kullanılmak üzere ve tahsis süresi, bina teslimi ve ilgili yerin yıkılmasından sonra başlamak kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine istinaden, 25 (yirmibeş) yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

590- Gündemin 9’uncu maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal İşler Müdürlüğünün feshedilmesinden dolayı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2017 tarih, 175 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına; kaldırılan bu yönetmelik yerine hazırlanan ve usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde ilgili düzenlemeleri yapılarak son şekli verilen 17 maddeden müteşekkil, Ek’te yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

591- Gündemin 10’uncu maddesi;  Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ve ekte yer alan protokol dahilinde “Gençler ile Geleceğe” başlıklı söz konusu projeye ortak olunmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

592- Gündemin 11’inci maddesi; Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulunun 28.03.2013 tarih 2013/4586 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, kentsel yenilemenin sağlanması, parçalı imar adalarının düzenlenmesi, ulaşım akslarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlandığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

593- Gündemin 14’üncü maddesi; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 215 ada, 1 nolu ve 24.120,61 m² yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında ibadet alanı olarak ayrılan 2.353,47 m²’lik kısmının (ekli aplikasyon krokisinde gösterilen alanın)camiyapılmak üzere, 5393 Sayılı Kanununun 75/d maddesine istinaden 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz olarak tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

594- Gündemin 16’ncı maddesi; Arapgir Belediyesinin 2017 yılı bütçesine, 1.500.000,00 TL, gelir ve bu gelire denk 1.500.000,00 TL gider olarak belirlenen ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25.maddesi uyarınca eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

595- Gündemin 21’inci maddesi; Doğanşehir İlçesi Reşadiye Mahallesi 902 nolu parselde toplam 132.150,54 m² yüzölçümlü mera vasıflı kamu orta malının, ekli krokide gösterilen 15.000,00 m²' lik alanının mera vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında Mezarlık Alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

596- 1-Gündemin 22.maddesi; Battalgazi İlçesi Bulguru Mahallesi Göller mevkii 5315 ada 3 (eski 534) nolu parselde imar planı değişikliği,

2- Gündemin 23.maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 92 ada 8 nolu parsel ve 92 ada 84 nolu parselde imar planı değişikliği,

3-Gündemin 24.maddesi; Battalgazi İlçesi Hidayet Mahallesi 93 ada 21 nolu parselde imar planı değişikliği.

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

597- Gündemin 25’inci maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2017 tarih ve 519 sayılı kararında sehven "Malatya İli, Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi’nde plansız alanda kalmakta olan,  (eski 107 numaralı) 150 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" olarak yanlış yazılan ibarenin;"Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi plansız alanda kalmakta olan,  (eski 107 numaralı) 150 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" olarak değiştirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

598- Gündemin 26’ncı maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Ekli III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

599- Gündemin 27’nci maddesi; Mülkiyeti MASKİ Genel Müdürlüğü’nde olan Hekimhan ilçesi Budaklı Mahallesi 403 ada 5 nolu parselde bulunan kargir çeşme vasfındaki 281,00 m² alana sahip taşınmazın rayiç bedeli üzerinden Hekimhan Belediyesi’ne devrine ve ÇTV alacaklarına karşılık mahsup edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

600- Gündemde kalan ve komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 14.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 08.11.2017

 

 

Şefik ŞENGÜN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Hilal ACI

                     Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

                          Kâtip


 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.10.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

559- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz. İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hilal Acı, Recep Gülbey.   

Mazaretli Olanlar Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Hacı Uğur Polat, Meltem Kavuk, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Vahap Küçük, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Polat.

560- Gündemin 1.maddesi; Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi 1044 parsel taşınmazına “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, bölgenin kentsel hizmetlerini karşılamaya, sosyal ve teknik altyapı standardını artırmaya yönelik olduğundan kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

561- Gündemin 2.maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nın, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

562- Gündemin 3’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Malatya İli, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, 22.06.2017- 22.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik yapılan itirazların (plan bütünlüğü, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile uyuşmaması sebebiyle) reddine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

563- Gündemin 4’üncü maddesi; Pütüge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 119 ada 52 nolu parselin “Açık Spor Tesisi Alanı” ve 119 ada 54, 79 nolu parsellerin ise bütün cephelerinden 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi verilen “Kapalı Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasını içeren ve Pütürge Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

564- Gündemin 5’inci maddesi; Pütürge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parselleri ayıran 10 metrelik taşıt yolunun güneyde 12 metrelik ana taşıt yolu ile bağlantı noktasındaki topoğrafik yapının bağlantıyı engellemesinin önüne geçilmesi amacıyla, bu yolun doğu ve batısında "Park Alanları" oluşturulmasını içeren ve Pütürge Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

565- Gündemin 6’ıncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Görgü Mahallesi 255 ada 4 parsel numaralı taşınmazı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2017 tarih ve 265 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Enerji Depolama Alanı (GES)" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Güneş Enerjisi Santrali" fonksiyonu verilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09/06/2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

566- Gündemin 7’nci maddesi; Tapunun Yeşilyurt İlçesi Dilek İstasyon Mahallesi 222 ada 7 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Meskun Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 2 kat (A-2) olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle arka-yan cephedeki imar hatlarının parsel sınırına göre düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının Emsal:0.80 Ayrık Nizam 3 kat (A-3) olmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ön bahçe mesafesinin 5 metre olması şartı ile kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

567- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 2000 ada 1-2-6-7 nolu parseller yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 4 kat (A-4) TAKS=0.30 KAKS=1.20 olan 2000 ada 6-7 parseller ve Emsal=1.20 Yençok=24.50 metre olan 2000 ada 1-2 parsellerin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle ada ayrım çizgisinin kaldırılarak Emsal=1.20 Yençok=25.50 metre olmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 381 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

568- Gündemin 9’uncu maddesi; Darende İlçesi Göllüce Mahallesi 128 ada 1, 21, 22 ve 24 nolu parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 14.03.2017 tarih ve 167 sayılı kararıyla onaylandığı, söz konusu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına yönelik hazırlanan ve Darende Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından; yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle olduğu anlaşıldığından kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

569- Gündemin 10’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Sosyal Tesis Alan" fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 parsel nolu taşınmazı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2017 tarih ve 419 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Ticaret Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Ticaret Alanı"  fonksiyonu ve yapılaşma şartlarının E=1.50 Yençok=12.50 metre verilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03/10/2017 tarih ve 463 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

570- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Karatepe Mahallesi 271 nolu parselin E: 0.10 ve Yençok : 9.50 m yapılaşma koşullarına sahip, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak planlanması içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlanması sebebiyle Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 tarih ve 154 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

571- Gündemin 12’nci maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nde ikame edilen 2016/966 ve 2016/969 E. kayıtlı davalar neticesinde alınan yürütmenin durdurulması kararları doğrultusunda hazırlanan, Yaka Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, mahkeme kararlarında bahsi geçen hususların yerine getirilmiş olması sebebi ile kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

572- Gündemin 13’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 4.fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43.maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış olan Yazıhan İlçesi Balaban Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 573- Gündemin 14’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 4.fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43.maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış olan Battalgazi İlçesi Boran Mahallesi’nin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritaların onanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

574- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parsel E=0.50 Yençok= 8 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin batı yönündeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 7 metre olarak değiştirilmesini, güney yönünden ise 3 metre yapı yaklaşma mesafesi eklenmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, uygulamada yaşanan sıkıntıları gidereceğinden kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

575- Gündemin 16’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 nolu parseller E=1.50 TAKS=0.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parsellere Ticaret+Konut fonksiyonu ve E=1.50 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarının verilmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarih ve 465 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda hazırlandığından kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

576- Gündemin 17’nci maddesi; Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20.06.2017 tarih ve 271 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup 21.07.2017- 21.08.2017 tarihleri arasında Yeşilyurt Belediye Başkanlığında askıya çıkarıldığı, askı sürecinde Aşağıbağlar Mahallesi 1566 ada 6 nolu parsel sahibinin itiraz ederek, eski imar planına dönüştürülmesini istemiş olup, sözkonusu itirazın reddi yönündeki Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 461 sayılı kararının aynen kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

577- Gündemin 18’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 5586 ada 7 nolu parselin batı bölümünün bir kısmının trafo yeri ayrılmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe meclis kararında belirtildiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi

578- Gündemin 19’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Gelişme Konut Alanı fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parsele Eğitim Tesis Alanı fonksiyonu ve E=1.00 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarının verilmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 403 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe meclis kararında belirtildiği şekliyle kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

579- Gündemin 20’nci maddesi;Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 1321 ada 15 ve 16 nolu parsellerin tevhit edilerek, 20.06.2017 tarih ve 372 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği kararı doğrultusunda yeni oluşan parselin tamamına “Ticaret Alanı”  fonksiyonu verilmesi; 5 metre ön bahçe mesafesi bırakıldıktan sonra bodrum ve zemin katta yeni oluşan parselin kalan kısmının tamamının doldurulması; üst katlarda ise, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen ön ve yan bahçe mesafeleri sağlandıktan sonra her kat için parsel alanının %30'u kadar yapılaşması şartıyla yapı yüksekliği sabit tutularak hazırlatılan ve Battalgazi Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 154 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

580- Gündemin 21’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alan fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerin Aİ(Ayrık-İkiz Nizam) - 4 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.20 yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin ada ayrım çizgilerinin kaldırılmasını içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile reddedilmiş olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile zeminde kullanılan yeşil alan artacağından kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın) katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

581- Gündemin 22’nci maddesi; Doğanşehir ilçesi, Altıntop Mahallesi, 275 nolu parselde toplam 751.050,00 m² yüzölçümlü mer’a vasıflı kamu orta malının, ekli krokide gösterilen 50.046,00 m²'lik alanının mera vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisin talep edilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

582- Gündemin 23’nci maddesi; 2017 Yılı DAP İdaresi yatırım programında 2015D000210 proje numarası ile "Güneş Enerjisini Destekleme Projesi" kapsamında Malatya Kale Uzunhüseyin, Karahüseyin ve Akça Mahalleleri GES Sulama Projesinde kullanılmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğü'ne 1.600.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, proje tutarı ise eş finansman katkısı ile 3.400.000,00 TL olarak belirlendiği, söz konusu GES projesi içinde yer alan sulama projesi kapsamında yapılması planlanan sulama tesisi için ihtiyaç duyulan 1.200.000,00 TL'nin MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait TR350001002184350098825041 İban nolu ve 35009882 5041 hesap nolu banka hesabına yatırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

583- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 08.11.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 17.10.2017

 

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

 

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

               

Metin MANDAL

Kâtip 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

16.10.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

541- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Nurettin Karaaslan, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ramazan Acar, Fetahmet Bay.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hasan Göğüs, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Mehmet Kızıldaş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Recep Gülbey, Aliseydi Millioğulları, Mehmet Polat.

542- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 11.10.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.  

543- Gündemin 2’nci maddesi; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.maddesi gereğince; 01.01.2018 tarihinde başlayıp ve ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sona ermek üzere Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idaresi olan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele ve sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine ve yetkili sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan sözleşmede Belediyeyi temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

544- Gündemin 3’üncü maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, 2016 Yılı Sayıştay Denetimi sonucunda hazırlanan Sayıştay Denetim Raporu değerlendirilerek rapor ile ilgili Meclise gerekli bilgi verildi.

545- Gündemin 4. maddesi; Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ücret Tarifesi,

-Gündemin 6. maddesi; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 215 ada 1 nolu parselin uygulama imar planında ibadet alanı olarak ayrılan 2.353,47 m²'lik kısmının cami yapılmak üzere 25 yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğü'ne tahsisi,

-Gündemin 28.maddesi; Arapgir Belediye Başkanlığı'nın 2017 Mali yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi,

İle ilgili tekliflerin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

546- Gündemin 5’inci maddesi; İzzetiye Mahallesi 583 ada 44 nolu parselde belediye tarafınca kamulaştırma işlemi yapılan 3 adet işyeri ve 1 adet konutun Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmesi için 113.614,18 TL'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hesabına Ek Protokolün 2 kurum tarafından imzalanma tarihinden sonra 30 gün içerisinde yatırılmasına ve Ek Protokolün Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından imzalanması için yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

547- Gündemin 7‘nci maddesi; Hekimhan İlçesi Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parselin büyük bir kısmı plansız alanda kalmakta olup, bahse konu parsele Küçük Sanayi Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

548- Gündemin 8’inci maddesi; T.C Malatya İdare Mahkemesi’nin 2014/259, 2014/260, 2014/263, 2014/264, 2014/267, 2014/268, 2015/1359, 2016/281 ve 2016/282 nolu kararlarında adı geçen vatandaşlarımıza, ilgili karar doğrultusunda yasal kesintiler yapıldıktan sonra Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5549 ada 1 nolu parsel ve 5672 ada 1 nolu parselde yer verilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

549- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Ortaöğretim Tesis Alanı" fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 nolu parsel, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2017 tarih ve 215 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla bahse konu parsele "Resmi Kurum Alanı (Adli Tıp )" fonksiyonu verilerek, yapılaşma şartının E:1.00 olarak değiştirilmesini içeren, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

550- Gündemin 10’uncu maddesi; Yaklaşık 150 hektar büyüklüğünde ve imar planı kapsamında olan Horata Vadisi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırları kapsamında; yetkili birimlerce mer’i imar planında Kentsel Dönüşüm amacı ile Revizyon imar planı hazırlanarak bu planın Belediye Meclisi’nde onaylanmasına müteakip, planda gerekli görülen alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi kapsamında imar uygulaması yapılarak parselasyon planının oluşturulması, parsellerin maliklerince değerlendirilmesinin esas alınmasına; parsel maliklerinin herhangi bir yüklenici firma ile anlaşarak parsellerinde yapı yapmak istemeleri halinde ilgili birimce 3194 sayılı İmar Kanununa göre ruhsat ve gerekli izinlerin verilmesi, proje alanında yapılacak yapılar için Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince belirlenecek cephe ve renge uygun olarak bina projelerinin hazırlanması, projelerin estetik komisyonu onayından sonra ruhsatlandırılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

551- Gündemin 11‘inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 4342 ve 4344 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 205 hektar yüzölçümlü olan ve üzerinde Çakmak Kışlasının bulunan sahanın 6306 sayılı Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesine; mülkiyetinin belediyemize devredilmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teklifte bulunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

552- Gündemin 12‘nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 3380 nolu parselde bulunan Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) alanı içerisinde kalan taşınmazın 110,00 m² lik kısmının, prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi için alınan 2017/157 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptal edilmesi, yerine acil durumlara daha hızlı müdahale edilebileceği düşünülen Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesi, 3493 parsel numaralı Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) içerisinde kalan taşınmazın 110,00 m² lik kısmının, prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

553- Gündemin 13’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 236 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 50 m2'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

554- Gündemin 14’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5930 ada 7 nolu parselin kuzeybatı bölümünün 50 m2'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

555- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plansız sahada kalmakta olan Yeşilyurt ilçesi, Gözene Mahallesi 36 nolu parselin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2017 tarih ve 327 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile "Enerji Depolama Alanı (GES)" fonksiyonuna dönüştürülmüş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla "Güneş Enerjisi Santrali" fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

556- Gündemin 16’ncı maddesi; Yürürlükteki  1/5000 ölçekli nazım imar planında, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kozluk Mahallesi 136 ada 126 parsel Belediye Hizmet Alanı, 136 ada 127 ve 128 numaralı parseller Sosyal Tesis Alanı fonksiyonuna sahip olduğu, bahse konu 136 ada 126 parsele Resmi Kurum Alanı fonksiyonu, 136 ada 127 ve 128 numaralı parsellere Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesini ve yapı nizamlarının Emsal=0.50 Yençok=9.50 olmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,  şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

557-

-Gündemin 17’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Dilek İstasyon Mahallesi 222 ada nolu 7 parsel,

-Gündemin 18’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.2000 ada 1, 2, 6, 7 nolu parseller,

-Gündemin 19’inci maddesi; Darende İlçesi Göllüce Mah.128 ada 1, 21, 22, 24 nolu parseller,

-Gündemin 20’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 nolu parsel,

-Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Karatepe Mahallesi 271 nolu parsel,

-Gündemin 22’nci maddesi; Malatya İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilen ve Mahkeme kararındaki hususlar dikkate alınarak hazırlatılan Yaka Mah.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

-Gündemin 23’üncü maddesi; Yazıhan İlçesi Balaban Mahallesi ile Battalgazi İlçesi Boran Mahallesinin yerleşim alanı ve civarı ile gelilşme alanının tespiti,

-Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parsel,

-Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5625 ada 1 ve 2 nolu parseller,

-Gündemin 26’ıncı maddesi; 2017/271 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Aşağıbağlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde Aşağıbağlar Mahallesi 1566 ada 6 numaralı parsel sahibinin itirazının reddine yönelik Yeşilyurt Belediye Meclis kararı,

-Gündemin 27’nci maddesi; Arapgir İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan ve Mehmet Akif, Çobanlı, Yeni Mahallelerini kısmen kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alan,

-Gündemin 30’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5586 ada 7 nolu parsel,

-Gündemin 31’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 515 ada 1 nolu parsel,

-Gündemin 32.maddesi; Battalgazi İlçesi, Akpınar Mahallesi 1321 ada 15 ve 16 nolu parseller,

-Gündemin 33’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 3711 ve 3658 nolu parseller,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

558- Gündemde kalan konuları, komisyonlardan gelecek konuları ve gündeme gelecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 17.10.2017 tarihinde, saat 14:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 16.10.2017

 

 Şahin ÖZER

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                    Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

11.10.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

 524- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda,Ramazan Özcan,Nevzat Aslan,Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün,Şahin Özer, Nurettin Karaaslan,Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı,Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu,Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey,Fetahmet Bay,Nebi Yiğit,Mehmet Boyraz, Mehmet Polat,Memet Aslan, Nevzat Öztürk,Selim Gültekin,Kadir Yoldaş,Günnur Tabel, Erdal Üstün,Hurşit Kuşcu,Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar:Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Ramazan Acar,Necmettin Özcan,Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Kızıldaş, Süleyman Eser, Vahap Küçük,AliseydiMillioğulları, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel.

525- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 18.09.2017 ve 19.09.2017tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

526- Gündemin 2’nci maddesi; Hekimhan ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 371-372-373-374-375 noluadaların bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesini içeren Hekimhan Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin, bahse konu adaların yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi Ayrık Nizam 2 kat (A-2) olarak kalması şartıyla, söz konusu meclis kararının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

527- 1-Gündemin 3.maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

2-Gündemin 4.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsel,

3-Gündemin 5.maddesi, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5549 ada, 1 nolu parsel ile 5672 ada, 1 nolu parsel,

4-Gündemin 6.maddesi, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik itirazlar,

5-Gündemin 8.maddesi, Hekimhan ilçesi, Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parsel,

6-Gündemin 11.maddesi, Kale İlçesi, Salkımlı Mahallesi 1044 nolu parsel,

7-Gündemin 12.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel,

8-Gündemin 13.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller,

9- Gündemin 14.maddesi,Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsel,

10- Gündemin 15.maddesi,Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1989 ada 1,2,13,14 nolu parseller,

11- Gündemin 18.maddesi,Pütügeİlçesi,Taşbaşı Mah.119 ada 52,54,79 nolu parseller,

12- Gündemin 19.maddesi,Pütügeİlçesi,Taşbaşı Mah.147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parsel,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

528- Gündemin 7’nci maddesi;  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada, 29 nolu ve toplam 34.030,22 m² yüzölçümlü taşınmazın 14.280,20 m²’lik kısmının (ekli aplikasyon krokisinde 29/B ile gösterilen alanın), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda, Güneş Enerji Sistemi kurulması şartıyla 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

529- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 11 nolu ve 6.928,16 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına, ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

530- Gündemin 10’uncu maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 243 ada 3 nolu ve 7.037,57 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına ve ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g Maddesi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

531- Gündemin 16‘ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma" alan fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4915 ada 3 noluparselin E:0.50 Yençok:8.00 metre yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:0.50 Yençok:8.00 metre kalmak şartı ile, parselin ifraz edilebilmesi için parsele yönelik plan notunun düzenlenmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

532- Gündemin 17’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Kamıştaş Mahallesinin mevcut yerleşim sahasındaki dağınık ve eğimli yapının yol açtığı teknik altyapı sorunlarının çözümüne yönelik olarak,  102 ada 499 parsel ile 139 ada 20 nolu parseller üzerinde yaklaşık 11 hektarlık alanda yeni bir yerleşim alanı için ihtiyaç duyulan kullanım alanları oluşturularak hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

533- Gündemin 20’nci maddesi; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe ve Topsöğüt mahalleleri arasında ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü üst geçit kavşağı planlandığı, köprülü kavşak düzenlemesiyle bölgede yer alan parsellerin cephe almalarına yönelik yapılan düzenleme ile ilgili olarak 5188 ve 5189 adanın birleştirildiği ve adaların ortak yoğunluğunun alınarak E=1,50 olarak kabul edildiği, artan nüfusa göre park alanının artırıldığı ve ayrıca imar yollarının yeniden düzenlendiği, yapılaşma koşullarının da Emsal=1,50 Yençok=24,50 yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu şekilde, plan notu olarak da "Binalar tabii zemin kotundan kodlandırılacaktır." şeklinde hazırlanan İmar Planı Değişikliği ve düzenlenen park alanının bir kısmına bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik trafo alanı verilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

534- Gündemin 21’inci maddesi; Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Ekli I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

535-

1-Gündemin 22. maddesi; Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesi,

2-Gündemin 23. maddesi; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait olan ve imar planında okul alanında kalan; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah.1339 ada, 1 nolu parsel, Yeşiltepe Mah.3184 ada, 28 nolu parsel, Uç Mah.185 ada, 127 nolu parsellerin İl Milli Eğit.Md.ne tahsisi,

3-Gündemin 27. maddesi; Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği'nin, “Gençler ile Geleceğe” başlıklı projesine ortak olunması,

4-Gündemin 38. maddesi; Battalgazi Atabey Feribot İskelesi bünyesinde yapımı devam eden; yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası, 2 adet wc, büfe ve teras alanın işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi ve aynı yer ile ilgili 2017/476 sayılı melis kararının iptali,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

536-

1-Gündemin 24. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 1 nolu parsel,

2-Gündemin 28. maddesi; Yeşilyurt İlçesi kısmen Tecde, kısmen Aşağıbağlar ve Konak tapusuna kayıtlı parselleri kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda Horata Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı,

3-Gündemin 29. maddesi; Çakmak Kışlası arazisinin Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teklif edilmesi,

4-Gündemin 30. maddesi; Karakavak Mah.(MAŞTİ) içerisinde kalan 3493 nolu parselin 110,00 m²'lik kısmının, prefabrik 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi ve aynı konuyla ilgili 2017/157 sayılı meclis kararının iptali,

5-Gündemin 31. maddesi; Bostanbaşı Mah. 236 ada 1 nolu parsel,

6-Gündemin 32. maddesi; Karakavak Mah. 5930 ada 7 nolu parselin kuzeybatı bölümünün 50 m²'lik kısmının trafo alanına dönüştürülmesi,

7-Gündemin 33. maddesi; Gözene Mah. 36 nolu parsele "Güneş Enerjisi Santrali"  fonksiyonu verilmesi,

8-Gündemin 34. maddesi; Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mah. 136 ada 126 parsele Resmi Kurum Alanı, 136 ada 127 ve 128 nolu parsellere Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi,

9-Gündemin 35. maddesi; Yeşilyurt İlçesi sınırları içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen yaklaşık 150 hektarlık sahada hazırlanan İmar Planları,

10-Gündemin 36. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Görgü Mah. 255 ada 4 nolu parsele "Güneş Enerjisi Santrali" fonksiyonu verilmesi

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

537- Gündemin 25’inci maddesi; Birimde değişiklikler yapılması nedeniyle, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Hukuk İhtisas Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi

538- Gündemin 26’ncı maddesi; Malatya’da gelecek vadeden ve var olan kültürü geleceğe taşıyan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’ni ulusal ve uluslararası platformlarda etkin kılmak amacıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde 9-16 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılması planlanan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında; 12 dalda, aşağıda miktarları belirtilen ödüllerin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

539-

  Gündemin 39’uncu maddesi;

 -Aynı konu ile ilgil iolarak daha önce alınan 13.09.2017 tarih, 481 sayılı meclis kararının iptaline;

 -4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 4.maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70.maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Malatya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aksa Malatya Doğalgaz AŞ.'nin dağıtım bölgesine Darende ilçesinin dâhil edilmesi halinde;

1-Dağıtım Bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili Belediye ile müşterek hareket edilmesine,

2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve işi programına uygun olarak Darende Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verilmesine,

b)Darende Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt,parke,beton vb.) hafriyat döküm bedeli gibi her türlü ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına,

c)Darende ilçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verilmesine,

d)Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli işbirliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

540- Gündemde kalan konular, komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 16.10.2017 tarihinde, saat 14:00’dayapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 11.10.2017

  

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                  Kâtip

Metin MANDAL

Kâtip 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.09.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

508- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, Ramazan Özcan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Haluk Cömertoğlu, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ali Kazgan, Süleyman Eser, Cemal Akdemir, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş,    

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Ramazan Acar, Necmettin Özcan, Cumali Doğan, İlhami Mengi, Murat Doğan, Fetahmet Bay, Mehmet Polat, Aliseydi Millioğulları

509- Gündemin 1’inci maddesi; Mülkiyeti MASKİ'ye ait Darende ilçesi Yazıköy Mahallesi 231 ada 1 nolu parselin rayiç değeri üzerinden ve ÇTV alacaklarına karşılık Darende Belediye Başkanlığı'na devrinin kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

510- Gündemin 2’nci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesine kayıtlı 130 ada 2 nolu parselin bir kısmına İbadet Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

511- Gündemin 3’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesine kayıtlı 227 ada 15 nolu parselin de bulunduğu imar adasında, imar uygulaması sonucu oluşan yolun imar planına işlenmesini ve işlenen yolda çekme mesafelerinin 5 metre olarak belirlenmesini içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

512- Gündemin 4’üncü maddesi;  Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesinde yer alan 4690 Ada 2 Nolu parsele Özel Eğitim Alanı fonksiyonundan Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2017 tarih ve 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu parsele Özel Eğitim Alanı fonksiyonundan Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan Battalgazi Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 143 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

513- Gündemin 5’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/95 E. kayıtlı dava ikame edildiği, mezkûr mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 25.05.2017 tarih 2016/95 E. ve 2017/902 sayılı ilamı ile Dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, mahkeme iptal kararı doğrultusunda hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

514- Gündemin 6’ıncı maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/95 E. kayıtlı dava ikame edildiği, Mezkûr mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 25.05.2017 tarih 2016/95 E. ve 2017/902 sayılı ilamı ile Dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, mahkeme iptal kararı doğrultusunda hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarih ve 439 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

515- Gündemin 7‘nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/95 E. kayıtlı dava ikame edildiği, mezkûr mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 25.05.2017 tarih 2016/95 E. ve 2017/902 sayılı ilamı ile Dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, mahkeme iptal kararı doğrultusunda hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

516- Gündemin 8’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 7 nolu parsel (eski 1945 ada 5 nolu parselin bir kısmı) Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip olduğu, bahse konu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.06.2016 tarih ve 112 sayılı kararı ile plan yapma/yaptırma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

517- Gündemin 9’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Aşağıbağlar Mahallesine 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller tehvid edilerek Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS: 0.40 Emsal: 1.42 verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşçu ile Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya‘nın muhalif kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

518- Gündemin 10’uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesinde yer alan 1943 ada 55 nolu parsel yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsele Ticaret Alanı Fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bölgenin ticaret ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

519- Gündemin 11‘inci maddesi; Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi 150 nolu parsel üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali için “Enerji Depolama Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yenilenebilir enerji kaynağı olması sebebiyle ve ilgili kurumlardan alınan uygun görüşler doğrultusunda kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

520- Gündemin 12‘nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mahallesi 4309 ada 1 nolu parselin E:0.25 Hmax:6.50 metre yapılaşma koşullarına sahip olduğu, parselin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/05/2017 tarih ve 276 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerçekleşmiş olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla parselin 3770 m2'lik kısmının "Ticaret+Turizm Alanı” fonksiyonu verilerek yapılaşma şartının E:0.40 Yençok: 6.50 metre ve diğer kısmının "Ticaret+ Akaryakıt-Lpg İstasyonu" olan mevcut fonksiyonu korunarak yapılaşma şartının E:0.10 Yençok:6.50 m olarak değiştirilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07/07/2017 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin "Ticaret+ Akaryakıt-Lpg İstasyonu" fonksiyonunun “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzeltilmesi şartıyla kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla karar verildi.

521- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe ve Topsöğüt Mahalleleri arasında ulaşımın sağlanması amacıyla köprülü üst geçit kavşağı düzenlemesiyle bölgede yer alan parsellerde imar planı değişikliği,

İle ilgili teklifin, 5216 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

522- Gündemin 14’üncü maddesi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 20. maddesinde; “Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının  % 75’ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir denilmektedir.” İlgili kanun gereğince danışman olarak görevlendirilen Baki Tamer SELÇUK’a Genel Sekretere ödenen brüt aylık miktarının % 52'si oranında ödeme yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

523- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 11.10.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 19.09.2017

  

 Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                  Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

KâtipMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

18.09.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

486- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı. 

Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Meltem Kavuk, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Hasan Göğüs, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Ali Kazgan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu,

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Mehmet Çınar, Necmettin Özcan, Murat Doğan, Vahap Küçük, Cemal Akdemir, Mehmet Polat

487- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 13.09.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

488- Gündemin 2’inci maddesi; Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 3763 nolu parselde 59.484,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 4 (dört) katlı tesis binasının protokol ile kullanım hakkının aylık 2.000,00 TL bedel ile 5 (beş) yıllığına Yeni Malatya Spor Kulübü’ne verilmesi ve protokol iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

489- Gündemin 3’üncü maddesi;  Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 10 ve 11. maddesi gereğince; ekli I Sayılı Kadro İhdası Cetvelinde belirtilen kadroların ihdasına ve III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde (Memur) belirtilen kadroların iptal ve ihdasına, oybirliğiyle karar verildi.

490- Gündemin 4’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunun 1 (bir) dereceli Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna Ali YILDIRIM’ın atanması, 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

491- Gündemin 5’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesinde yer alan 4141 ada 5 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal=1.50 Blok Nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parselin yapı yoğunluğu sabit kalma koşuluyla Blok Nizam 5 Kat (BL-5) yapılaşma şartının Blok Nizam 8 kat (BL-8) olarak değiştirilmesi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapı yoğunluğunun değişmediği, zeminde yeşil alan kullanımının arttığı anlaşıldığından kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

492- Gündemin 6’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesinde yer alan 45 ada 47 nolu parselin yürürlükteki imar planlarında Sağlık Alanı, 45 ada 48 nolu parselin Konut + Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsellerde Sağlık Alanı ve Park Alanı fonksiyonu düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Battalgazi Belediye Meclisi’nin 02.08.2017 tarih ve 130 sayılı meclis kararıyla plan onama yetkisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisine verilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sosyal ve teknik altyapı standardını arttıracağı, bölgenin ve kentin sağlık alanı ihtiyacını karşılayacağı anlaşıldığından kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

493- Gündemin 7’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.07.2017 tarih 403 sayılı kararıyla onaylanan Malatya İlinin kuzeyinden geçen 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi ilçesi, Ali Baba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmıyla ilgili hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 03.08.2017-02.09.2017 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri çerçevesindeki değerlendirmeler neticesinde itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verildi.

494- Gündemin 8’inci maddesi; Yürürlükte imar planı bulunmayan, Eski Malatya Mahallesi 6051 numaralı parselin "İbadet Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, bölgede sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

495- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesi 1813 nolu parselin batı cephesindeki imar hattının 15 cm batıya kaydırılarak 5 m² alanın ibadet alanına ilave edilmesi konusunu içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kamu yararını sağlamaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

496- Gündemin 10’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi, Şifa Mahallesi 1943 ada 58 nolu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 02.08.2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1/5000 nazım imar planına uygun olarak hazırlığından kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi. 

497- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi 180 nolu adanın batısında yer alan park alanının doğu cephesinin 50 m²’lik kısmına bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere Trafo Alanı düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde, trafo alanının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca belirlenen alanda yapılması şartıyla kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

498- Gündemin 12’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 1 nolu parsel E:1.20 Hmax:12.50 yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:1.20 Hmax:12.50 kalmak şartı ile "Ticaret" alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi

499- Gündemin 13’üncü maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alan fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parsel İ-5 (İkiz Nizam) kat, yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parsele bitişik nizam yapılaşma koşulunun verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 340 sayılı kararı ile reddedilmiş olup söz konusu ilçe meclis kararının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

500- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından sorun teşkil etmediğinden kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi

501- Gündemin 15’inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı fonksiyonuna sahip, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesine 392 ada 7 nolu parselin kuzeyine trafo yeri (50 m²) ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ilçe meclis kararında belirtildiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

502- Gündemin 16’ncı maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesine kayıtlı 5936 ada 2 nolu parselin batı bölümünün bir kısmına trafo yeri ayrılmasını içeren ve Yeşilyurt Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

503- Gündemin 17’nci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonuna sahip tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'ne kayıtlı 179 ada 32 nolu parsele Eğitim Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

504- Gündemin 18’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parsellerin E:1.20 BL-5 (Blok Nizam 5 kat) yapılaşma koşullarına sahip olduğu, söz konusu parselin yapılaşma koşullarının mevcut imar planındaki gibi E:1.20 kalmak şartı ile BL-7 (Blok Nizam 7 Kat) olarak değiştirilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, kabulüne  oyçokluğuyla karar verildi.

505- Gündemin 19’uncu maddesi; Malatya İl içi toplu taşıma işi ile alakalı tesis ve toplu taşıma araçları Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih, 122 sayılı kararı doğrultusunda MOTAŞ A.Ş.’ne verilmiş olması sebebiyle bahsi geçen araçlara ait, Araç ve Şase Numaraları ile yer alan 10 adet Trambüs cinsi araç ile bu araçlar için kullanılması planlanan şarj üniteleriyle birlikte, her 1(bir) adet Trambüs araç için yıllık KDV hariç 1.000,00TL.(BinTürkLirası) bedelle 2017 yılı için kira bedelinin kıst döneme göre belirlenmesi ve kira artışının 2017 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden MOTAŞ A.Ş’ye, 31.12.2030 tarihine kadar kiraya verilmesinin, kabulüne  oybirliğiyle karar verildi.

506-

-Gündemin 20’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 130 ada 2 nolu parsel,

-Gündemin 21’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 227 ada 15 nolu parsel,

-Gündemin 22’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 4690 ada 2 nolu parsel,

-Gündemin 23’üncü maddesi; Malatya İdare  Mahkemesi kararı ile iptal edilen ve iptal kararı sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

-Gündemin 24’üncü maddesi; Malatya İdare  Mahkemesi kararı ile iptal edilen ve iptal kararı sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

-Gündemin 25’inci maddesi; Malatya İdare  Mahkemesi kararı ile iptal edilen ve iptal kararı sonrasında hazırlatılan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 3.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

-Gündemin 26’ncı maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parsel, İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

507- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 19.09.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Şahin ÖZER

Meclis Başkan Vekili

      Mehmet Reşat GÜZEL

                 Kâtip

Meltem KAVUK

Kâtip


 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

13.09.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

469- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı.

Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, İrfan Pişgin,Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşçu,Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan ileHüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Necmettin Özcan, Cumali Doğan.

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Hacı Uğur Polat, Meltem Kavuk, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Recep Gülbey, Cemal Akdemir, Mehmet Boyraz, Mehmet Polat, Nevzat Öztürk.

470- 15.08.2017 tarih, 466 sayılı meclis kararının son paragrafında sehven yazılan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokol sonrası, yıllık 345.000,00 TL. (üçyüzkırkbeşbintürklirası) karşılığında 1 yıllığına Yeni Malatyaspor Kulübü’ne kiraya verilmesinin” ibaresinin, aynı zamanda bu toplantı gündeminin 16.maddesinde de yer alması nedeniyle karardan çıkarılmasına, gündemin 1’inci maddesi; yapılan bu düzeltme ile birlikte, alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 15.08.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

471-

1-Gündemin 2. maddesi, Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adalar,

2-Gündemin 3. maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

3-Gündemin 4. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsel,

4-Gündemin 10.maddesi,Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller,

5-Gündemin 11. maddesi, Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde revizyon imar planına yönelik itirazlar,

6-Gündemin 13. maddesi, Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada, 29 nolu parsel,

7-Gündemin 14. maddesi, Malatya İli, Hekimhan ilçesi, Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parsel,

8-Gündemin 15. maddesi, 10 adet TRAMBÜS aracı ile 10 adet şarj ünitesinin, il içi toplu taşıma faaliyetlerini sürdüren MOTAŞ A.Ş.'ne devri,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

472- Gündemin 5’inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Dabakhane Mahallesinde yer alan 89 ada 45 nolu parsel TAKS ve KAKS kaldırılmadan terk işlemleri yapıldıktan sonra, parsellerde yapı nizamı ve yüksekliği değiştirilmeden, parselin TAKS alanına 44 m² KAKS alanına 220 m² ilave inşaat alanı verilmesi ve çekme mesafelerinin komşu parsellerdeki yapılaşmaya uygun olacak şekilde ada etüdüyle belirlenmesi şartıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde yapılaşma koşulları;çekme mesafelerinin komşu parsellerdeki yapılaşmaya uygun olacak şekilde ada etüdüyle belirlenip,parselin %40’a kadar bedelsiz terkinin yapılması %40 ‘tan sonraki bedelsiz terklerinden dolayı kaybedilen TAKS ve KAKS alanı hakkının net imar parselindeki TAKS ve KAKS alanına eklenmesi şeklinde düzenlenerek kabulüne,oyçokluğuyla karar verildi.

473- Gündemin 6‘ncı maddesi; Karakaya baraj gölü üzerinde balıkçılık faaliyeti göstermekte olan şahısların olumsuz hava şartlarından korunmaları için,Battalgazi ilçesi, Hasırcalar Mahallesi, 657 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanan, 21 m² kapalı alan ve 14 m² açık alan olmak üzere toplam 35 m²’lik balıkçı barınağının, 31.12.2022 tarihine kadar, 2017 yılı bedelsiz, 2018 yılı ve takip eden yıllar için, yıllık  KDV hariç 100,00 TL bedeli geçmemek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 ve 18.maddeleri ve 2886 sayılı Kanunun 51.maddesinin (g) bendine istinaden Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifinetahsisine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

474- Gündemin 7’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Kayalık mevkiinde bulunan Belediyemizce tapu tahsis belgesi verilen yazımız ekinde gönderilen mahkeme kararları doğrultusunda Belediyemizin, en yakın hissesi bulunan yerde yasal kesintiler yapıldıktan sonra Tecde Mahallesi 5549 ada 1 nolu parsel ve 5672 ada 1 nolu parseldeki taşınmazlardan mahkeme kararlarında ad ve soyadları bulunan şahıslara yer verilmesinin hukuksal boyutu itibariyle,konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk İhtisas Komisyonun’un da mevcut karma komisyona dahil edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

475- Gündemin 8’inci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesinde bulunan Konak Belediye Çarşısının 1. katındaki 17 nolu bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek fiyat doğrultusunda, açık teklif usulüyle, 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

476- Gündemin 9’uncu maddesi; Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 nolu parseldeki taşınmaz üzerinde yapımı devam eden büfe, yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası ve wc.nin, vatandaş ve Belediyeden herhangi bir ücret talep etmemek ve temizlik ve bakımını ihaleyi alanın üstlenmesi şartıyla  5 (beş) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihaleyle 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

477- Gündemin 12’nci maddesi; Akçadağ ilçesi Dutlu Mahallesi Köy civarı mevkii 103 ada 52 nolu parselde 14.202,31 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (i)bendi ile 18. maddesinin (g)bendine istinaden mezarlık alanı olarak kullanılmak şartıyla, mülk sahibi Döney ŞAHİN tarafından yapılan şartlı bağışın kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

478- Gündemin 16’ncı maddesi; Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mahallesi 1178 nolu parsel üzerinde bulunan ve 1 (bir) yıllığına 344.050,00 TL bedel ile Büyükşehir Belediyesine kiralanan Yeni Malatya Stadyumunun bir yıllık süre sonuna kadar, kullanım hakkının 345.000,00 TL bedelle ve hazırlanacak protokol ile Yeni Malatyaspor Kulübüne verilmesine, protokol iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

479-

1)Gündemin 17’nci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 4640 ada, 11 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı,

2)Gündemin 18’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 243 ada 3 nolu taşınmaz malın 2886 sayılı Kanun kapsamında satışı,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

480- Gündemin 19‘uncu maddesi; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve 13.10.2017 tarihinde tahsis süresi dolacak olan Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi 655 ada 412 nolu parsel içerisindeki taşınmazın, mevcut tahsis süresinin sona ermesinden itibaren 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesine göre 4 (dört) yıllığına tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

481- Gündemin 20‘nci maddesi; EPDK’nın 20.10.2015 tarih, 565-24 sayılı kararı ile 18.08.2016 tarih, 6434-4 sayılı kararı kapsamında AKSA Malatya Doğalgaz A.Ş.’ye verilen dağıtım lisansı bölgelerine Darende ilçesinin de dahil edilmesine; oybirliğiyle karar verildi.

482-

1)    Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 1943 ada 55 nolu parsele ticaret alanı fonksiyonu verilmesi,

2)    Gündemin 22’nci maddesi; Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi 1044 nolu parsele "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesi,

3)    Gündemin 23’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi 4141 ada 5 nolu parsel,

4)    Gündemin 24’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 1 nolu parsel,

5)    Gündemin 25’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel,

6)    Gündemin 26’ıncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 66 ve 4774 nolu parseller,

7)    Gündemin 27’nci maddesi; Hekimhan İlçesi Kocaözü Mahallesi 4361 nolu parsel,

8)    Gündemin 28’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mah.1989 ada 1,2,13,14 nolu parseller,

9)    Gündemin 29’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4915 ada 3 nolu parsel,

10) Gündemin 30’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mah.4309 ada 1 nolu parsel,

11) Gündemin 31’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Kamıştaş Mahallesi, 102 ada 499 nolu parsel ile 139 ada 20 nolu parsel (yaklaşık 11 hektarlık alan) üzerinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

12) Gündemin 32.maddesi; Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mah.plansız alanda kalmakta olan 150 nolu parsel,

13) Gündemin 33’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 45 Ada 47 ve 48 nolu parseller,

14) Gündemin 35’inci maddesi; 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Alibaba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmıyla ilgili imar planı,

15) Gündemin 36’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 2647 ada 5 nolu parsel,

16) Gündemin 37’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'na yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,

17) Gündemin 38’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 392 ada 7 nolu parsel,

18) Gündemin 39’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5936 ada 2 nolu parsel,

19) Gündemin 40’ıncı maddesi; Battalgazi İlçesi, Eskimalatya Mahallesi 6051 numaralı parselin "İbadet Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı,

20) Gündemin 41’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi 1813 nolu parsel,

21) Gündemin 42’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1943 ada 58 nolu parsel,

22) Gündemin 43’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 179 ada 32 nolu parsel,

23) Gündemin 44’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Kavaklıbağ Mahallesi 180 nolu ada,

24) Gündemin 45’inci maddesi; Pütüge İlçesi, Taşbaşı Mahallesi 119 ada 52, 54 ve 79 nolu parseller,

25) Gündemin 46.maddesi;Pütüge İlçesi,Taşbaşı Mah.147 ada 5 nolu parsel ile 159 ada 2 nolu parsel,

26) Gündemin 47’ıncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi 6042 ada 3 ve 6 nolu parseller,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

483- Gündemin 34’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi, Eskimalatya Mahallesi Üç Kardeşler Türbesi, Beş Kardeşler Türbesi, Halfetin Minaresi ve Sahabbiye-i Kübra medresesinin bulunduğu Kazı alanı için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin söz konusu 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği’nin tescilli yapılar ve tarihi koruma alanı üzerinden geçtiği görüldüğünden, konunun öncelikle Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi gerekmekte olup; konuyla ilgili olarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş sorulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

484- Gündemin 48‘inci maddesi;  Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi 119 ada 40 nolu orman parseli içerisinde bulunan su kaynağının mahallenin içme suyu olarak kullanımı, planlanmış olup, projelendirilip kullanılabilmesi için söz konusu su kaynağının Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü adına tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

485- Komisyonlardan gelecek konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 18.09.2017 tarihinde, saat 15:00 de yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 13.09.2017

 

 

Şefik ŞENGÜN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Mehmet Reşat GÜZEL

                 Kâtip

Metin MANDAL

                       Kâtip

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

15.08.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

445- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı.

Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları ile Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Ali Kazgan, Necmettin Özcan.

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hilal Acı, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Hurşit Kuşçu, Vahap Küçük, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Emin Kılıçaslan, Cemal Akdemir, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk. 

446- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 09.08.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne; oybirliğiyle karar verildi.

447- Gündemin 2’inci maddesi; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi ile talebin değerlendirilmesi neticesinde; Benzer birliklere üye olmamız, ilimizde üretilen tarım ürünlerinin gelişimine katkı sağlayamayacağı ve belediyemize maddi külfetler oluşturacağı düşünülerek Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye olmamızın uygun olmadığı düşünüldüğünden, belediyemizden Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi talebinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

448- Gündemin 3’üncü maddesi; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü Genel Sekreterlik Makamına bağlandığı, ayrıca Belediyemizin hizmet ihtiyacına binaen, Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü birimi oluşturulmuş olup, güncellenen ekteki Malatya Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının, 5216 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

449- Gündemin 4’üncü maddesi; Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Mühendis kadrosuna karşılık Ahmet Suat SOYLU’nun tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi, ilgiliye ödenecek sözleşme ücret miktarının ve ek ödeme oranının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

450- Gündemin 5’inci maddesi; Belediyemizin üye olduğu Doğu Anadolu Belediyeler Birliği kurucu üyeliğinden, birliğin bölgemizde herhangi bir çalışma faaliyeti olmaması sebebiyle ayrılma talebinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

451- Gündemin 6’inci maddesi; Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 10 adet TRAMBÜS aracı ile 10 adet şarj ünitesinin, alınan Büyükşehir Belediye Meclis kararları doğrultusunda il içi toplu taşıma faaliyetlerini sürdüren MOTAŞ A.Ş.'ne devri incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi

452- Gündemin 7’nci maddesi; Yeni Malatya Stadyumu Tadilatı işinde kullanılmak üzere 2.900.000 TL İller Bankası A.Ş.’den kullanılacak krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

453- Gündemin 8’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parseller mevcut uygulama imar planında "Lise Alanı" fonksiyonuna sahip olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığı, söz konusu parsele özel okul yapılmak üzere "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının reddine, oybirliğiyle karar verildi.

454- Gündemin 9’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alan fonksiyonu sahip, Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 15 nolu parsele Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

455- Gündemin 10’uncu maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alan fonksiyonu sahip, Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi 107 ada 94 nolu parselin bir kısmına Kamu Hizmet Alan fonksiyonu, geriye kalan kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

456- Gündemin 11’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi, Boztepe Mevkii, 118 ada, 4 nolu 5.201,29 m² yüzölçümlü parselin, mülk sahibi Hüsnü Berkan KARAKAŞ tarafından mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere yapılan bağış talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (i) bendi ile 18. Maddesinin (g) bendine istinaden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

457- Gündemin 12’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Hatunsuyu Mahallesi 1283 ve 1284 parsellere "İbadet Alanı (Cami Alanı)" fonksiyonu verilmesini içeren, Battalgazi Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2017 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği kamu yararını sağlamaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

458- Gündemin 13’üncü maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 07/07/2017 tarih ve 373 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Beylerderesi güzergahın da yapılan yol ve dere aksının düzenlenmesi ile derenin korunma, kullanma ve sürekliliği sağlanacağından vaki talebin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

459- Gündemin 14’üncü maddesi; Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planı Yeşilyurt Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 161 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2017 tarih ve 251 sayılı kararı ile onaylanarak Yeşilyurt Belediyesince 28.04.2017 tarihinde askıya çıkarıldığı, askı sürecinde Bostanbaşı Mahallesi 127 ada 5 nolu parsel malikleri tarafından plana itiraz edilerek plan kararlarında düzeltme talep edildiği, yapılan itirazın değerlendirilmesi neticesinde Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 367 sayılı kararı ile plan kararlarında yapılan değişikliklerin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

460- Gündemin 15’inci maddesi; Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 370 sayılı kararı ile Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahallerini kapsayan yaklaşık 50 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında mevcut sahada imar dönüşümünün hızlanması amacıyla mevcut konutların metrekaresinin planla verilmiş olan yapı hakkına aktarılması yönünde hazırlanan plan notunun eklenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

461- Gündemin 16’inci maddesi; Malatya İdare Mahkemesi’nin 29.06.2017 tarih ve 2017/902 E. sayılı ilamı ile Karakavak Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin alınan iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, mahkeme kararında belirtilen hususların giderilmesi yönünde hazırlanmış olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

462- Gündemin 17’nci maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanmış Malatya ili Yazıhan İlçesi Akyazı, Dedekargın, İriağaç ve Karaca Mahallelerinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritalarının onanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

463- Gündemin 18’inci maddesi; Arapgir İlçesi Kılıçlı Mahallesi 139 Ada 5 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2017 tarih ve 13 sayılı kararıyla onaylandığı. söz konusu parselde Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik hazırlanan Arapgir Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından; yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

464- Gündemin 19’uncu maddesi; Büyükşehir Belediyesi’nin kullanım hakkı bulunduğu Turgut Özal Tabiat Parkı’na gidilmiş ve burada 1 adet lokanta, 1 adet kafeterya, 1 adet büfe, 1 adet küçük market, 1 adet WC işletmesi ve 1 adette Göl İşletmesinin olduğu görülmüştür. Buna göre talep konusu yerlerde, Esenlik İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. kiracı olduğundan, öncelikle Büyükşehir Belediyesi ile Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti. arasında yapılan kira sözleşmesinin fesih edilmesi, aşağı listede belirtilen yerlerden;  

 

Sıra No

Mülkiyeti veya Kullanım Hakkı Malatya Büyükşehir Belediyesine Ait Gayrimenkulün Adı

Yıllık Kira Bedeli TL (KDV Hariç)

1

Dede Korkut Cafe-Restaurant

45.000,00

2

T. Özal Tabiat Parkı Kafeterya, WC ve Göl İşletmesi

(T. Özal Parkı müştemilatında bulunan lokanta ve büfe Esenlik İmar ve İnşaat Ltd. Şti. ile müsteciri arasında Mahkemelik olduğu ve henüz mahkemenin devam ettiği anlaşıldığından, bu aşamada bu 2 yerin mahkeme sonuçlanıncaya kadar Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti.'nin uhdesinde kalmaya devam etmesi ve ayrıca market yerinin işletmesinin daha uygun olacağı  nedeniyle bununda  Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti .'nce işletilmesi gerektiği)

15.000,00

3

Şelale Sosyal Tesisler  Kernek Parkı

1.100,00

4

Abdullah Gül Parkı

15.000,00

5

Yaşam Ve Spor Merkezi

52.000,00

6

Belediye Nikah Sarayı

52.000,00

7

Hürriyet Cafe

11.000,00


bedellerle Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketi’ne, 2017 yılı için kira bedelinin kıst döneme göre belirlenmesi ve kira artışının 2018 ve sonrası yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 6215 sayılı Kanun’la değişik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden,  31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

465- Gündemin 20’inci maddesi; Belediyemiz tarafından, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Konak Mahallesinde bulunan Horata Mesire Alanı ve içerisindeki tesisler Esenlik Ltd. Şti.’ye 12.04.2017 tarih, 180 sayılı Meclis Kararına istinaden kiraya verilmiş olup, sonrasından bahsi geçen alan ve benzeri yerlerin işletmesini üstlenmek için Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketi’nin kiraya talep etmesi sebebiyle, Büyükşehir Belediyesi ile Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti. arasında yapılan kira sözleşmesinin fesih edilmesi, akabinde bahsi geçen yerlerin Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketi'ne işletme anında oluşacak tamir, bakım ve onarım giderlerini kendileri karşılamak kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 31.12.2022 tarihine kadar bedelsiz olarak kiraya verilmesinin kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

466- Gündemin 21’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti İnönü Üniversitesi’ne ait olan ve 49 (kırkdokuz) yıllığına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne intifa hakkı tesis edilen 1178 nolu parsel üzerindeki Yeni Şehir Stadyumunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi, 18. maddesinin (e) bendine ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine istinaden 1 (bir) yıllığına kiralanmasına, kiralama iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR'a yetki verilmesine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokol sonrası, yıllık 345.000,00 TL. (üçyüzkırkbeşbintürklirası) karşılığında 1 yıllığına Yeni Malatya Spor Kulübü’ne kiraya verilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

467- Gündemin 22’nci maddesi; Gürün Belediyesi’ne bağlı Suçatı/Boğaziçi, Yeşilyurt, Karşıyaka ve Gökpınar mahalle yolları için talep edilen 1. Kat Sathi Kaplama Asfalt yapımı için araç ve ekipmanları olmadığından dolayı, bölgede yaşayan vatandaşın mağduriyeti gözetilerek birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi olarak bölge halkının (öğrenciler, hastalar, yaşlılar vb) daha güvenilir ve hızlı ulaşım sağlamaları açısından Gürün İlçesi Suçatı/Boğaziçi, Yeşilyurt, Karşıyaka ve Gökpınar mahalle yollarında 10.000 mt. asfalt çalışması yapılması için gereken elekaltı, mıcır malzemenin temini ve sathi kaplama asfalt yapım işlerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasının kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

468-Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 13.09.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

  

Hasan GÖĞÜS  

Meclis Başkan Vekili

      Meltem KAVUK

           Kâtip

Metin MANDAL

Kâtip 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

09.08.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

423- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığında, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Hilal Acı, Metin Mandal, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Aziz Görgeç, Necmettin Özcan, Hurşit Kuşcu, Süleyman Eser, Nevzat Öztürk

424- Gündemin 1’nci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 17.07.2017 tarihli meclis toplantısında alınan karar özetinin kabulüne;

İsim değişiklikleri yetkilerinin hangi belediyenin yetki ve sorumluluk alanında ise o belediye meclisince değiştirileceğinden;

-Gündemin 24.maddesi; Darende İlçesine bağlı Günerli Mahallesi'ne bağlı "Ordu Sokak" isminin "Atmalı Sokak" olarak değiştirilmesi,

-Gündemin 25.maddesi; Yazıhan İlçesinde cadde ve sokak isim değişiklikleri,

-Gündemin 26. maddesi; Yeşilyurt İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi "Filiz Sokağı" isminin "Özgecan Arslan Sokağı" olarak; Üçgöze Mahallesinde "İt Ovası" isminin "Yiğit Ovası" olarak; Çavuşoğlu Mahallesi "Çarık Sokağı" isminin "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Sokağı" olarak; değiştirilmesi,

-Gündemin 27.maddesi; Akçadağ İlçesine bağlı Doğu, Kültür, Aktepe, Başpınar ve Kotangölü Mahalleleri'nde "cadde/sokak isim değişikliği,

Tekliflerinin içeriği ilçe belediyelerinin yetki ve sorumluluğunda olduğundan; gündemden çıkarılmasına: oybirliğiyle karar verildi.

425- 1-Gündemin 2. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parsellere Eğitim Alanı Fonksiyonu verilmesi,

2-Gündemin 4. maddesi, Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371,372,373,374,375 nolu adaların imar planının, bitişik nizam 2 kat olarak değiştirilmesi,

3-Gündemin 6. maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,

4-Gündemin 12. maddesi, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi,

5-Gündemin 14. maddesi, Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi 89 ada 45 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,

6-Gündemin 15. maddesi, Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 15 nolu parsele Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesi,

7-Gündemin 16. maddesi, Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi 107 ada 94 nolu parseli bir kısmına Kamu Hizmet Alanı fonksiyonu, geriye kalan kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesi,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

426- Gündemin 3’üncü maddesi; Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi 593 nolu parsel plansız alanda kalmakta olup,  söz konusu parsele "Güneş Enerjisi Santrali" (GES)  kurulması amacıyla "Enerji Depolama Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayarak çevre kirliliğini azaltmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

427- Gündemin 5’inci maddesi; Darende ilçesinde Aşudi Deresi kaynağından başlayarak Tohma Çayına kadar uzanan Aşudi Deresi’nin yatağının yer aldığı yaklaşık 9,5 km uzunluğundaki vadide bulunan Günpınar, Beybağı, Kılıçbağı, Sayfiye, Mehmetpaşa ve Nadir Mahalleleri sınırları kapsamında kalan alanda hazırlanan ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği araştırma ve analiz süreçleri tamamlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

428- Gündemin 7’nci maddesi;

- Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 21 ada 249 nolu parsel üzerinde bulunan ve lojman olarak kullanılan 18 adet meskenin satışı yönündeki teklifin, ileride daha değişik amaç ve projede değerlendirilebileceğinden, reddine;

 - Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 nolu 12.072,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışına, ihale iş ve işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Encümenince yürütülmesine; oybirliğiyle karar verildi.

429- Gündemin 8’nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Duranlar Mahallesi 570 nolu parselin toplam 176.000,00 m² yüzölçümlü mer’a vasıflı alan içerisinde bulunan, ekli krokide gösterilen 13.900,00 m²'lik alanın Tarım İl Müdürlüğü tarafından mera vasfından çıkarılıp, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin ilgili daire başkanlığı tarafından talep edilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

430- Gündemin 10’uncu maddesi; Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kurulumu yapılan ve merkez ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde kurulumu yapılacak Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) işletme işinin Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından, 31.07.2022 tarihine kadar, hiçbir kira ödemeksizin işletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

431- Gündemin 11‘inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kurulumu yapılan ve ilimiz sınırları içerisinde, muhtelif yerlerde kurulumu yapılması planlanan Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) kapsamında kurulacak istasyonlarda uygulanmak üzere hazırlanan Malatya Akıllı Bisiklet Kiralama Ücret Tarifesi’nin uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

432- Gündemin 13’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Yeni Malatya Spor Kulübü’ne ait antrenman sahalarının yanında yer alan Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 3763 nolu parsel 59.484,92 m² yüzölçümlü tesis binasının, Yeni Malatya Spor Kulübü’ne aylık KDV hariç 2.000,00.-TL (ikibinTürklirası) bedelle, kira artışı olmaksızın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesine istinaden Yeni Malatya Spor Kulübü’ne 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

433-Gündemin 17’nci maddesi; Pütürge ilçesi Gündeğer (Hıdırlar), Arıtoprak (Hazkeyfan), Sükan, Arapgir ilçesi Çiğnir (Yumrutaş) ve Yazılı, Kuluncak ilçesi Sofular (Boyalı), Battalgazi ilçesi Çolaklı, Akçadağ Bayramuşağı Mahalleleri İçmesuyu Hattı İnşaatı Yapım İşi“ için 3.667.729,39.-TL (Üçmilyon altıyüzaltmışyedibinyediyüzyirmidokuzliraotuzdokuzkuruş) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

434- Gündemin 18’inci maddesi; Muhtelif İçmesuyu Tesisleri AG-OG Enerji Nakil Hattı Yapım İşi“ için 1.614.468,13.-TL (Birmilyonaltıyüzondörtbindörtyüzaltmışsekizliraonüçkuruş) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

435- Gündemin 19’uncu maddesi; Terfi Merkezi ve Rehabilitasyon Yapım İşi için 4.068.998,37.-TL (dörtmilyon-altmışsekizbindokuzyüzdoksansekizliraotuzyedikuruş) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

436- Gündemin 20‘nci maddesi; Malatya ili, İlçe ve Mahalleleri İçmesuyu Yapım İşi için 1.610.711,80.-TL (Birmilyonaltıyüzonbinyediyüzonbirliraseksenkuruş) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

437- Gündemin 21‘inci maddesi; Malatya Merkez İlçeler Muhtelif Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi“ için 7.077.442,94.-TL (yedimilyonyetmişyedibindörtyüzkırkikiliradoksandörtkuruş) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi

438- Gündemin 22‘nci maddesi; Malatya ili Muhtelif Sondaj Hatları için Toplayıcı Kollektörü ve Muhtelif Depo Çıkışları Debimetre ve Vana Odası  Yapım İşi“ için 8.543.241,90.-TL (sekizmilyonbeşyüzkırküçbin ikiyüzkırkbirliradoksankuruş) tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.  .

439- Gündemin 23‘üncü maddesi; MASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Mali yılı bütçesinde yer alan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ödeneğinden 3.500.000,00 TL’nin (Üçmilyonbeşyüzbintürklirası) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na aktarılması ve Ek’de yer alan “2017 Mali Yılı Bütçesi taşıtlar cetvelinin” onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

440- Gündemin 28’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Karaköy Mahallesi, 118 ada, 4 nolu parsel,

-Gündemin 36’ncı maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1188 ada 1, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller,

-Gündemin 37’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Hatunsuyu Mahallesi 1283 ve 1284 parseller,

-Gündemin 38’inci maddesi; Beylerderesi güzergahında yol ve dere aksının düzenlenmesi,

-Gündemin 39’uncu maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Doğanşehir İlçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı,

-Gündemin 46’ncı maddesi; Malatya İli Arapgir İlçesi Kılıçlı Mah.139 Ada 5 Nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

-Gündemin 47’nci maddesi; Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Bağyolu Mahallesi, 272 ada 39 nolu parsel,

-Gündemin 48’inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 3. Etap Uygulama İmar Planında 127 Ada 5 Nolu Parsel,

-Gündemin 49’uncu maddesi; Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahallelerini Kapsayan 50 Hektarlık Alanda Yapılan Revizyon Uygulama İmar Planı,

-Gündemin 50’nci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2014/335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak 1/5000 ölçekli nazım imar planı,

-Gündemin 51’inci maddesi; Yazıhan İlçesi Akyazı, Dedekargın, İriağaç ve Karaca Mahallelerinde yerleşik alan tespiti,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

441- Gündemin 29’uncu maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Esenlik İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti.' ne sözleşme karşılığında kiraya verilen, ekli listede gönderilen yerlerin, yeni kurulan Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketine devredilmesi,

-Gündemin 30’uncu maddesi; Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait, Battalgazi İlçesi, Hasırcalar Mahallesi 657 nolu parselin Hasırcılar Balıkçılık Koop.’ne tahsisi,

-Gündemin 32’nci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi Konak Belediye Çarşısının 1.katı 17 numaralı bağımsız bölümün kiraya verilmesi,

-Gündemin 33’üncü maddesi; Battalgazi Atabey Feribot İskelesi 352 ve 550 parsel üzerinde yapımı devam eden büfe, yolcu bekleme salonu, bebek bakım odası ve w.c.nin 2886 sayılı Kanun göre 5 yıllığına kiraya verilmesi,

-Gündemin 35’inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Esenlik İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti.kirasında bulunan Horata Mesire Alanının kira sözleşmesinin feshedilerek, Esenlik Sosyal Tesisler Limited Şirketine kiraya verilmesi,

-Gündemin 42’nci maddesi; Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi 1178 nolu parsel üzerindeki yeni şehir stadyumunun bir yıllığına kiralanması,

-Gündemin 43’üncü maddesi; Akçadağ İlçesi Dutlu Mahallesi Köycivarı mevkii, 103 ada, 52 nolu parselin şartlı bağışı,

-Gündemin 44’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Yaka Mahallesi, 215 ada, 29 nolu parselin Esenlik İmar İnşaat Ltd. Şti’ye tahsisi,

-Gündemin 45’inci maddesi; Gürün Belediyesi'ne asfalt yapımı ve malzeme temini,

İle ilgili tekliflerin, incelemeleri yapılarak sonucunu rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

442- Gündemin 31’inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi 5549 ada, 1 nolu parsel ile 5672 ada, 1 nolu parselden Mahkeme Kararlarında belirtilen şahıslara yer verilmesi ile ilgili teklifin, incelenerek rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

443- Gündemin 34’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçe merkezi 2. kısım (Beyler Deresi) Taşkın Koruma İnşaatı yapım işi çalışmaları kapsamında DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak olan protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’a yetki verilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

444- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere, birleşimin kapatılmasına ve bir sonraki birleşimin 15.08.2017 tarihinde, saat 14.00’te yapılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.09.08.2017

 

Ahmet ÇAKIR

Büyükşehir Belediye Başkanı

Hilal ACI

                  Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

 

 

 

 

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

17.07.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

400- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda,Ramazan Özcan, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Vahap Küçük, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Memet Aslan,Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, AliseydiMillioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Hacı Uğur Polat, Necmettin Özcan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu,Cemal Akdemir.

Katılmayanlar: Cumali Doğan, Süleyman Eser, Mehmet Reşat Güzel.

401- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 12.07.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne;

 - Gündemin 2’inci maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmına "Ticari Alan" fonksiyonu verilmesiyönündeki talebin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan talep edilen muvafakat yazısı geldikten sonra değerlendirilmek üzere gündemden çıkarılmasına;

 - Gündemin 3’üncü maddesi;Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesiyönündeki talep ile ilgili çalışmaların uzun süreç alması nedeniyle, sözkonusu çalışmalar bitirildikten sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun gündemden çıkarılmasına;oybirliğiyle karar verildi.

402- Gündemin 4’üncü maddesi; Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parselide kapsayan yürürlükteki Malatya Merkez I.Etap Revizyon İmar Plan notlarının 3F maddesi "Bu planın onay tarihinden önce yürürlükte olan imar planına göre belirlenen yapı nizamı ve yoğunluğuna göre yapılaşan adalarda/parsellerde mevcut toplam yapı büyüklükleri dondurulmuştur. Yapıların yenilenmesi durumunda bu plandaki yapılaşma hükümleri geçerlidir."şeklinde düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

403- Gündemin 5’inci maddesi; Malatya ilinin kuzeyinden geçen 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi ilçesi, Alibaba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmıyla ilgili hazırlanmış ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.02.2015 tarih 97 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Malatya İdare Mahkemesi’nin 2015/1589 esas nolu yürütmeyi durdurma kararına istinaden ve söz konusu Revizyon İmar Planı için idareye ulaşan mahkeme kararları hükümleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

404- Gündemin 6’ncı maddesi; Battalgaziilçesi,Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde yaklaşık 300 m2'lik kısmına ticaret+konut alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazımİmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

405- Gündemin 7’nci maddesi; Malatya İli'nin kuzeyinden geçen 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu mevkiinden geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda Belediyemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı'na ve 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı'na ilişkin Malatya İdare Mahkemesi'nin 24/03/2017 tarih ve 2016/301 E. sayılı ilamı ile yürütmeyi durdurma kararı verildiği anlaşıldığından; Malatya İdare Mahkemesi'nin söz konusu kararına istinaden söz konusu Revizyon İmar Planı için idareye ulaşan Mahkeme kararları hükümleri doğrultusunda gerekli görülen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapıldığı 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

406- Gündemin 8’nci maddesi; Darende ilçesi, Sungur ve Heyiketeği Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 14.02.2017 tarih ve 123 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu mahalleleri kapsayan Darende Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 39 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, D300 Karayoluna cepheli parsellerin yapılaşma koşulunun 7 kattan 6 kata düşürülmesi şartıyla kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

407- Gündemin 9’uncu ve Gündemin 20’nci maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, PTT önü Büfe, Akpınar Büfe, Emekliler Parkı içi Büfe, Nakliyatçılar içi Büfe, Nakliyatçılar Bay Bayan WC, Şehir Mezarlığı Gasilhane içinde bulunan Kafeterya, Malatya Büyükşehir Belediyesi içi zemin kat Çay Ocağı, Malatya Büyükşehir Belediyesi içi 6. kat Çay Ocağı ve Hürriyet Parkı içindeki kafeterya işletmelerinin Esenlik Sosyal Tesisler Ltd. Şti.’ne,  31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesine;

1-Dede Korkut içindeki tesisler, 2-Turgut Özal Tabiat Parkı Kafe ve Restorant, 3-Şelale Sosyal Tesisleri Kernek Parkı, 4-Abdullah Gül Parkı içindeki tesisler, 5-Yaşam ve Spor Merkezi, 6-Belediye Nikâh Sarayı içerisindeki 1 adet büyük salon ve 2 adet küçük salon, 7-Hürriyet Parkı içindeki kafeterya işletmelerinin kira ve devir işlemlerinin ise, halihazırda Esenlik İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.ile kira sözleşmeleri devam ettiğinden, sözkonusu kira sözleşmeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca feshedildikten sonra, tekrar meclise intikal ettirilmesine; oybirliğiyle karar verildi.

408- Gündemin 10‘uncu maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5558 ada 16 nolu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesini ve E=1.50 TAKS=0.40 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarının verilmesini, bina kütlelerinin imar planına işlenmesini, plan paftasına eklenen plan notlarınıda içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

409- Gündemin 11’inci maddesi; Malatya İli Battalgazi İlçesi Saray Mahallesinde yer alan 408 ada 127 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 4 kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak planlı olduğu anlaşıldığından, söz konusu parselin bodrum ve zemin katta parselin tamamının kullanılması, üst katlarda ise komşu parsellerdeki yapılaşma dikkate alınarak belirlenen öneri kütleye uyulması yönünde hazırlanan Battalgazi Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 76 sayılı kararıyla bodrum ve zemin katta parselin tamamının kullanılması, üst katlarda ise ada etüdü ile belirlenecek olan kütleye uyulması şartıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

410-Gündemin 12’nci maddesi; Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt ve Yeşiltepe mahallelerini ayıran Malatya - Sivas demiryolu hattından dolayı oluşan hemzemin geçişlerin olduğu alanda meydana gelen trafik sorunlarının, kazaların önlenmesi, trafik akış emniyetinin sağlanması, ulaşım aksları arasındaki devamlılığın sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

411- Gündemin 13’üncü maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Hekimhan Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlananve Hekimhan Belediye Meclis kararıyla kabul edilen Malatya ili Hekimhan İlçesi Çanakpınar Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritanın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

412- Gündemin 14’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5640 ada 1 nolu parselin 12 metrelik imar yolu ile arasında refüj olmasından dolayı mahreç alamamakta olup, mahreç yönünün 50 metrelik imar yolundan verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğininkabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

413- Gündemin 15‘inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip, tapunun Yeşilyurt ilçesi Karagöz Mahallesi 5868 ada 1 nolu parsel ve Hacıabdi Mahallesi 2029 ada 1 nolu parsele “Enerji Depolama Alanı” fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

414- Gündemin 16‘ncı maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.05.2017 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahalle sınırları içerisinde 3997 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 ve 14 nolu parsellere “Belediye Hizmet Alanı” (BHA) fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, (18.05.2017 - 17.06.2017 tarihleri arasında) askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, gerekli düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

415- Gündemin 17‘nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi 405 ada 8 nolu parselin kuzey cephesi ile güney cephesi arasında bulunan kot farkından dolayı parselin mahreç yönünün 10 metrelik imar yolundan, parselin kuzey cephesinde bulunan 7 metrelik imar yoluna verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

416- Gündemin 18‘inci maddesi; Darende İlçesi İbrahim Paşa Mahallesi 231 ada 14 nolu parsel yürürlükteki İmar Planlarında “Tarım Niteliği Korunacak Alan, İmar Yolu, Dere ve Bisiklet Yolu” olarak planlı olan ve yürürlükteki imar planlarında “Tarım Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanan kısmının (Belediyenin sorumluluk sahası içinde görev ve yetkilerini yerine getirebilmesi, ilçede acil yardım ve kurtarma ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla) söz konusu parsele “Belediye Hizmet Alanı” (İtfaiye Alanı) fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

417- Gündemin 19‘uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Kapıkaya Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Bertaraf ve Geri Dönüşüm sahasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kamu yararını sağlamaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

418- Gündemin 21‘inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Esenlik Sosyal Tesisler Ltd. Şti.’nin 10.07.2017 tarihinde yaptığı Genel Kurulu’nun almış olduğu sermaye artırımına dair 3.990.000,00.-TL (üçmilyondokuzyüzdoksanbintürklirası) nakit sermaye artışının Büyükşehir Belediyesince ödenmesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

419- Gündemin 22‘nci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sosyal Tesis Alanı " fonksiyonuna sahip, tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 nolu parsele “Ticaret Alanı”  fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

420- Gündemin 23’üncü maddesi; Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Orduzu Pınarbaşında bulunan Yeni Malatyaspor Kulübüne ait antreman sahalarının yanındaki tesis binasının 5 (beş) yıllığına Yeni Malatya Spor Kulübüne kiraya verilmesiıile ilgili teklifin gerekli incelemeleri yaparak, sonucunu rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

421   -Gündemin 24.maddesi; Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesi 89 ada 45 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması,

-Gündemin 25.maddesi; Akçadağ İlçesi Kültür Mahallesi 61 ada 15 nolu parsele Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesi,

-Gündemin 26.maddesi; Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi 107 ada 94 nolu parselin bir kısmına Kamu Hizmet Alan fonksiyonu, geriye kalan kısmına Sosyal ve Kültürel Tesis Alan fonksiyonu verilmesi,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

422- Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 09.08.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                    Kâtip

Meltem KAVUK

Kâtip

 

 

 

 


MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

12.07.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

377- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün’ün Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı.

Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Hilal Acı, Metin Mandal, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, Haluk Cömertoğlu, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşçu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Necmettin Özcan.

Mazeretli Olanlar: Selahattin Gürkan, Nevzat Aslan, Aziz Görgeç, Cumali Doğan, Süleyman Eser, Vahap Küçük, Kadir Yoldaş.

378- Gündemin 2’nci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 19.06.207 ve 20.07.2017 tarihli meclis toplantılarında alınan karar özetlerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

 

379- 1-Gündemin 3.maddesi, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parsel,

2-Gündemin 4.maddesi, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesi,

3-Gündemin 6.maddesi, Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parsel,

4-Gündemin 8.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parseller,

5-Gündemin 10.maddesi, Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi 593 nolu parsel,

6-Gündemin 11.maddesi, Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Ali Baba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmında 2015/97 sayılı Meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliği,

7-Gündemin 12.maddesi, Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parsel,

8-Gündemin 13.maddesi, 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu mevkiinden geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda hazırlanan ve 2015/200 sayılı Meclis kararı ile onaylanan İmar Planı,

9- Gündemin 14.maddesi, Darende İlçesi Sungur ve Heyiketeği mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

10- Gündemin 15. maddesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait muhtelif büfe, çay ocakları, kafeterya ve Özalper Gençlik Parkı işletmesinin Esenlik Ltd. Şti.'ne kiraya verilmesi,

11- Gündemin 18. Maddesi, Hekimhan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 371, 372, 373, 374, 375 nolu adalar,

12- Gündemin 20. maddesi, Darende ilçesinde Aşudu Deresi kaynağından başlayarak Tohma Çayına kadar uzanan Aşudi Deresi’nin yatağının yer aldığı yaklaşık 9,5 km.lik alanda hazırlanan imar planı,

13- Gündemin 21. maddesi, Arapgir İlçesi, Göz, Sekisu, Osmanpaşa ve Serge Mahalleleri sınırları içinde yer alan yaklaşık 400 ha.lık alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

14- Gündemin 22.maddesi, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5558 ada 16 nolu parsel,

15- Gündemin 24.maddesi, Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 408 ada 127 nolu parsel,

16- Gündemin 27.maddesi, Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt ve Yeşiltepe Mahallelerini ayıran Malatya - Sivas demiryolu hattıdan dolayı oluşan hemzemin geçişlerin olduğu alanda kavşak düzenlemesi, İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

380- Battalgazi İlçesi, Niyazi Mahallesi 1901 ada 12 nolu parselde yapılaşma koşulunun Yençok:18.50 metre olması, parselin kuzeyinden geçen 5 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesi ve cephe yönü işaretinin 7 metrelik imar yolundan verilmesi yönünde hazırlatılan ve Battalgazi Belediye Meclisi’nin 04.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

381- Darende ilçesi Balaban Mahallesi 3166 ve 3167 nolu parsellere "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın reddine, oybirliğiyle karar verildi.

 382- Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi 4969 ada 1 nolu parsele Akaryakıt ve Servis İstasyonu  Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin, plan bütünlüğünü bozması nedeni ile reddine, oybirliğiyle karar verildi.

383- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi 5384 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Yeni Nikâh Sarayındaki 06 (Z-72) nolu bağımsız bölümün, törensiz nikâh salonu olarak kullanmak üzere, Fuarcılık A.Ş. ile imzalanan kira sözleşmesinin 7.maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na tahsis edildiğinden, 60.000,00 TL kira bedelinin düşürülmesi yönündeki talebin değerlendirilmesi neticesinde; Kültür Etkinlikleri ve Fuarcılık A.Ş.’nin kira bedelinin düşürülmesi ile ilgili mezkur talebinin, yıllık kira bedelinin makul olması sebebiyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.

384- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması yönündeki teklifin değerlendirilmesi neticesinde; Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenen, ekte yer alan ve 17 maddeden müteşekkil, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin önerilen şekilde uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

385- Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesi 97 nolu parsele, kısmen "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın ilgili kurumlardan alınan uygun görüşler doğrultusunda ve kurumlar tarafından öne sürülen şartların sağlanması şartıyla, kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

386- Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" fonksiyonuna sahip, tapunun Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’ne kayıtlı 5625 ada 1 ve 2 numaralı parsellere "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

387- Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 4968 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu ve Bakım Atölyesinin yıllık KDV hariç 60.000,00TL (AltmışbinTürkLirası) bedelle 2017 yılı için kira bedelinin kıst döneme göre belirlenmesi ve kira artışının 2017 yılı sonrası takip eden yıllar için, Ekim ayında yayımlanan yeniden değerleme oranında her yıl arttırılarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden, 31.12.2026 tarihine kadar Esenlik Ltd. Şti.ne, kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi

388- Usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olan ve 14 maddeden müteşekkil Malatya Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin önerilen şekilde uygulanmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

389- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev ifa eden Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü kaldırılmış olup, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev ifa eden Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, İç Sular Taşıma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile birleştirilerek, yeni adının Toplu Ulaşım ve İç Sular Şube Müdürlüğü olarak belirlenmesine, 5216 sayılı Kanunun 21.maddesi gereğince güncellenen Büyükşehir Belediyesi İdari Teşkilat Şemasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

390- Gündemin 29‘uncu maddesi;  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, 21 ada 249 nolu parsel üzerinde bulunan ve lojman olarak kullanılan 18 adet mesken ile Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 143 ada 3 nolu arsa niteliğindeki taşınmazın satılması,

-Gündemin 35’inci mddesi; Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kururulumu yapılan ve merkez ilçe sınırlarında muhtelif yerlerde kurulumu yapılacak Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) işletme işinin Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi,

-Gündemin 36’ncı maddesi; Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde kururulumu yapılan ve şehrin muhtelif yerlerinde  kurulumu yapılacak olan Akıllı Bisiklet İstasyonları için kiralama bedeli,

-Gündemin 46’ncı maddesi; Muhtelif büfe, wc, kafeterya çayocağı, kafe-restaurant, Şelale Sosyal Tesisleri Kernek Parkı, Abdullah Gül Parkı, Yaşam ve Spor Merkezi, Belediye Nikah Sarayı içirisindeki 1 adet büyük salon ve 2 adet küçük salonun Esenlik Sosyal Tesisler Ltd. Şti.'ne kiraya verilmesi,

-Gündemin 48’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Sosyal Tesisler Ltd.Şti.nin sermaye artırımı, ile ilgili tekliflerin gerekli incelemeleri yaparak, sonucunu rapor halinde meclise intikal ettirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

391- Gündemin 30’uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Duranlar Mahallesi 570 nolu parsel mera vasıflı kamu orta malının 13.900,00 m²'ik alanının mer'a vasfından çıkarılarak, Hazine adına tescil edilmesi sonrasında mezarlık alanı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi, ile ilgili teklifin gerekli çalışmaları yapmak üzere Çevre ve Sağlık ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

392- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait,Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi 249 ada 128 nolu parselde 21.684,55 m² yüzölçümlü taşınmaz içinde yer alan Malatya Cazibe Merkezinin (Kerpiç Konaklar)  14.09.2015 tarihinde Malatya Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında, söz konusu yerin bakım, onarım ve işletmesi 10 (on) yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verildiği, Malatya Cazibe Merkezi (Kerpiç Konaklar) E Blok, Zemin Katta 2 (iki) adet dairenin Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) ve E Blok 1. Katta 1 adet dairenin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna (TRT) protokol karşılığında 14.09.2025 tarihine kadar kullanım hakkı verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

393- Gündemin 32’nci maddesi; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği"ne üye olunması, Birlik Tüzüğü'nün kabulü ve Birlik Genel Kurulu'nda görev yapmak üzere 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi ile ilgili teklifin, gerekli çalışmaları yapmak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

394- “Malatya Merkez İlçeler Muhtelif Kanalizasyon Hattı İnşaatı İşi“ için 12.389.594,37.-TL tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

395- “Ultrasonik Debimetre Alım İşi“ için 919.416,67-TL tutarındaki kredi kullanımına yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

396- 1-Gündemin 37.maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mah.3997 ada 1,2,3,6,7,8,9,11,14 nolu parseller,

2- Gündemin 38.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 3 nolu parsel,

3- Gündemin 39.maddesi; Hekimhan İlçesi Çanakpınar Mahallesi Yerleşik alan ve civarı ile gelişme alanı sınırlarının belirlenmesi,

4- Gündemin 40.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah.5640 ada 1 nolu parselin (12 m.lik imar yolu ile arasındaki refüjden dolayı mahreç alamamakta olup) mahreç yönünün 50 m.lik imar yolundan verilmesi,

5- Gündemin 41.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karagöz Mahallesi 5868 ada 1 molu parsel ile Hacıabdi Mahallesi 2029 ada 1 nolu parsele Enerji Depolama Alanı fonksiyonu verilmesi,

6- Gündemin 42.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 112 ada 4 nolu parsele "Ticaret+Konut" fonksiyonu verilmesi,

7- Gündemin 43.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi 405 ada 8 nolu parsel,

8- Gündemin 44.maddesi; Darende İlçesi İbrahim Paşa Mahallesi 231 ada 14 nolu parsel,

9- Gündemin 45.maddesi; Battalgazi İlçesi, Kapıkaya Mahallesinde bulunan Katı Atık Bertaraf ve Geri Dönüşüm sahasını kapsayan alanda yapılması düşünülen imar planı değişikliği,

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmalarını 10 iş günü içerisinde tamamlayarak meclise intikal ettirmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

397- Borçlanması Belediyemizce gerçekleştirilecek, MOTAŞ Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat ve Taahhüt Proje ve Müşavirlik Turizm Telekominikasyon Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilecek olan Hidroelektrik Santrali yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 7.500.000,00.-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkilendirilmesine, katılanların oybiriliğiyle karar verildi.

398- Kiraz Sineği zararlısı ile toplu mücadele edilerek, kalite ve üretimde standardın yükseltilmesi, ihracatın ve üreticinin gelirinin arttırılması amacıyla, Dalbastı Kirazında Kaliteyi Arttırma (Kiraz Sineği İle Mücadele) Projesinin yürütülebilmesi için 50.000,00.-TL ödenek ile sözkonusu projeye destek verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

399- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki birleşimin 17.07.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 12.07.2017

 

 

Şefik ŞENGÜN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Hilal ACI

                     Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

Kâtip

 

 

 

 

 

 

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

20.06.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

362- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, çoğunlukla toplandı.

Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Hilal Acı, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Ramazan Acar, Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Süleyman Eser, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Fetahmet Bay, Nebi Yiğit, Cemal Akdemir, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Toplantıda Bulunmayanlar: Selahattin Gürkan, Nurettin Karaaslan, Mehmet Polat,

Mazeretli Olanlar: Necmettin Özcan, Cumali Doğan, Haluk Cömertoğlu, Hurşit Kuşçu, Murat Doğan, Vahap Küçük, Aliseydi Millioğulları, Mehmet Reşat Güzel, Memet Aslan.

363- Gündemin 1’inci maddesi; Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 20 hektarlık alanda güney kuşak yolunun devamlılığının sağlanması, trafik sirkülasyonunun rahatlatılması ve nitelikli yapılaşmanın oluşmasını sağlamak amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 221 sayılı kararıyla onaylanmış olup, söz konusu alana yönelik hazırlanan Battalgazi Belediye Meclisinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

364- Gündemin 2’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 106 ada 1 nolu parsele yapı yaklaşma mesafelerinin plan paftasında olduğu gibi E=1.00 Yençok=9.50 m. yapılaşma koşulları ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

365- Gündemin 3‘üncü maddesi; Yeşiltyurt Belediye Meclisince onaylanan ve 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak kentsel yenilemenin sağlanması, parçalı imar adalarının düzenlenmesi, ulaşım akslarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 50 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

366- Gündemin 4‘üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesi’nde 2016/172 E. kayıtlı dava ikame edilmiştir. Mezkur Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkemenin iptal kararına uygun bir şekilde hazırlanan, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanan, Karakavak Mahallesini kapsayan yaklaşık 13.4 ha.lık alanda yapılan 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

367- Gündemin 5’inci maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/172 E. kayıtlı dava ikame edilmiştir. Mezkur mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 14.06.2017 tarih 2016/172 E. ve 2017/855 sayılı ilamı ile Dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme iptal kararı sonrasında hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 326 sayılı kararı ile onaylanan, Karakavak Mahallesini kapsayan yaklaşık 31,3 ha.lık alanda yapılan 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 

368- Gündemin 6‘ncı maddesi; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2014 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunda Malatya İdare Mahkemesinde 2016/172 E. kayıtlı dava ikame edilmiştir. Mezkur mahkemece yapılan yargılama neticesinde; mahkemenin 14.06.2017 tarih 2016/172 E. ve 2017/855 sayılı ilamı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme iptal kararı sonrasında hazırlatılan Yeşilyurt Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan, Karakavak Mahallesini kapsayan yaklaşık 101,6 ha.lık alanda yapılan 1/1000 ölçekli 3.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

 

369- Gündemin 7‘nci maddesi; Kurulu olan Atıksu Arıtma Tesisinin alanı yeni üniteler ve kurulu tesise ek üniteler için yeterli olmadığından, Battalgazi İlçesi Eskimalatya Mahallesinde yer alan 6366 ve 471 nolu parsellerin plansız alanda kaldığı, bahse konu 6366 nolu parselin kuzeydoğusunun bir kısmına ve 471 nolu parselin tamamına Atıksu Tesisleri Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

370- Gündemin 8‘inci maddesi; Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesinde plansız alanda kalmakta olan 151 nolu parsele "Konut Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebinin ilgili kurumlardan alınan imar planına esas kurum görüşleri doğrultusunda reddine, oybirliğiyle karar verildi.

371- Gündemin 9‘uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesine kayıtlı, yürürlükteki imar planında "Konut Alanı" fonksiyonuna sahip, 1943 ada 58 nolu parsele  "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, bulunduğu parselin çevresinde de ticari yapılaşmaların bulunduğu ve talebin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmaması gerekçesi ile kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

372-Gündemin 10’uncu maddesi; Yürürlükteki imar planında "Ticaret+Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olan, Battalgazi ilçesi, Akpınar Mahallesi, 1321 ada 15 ve 16 nolu parsellerin "Ticaret Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, parsel çevresindeki ticari yapılaşmalarla plan bütünlüğü oluşturmaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

373- Gündemin 11‘inci maddesi; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı fonksiyonuna sahip olan Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi kayıtlı 3344 ada 19 nolu parselin kuzeybatı köşesinde trafo yeri (47 m²) ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

374- Gündemin 12‘nci maddesi; Battalgazi ilçesi, Karatepe Mahallesi, plansız alanda kalmakta olan, 271 nolu parsel üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali için, bahse konu parsele “Enerji Depolama Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, yenilenebilir enerji kaynağı olması sebebiyle ve ilgili kurumlardan alınan uygun görüşler doğrultusunda kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

375- Gündemin 13‘üncü maddesi; Mevcut durumda uygulanan Nikah Ücretleri tarifesinin 1. ve 2. sırada yer alan (a) ve (b) alt başlıklarında “yerleşkesinde” ibaresi yer almadığı için yanlış anlaşılma ve uygulamalara neden olduğu anlaşıldığından; halihazır durumda uygulanan söz konusu Nikah Ücretleri tarifesinin 1. ve 2. sırada yer alan (a) ve (b) alt başlıklarındaki “Nikah Sarayı” ibarelerinin devamına “Yerleşkesinde” ibarelerinin eklenerek düzeltilmesine; “Nikah Salonu Ücretleri” alt başlığının ise “Mesai Saatleri İçerisinde” olarak düzeltilmesine, yapılan bu düzeltmeler ile birlikte son şekli verilen aşağıda yazılı söz konusu tarifenin 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli sayılarak uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

376- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, bir sonraki toplantının 12.07.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve toplantının kapatılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 20.06.2017

    

 

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

 

Hilal ACI

                  Kâtip

 

Meltem KAVUK

Kâtip
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

19.06.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

338- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığı’nda, iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

339-Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 14.06.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

340- Gündemin 2‘nci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi ve Konak Mahallesinde aşağıda kayıtlı listede mahallesi, adası, parseli, yüzölçümleri ve imar durumları verilen taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihale ile satışına; ihale iş ve işlemlerinin Encümence yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

S.No

Mahallesi

Ada

Parsel

Alan

İmar Durumu

Cinsi

1

Konak

 

4983

350,00

Konut

Arsa

2

Konak

 

4984

430,00

Konut

Arsa

3

Konak

 

4985

520,00

Konut

Arsa

4

Konak

 

4989

398,00

Konut

Arsa

5

Konak

 

4990

372,00

Konut

Arsa

6

Konak

 

4991

338,00

Konut

Arsa

7

Konak

 

4992

284,00

Konut

Arsa

8

Konak

 

4997

369,00

Konut

Arsa

9

Konak

 

4998

599,00

Konut

Arsa

10

Konak

 

4999

454,00

Konut

Arsa

11

Yeşiltepe

4601

2

243,00

Konut

Arsa

12

Yeşiltepe

4601

4

212,00

Konut

Arsa

13

Yeşiltepe

4601

7

271,00

Konut

Arsa

14

Yeşiltepe

4600

5

293,00

Konut

Arsa

15

Yeşiltepe

3184

13

302,00

Konut

Arsa

341- Gündemin 3‘üncü maddesi; Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bulunan ve aşağıda yazılı birimin 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamına alınarak; Özel Güvenlik Personeli görevlendirilmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

342- Gündemin 4’üncü maddesi; vatandaşların Ramazan Bayramının 1. günü (25.06.2017 tarihinde) gün boyu Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından (Özel Halk Otobüsleri dahil değil) ücretsiz yararlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.    

343- Gündemin 5‘inci maddesi; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesinde bulunan Konak Belediye Çarşısının zemin katındaki 30 numaralı bağımsız bölümün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

344- Gündemin 6‘ncı maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesine kayıtlı 5480 ada 10 ve 11 numaralı parseller yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut+Ticaret" fonksiyonuna sahip olduğu, söz konusu parsele "Ticaret Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin,çevresindeki ticaret alanları ile plan bütünlüğü oluşturacağından kabulüne, (Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, Aliseydi Millioğulları, Emin Kılıçaslan ile Hüseyin Akkaya’nın muhalif kaldıkları oylamada) oyçokluğuyla karar verildi. 

345- Gündemin 7‘nci maddesi; Hekimhan Belediyesince yürütülen İlave ve Revizyon imar plan çalışmalarında alınan kurum görüşlerinde yer alan ve Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü tarafından belirtilen kamulaştırma sınırının eşik kabul edilerek imar planına işlenmesinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 346- Gündemin 8‘inci maddesi; Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 394 ada 31 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5 metre, komşu parsellerden 3 metre olarak plana işlenmesinin ve söz konusu parselin kuzeydoğu tarafına bu imar adasına hizmet edecek teknik altyapı elemanlarından trafo alanı olarak ayrılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

347- Gündemin 9‘uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 4690 ada 2 nolu parsel yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Eğitim Alanı olarak planlı olup, söz konusu parsele Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

348- Gündemin 10‘uncu maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3995 ada 10 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parselin kuzeydoğusunda Trafo Alanı düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

349- Gündemin 11‘inci maddesi; Akçadağ ilçesi Çatyol Mahallesi 1294, 1303, 1304 ve 1305 nolu parsellere, güneş enerji sistemi kurmak amacıyla "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesi ile 1300 nolu parsele "Sağlık Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

350- Gündemin 12‘nci maddesi; Kuluncak İlçesi Kuluncak Merkez Mahallesi 2510 nolu ve 1945 nolu mer’a vasıflı parsellerin, Kuluncak Belediye Meclis kararında belirtildiği şekli ile tahsis amacının değiştirilmesi işleminin başlatılmasının kabulüne, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

351- Gündemin 13‘üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 1231 ve 1232 nolu parsellerin bir kısmına İdari Tesis Alanı fonksiyonu verilmesini ve E=0,60 Yençok=9,50 m.yapılaşma koşullarının verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

352- Gündemin 14‘üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 3811-3841-3860 nolu parsellerin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İkiz Nizam 3 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsellerin yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, uygulamada yaşanan sıkıntıları gidereceğinden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

353- Gündemin 15‘inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 179 ada 32 nolu parsele "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planının, bölgede sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

354- Gündemin 16‘ncı maddesi; Battalgazi İlçesi Yenihamam Mahallesi 132 Ada 100 nolu parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsele Genel Otopark Alanı fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleriyle planlama teknikleri açısından sorun teşkil etmemesi ve bölgenin otopark ihtiyacını karşılayacak olması sebebi ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

355- Gündemin 17‘nci maddesi; Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı Bütçesinin uygulandığı süreçte ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37.maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca Yeşilyurt Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Bütçesine toplam 62.270.000,00- TL ek ödenek eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

356- Gündemin 18‘inci maddesi; Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi 4844 ada 10 ve 11 nolu parsellerin mevcut imar planında Konut Alanı olarak planlı olduğu, söz konusu parsele Ticaret+Konut Alanı fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozacak nitelikte olması sebebi ile reddine, oybirliğiyle karar verildi.

 357- Gündemin 19‘uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 1917 parsel numaralı ve 2.690,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 75/d maddesi gereğince 25 (yirmibeş) yıllığına Yeşilyurt Belediyesi’ne tahsisine, tahsis tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinde Muhtarevi yapım çalışması tamamlanmadığı takdirde söz konusu tahsisin iptal edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

358- Gündemin 20‘nci maddesi; Akçadağ İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Sultansuyu Harası bünyesinde planlanan   Hipoterapi Merkezi Projesi’nin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/m fıkraları gereğince Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

359- 1- Gündemin 21.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt ve Yeşiltepe Mahallelerini ayıran Malatya - Sivas demiryolu hattıdan dolayı oluşan hemzemin geçişlerin olduğu alanda kavşak düzenlemesi,

2-Gündemin 22.maddesi;Battalgazi İlçesi Çöşnük Mahallesi sınırları içerisinde Aytaç Paşa Caddesinin güney kısmında kalan yaklaşık 20 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması,

3-Gündemin 23.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesine kayıtlı 106 ada 1 parsele Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı fonksiyonu verilmesi,

4-Gündemin 24.maddesi; Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

5-Gündemin 25.maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih, 335 sayılı kararı ile onaylanan ve Malatya İdare Mahkemesince iptal edilen ve mahkemenin sözkonusu iptal kararı uyarınca hazırlanan Karakavak Mahallesini kapsayan yaklaşık 13.4 ha'lık alanda yapılan 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

6-Gündemin 26.maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih, 335 sayılı kararı ile onaylanan ve Malatya İdare Mahkemesince iptal edilen ve mahkemenin sözkonusu iptal kararı uyarınca hazırlanan Karakavak Mahallesini kapsayan yaklaşık 31.3 ha'lık alanda yapılan 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

7-Gündemin 27.maddesi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2014 tarih, 335 sayılı kararı ile onaylanan ve Malatya İdare Mahkemesince iptal edilen ve mahkemenin sözkonusu iptal kararı uyarınca hazırlanan Karakavak Mahallesini kapsayan yaklaşık 101.6 ha'lık alanda yapılan 1/1000 ölçekli 3.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı,

8-Gündemin 28.maddesi; Atıksu Arıtma Tesisine komşu olan, Battalgazi İlçesi Eski Malatya Mahallesi 6366 nolu parselin kuzeybatısının bir kısmına ve 471 nolu parselin tamamına Atıksu Tesisleri Alanı fonksiyonu verilmesi, 

İle ilgili tekliflerin, 5216 sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince (bu konularla ilgili çalışmaların 10 iş günü içerisinde tamamlanarak meclise intikal ettirilmek üzere) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

360- Gündemin 22‘nci maddesi; Gündemin 29‘uncu maddesi; Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı nikah salonu ücret tarifesi ile ilgili teklifin gerekli çalışmaları yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

361- Gündemde kalan konular ile gündeme intikal edecek diğer konuları görüşmek üzere bir sonraki birleşimin 20.06.2017 tarihinde, saat 14.00’da yapılmasına ve birleşimin kapatılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi. 19.06.2017

 

 

Hasan GÖĞÜS

Meclis Başkan Vekili

Hilal ACI

                    Kâtip

Mehmet Reşat GÜZEL

                           Kâtip

  

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14.06.2017 TARİHLİ TOPLANTININ KARAR ÖZETİ

 

314- Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Başkanlığı’nda,Selahattin Gürkan, Ramazan Özcan, Hasan Göğüs, Nevzat Aslan, Metin Mandal, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Nurettin Karaaslan, Ramazan Acar, Ali Kazgan, İlhami Mengi, Mehmet Metin Bölükbaşı, Orhan Ormancı, Sebahaddin Ateş, Murat Doğan, Vahap Küçük, Hakan Çiftçioğlu, Rüstem Çatı, Mustafa Gülhaş, Recep Gülbey, Nebi Yiğit, Mehmet Baysar, Mehmet Boyraz, İrfan Pişgin, Mehmet Polat, Mehmet Reşat Güzel, Nevzat Öztürk, Selim Gültekin, Kadir Yoldaş, Günnur Tabel, Erdal Üstün, Mehmet Kızıldaş, Hurşit Kuşcu, AliseydiMillioğulları, Emin Kılıçaslan, Hüseyin Akkaya’nın iştirakiyle çoğunlukla toplandı.

Mazaretli Olanlar:Hacı Uğur Polat, Mehmet Karaman, Haluk Cömertoğlu, Süleyman Eser, Cemal Akdemir, Memet Aslan,

Katılmayanlar: Hilal Acı, Fetahmet Bay, Necmettin Özcan, Cumali Doğan

315-Gündemin 26’ncı maddesi; Baskil ilçesi ile Battalgazi ilçesi arasında taşımacılık faaliyetinde kullanılmakta olan Battalgazi ve Arslantepe-1 isimli 2 adet feribot ile Karakaya Baraj gölünde Gezinti Teknesi olarak kullanılan Malatya isimli teknenin işletmesinin MOTAŞ'a devri yönündeki talebin gündemden çıkarılmasına,

- Gündemin 1’inci maddesi; alınan kararlara uygun olarak yazıldığı anlaşılan 16.05.2017 tarihli meclis karar özetinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

316- Gündemin 2’nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 nolu parselin yürürlükteki nazım imar planında konut altı ticaret olan kullanım fonksiyonunun "Ticaret+Konut Alanı" olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, plan bütünlüğe aykırı olarak hazırlanmış olması sebebi ile reddine, oybirliğiyle karar verildi.

317-1- Gündemin 3.maddesi; Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 4844 ada 10, 11 nolu parseller

2- Gündemin 4.maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1945 ada 5 nolu parsel

3- Gündemin 5.maddesi; Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında kalması gereken yol ağının belirlenmesi

4- Gündemin 6.maddesi; Battalgazi İlçesi,Niyazi Mah.1901 ada 12 nolu parsel

5- Gündemin 7.maddesi; Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 467 ada 289 nolu parsel

6- Gündemin 8.maddesi; Darende ilçesi Balaban Mahallesi 3166 ve 3167 nolu parseller

7- Gündemin 10.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi 35 ve 36 nolu parseller

8- Gündemin 12.maddesi; Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mah.4969 ada 1 nolu parsel

9- Gündemin 13.maddesi; Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi, 593 nolu parsel

10-Gündemin 15.maddesi; Kuzey Çevre Yolunun Battalgazi İlçesi, Ali Baba Mezarlığı mevkiinden geçen kısmında 2015/97 sayılı Meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliği,

11-Gündemin 19.maddesi; Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 4505 ada 5 nolu parselin güneyinde bir kısmının ticaret+konut alanı fonksiyonu verilmesi,

12-Gündemin 20.maddesi; 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu'nun Battalgazi İlçesi Hatunsuyu mevkiinden geçen yaklaşık 300 hektarlık alanda hazırlanan ve 2015/200 sayılı Meclis kararı ile onaylanan İmar Planı'na ilişkin Malatya İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına istinaden hazırlatılan İmar Planı,

13-Gündemin 21.maddesi; Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi 1943 ada 58 nolu parsel,

14-Gündemin 22.maddesi; Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi 5480 ada 10 ve11 nolu parseller,

15 Gündemin 28.maddesi; Darende İlçesi Sungur ve Heyiketeği mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı,

16-Gündemin 29.maddesi; Battalgazi İlçesi, Fırıncı Mahallesi plansız alanda kalmakta olan 151 nolu parsele "Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi,

İle ilgili tekliflerin, komisyon çalışmaları devam ettiğinden, ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

318- Gündemin 9‘uncu maddesi; Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi 5649 ada 5 nolu parselin15 metrelik imar yolundan cephe alması durumunda topoğrafik yapıdan dolayı zemin katın toprağa gömülü olacağından, cephe yön işaretinin parselin doğusundaki 10 metrelik imar yolundan verilmesini içeren Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, uygulamada yaşanan sıkıntıları gidereceğinden kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

319- Gündemin 11’inci maddesi; Malatya İli, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı'na yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup gerekli görülen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmış olduğu 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

320- Gündemin 14‘üncü maddesi; Hazırlanan ve Hukuk İhtisas ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca yapılan ortak çalışma sonucunda son şekli verilen ve 24 maddeden oluşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin kabulüne, konu ile ilgi 17.02.2015 tarih ve 80 sayılı Meclis kararının iptaline, oybirliğiyle karar verildi.

321- Gündemin 16‘ncı maddesi; 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 4. fıkrası ve aynı yönetmeliğin 43. maddesi gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerleşik Alan ve Civarının Tespiti Komisyonunca hazırlanan Malatya ili Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesinin yerleşik alan ve civarı ile gelişme alan sınırını gösteren haritalarının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

322- Gündemin 17‘nci maddesi; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Alanı" fonksiyonuna sahip olan, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 294 ada 1 nolu parselin bir kısmına (4900 m²) "Eğitim Alanı" fonksiyonu verilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, sosyal altyapı standardını yükseltecek olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

323- Gündemin 18‘inci maddesi; Battalgazi ilçesi, Hidayet Mahallesine kayıtlı 93 Ada 21 nolu parselin imar yolu olarak planlı kısmının 5 metrelik arkat (geçiş yolu) olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla, bahse konu parselin yol alanında kalan kısmının Ticaret+Konut Alanı olarak düzenlenmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

324-Gündemin 23’üncü maddesi; Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı ücret tarifesinde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, nikah ücretlerinin 4. sıra noda geçen “Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların yapılan tahkikat sonucu fakirlikleri ibraz edildiği taktirde’’ ibaresinin “Şehitlerin 1. dereceden yakınlarıile Gazi ve Gazilerin 1. dereceden yakınlarından ve ayrıca yapılan tahkikat sonucunda fakir oldukları anlaşılan veya fakirlikleri ibraz edilen, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlardan ücret alınmayacaktır.” şeklinde değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

325- Gündemin 24‘üncü maddesi; 10.12.2014 tarih 314 Sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin iptaline; Bunun yerine revize edilerek meclise havale edilen ve Hukuk Komisyonunca son şekli verilen, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlenip ekte yer alan ve 18 maddeden oluşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tasarısının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

326- Gündemin 25‘inci maddesi; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne istinaden “Yetki belgesi sahipleri; bu Yönetmeliğe göre verilen uyarmaları kaldırabilmeleri için, veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde Malatya Büyükşehir Belediyesine yazılı başvuruda bulunarak, verilen uyarmaların paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için bu 90 günlük süre içinde bir uyarma başına 98,00 Türk Lirasının MBB banka hesaplarına veya veznelerine ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra, ödemesi yapılan uyarmalar kaldırılır. Bu ücret her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilen ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır” ibaresinin, 11/03/2015 tarih, 114 sayılı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince kabul olup uygulamaya giren J Plaka ile Taşıma Yönetmeliğinin 50. Maddesine 3 üncü fıkra olarak eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.  

327- Gündemin 27‘nci maddesi; Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi 36 nolu parsel üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali için, bahse konu parsele “Enerji Depolama Alanı” fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya ve ülke kaynaklarını korumaya yönelik olması sebebiyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 

328- Gündemin 30‘uncu maddesi; Malatya ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, “Güvenli Ortam Güvenli Gelecek” başlıklı projeye ekli protokol kapsamında Belediyemizin ortak olmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

329- Gündemin 31‘inci maddesi; Esenlik İmar İnş.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından, farklı yatırım alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL. banka kredisinin, ilgili mevzuatta belirlenen yasal koşullar çerçevesinde kullandırılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

330- Gündemin 32‘nci maddesi; Eski Malatya Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) Yapım İşi” için 10.072.030,56- TL tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile 2560 sayılı kanununun (Değişik 3009) 6. Maddesinin (j) bendi gereğince imzalamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

331- Gündemin 33’üncü maddesi; Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mahallesi 516 ada, 316 parsel numaralı 3.380,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 75/d maddesi gereğince Malatya Su ve Kanazlizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisine, oybirliğiyle karar verildi.

332- Gündemin 34’üncü maddesi; Yeşilyurt İlçesi, Karakavak Mahallesinde bulunan, 5323 ada 4 nolu parsel, 1/2 hissesi Belediyemize ait 25.897,11 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki hizmet binalarının kullanım hakkının Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesine karşıl